รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤติญา  เปาธ์วัลย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลักขษร โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจตุภัทร  ใยสำลี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจารุวรรณ  เเก้วพินิจ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาฟู โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธันยรัตน์  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมภู โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงประกายทิพย์  ถนอมรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปริญญาณัฐ  เตชะเลิศพนา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปายรดา  งามแขง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปุณพร  เเก้วกาหลง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพลอยชมพู  จุมปาลี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชญธิดา  กาเรือง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพีรดนย์  ยังผล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรมย์ชลี  แปงใจ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศรุตญา  มูลสม โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัษฎาพร  เลาลี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายเอกทิตย์  อนันต์วิไล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงไอญลิล  อินตะสืบ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงไอริณ  วงศ์ทวีวัฒนา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกลิกา  กฤษสถาปัตย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกัญญาณี  จาแสง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจตุวัฒน์  ใยสำลี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิรัชญา  แซวหลี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  ลุงสู้ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ  คำหวาย โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  สุขมูล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐนัดดา  ปางงาม โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงดารารัศมิ์  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนศักดิ์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนัธทวัฒน์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนาวา  เลิศชัยสหกุล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนิชาภา  เนตรประเสริฐ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปิยฉัตร  ปัญญาพีระพล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปิยธิดา  มีแก้ว โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปุญญิสา  เมืองสา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเปรมฤดี  คล่องพูล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพัฒนพงษ์  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปันเลิศ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภารดี  บัวลูน โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงรดา  มินานนท์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรินรดา  หมื่อเเล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุนทรชื่น โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรัญญา  ลุงหลู่ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศิลาพงศ์  วัฒนบัญชา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสิริมน  ขันติพิทักษ์กุล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสุวิจักขณ์  งามแสง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 วิทย์ประถม