รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคิด  เซียมราย โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นายธนดล  ฟังคำ โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายธนนท์ชัย  ลุงเฮี่ยง โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงทนงพร  ไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงเมียะ  - โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงยืน  เซียมลาย โรงเรียนบ้านสันป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
7 นางสาวคำนุ  ลุงกุ่งนะ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐดนัย  - โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐพล  ลุงทอ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.5 คณิตประถม
10 นายประจัญ  - โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัสสร  ใสภา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
12 นางสาวสายใจ  - โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ขนุนเงิน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอัมภวา  เดชปัญญา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเพชรเยี่ยม  ผิวชัย โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกร  แสนจัน โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธันวา  เลาหมี่ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวัชพล  แสนจัน โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพัชรพงษ์  แสนหมี่ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนหมี่ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนหมี่ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธารา  ไชยสมภาร โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอังอัง  แซ่หลู่ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ป.4 คณิตประถม