รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพรรณ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกชนก  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกฎ  บัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  กาบบัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤชฎ์ณพัชร  ทรงประทุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติธี  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โล่ห์พิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกัณฐณัฎฐ์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตธี  ดาวเด่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตภณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัลยาณธรรม  ภักดิ์แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกายแก้ว  สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติพิชญ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติศักดิ์  เที่ยงใจอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกศินี  บุญแลน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคูณดี  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจิณณะ  โพธิวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรศักดิ์  อธิกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชญา  สนธิคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เตชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายเจตนพันธ์  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายชญตร์  หล้าคำมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุติณัฐภูวดล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญานิศ  บุดดีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชญานิศ  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชนกันต์  อุตรชน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชนภัทร  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชนัญญู  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นอิว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชยพล  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชลชญาน์  นันต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชัยธนา  เครือตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชิษณุชา  ลายทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงญาดา  ชวาลกานต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาดา  ญาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายฐิติวัฒน์  เชียงทิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายฐิติวุฒิ  เรือนล้ำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐกร  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณปภัช  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณพิชญา  กันมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัชชา  มาประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัชพล  อนาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ธีระเชาวน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฏฐิณิชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐชานนท์  ภาณุพงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิปุณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  หังชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐธีรประภา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐนาถ  เขียวนิล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐพงศ์  ปัทมรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐพัชร  อนันต์วิไล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐมน  มูลหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐรัตต์  สกุลหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อภิหนูเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายตรัยคุณ  ขำประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายตุลย์ติลา  บุราณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเตชพัตน์  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายทนุธรรม  กันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนภัทร  ศริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  ส่องแสงอาภากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนวิชญ์  ท้าวคำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนสลิล  บุษบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัชญาน์  ไชยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนากร  อ้อมอารี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนาธิป  หน่อโอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธรวรรธน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญชนก  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีปานนท์  กัลยาธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีร์ธวัธ  พันธพงศ์ภีระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธีรธัชช์  พิกุลขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภาชนก  เหลาพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายนราธิป  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนัซมี่  น้อยปุก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายนัทธวัฒน์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนันท์นิชา  ใบบัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายนันทพัทธ์  โกศลรัฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายนิชิกัณ  ปะโมนะตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงบุญณิศา  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายบูรณ์รวิศร์  นันศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเบญญาภา  หนุนนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปญณต  สุขรวย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปฏิภาภรณ์  กองมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปรานต์ปรีดา  คงบรรทัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปวริศร์  มูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปาณชีวา  มณีราม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปารมิตา  แก้งกองสี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปิ่นมณี  ปิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยมณฑ์  กันยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปิยาภัสร์  จงคุณากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตตารัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปุณยนุช  คำตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายพชร  ญาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพชรดนัย  ใหม่ยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพชรวัฒน์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายพรรณพัชร โพธิ  เลื่อนชิด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรรษรียา  เววา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพรลฎา  วงษืบ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรวันวิสาข์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัชรประภา  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายพัฒสุชา  ทาบุญดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปัญญาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพาขวัญ  จารุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพาขวัญ  มงคลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพาขวัญ  สืบมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิชชาภา  สามตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชญาดา  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาทน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  สิริรัชมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ภัสร์  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพีรดนย์  ถากันหา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายพีรพล  กันทาเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายพีรพันธุ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายพีรพิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายพีรวิชญ์  อิ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพุฒิพัฒน์  แก้วแสนซาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพุฒิภัทร  วงศ์วัชรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพุฒิวรากร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพุทธคุณ  บุญจีน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงแพรภณัฏฐ์  โยธาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรดนัย  สุดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทรวดี  สว่างเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัสร์วรา  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภาคิน  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภาสกร  อมรชีวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภูดิธภัส  คำโอภาส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูบดินทร์  กันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภูบดินทร์  ไชยทัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภูพิชญา  ไชยประคอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายภูภูมิ  วรยุทธนาการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภูมิธนิศวร์  นาวา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภูสูง  โอ่งเคลือบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมรรษกร  ข้าวเหนียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายแมทธิส  เทโบลต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายรชต  สุขเกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรพีภัทร  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายรัชวุฒิ  วุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรัญชิตา  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายรัฐนันท์  โนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายรัตนะกร  นิปุณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงลัญจกร  สุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายวรธันย์  สมการณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายวรินทร  ชิยางคบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายวริศ  รุ่งเรืองเกษร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายวริศ  อัญญวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวัชรพิชญ์  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายวิชญพงศ์  ศุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวิน  ยะมะโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายวุฒิภัทร  วัฒนาเมธี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิพิมพ์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศศิร์นารา  สุภารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายศักดิ์พีรณัฐ  คูหะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายศักย์วริษฐ์  สิริมาลัยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายศีล  สีสุวอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภกร  บวรกุลธนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภกร  แก่นธิยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภกฤต  แก้วชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายศุภกฤต  แปงน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายศุภณัฐ  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศุภวิชญ์  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศุภานัน  ปัญญาภูษิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายสรุนาถ  ลือดารา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสิริ  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิริญญาพร  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วนุช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุนีวภัทร  เกียรติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุภัทธิดา  หาญพยัค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุรัญชนา  จันทร์สะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสุริยปกร  ศิรินานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  บุญมาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอนัตชา  วิสัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอนุธิดา  ภูวพฤติกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอมลรดา  นันกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายอัครัช  ชุ่มภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายอาณกร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอารดา  เรือนทวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายอินทัชภท  ขันทปราบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอิสรียกร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกชมน  เดชวิลัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกนกพร  รัตนไพบูลย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกนกพล  อนุชาตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคำซาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกรชวัล  มงพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกรณพัฒน์  ขัดเงางาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกฤติกร  ตันพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกฤติมา  สังข์คำภาร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกวินธิดา  คำภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายก้องกรุณา  จึงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใบบัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  กัมพุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตติพิชญ์  กำนันตน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลรดา  รังสิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกวลิน  จันทรคณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายไกรวิวัศ  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงขวัญชนก  สนธิคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงคณัสนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงคุณัญญา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจตุพร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจตุภูมิ  จันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจัรนันท์  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจารุกิตติ์  ปานอ่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรชยา  วิกรัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรฐา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายจิรนนท์  พงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรพัฒน์  นิมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิรภัทร  ลีพิพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิรัฎฐ์  โฉมนิธิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  เกษณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฉัตรฤดี  เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฉัตรสุดา  เขียวออน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชชนน  นิลพัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชญาดา  กนกเกศมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชญานิศา  เถาสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชญานิษฏ์  จันทรปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชญาภา  วงค์ใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนัญชิดา  กันศร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนันท์พิชาฎ์  อ้วนชุ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนากานต์  กุมารแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนิตา  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชยณัฐ  ยืนยงสถาวร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชยันวิชญ์  อินเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชลธี  ทองประดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชวัลพัชร์  ลายทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชัญญา  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัยทวัฒน์  ศรีอภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชัยธนัญพัศ  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชาญชวัสส์  ธิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชิติพัทธ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงญดา  เกี้ยวฝั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐาปนี  แซ่เฒ่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิตา  ปาลีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายฐีติ  อภิญญาวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณฐภณ  ปัญญาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณฐมน  ภัทรวรคุณากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณดนย์  สุวรรณวิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณธรรศ  อุ้ยฟูใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณธัช  ผลวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณพวีร์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณพัชชนันท์  จันทร์สีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณพิชญา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณภัทร  มานารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณภัทร  วรรณรส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณราวิท  วงศ์จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ปิงไฝ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐวดี  แสนกุย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐกรณ์  อัครจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐชยา  อินตะสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐชานนท์  ธนันท์ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณีวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิญญาหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนวังคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐนิชา  เยาวยำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐภูมิ  คำปิว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ริโปนยอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐลลิดา  ศุภอรรถเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐวดี  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐเวชย์  ผลภาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณิชาภัทร  จอมแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณิชาภัทร  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายดุษฏี  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายตติพัฒน์  ณ ทุ่งฝาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเต็มปีติ  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญรัตนัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายทักษ์ดนัย  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายทินกฤต  ใจสบาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกร  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนกฤต  หิรัญรติกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนพร  วงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนัชญา  หวลหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนัญภรณ์  ฉัตรบุญเทียมจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธฤษณุ  ชมภูปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญกร  ขันชัยทิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญชนก  กันธวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เกษมธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธัญพิชชา  พรมเสพสัก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  ดุมดก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธาริณี  พลอยสถิตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีธัต  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีรเมธ  คงโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีราธร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนพรุทธิ  เป๋าคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนภัทร  สิริบรรสพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนรมน  สุต๋า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนรวิชญ์  มันทเล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนลินญา  ทัณทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนวพล  วรนุช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันทพร  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนาวา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายบวรภัค  คำไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายบูรณ์พิสิฐ  นันศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปทิตตา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปธัญลักษณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปภัสชล  แซ่เจี่ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นันญาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงประภัสสรา  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปราชญ์ภัทรา  สายอ้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปริชญา  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปวรศา  แก้วของแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายปวิณ  อะตำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปวินท์พล  สัมปัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปัณณธร  อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัณณ์รักขก์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปารมี  บุญเป็งธนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปุญญพัฒน์  งามเลิศพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปุญญพัฒน์  สายปริญโญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปุญญิสา  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปุณยธิษณ์  มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุณยาภา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญาเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเปรมปิติ  พลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงศภร  จำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพลวัฒน์  สุหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ตานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพักต์ฆพงษ์  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพัชรวิชญ์  ชัยกุลธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัทรธิดา  เตชะเต่ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ญเต็มดวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ฐิรกิจเดชสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพิชญะ  กันทะพนม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคไธสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิพัฒน์  วังบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพิภู  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จรพิบูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพินันท์  ไพเชฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพีชชาภร  ใจพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเพชรลดา  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภัคธีมา  คำดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัครณิภา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรพัทธ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรภร  สุธารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภัทรภูมิ  โพธิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรวดี  กระอาจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภาคิน  คำตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภานุวัฒน์  ตระกูลวรปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูมิกิติ  เทพเสนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภูมิชนก  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูมิรพี  ไชยทัด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภูษณิศา  ภูผา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมนัสชนก  ปัดลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมินฑิตา  ปาลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมินทราเนตร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงโมนา  ปิยะฉัตรดสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายยศนนท์  ลอยฉิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงยินดี  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายโยยศวริศ  อินทุทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงรชฏา  วัชรวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงรณิดา  ปลุกใจเสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงรมย์นลิน  จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เหลืองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายระพีพัฒน์  กุณภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายรัชชานนท์  กาบคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรินรดา  วังแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรินรดา  อักษรมะโนเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงลลิตา  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวรัชยา  รักษารอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรัญญา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายวรัญญู  ปินตาโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวราลี  ผัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวริฏฐ์อรชา  ช่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวรินทร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวันวิสา  ยาบุญนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวันวิสาข์  จินาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวิชยตม์  วิลาช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวิชยุตม์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวิธวิทย์  ไทระยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิมลสิริ  จาริมกวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวิรัลพัชร  ดีมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวิศลย์  จักษุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวีชยศรัณย์  ตรีชัยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวุฒิภัทร  ปันคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวุฒิภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศรศิลป์  สุรเชษฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศุภิกา  มูลละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเศรษฐสิริ  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสรวิชญ  ติ๊บแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสิริสุข  เนตาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิรีธร  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุขใจ  อาชีวะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุชัญญา  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุชารัตน์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุชาวดี  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสุธาเสก  สะสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสุริยพงศ์  ดวงใย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุวิชญา  กว้างปัญจะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอชิรพงศ์  ทิพย์ภาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอณพัฒน์  สุวรรณเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอนันตยศ  คำสายใย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอนันต์  วาวแวว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอรรัมภา  ไสยวาฬ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอริญ  วงค์ธวัช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอริยศักดิ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอังศุมาลี  เสาร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอัจฉริยาเทวี  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอาทิชา  ฐิรกิจเดชสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเอกสิทธิ์  กิตติชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเอมม์มิการ์  เตียวพัฒนวรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเอมิลี่ สุวีร์  ชูห์มันน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงไอริณนภา  ละออกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกวินธิดา  ขันไชย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเก็ตถวา  ตะนอย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายจตุรภัทร  สมจันทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงจันทรัศม์  วงค์จันทร์คำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตาคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็ชรสิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชนินทร์รัฐ  บุญโญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชยางกูร  แสงแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายชลกร  ภัททิยธนี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงช่อฟ้า  อ่องเม้ด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายชัยภูมินทร์  กันทยศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฐกรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฐพัชร์  ตันใจ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายณิชกุล  วงเวียน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายเดชาวิชญ์  มณีเกี๋ยง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธนกฤต  ดำแดงดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายธนกฤต  แดงขาวเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายธนพงษ์  เดือนสันเทียะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธีรฉัตร  เทพปะนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายนฤเดช  ก่ำโน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนันท์นภัทร  สุกโกสี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายปกรณ์  จันทรเมธีกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายปฏิพัทธ์  โกหลั่น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายปาฏิหาริย์  อิงครวะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายพชรพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพรญาณี  ชัยกิจวรากุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพรหมพิริยะ  เรืองเดช โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พินิวัตร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายพันคณิศร  ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพิชชากร  สายชลค้ำจุน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขันหาเขตต์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายภาพตะวัน  จันทร์หอม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายภูริภัทร  ดอกพรม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายรพีพงษ์  วณิชาติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงรัฐฐิญาภรณ์  จาง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวรปรัชญ์  เด่นมะลิ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายวิชชากร  ชัยวัชรพร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายวุฒิชัย  ภูทอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายศุภเจริญ  ปิงแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุพิชชา  อุตตะมะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอภิวิชญ์  เปลา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกมลภัทร์  สันต์สิริเกศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤชนพัต  ฟองแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัณฐิกา  กัมพุกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกีรติ  ทองก้อนสิงห์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชณิญดา  ฟักทอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชิณยาวัสส์  ทรัพย์ทวีพันธ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงญาณิศา  สุคำตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฐานิญา  แก้วทิพย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณชญาดา  จงวัฒนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณณนวัตม์  ชูคดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณศวรรค์  ศิระนามชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐกฤตย์  บุญมาใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิบูลย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐพงษ์  จิระ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายไตรภพ  รักษาโภชน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายทักษ์ดนัย  พินิวัตร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนนัฏฐ์  เอี่ยมวัฒน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนิสร  ใจพรมมา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญญชนก  จุฑามหาโชค โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธีร์วรัตม์  ดวงคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนเรนทร์  สีเสียดค้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงน้ำค้าง  นาแข็ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์สาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปกณฉัตร  จุ้ยประชา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปกณฉัตร  พิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปกป้อง  จีระศิริกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปรีณาภา  ยอดสะแล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปวริศรินทร์  เมืองมูล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปัณณทัต  ทะแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพฤกษ์พิรุณ  ดวงวงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฐานันดรวิไล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิชชาภา  เป็งมูล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพีรยา  ชัยกิจวรากุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภทรมินทร์  สุวรรณดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภัทรดนัย  คำภีระ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภัทรภร  ธรรมชยานันต์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภัทรศยา  ใจดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภูชิต  จันทร์บรรจง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์หอม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเลิศวิชญ์  อินแปง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จิตนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศรัณยพงศ์  เชื้อยี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศิลารัตน์  โรจน์นวกร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศุกลวัฒน์  ปวัตน์วงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศุฑามาศ  - โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศุภรัตน์  แสนเมืองมา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสรวิศ  มอญแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรืองพานทอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุรัมภา  แก้วมา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอติการณ์  เชียงมูล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอธิชา  จุ้มอินมร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายอริยเมษ  ลาภล้น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
532 นายจักรพันธ์  ลุงจิ๊กต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายจิณณนัต  ลุงอ่อง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายเจนวิชญ์  อภิรักษ์พนากุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายดนัยณัฐ  มานิ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายเตชินท์  เถามนะพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปวริศา  จุลมาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพลอยดาว  วิยา โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายภานุเมศธนัน  สวรรยาจรัส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงมาลินี  - โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงรัญชน์  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงรัญชิตา  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงจรัส โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายสิทธิโชค  อุ้ย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
546 นายจายทูลอ่อง  ราเซล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงอรุณธวัช โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงดารุณีย์  กากูล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงทองริน  - โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายนวมินทร์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
551 นายนิชคุณ  ลุงทุน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงบุณยาพร  ปูเฮืองจาย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายปภินวิช  แสงทิม โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นายพีรพัฒน์  - โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายสมพงษ์  สร้อยคำ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงหมวยพร  ลุงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกรณัฐ  คำเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกรฤต แค้งฮว่าง  ประจักษ์พนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายกฤชนนท์  เหล่าสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายกฤตภาส  อินกวา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายกฤษิกร  แก้วนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายกวิน  คมขำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกวิน  คำชำนาญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายกวินธิษณ์  อัคราธัญญวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายกันตภณ  จอกลอย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายกันตภณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายกันตวิชญ์  นาคทับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายกันตินันท์  จรัสวุฒิยากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายกันตินันท์  โสภโณดร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งเอกจิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายกิตติกัญจน์  แพมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายกิตติพศ  ชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายกิตติภูมิ  เทพหัสดินณอยุธยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงกุลพรรณพัชร์  ด้วงคำเด็จ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงขวัญพิชญ์ชา  สิงหราชวัฒนกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเขมษิญากรณ์  สุขสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายจารุพัฒน์  มายันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายจิณณ์  บัวสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายจิรชัย  สุภารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายจิรพิภัทร  พันถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายจิรเมธ  ชัยรัตนาเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญสิงห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายฉัตรวัฒน์  มงคลจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงชนันต์ธร  กันภัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายชยภัทร์  คำภิระ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายชลธร  รุ่งนภาวิเชฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายชานุวัฒน์  คำธิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายชินชวกร  ช่างสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายชิษณุพงศ์  โรจนเสาวภาคย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จินะกาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงญาดา  งามสกุลเดิม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายฐิตธรรม  งามเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติรัตน์ภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายฑิติภัทร  อุ่นศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายณธกร  ชาวไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ราชจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐชานนท์  โตวัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐธนพงศ์  เอี่ยวสีหยก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายเตชิต  พงษ์วานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงทมนวัลย์  เงาเมฆ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายทัชส์สนันท์  นันชัยอุด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายทัพพ์ปวีณ์  เรืองสรณะรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายทินภัทร  บัญฑิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายธณกฤษ  ทัศตพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงธณัทอร  คงชาตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายธนกฤต  พฤกษนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายธนกฤต  ศรีสว่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธนกฤต  เกียรติโภคะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงธารทิว  เทอดธรรมไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายธีทัต  ศุภประดิษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายนพพริษฐ์  เรืองสรณะรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนภัทร์ธารา  คำราพิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุเมรุไหว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงนภัสรา  คำราพิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายนรุตม์  ลีลานิตย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายนวภัทร  ก้อนกลีบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายนัฐพัชร์  สิฏฐกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์ดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงนาตาชา  สุทธิผุย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงเนย์  ดีอุโมงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายบุญยกร  ใจพนะทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายบุณยกร  ฐานดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงปภัชญา  ตาเรืองศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายปภิณวิช  วิทามงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายปรเมศวร์  ศรีศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายปวิช  ศิริพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายปองภพ  เจี่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายปิยปราชญ์  จินดามณีศิริกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงเปมิกา  ปวงจักร์ทา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายเปศล  สองศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายพงศกร  ลุ่นเซียะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพงศ์ทิพา  งาเวียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เพิ่มพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพัทธนธิดา  ศรีฝั้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพิชาณัฏฐ์  สมบัติโพธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เมธังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  คำสายใย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ใจใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายพีชช์  ตนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายภณ  มุตตารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงภัทรภร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายภัสรพี  สีฝั้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายภาคิน  คมขำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายภาวัต  ประสาทแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายภูดินันท์  เจริญโลหะกลกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์วัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายภูปกรณ์  เทียนทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภูมิพัฒน์  พัวพรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายภูมิพัฒน์  สมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายภูมิรพี  ดวงพรหม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายภูริชญา  โกมลตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายภูวิศ  วงค์แสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายยศกร  ชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงรวินท์นิภา  คำสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายราชกิจ  คำป้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงรินรดา  ณ ลำปาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงรินรดา  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โกยดุลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงวรรณวนัช  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงวรันลาภิน  บุญมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายวัชรภัทร  กาศสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงวีรปริยา  ปันแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายวีระกร  พรเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายศิระ  เดชะชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศิริขวัญ  อิทธิกมลโชค โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒินาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายศุภวิชญ์  อะโน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายสายฟ้า  กิติกร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายสิงหากร  พยัคฆญาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายสิรวิชญ์  พี่พานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายสิรวิชญ์  สายะวิบูลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสิรีน  จันทรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุวนันต์  นิติสุวรรณกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายเสริมคุณ  สีแก้วคง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายโสภณ  มิ่งศิริรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายอติภพ  หมื่นรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายอนาวิน  อุดมศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายอภิวิชญ์  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอัญญาดา  วงค์จันทร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอัญธิดา  โสธนไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอิงกมล  ธีรวโรดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงอินทิพร  สุวรรณขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายเอกอนันต์  งามเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชุมภูคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายกรวิทญ์  โยนิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกฤตภาส  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายกฤติน  สกุลณมรรคา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  จอมใจป้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จอมใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกัลยพัชร์  หิรัญมหผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกัลยรักษ์  หิรัญมหผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกานตวิชญ์  ใจสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกุลพิชชา  สมมะณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวโกลัญญา  มุสิกะเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงขวัญจิรา  โตเกิด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชัยคำมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงเขมิกาณัฏฐ์  สมบัติโพธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายคุณคณิน  โล่วาณิชย์พัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายคุณณาวัฒน์  คำทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายคุณภัทร  จิตหฤษฏ์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจณิสตา  หล้าฝั้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจารุวรรณ  เทโวขัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงจินตภา  คนแคล้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวจินตรามณฑ์  ทวีเมธีโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงจีรญาดา  ชัยรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นายฉันทัช  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายชนสรณ์ เพชรเกาะ  ตัญตรัยรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายชนุตร์  พงษ์วานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชยภัค  โรจะสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
