รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมินทร์  ดวงธนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแสงดาว  เลาคำ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอภิชาติ  หมัดพรหม โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันต์  ใจจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  ปันคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลนาถ  ทรงสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรพัส  คาโบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายฉัตรดนัย  ตาขา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  แก้วมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชารีย์  ชมภูคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกร  การปรีชา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนมณ  อ้นบำรุง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดวงติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนชิรวิชญ์  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายนิธิพงษ์  พานิช โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงบัวบูชา  บุญชู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพิ่มพูนกิจวัฒนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัชรากร  ชัยกาวิล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชญาภา  พีระเวียง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายพิรชัช  ศรีคำมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภาวิช  กัติยัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภูริภัทร  เต๋จา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภูวนนท์  ปัญญามงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรัฐมล  เที่ยงตรง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงลินลดา  แก้วกาบคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวรภพ  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวรัตม์คุณ  อ้นภา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศิวกร  ศรีอุ่นเทพมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤติกร  หารแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  ใจแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกลทีบ์  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกวินตรา  วรรณขันต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกวิศรา  ปันคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เงาผ่อง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเกศษา  ชัยวงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชัญญานุช  อุ่นใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฐานิตา  สุทธนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายณฐกร  สุรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฏฐพร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐปภัสฐ์  วุฒิวงค์คำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐวีร์  วงษ์เคี่ยม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณิชกานต์  สิงห์กี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนกฤต  มีลาภ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนภูมิ  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนวิชญ์  นวลมณี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธีรดนย์  ณ ลำพูน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนารา  ยะสิงห์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงบุญณิศา  วงศ์ติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายประกฤษฎิ์  ขาวินา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปราณปริยา  มีคุณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปุนยนุช  ขำทัพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพงศกร  ทาโน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรปวีณ์  คีรีไพรภักดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นรพงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภีมพิชญา  เรือนมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรวิพงศ์  ชุมภูศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิชชาพร  สมบูรณ์โภคา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเวฬุรีย์  นนทการ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศรันวิชญ์  จินาจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสรวิชญ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสาธิตา  รินยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสุเทพ  อุ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุพิชญา  ถานา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอนันตณัฐ  ทิพย์วงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอัญมณี  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนัดธิชา  แหล่แหม่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายยุทธนา  ละชี โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกฤติมา  - โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญาภัค  ต้อนโสกรี โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิตราภร  ศรีกันยา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงตา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชมพูนุท  ลุงทุน โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชัยคิน  ซีแสง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธีราภรณ์  ม่วงกิติ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนวล  ลุงวิ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเปรมวดี  ศรีผง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปัญจะเรือง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพัชราพร  ลอก๊ะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศุภณัฐ  ศุเรือง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุจิรา  ละชี โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายหนั่น ติ๊ ยะ  อินตา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอธิชา  แซ่หมี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอ่อง  ลุงแดง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฮาย  ลุงยะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤษฎา  จีสันต์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายไชยพร  สมเกตุ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสิงหา  สมสงวน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐชนน  ขอดแก้ว โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวทวีพร  ปันแปง โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภาณุพงศ์  พันธุสา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภูริภัทร  สวัสดี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายรัชกฤต  สายชุมพู โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นายวิชชากร  ลุงแก้ว โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสนดี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุกัญญา  สำลีอ่อน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวอาทิตยา  มีบุญ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธิติยา  จงพลวิเศษ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเปี่ยมพร  บุญมา โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัฒนารินทร์  ภิรมย์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศรัญญา  สมพงษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยยา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายกฤษฏ์  มธุสุวรรณมาศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัญญาภัค  กล้าผจญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกันตพร  กุลสันติวงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก้วสร้อย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกุณช์สุภัชชา  แก้วมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทาเปิ้น โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  เองไพบูลย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเกสรา  อุโฆษกิจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจีรัชญา  นันชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายชนะกันต์  ชำนาญการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายชยวาส  มุลเอก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชาคริยา  แสงคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายชานนท์  โชติช่วงตระกูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชินพัฒน์  ก้อนแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฌัณฌา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณฐอร  แสนใจบาล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พุ่มแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายณัชฐภัทร  บุญเพิ่มพูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ท้าวจันทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฏฐพล  วัชรดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  เพ็ญพันธ์นาค โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐกรณ์  เครือคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐฉรียา  อินต๊ะมูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชนันทน์  เทศาประสิทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุพารัต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกร  คำลือวงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธนกันต์  ศรีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธัชกร  เกษามา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หวังรัตนพัฒน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธิติพัฒน์  แก้วพึ่งทรัพย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนนทณัฐ  เมฆพรรณโอภาส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายนรพัฒน์  กะปุระ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายนิพนพัทธ์  หลวงสุทิพย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายบุณยภู  กิ่วแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายปรัชญา  จันทร์ตาแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปริญญา  จันทร์ตาแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปาฏิหาริย์  อินรอด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปิยะพร  วิโรจน์ศศิธร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปุญพิชชา  ตนพยอม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปุณณธิดา  กับเป็ง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายปุณณภพ  ศรีไม้ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายพงษ์ภัค  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีเมืองสุข โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัณณิตา  วิชาคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญานันท์  เตียวสกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายพิชญุตม์  แก้วนำมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัญญา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงแพรพันวา  อารีศรีสม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภวัต  อภินนท์ชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภัทรภร  หมื่นเงิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายภูมินทร์  แซ่จาง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภูริชญา  ปรึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายเมธาพร  มะลิใจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายเมธีวัฒน์  ธีระธนัทพงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายรชต  ธรรมปัญญา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายรัชชานนท์  วีรวิทย์ชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายลัญฉกร  ภัยพิลัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายวชิรวิชญ์  เจริญภิมาลย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรพิชชา  พรมวงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวรภัควลัญชญ์  เทียนเลาแสน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวิชญาพร  จอมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเวทิศ  ใหม่จันทร์แดง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายศรัณยพงศ์  คำซาว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีนวลใหญ่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศิรัณญา  ทีเจริญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายศุภกร  ไชยนันต์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายสหภูมิ  ฝ่าพิมาย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายสุรนาท  เฉลิมยุทธ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายสุหฤท  เทียบรัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่หลี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงหมิงเจิน  เฉิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอชิระ  โพประยูร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอณพรรธน์  เอกวรรณ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอารดา  วิชิตนาค โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายกฤตย์  พิริยะกฤต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกัญญภัทร  สง่าเมือง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยยาส้าว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายครีษม  โลตุรัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวชญาดา  รุ่งเสรีชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชัญญอร  บริรักษ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายโชติ  พิริยะกฤต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฐสิตา  เวชชากุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายณภัทรพิรุณ  บุญมาคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววรรณรัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเดชา  แซ่หลี่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นายต้นธาร  วีระวานิช โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนภัทร  อิ่นอ้าย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายธนัญกรณ์  เครือคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวนภัสภรณ์  เครือคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปฐวี  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวปราญชลี  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวพิชญาภัคร์  วงค์ศรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวพิชญาภา  วงค์ศรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพิทวัท  ขุนนันท์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฟ้าใส  มะยมตัน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภควา  จำปาทอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภัทรภร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวมณีมัญชุ์  สมณะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายยิ้ม  สมใส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นายรณกร  มาลัยรัตนา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายศิรชัย  เพชรบุรี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายศุภวิชญ์  ถ้ำทอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวศุภิสรา  ศรีตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวสุธีวรรณ  อินทะไชย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุประวีณ์  เงินถา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายหฤษฎ์  โตบัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงหัชชพร  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายอติวิชญ์  ศรีวงค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอธิวัฒน์  ฐิตะปิยะศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายอานนท์  ใจสม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกมลพร  อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกัญจนจักก์  บุรีคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกัณฑ์เอนก  สีสะอาด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกานต์ณรัก  สุขดี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิณณพัต  แก้วเสมอตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิณณ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเกษม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงไชยานันท์  กลิ่นบัวแย้ม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฐิติชูพงศ์  ทาเกิด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชชารินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐวัฒน์  อู่คงคา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชาภา  จันทวาริน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนัณฐวรรณ  มานะกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปารมี  ภูขามคม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพรพัสนันท์  กัลยาณเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรรณาภรณ์  อ่วมคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิชชาพร  คำกัมพล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศิริจรัสพงษ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพีรดนย์  อารินทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรติรัตน์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวนิษา  ปัญญามูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวริน  นวมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศรัทธา  คำราพิช โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสรวิชญ์  ใจปัญญา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอลิน  นวมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอารยา  ปินตานา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจรณ์  บุญเรือนยา โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายภีกาณ  อินทรา โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายรัตนชัย  สงวนใจ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายกรณ์  บุญเรือนยา โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงไตรลักษณ์  สองปอนด์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธารตะวัน  สองปอนด์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพร้อมพริ้ง  เกิดลาภ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพุฒ  อรุโณทอง โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภาม  ทิพวรรณ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวริศ  อุทธวัง โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวุฒิภัทร  วิวัฒนชัยกุล โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกรณ์ธัชรัตน์  ตั้งเจริญสกุล โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทอง โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายกัญจน์  รัตนพงษ์ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายจิรประกาสิทธิ์  ทองแก้ว โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงช่อฟ้า  ตันอินต๊ะ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชาคริยา  เทพประสงค์ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  จันทร์เป็ง โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐชยา  พากเพียร โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐวรา  ปาแฮ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธนกฤต  ปัญญาแม โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปริษา  จินดาหลวง โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพัชรนันท์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมวิพา  ปวนลุน โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงรมิดา  กัลยาณมิตร โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายวชิรภัทร  ปุกคำนวล โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายวรวิช  ตาลผัด โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรหทัย  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศุภกฤต  พรหมมี โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิณัชชา  สุทธนะ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฐิติมา  นาหลวง โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฏฐพล  ภักดี โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐดนัย  ดวงเดช โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐวุฒิ  ซองคำ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพียรพนัสสัก โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปภาวิชญ์  วรรณวิริยวัตร โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพร้อมพระพร  เพิ่มผล โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพศิกา  เชียงคำ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชญาภา  นันเทพพงษ์ โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภคมน  ทาเกิด โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงลัลญดา  ใจมูล โรงเรียนวิมานทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสมัชญ์  โตวิจิตร โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมณีศิลป์  รัตนไตรรักษา บ้านเรียนรักษ์ ธรรมะ ชาติ ป.6 คณิตประถม