713 นายชวภณ  เนติสิงหะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายชวินธร  สรวิสูตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชัชชญา  อภิรมย์สวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงชัญญา  ศิรมาลัยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชัยพัฒน์  พิพัฒนพิภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายชาญเดช  ตันติวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชิติพัทธ์  อัศภูมิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายชิษณุพงศ์  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวชุติกาญจน์  ยาวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวญาณชาดา  สิงห์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงญาณิศา  ตันติวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายฐกฤต  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายฐปนพัฒน์  เจียสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายฐานวิวรรธน์  สุกิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงฐิตาภา  วงษ์วรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวฐิตารีย์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายฐิติพันธ์  กิตติธนพิศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงฐิภา  ชัยวรรณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณชญาดา  เชียงเเสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณชนก  ปัญญามี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณฐกมล  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายณฐพล  เชษฐ์ขุนทด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
738 นายณธรรม์  คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณธิดา  ไพยารมณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายณภัทร  ไชยวงศา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงณภาภัช  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายณัชชานน  สายแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวณัชรวีร์  อัคราธัญญวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วงศ์จันทร์เสือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  ธนพลดำรงเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายณัฐกรณ์  นันทการณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวณัฐชานันท์  สาธุเม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐณกรณ์  สุดแดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เชียงเงิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณัฐปภัสร์  บุศย์น้ำเพ็ชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐศาภรณ์  แก้วเกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณิชาพร  รอตภัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายดรัณ  พัฒนะคูหา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงดาวเหนือ  ประภากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายตรัยศ์คุณ  ไตรรัตนโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายทยากร  สุริเย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายทันตา  ชัยมังกร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายทัพย์ภูวิศ  สุวโรจน์ภูบดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวเทวิกา  ปราบหงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธนกร  คูหะสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธนกร  ศรลัมพ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนกร  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธนบดี  จอมจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธนพล  วงศ์สิงห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
766 นายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวธนสมร  ชัยวรรณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธนาธิป  จันทิมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธนานพ  ไชยเสนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงธนิษฐา  ปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธมนันท์  ปิยะวรรณศิริกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวธวัลรัตน์  ชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธัญชนิต  กลิ่นห้าวหาญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงธัญวรัตม์  งามเลิศรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธายุกร  ไชยมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธิติโชต  มอญไข่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายธีราธร  ไชยแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
778 นายนพวรรธน์  ศิรินาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายนภัทร  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายนภัทร์  สุนทรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงนมณ  พรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงนัทธมน  ขัติประทุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนันท์ชนก  แสงโสด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายนาธัน  มณีวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงนิชล  มาเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงนิชาภา  สกุล ณ มรรคา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวนิษฐ์นัชชา  นิษฐ์วัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปฏิพล  วิทามงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปพิชญา  ป้อมทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายปภังกร  ปัญญาใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายปภังกร  โชติกุลกิตติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายปรัชญา  วรสิทธิดำรง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปราชญา  วิจิตรรังรอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชเเจ้งบง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายปองคุณ  แจ่มจันทรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญามูลวงษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายปัณณ์  สกุลปั้นทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงปาณิสรา  ราศรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายปิติพัฒน์  ยศบัวพิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายปุณณัทธีร์  อมรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายปุณยวัจน์  ตรีเดชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงเป็นบุญ  วงศ์จักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  สันติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพลอยพรินทร์  ตรีวัฒนกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพลอยแสง  ชุ่มมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายพศวีร์  โชติจันทรสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายพัชรภูมิ  ฟองศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพัชรภูมิ  ฟองศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ผลประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายพัทธดนย์  ชมชื่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายพันธิน  ใจทาหลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิงครียา  หาญวชิระ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นายพิชญ์ชยุตม์  เหล็กบุญเพชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิชญ์ฌา  ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงหราช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์มงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพิมพ์นภิศ  กองบุญเทียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสร์  ไชยชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายพีรธิษณ์  ชุติภาดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงภรภัทร  สายอะโณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภษุชา  ตาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัคจิรารัชย์  สมบัติโพธิกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภัคพล  จรัสบูรณาพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์มีบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงภัทรธิดา  ญามณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภัทรพล  ปนัตตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงภัทรมล  ณะลุนลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงภัสสร์ญาณ์  พลประอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายภาคิน  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายภาคิน  มหาวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภานุพงศ์  ตั้งเอกจิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
839 นายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายภูมิรพี  ฝอยหิรัญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายภูรินท์ธรรศ  โพธิไพรัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภูริภัธ  นิมานันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภูรี  มุตตารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายภูรี  สมพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
845 นายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายมณฑล  มูลน้อย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงมนัญชยา  พรวรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายมนัสวิน  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายมาร์เติล  บุส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายมิ่งเชียงใหม่  ภควัตบริรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงมิรา  สวามิส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายมีนกร  สิงห์ภิรมย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงรดา  ขัตพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรวิชา  ตุ้มวอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายรวินท์วัชร  ตั้งเฉลิมวงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงฤทัยญดา  ชำรัมย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวลภัสรดา  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงลัลลภัส  ว่องวัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายวทัญญู  กุลจลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
860 นางสาววรณัน  ถือบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวรณิชชา  เติมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายวรธันย์  สามารถ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายวรปรัชญ์  เดชพงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายวรพล  พงษ์ธนพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวรพิชชา  คุณเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายวรภัทร  พรหมนิเวศน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายวรเมศร์  วัฒนาสุรกิตต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังเจริญพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายวรากร  วงศ์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายวรากร  วงศ์ชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายวริศ  ตัจฉนีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
873 นายวัศพล  ไชยวัณณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายวาทิต  ลอมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงวารัตดา  อินชนบท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายวิชญ์  ต๊ะดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวีรภัทร  จรุงพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายวีรวรรธน์  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวีรินท์  พรมเลข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศฏคุณ  เพิ่มพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
882 นายศรัณยพงค์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายศวิษฐ์  เชียงโยธากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศศิศ  เชียงโยธากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายศิรวิศว์  ลาภเลิศสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงศิรัชฎา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศุภกานต์  ชมดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายสรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายสิปปกร  เกตุสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวสิริพัชร  กันทะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงสุชานาถ  ลมพัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวสุปราณี  จำติ๊บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสุภชาดา  พึ่งพรชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสุวิชาดา  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายเสี่ยวตี๋  แซ่หวัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงหทัยชนก  เหลาพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอชิตะ  พ่อค้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงอนัญพร  โตตาบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรขุนทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวอเมลี ปพิชญา  โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อนรรฆ  โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอาทิตลดา  ชื่นตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายอานิพัท  เเสนเเก้วทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายอาริณ  ชาบรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอิงฟ้า  ตันติธนเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวอิสรีย์  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงไอย์รีน  จันทรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายฮิโรโตะ  อีโต้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกมลวดี  จักขุเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกรพิชญา  แซ่หู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกฤตภาส  ษมาจิตตรูญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกฤตยชญ์  เอมหฤทัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกฤษฏิณัชช์  โพธิไพรัตนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกวิน  หวังรุ่งโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาติทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวปะทะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกันตภณ  ห่านหิรัญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกันตวิชญ์  ใจคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกัลย์กมล  คำหล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายกิตติพัชญ์  วันอุด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงขวัญชนก  อักษรอริยานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายคุณานนท์  จันทร์ตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจารุพิชญา  แสนยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจิณณ์พัชญ์ชา  สร้อยทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายจิตตพัฒน์  แสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายจิตติพัฒน์  มณีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงจิตติมนต์  คันธวังอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงจิรชยา  ปินตายศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายจิรัฏฐ์ธนิน  บุญนนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายเจ้าพระยา  อารีศรีสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชญาภา  ศุภาธนพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชนสิษฏ์  บุญตัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชนิสรา  อินตามูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายชวกร  ทองชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายชวิศ  ศิริภากรกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายชัชชนัน  เศวตวรรณโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชัชญาณิช  สุนันต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชัชพงศ์  เอี่ยวสีหยก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  ฮัอแสงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชัญญา  อาศนะเสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชัยพงษ์  พงษ์วิวัฒนชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงโชติกา  โกฎคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงเฌอรินรดา  ศุภพรโอภาส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงญาณิดา  สุขป้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงญาณิศา  สอนทุ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงญาดา  วิญญูหัตถกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงญานิศา  ชาวเวียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายฐปพงศ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงฐิชารัศม์  วิทยาวงศ์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายณคุณ  กองอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณฎา  เนินพันธกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณฐาภพ  สุนทรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณธีวิชญ์  มนัสจิระวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณประวีร์  กาญจนประโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณหฤทัย  ปิ่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัจฉรียา  ทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัชชาพร  แสงสีดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณัฎฐวี  ฟองลม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายณัฐ  อุดมเดชทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฐพัชร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรหมเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายณัฐวัศ  หนูสังข์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณิชา  ขุ่ยอาภัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณิชาพร  ทองบ่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณิชาภา  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงดมิศรา  พฤกษากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายตรง  เต๋จ๊ะใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายเตชิต  กาวิละวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายเตชิต  แก้วจิรชยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายทรงภพ  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงทิพย์ประภา  จันทร์มหเสถียร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงธนภัทร  วัฒนชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายธนัช  มงคลศิวกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธนัท  พันธจักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธนากร  สุริเย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธมณ  ตรีตั้งตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธฤต  หอมสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธันยพร  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธันยรัตน์  เลิศปัญญาทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธานัท  มิตรมุสิก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธีทัต  ธรรมาธิติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธีรดา  รักกุศล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงธีรดา  เกตุมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธีร์ธัต  ทิพยมณฑล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธีรวัชร  ต๊ะคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธีรา  วิญญูหัตถกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายนนธวัช  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายนภธร  รัชฎาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายนภัทร  โรจนรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนวรัตน์  ปองทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนัทธมน  ศาลากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายนันทพัทธ์  ศิวัชพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเนติ  เลิศสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รู้รักษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงบุญญาดา  ยอดยิ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเบญญาภา  ดิศธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายปกรณ์  สกุลปั้นทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงปทิตตา  สมมิตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงประณัยยา  สิทธิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงประภาวรินทร์  คำโพธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปรานต์บดิน  ตันติธนเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปลายตุลา  คำออน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปลายฟ้า  คำเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปวริศา  บุญรอด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปองคุณ  เจี่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายปัญญวัฒน์  ภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปัญณพงศ์  พงศ์มณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปิติภัทร  วิทยเดชานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปิยธาดา  ไชยศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายปุญญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปุณณดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปุณณภัทร  จิตหฤษฎ์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปุณมนัส  ปวีณเกียรติคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปุณยกร  กลิ่นสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพชรวัฒน์  ทองเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพรรณศิวา  โอชะกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กมลอนันต์ศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพัทธดนย์  พิโลนพงศธร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพาขวัญ  ชุ่มมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพาคินท์ กฤดากร  รินชุมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพิงค์  สุทธะนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายพิชกร  อินทราวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพิชชาพร  มูลน้อย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพิชยา  บุญมหาธนากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนาคีรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายพิทยุตม์  วันจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพิพัฐษ์  เจริญรัตนเดชะกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพิมพ์ประภาดา  พรเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิมพ์ภาณี  ดวงจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิมพิชชา  ตั้งหทัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพีรณัฐ  ปิงเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพีรพัฒน์  ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภคพล  ศักรินทร์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงภณิตา  ผลอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายภพนิพิฐ  จอกลอย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายภวัต  สุทธิเนียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายภัทรดนัย  ศรีอนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภัทรตะวัน  ญามณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภัทรพล  ก้องไตรภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภาวิช  เหมพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายภูปราน  วัชรขจรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเภารัมภา  โรจนวสุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงมีณณพัส  จิระธรรมนิตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายรภัทร  สมสมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรมิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงรรวรา  แดงสนั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรวิภาส  ปทุมแสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายรอยลที  วิศวะโภคา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายรัก  ธนิตพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงรัชญ์สิรี  ลิ้มศิริวิถี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายริว  ชยากรคงวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ตันจ้อย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สุขจริง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีกำพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็ชร์รักษ์ษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรดา  อ่อนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงวรรณวนัช  คำตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวรากานต์  จงศิริลาภากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงวาลินน์  ตังคนิวาส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายวิชญ์พล  พิรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงวิรัลกาญจน์  กิตติธนพิศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวิริยาณัฏฐ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายวิวิศน์  จิระธรรมนิตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวีร์วรินทร์  กัลยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  เลิศปัญญาทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายศรันย์ภัทร  บุตรขุนทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงศิรอาภรณ์  สระชุ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงศิรินทรา  ถีระแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงศิริวรางค์  พันธุ์ณรงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายศิวัช  ยูเนยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายศิวัชร์  บุรวิชเกษตรกร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายศุกลภัค  ปนัตตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายศุพัชกรณ์  สุขสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายศุภฤกษ์  สิทธิปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายสหรัฐ  ธีระกล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายสัณหณัฐ  จิยะวรนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสิตางศุ์  บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายสิรวิชญ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อุดมธนะสารสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสิรินทร์  ศิริมาลัยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุณัฏฐา  จักษุกรรฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสุทธิชารัตน์  หน้างามภูริวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสุวิจักขณ์  ไชยสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุวิชญา  ลิ้มปะวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอชิตพงศ์  คำมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยถา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงอภิชญา  ภัครศุภเมธาวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอภิณัฏฐ์ฎา  สุภินนพงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอภิวิชญ์  อารยจินดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอมรสิริ  ศรีมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอรณิชชา  บุญเชื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงอรัชพร  ดวงมะณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอริยะชาติ  สุภาวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายอัครวัฒน์  สาธุเม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายอาชว์  มาตนอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอิชยธร  ตรีพรต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายเอกนัฐ  อีมาดะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงไอรดา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายรชต  คำคันทุง โรงเรียนชลประทานผาแตก ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  - โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายพัสกร  แซ่เฉิน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงกชพร  ตันจะโข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงกรรชิญาภรณ์  ทองสนิท โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายกรวิชญ์  เชตุใย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายกฤต  ศักดิ์อุดม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายกัญจน์ภูษณ์  ศรีสืบกนก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วเทพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงกันย์ญารัศมิ์  ช่างฝั้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงกาญจนา  วังทูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายเกียรติกวิน  พันธ์ไชยศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงแคร์ร่า  ลิม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงจรรยพร  ชำนาญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายจักรพงษ์  ชื่นเย็น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายจิรัชณัชพล  พงธนัชบุษฎีวร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์จำปา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงจิรัชยา  อัศวปัญญาวัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายเจษฎา  ซาวบุญตัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายชยพัทธ์  ยะแสง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายชยากร  ปองสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายชัยนันทร์  เที่ยงธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายเชนทร์ แสนสุวงศ์  วงศ์ไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายเชษฐวิชญ์  มั่งมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงฐาปณพร  อ๋อมใจกาศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายณกรณ์  ศรีนวล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณชพร  ขัติยะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณณิชา  ติ๊บลังกา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณปภา  เชิดชัยฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายณภัทร  ชววิสุทธิกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงณัฐฌามญชุ์  อุ่นวงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายณัฐภูมิ  นันตาคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายณัฐวีร์  แก้วฟุ้งรังษี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงณิชารัศม์  สัมมาเกษมพัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายดนพ  สูงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายทำนุธรรม  อภิรักษ์ไกรศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แซ่จัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายธนกฤต  สายไฮคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายธนวัฒน์  รัตติเมธีกร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายธนวิช  บุญแสง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายธนินท์  ภิรมณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายธรรศศรันย์  กันทะวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายธันย์ปวัฒน์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธันยรัตน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายธีธัช  กัญชนะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายธีร์ธวัช  กล้วยตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายนนณภัทร  ลาภเกิด โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงนภิศกรณ์  วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงนลินนา  ดุลิกานนท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงนลิศา  เดชธงไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายนิโคลัส  กาญจนมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงบุญญรัตน์  พุทธสอน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงบุณรดา  มะโนราช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายปฐพี  ศรีจอม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงปนิดา  วังใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายปัญกทรรศณ์  รักประชา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงปานไพลิน  อุดสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายปุณณวิช  พลสันติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายพงศกร  โพธิวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยาวิไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงพัทธนันท์  สารสมลักษณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ณ ลำปาง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศิริคำปา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายภพธารา  ภพทถาวรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายภัทร  ภูเนาว์นิล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายภาคภูมิ  เค้ามูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายภาณุพงศ์  ธรรมใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุดหอม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงภิรัญญา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายภูธนิษฐ์  พัวสัมพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญากาศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิริเลิศวิมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงลลิล  จันทรา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงลานนา  โปธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายวงศ์วริศ  โปธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงวนัสนันท์  ลุงแหลง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงวรกมล  พอจิต โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงวรมน  ผลหอม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายวระกร  คำตัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายวสุพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงวิชิตา  ศรีประยูรไพศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงศรัณยา  ใจมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายศรัณย์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายศิรวรรธน์  สงจันทึก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายศิริพงศ์  นพางค์แก้วเก้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายเศรษฐ์สพล  คำสิทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงสริลล์  สิงหรา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายสิงหนาท  ทองแท่นแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายสิริบรรณ  แสงปัญญากุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุริยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายสุวิชชา  คนอ้วน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงสุวิชญา  ใหม่ดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงอชิรญา  พฤทธิมุทธากุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายอชิรวัตติ์  หน่อคำมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงอภิชญาภา  ศรีมงคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงอมีนา  อัมพรลักษณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายอัครพนธุ์  นาคคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กชายอานนท์  โอดัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงอาภัสรา  ประเสริฐวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายอิณณ์อิณณ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายอิฬาทัตชุ์  ฟองแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงเอมอมร  อรปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงกชพรรณ  หลิมวานิช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงเขมพิราพรรณ์  โภคินชลิตพงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายจักรกฤษณ์  จองที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงชนาพร  จันทะวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวชวินนุช  แซ่ลิ้ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงชุติกานต์  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายซอดิ๊ค  ตติยะภูรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายซาบิ๊ค  ตติยะภูรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายฐานพัฒน์  สายไฮคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายณภัทร  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายณัฐพนธ์  วิทยาธนสิริกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงธีริศรา  จันต๊ะตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายปฐวี  เอกบรมสิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวปิยวรรณ  ขันแข็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทร์แก้วมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 นายภูตะวัน  บุญญพิทักษ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 นายลุค  รันเดิล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายวัชรพงษ์  ใจปลา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงแวณฎาริญษ์  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสิรวิชญ์  เขื่อนวัง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวสุวิศา  วิสุทธิชน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวอรปรียา  บุญทารักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงอัฑฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรหมศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกฤษฎา  สวนะคุณานนท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกฤษตานันท์  โชติวรพิพัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกันตภณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายจิตติพัฒน์  สมมะโน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงจิตนิภา  เกษมภัทรกุลกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงเจษฎ์นภา ชิณะวงศ์  คำพุทธ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงชนกนันท์  พวงชัยภูมิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงชนัญพัทธ์  ศิรัสวิเชียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงชมนภัส  บุญช่วย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงชลกนก  กิตติเลิศภักดีกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายชวกร  ศรีเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงชวิศา  แซ่ลิ้ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชินวุฒิ  ติยะโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงญาณิศา  ฑีฆะสังข์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายฐิติวัสส์  พงษ์พรรณรวม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์เขียว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฐกมล  ฟองเลา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายณัฐกฤต  เจริญศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาสังข์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ตั้งอิสราวุฒิกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณัฐวัฒน์  คำเสน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธนชล  หมายหาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธรรมวัฒน์  วัฒนาจรัสแสง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธีร์ปกรณ์  สิงหวรรณะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธีรภัทร  สมฤทัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธีรวัฒน์  กิจมานะทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงนพรัญชน์  ภูมิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนัธทวัฒน์  กวงแหวน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนันท์นลิน  ปัญญาแปง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนาราชา  อภิรักษ์ไกรศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนิชาภา  สุภาศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายบริบูรณ์  วรรณาวชิราศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธาชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงบุญบูชา  สุนทรานนท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปนัสญา  พละโย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายปรัตถกร  สุขใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปัญญกัญญ์  ประสมเพชรหิรัญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทาใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงเปรมยุดา  ประทุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายพชร  แสงไฟ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพชรนันท์  สิทธิวรปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพาขวัญ  พรมไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายพิชญุตม์  ปันชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  วุฒิชมภู โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพิมพ์ปิติพร  พันธ์เพชร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงภัทราพร  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงภาณลินน์  สุ่มสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงภาวินี  ธีรเดชทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายภูมินันท์  ยาวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงมาธวี  สุพรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงมายูมิ  อะงูนิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายรณกร  ครองธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายวิทยทร  โสภาวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวิรัชฏา  อุดร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงวีรญาภรณ์  วงศ์สร้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายศศิวัฒน์  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศิรดา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศิริวรรณ  เทโวขัติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายศุภวิชญ์  พาจรทิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายสรกฤช  สิงห์โทราช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสรัสวดี  หนูปัทยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายสิรดนัย  กัณทวี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำบุญเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสุทธิศา  สุทธานุกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอรปรียา  แก้วมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอริญชย์  เรือนงาม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอัจฉราพร  ชัยเขตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายอัชระภัทร์  กาบรินชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายชญานนท์  รัตนมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงณกัญญา  ธะวิชัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงณัฏฐพร  คำมา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงณัฐสินี  รัตนพรหม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงณิชมน  บุญมี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายเบนสัน  โตวงค์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กชายปรัตถกร  ขัดชุ่มแสง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายปองภพ  ยศวัฒนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงพิชญา  จันต๊ะมงคล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหม่แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงพุทธิดา  ตังประเสริฐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนเครือ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายภูมิภูริ  ศิริปัน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กชายรุ่งณภัทร  อุ่นคำเมือง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายสหรัฐ  บุญธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  กุลศิริ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายกันตพัฒน์  ศิรเจริญอภิรัฐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายจันทรวัทน์  แก้วทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายจิรยุทธ  กันพิทักษ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงชลธิชา  กูลนรา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายชวภณ  รุ่งเจริญ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงชัชชญา  ใจมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐชาดา  ตาเฟื่อง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาวิชัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายทัฎษา  สาตะรักษ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายทีฆชาณุ  อามะโรจน์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงบัวชมพูเบญญา  จันทโชติวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปภาดา  นครินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปลิดา  แสนคำหล่อ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุธิบุตร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายปุณยวัจน์  คงอินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพิชชาภา  นันไชยกัน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพิชญธิดา  ย่างประเสริฐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภาริตา  อิทธิชัยกมล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายภูษี  สาตะรักษ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมณธกาญจน์  แท่นทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายสรวิชญ์  สุยะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายสรัณกร  ห้วยอร่าม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงสุจิตตรา  กัลยาณมิตร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอัณณ์ชญา  ใจแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายZhixiang  Zhang โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวกฤตพร  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงกัณต์ฤทัย  เพชรสําลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายกิติพัฒน์  จิรนนท์ธนกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงกุลจิรา  โอภาสชวลิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงกุลธิดา  โชติวาณิชย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงเก้ากัลยา  ผงทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายเกียรติภูมิ  ธนานนทพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กิตติอุดมทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายคเณศณัฏฐ์  ทวีพัฒนานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงจณิสตา  ผดุงกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 นายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงจิดาภา  แสงหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายจิรณัฏฐ์  หมื่นอภัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายจิรภัทร์  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวจิรัชยา  ฤาชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กุณาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายเจตนิพิฐ  กุณาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายชญานน  อานมณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายชนะโชติ  อังกูรธนโชติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายชยพล  กุลศรีสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายชลันธร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงชัญญาภัค  ชัยเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายเชน  บัดติยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายฌนะ  ชัยมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงญาดา  เสือแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 นายฐกร  นันทดุสิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นายฐปธรรศ  มายะลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวฐานนันท์  วาณิชย์เลิศธนาสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงฐิติชยา  แสนทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงณชกนก  ต่างเพ็ชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายณญากร  จันทร์ธานี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายณฐกร  ง้าวปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงณัชชา  ดารดาษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายณัชพล  แก้วคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงณัฏฐวี  บุญศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายณัฏฐ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวทองพันนา  สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายทีปกร  ยอดมูลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธนดล  สุขขะนิวาสน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายธนนท์  สุภานุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงธนพร  นุชนารถ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 นายธนฤาพันธ์  บุญมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายธนวัฒน์  ยานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายธีมาดล  ก้อนสมบัติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนดาภา  ธรรมเตชโภคิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงนพัตร  สุคนธรส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 นายนโม  พุทธรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายนันทิวัฒน์  ยืนวิไล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงเนตรนภา  นิลสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงปณิตา  ธิราพืช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นายปรานต์  บุญพีระ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายปรานต์  อิ่นคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายปวริศ  ศรีสิงห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงปวริศา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฐิรศรีโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนรุจิวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายปัณณวิชญ์  วุฒิอิ่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นายปาณัสม์  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงปาณิสรา  วชิรวิทยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายปิยะนันท์  เมธารัตน์อนุกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงปุณณญิณณ์  บุณยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายพงศ์พิพัฒ  มณีศรีแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายพชร  โกฎแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายพชรคุณ  เชียงส่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงพรชนก  เลาพิกานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงพรณภา  พงษ์กลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ชาวนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงพัชริดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นายพาทิศ  ลักษณะกุลบุตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวพิชชาภา  กองเพชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายพิพิธธน  พานทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วงศ์มณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายพิศิษฐ์  คำตุ้ยเครือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายภวพล  พลนิกร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวภัทรดา  อ้วนสอาด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายภาคิน  เดชอานันท์ภร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายภายุต  ศิริมหาราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงภีมราฎา  เชื้อคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 นายภูดิสฐ  วุฑฒิโชติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นายภูตะวัน  รัตนญาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 นายรชิตะ  จันทะมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงรติรัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงรสาสิรีย์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายรัฐวิรุฬห์  ปะวรณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายฤชุวิญศ์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายวรรษพล  ล้นเหลือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงวรีรัตน์  นันทสุขเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 นายวัชริศ  หาญผจญศึก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายวิชธนินท์  จอนสมจิตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายศตคุณ  ทองต๊ะมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวศศิภา  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายศิรวิชญ์  วัฒนสินธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงสาวิกา  แก้วกาบคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายสิรภพ  ใจคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริปัญญวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงสิรินิษฐ์  ศรีเมือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายสุนิธิ  โอกระจ่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 นางสาวสุภานัน  วาณิชย์เลิศธนาสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 นายอชิรวิชญ์  ประสบเกียรติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายอชิระ  วรวัฒนสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงอติพร  เเซ่โค้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอธิณัฏฐ์  เถียรรุ่งเรืองชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายอธิภัทร อาร์ม  จันทวิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 นายอภิรุจน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมความสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 นายอรรถภพ  บัวหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 นายอังกูร  ธนาสิทธิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นายอันดา  พรหมเศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวอาทิตยา  ตระกูลเกียรติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายเอกทรงพล  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายกรณ์  วิฆเนศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงกรวรรณ  คำเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายกฤชณัท  อินทะวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายกฤติพงษ์  องอาจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กชายกฤษฎิ์  กุลสถาพรชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  เต๋จ๊ะนัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงกันตพร  ปราบเขต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายกิตติสัณห์  ตานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายกีรติ  มหาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายจอมปราชญ์  ไทยกรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายจิรายุ  ยาวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายจิรายุ  โต๊ะทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กชายชนนน  กิ่งโคกกรวด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายชนนน  สุวรรณเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายชนนน  เรขะรุจิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายชวนากร  ชัยวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายชิณณวรรธน์  บุญชัยวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายณฐมนัส  หนูจิตต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงณรัก  หงษ์สิริชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงณัชชา  เดโชดำรงฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  อานมณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายณัฐธเมศ  บันเทา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงณัฐธันยา  ยามี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณัฐหทัย  คล่องบำรุง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายตุลยกฤตย์  งามมิตรสมบูรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงธนภัทร  ด้วงอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงธนัญญวัจน์  อุ่นใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายธรรมราษฎร์  ไชยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายธีทัต  วงค์อุ่นใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กชายนิติธร  ชัยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายปนัชชานนท์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงปนุชชนันท์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายปราณณดล  จันทศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายปริญญ์  ปินธุกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงปริมรดา  กันทารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงปวิชญา  สัมพันธ์สวาท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงปิยมน  พาทีเพราะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายปุญญวัฒน์  กันทารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงปุญณดา  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงพรรณศรัณภรณ์  วงค์ชำนาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายพันภัทร์  ศรีพยัคฆเศวต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายพิชยะ  ตระกูลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายภาคิณ  บุญมาปะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นหอม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายภูริทัต  นันทสุขเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายเภา  เลิศชูสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงมินดา  จันทร์ศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงวริศรา  ตันสุชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงวีรยา  อารีศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายศุภคณิช  ถาริปน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายเศรษฐศิริ  คุณลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายสายชล  เมสัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายสิริภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายอานันท์  จันทร์ธิราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  บุญชัยวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายกรณ์ชพัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายกฤชจิรัฎฐ์  เพิ่มสันติธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายกฤตภาส  เปรมเจริญจิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายกวินวัชร์  รุจิอริยอธิพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกวีวัฒน์  จิรนนท์ธนกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายกันตภัทร  นามณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงกานต์แก้ว  พรมน้อย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์อู่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายกิตติกวิน  บุญธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายกิตติชนม์  เมธานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงกุลวัลย์  ทวีวัฒน์เมธี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายฆนวัฒน์  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายจตุรภัทร  ต๋าคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงจิงชิง  ซึ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายจิรัฎฐ์  วัฒนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงชญานิน  สุภานุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงชญาภา  เขมพัฒนพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายชยพล  พันธุ์ขุนทด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชัชนันท์  ปรมชวลิตโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงชัญญา  จันทรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงชัญญาภัส  สุภาคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายชาญญ์  บัดติยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงโชตญา  วัฒนโศธิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงโชติกา  สิทธิเป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงฌนิชสา  ชัยมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายญาณกร  ยอดคีรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายญาณพัต  พุทธนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงญาดา  พุ่มเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงญาดา  ไหมเพ็ชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณชารีญา  ภูอวด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วพินิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายณัฐภัทร  ประสมสวย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดธนาพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณิชาภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายตี้เหวิน  ซึ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายตุลย์นาวิล  ภู่พงศ์ศักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงทิพรดา  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายธธัช  ลีลาสถาพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายธนกร  วังบุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธนกฤต  ยอดมูลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายธนกฤต  ศิริปัญญวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธนดล  วิญญาณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงธนิญา  ธนัฐชัยกร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงธรรมใจ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วแจ่ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงธันย์รดา  จันทร์เขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายนราวิชญ์  คำนิล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มณีรำพัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายนิรินธน์  รักษ์ธนภัคศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงบุญญาพร  ภัทรวาณิชพล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายบุณยกร  นิรมิตสันติพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายปธานิน  นิยมพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายปรวัฒน์  สิทธิสุนันท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงปราณปรียา  ทรเทพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงปราณปรียา  นิยมพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงปวริศา  อยู่นิ่ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายปักษปรนันท์  เกตุเห่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายปัณณพัฒณ์  ธีรภาพวิเศษพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงปัณณภัสร์  บุญเผือก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุคนธสิงห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายปิติคุณ  ชื่นสมบูรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงปุญญาดา  ประเสริฐวรนันท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายปุณณภัทร  บูรณะกิติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงไปรยา  พาทีเพราะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายพงศ์จักรี  คิดการงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายพงศพัศ  พรมใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายพชร  ฤทธีตานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงพร้อมฉัตร  จรุงกิตติพัธน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายพระทัย  ประทีปะเสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงพัชมณ  ศรีมนัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงพัชราวลัย  ชมภูพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  วงศ์มณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพุฒิธร  รักสนิท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญรัตน์วุฒิกาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายเพชร  สุนทรวิภาต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายฟิลิป  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายภดงพณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายภพภาคิณ  พงษ์แต้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงภัทรมน  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงภานิชา  บูรณสรรค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงภิญญาภัทร  พงษ์แต้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายภูมินันท์  คำกัมพล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายภูมิภัทร  คำกัมพล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายภูมิรพัฒน์  ณัฏฐวีรวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายภูริณัฐ  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงมิณฐิกานต์  วิภูสัตยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงรักณภัทร  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงรินทร์ลภัค  อิ่มเพ็ชร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงลภัสรดา  ชวชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงลมินตา  สถิตเมธากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายวรธนัท  จิรกิตยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงวรวรรณศา  เกษมสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายวรัตนถ์  เกตุเพชร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายวสุวัตน์  ใจวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงวิชญาพร  พีระภาพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงวิรัญดา  วรรณาภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายวิวรรธน์ชัย  โอจรัสพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงศศิญา  หินยศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายศุภกร  ไชยสิทธิพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายสัญทย์หณัฐ  หาสาตร์สิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงสิมิลัน  กิติยามาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายสิษฐวัศ  เทียนศิริยกานนท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุชัญญา  ก้อนเขื่อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงสุชัญญา  สุภาษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงอชิรา  นุนพนัสสัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายอธิษฐาน  ถานา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงอพัชภา  จันทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายอภิวิชญ์  ดรตะโกน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงอริญรดา  พรมไชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายอัศวิน  มูลศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงอาภาภัทร  นันทชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พลหาญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงกรองเกศ  อินต๊ะราชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงกวินตรา  ชุ่มใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงจิรัชยา  ชาวเหนือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงจิรัญญา  บุญญปกรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงชนากานต์  ผลชีวิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  กุออ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงธัญชนก  พินทิสืบ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงนภัสรา  พงษ์เพ็ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงนฤภร  สกุลพิสุทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงปรรณณฐภัค  ชัยนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงเปรมนิช  ภูมิเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงพนิตพิชา  สุขสำราญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชัยวิศิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันไพศาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงลภัสราพร  บุตรเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงวรัญนันท์  ประไพพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงกชนล  ยกสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญยวง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงจิรัชญา  พวงสายใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงฐิตาวรินทร์  ธนหิรัญปัญญา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงณิชชา  ยกสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงปณาภัช  วีระเดช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงปราชญ์ชญดา  นุชแจ้งบง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงปุณยาพร  เชื้อสะอาด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงพิชญากร  เจริญสม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงมนสิชา  องค์เจริญใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงวรฤทัย  ปันนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  รัตนบัลลังก์เดชะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วรรณภิรมย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงศวิตา  อุดบัววงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงศศิรุจี  มานะทัศน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงกรกช  โอสถากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกริษฐา  พรหมใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาคย์โภคิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงกันย์สิตา  ศิริจิราเกียรติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงกัลยกร  ทองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงกัลยกร  สินธุ์เทียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงกัลย์ญิตา  ศิริจิราเกียรติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กอนแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงกิรณา  เขียงทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงกุลนิดา  เนตรปัญญา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงเกวลี  กฤษณะวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงจิตต์ปราโมทย์  พาลกะดิษย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  พวงสายใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงชวิศา  เมืองพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เข็มเพชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงญาดา  กาฬปักษิณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงณัชชารีย์  โภควิทิตชัยวานิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พาโนมัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงณัฐรดา  ชมแสง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณิชชา  อนันต์ประดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงณิชาภา  มงคลสวรรค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงทิพย์ธารา  แก่นมณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงธนัชกรฉัตร  ใฝ่ใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงธัญพิมล  ตันตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ธีระธนัทพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงธีรดา  มีศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงนัชชนันท์  ชูรักษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงบุญญาพร  ขันโท โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงบุณยวีย์  ธิดา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงเบญญา  ยะเชียงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงปณาลี  ศรีไม้ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงปรางค์วฬุห์  ประภาศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงปริยฉัตร  ไชยวงษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วิจิตต์พันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงปิยธิดา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพรนับพัน  พรายจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หวังสันติธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพิชญาภา  หนูดำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงพิราวรรณ  ภูบดินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงภัทรพัฒน์  กันทะธง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงมนปริยา  คำอิ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงเมธีวีรยา  ธัญเศรษฐ์กุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงรดา  เพียรพัฒนาวิทย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงรมิดา  เมืองพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงรักษ์คุณ  ไตรอุโฆษ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงลภัสธร  อุปนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงวรกัญญา  เลิศสุวรรณเสรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงวรรณกานต์  สาคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงวรวลัญช์  เที่ยงใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วชม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงวราภัสร์  สายบัวชัยมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงวรินทร  ปานบัว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงวริษา  เดโชสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงสมิตา  เล็กงามเอก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงสิริกร  สมิทธิเวทย์วงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอัญภัทร  วินทกรนุกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงอัญมณี  กาศไทยสง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงกชมล  รุ่งเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายกฤตานน  ชัชวาลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  อุปนันท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กชายกฤษกร  สารพัดโชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายกลพัชร  คุณเลิศกิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กชายการัณยภาส  เล็กสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ศิลปานุรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงเขมิกา  อยู่เย็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายเคนตะ  โตริอุมิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กชายเคลวิน  วิลเลี่ยมซอน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงจงหทัย  แสวงวิทย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายจิตติพัฒน์  อันธิวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วมานวล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงฉัตรศพัชร  ธาน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงชนกนันท์  บัวเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1762 เด็กชายชยพล  สุริยจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1763 เด็กชายชวิศ  ปลื้มปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กชายชัชนันท์  ยุกตานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กชายโชติ  ชัยธีรธร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กชายฌอห์น  ราฟโนฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงญาดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายณฐนน  ณ ลำพูน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงณปภัช  ธนะพัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายณภัทร  อัษญคุณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงณรัณกร  โชตยาภรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญศา  นิ่มอนุสสรณ์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายณัฏฐวี  สิทธิกัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กชายดรัณ  ใจจริง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายเดชาธร  อิ่มเอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายตรัยภูมิ  รัตน์จิรานุกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กชายทรงคุณ  อารีวัฒนากุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงทิพธารา  สันป่าแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายธนกฤต  ศรีสงคราม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงธนวฤนท์  สร้อยทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงธนิดา  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กชายธรรมธัช  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กชายธีรัตม์  สินสกลวัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กชายเธียรนริศ  อุปโยคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงนภัสสร  อัษญคุณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงบัวบูชา  พังเครือ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กชายบุรินทร์  บริรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงประนัปดา  เผดิมผล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงปราณ  ชนม์นิภาณัฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงปริญชญา  เชิดจารีวัฒนานันท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กชายปิยพันธ์  กฤตธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงปุญญิศา  ทิพปภาดิลก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายพชร  ขจรบุญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายพชร  จิตตวิสุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายพบธรรม  แซ่ถัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  ธิตินิลนิธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายพัชร  จันทร์ปรุง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายพิธาน  ธนินธีรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงพิมนภา  แก้วโมราเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงพีชญา  กุลเนติธาดา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กชายพีรภาส  บูรณ์จินดา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายพีระพัฒน์  บุญมา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายภูดิท  จิตตธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายภูภูมิ  ภูวรัตนวิทยา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงมธุริน  สำเนียงดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงรมณ  รมยเวศม์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กชายรวินท์  เทพคุณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงรวิษฎา  สุรศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายรัฐนันท์  เรียนเป็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายวรเมธ  คงคา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงวรินรำไพ  สุระศิรานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิกัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กชายศรัญย์พัฒน์  พรรณพลีวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงศรุดา  ใจดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กชายศุภกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กชายสิรภพ  เอื้อวงศ์เสถียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงสุรัสวดี  อินทะโน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายหฤษฎ์  สุขสบาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงอณัญญา  มานะกิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงอติขนิฏฐ์  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายอมเรศ  พจน์ศิรินนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงอลีนตา  ยาวิไชย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงอัญรินทร์  วงศ์ปราศรัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กชายอัษศดิณย์  เรือนทิพย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายอาสาฬ์  คนเฉียบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายอิศราภัทร์  จตุรพิรีย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายไอศูรย์  วงศ์ปราศรัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงกรณษา  ภูชิตธนพัต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายกรภัทร์  นุชธิสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายกรรณิการ์  สกุลเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายกฤตทรรศ  จอมราช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายกฤตบุญ  โตสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงกฤติวรดา  จันทะกี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงกษิรา  ยางงาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงกัญจนพร  นาคใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงกัญญภัทร  เขื่อนสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงกัลยกร  ปราโมช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 นางสาวกัลยา  คิม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 นางสาวกาญจน์ชนก  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายกิตติ  ฉินหมี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายกิตติพิชญ์  เงินเนื้อดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงกุลรัศมิ์  เกียรติศิลป์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงเกศญาภรณ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงเกิงหลิน  เฉิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงขนากานต์  วิชเวช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงคณาสิริ  อินทโกสุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงคนธรส  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงคริษฐาก์  เอี่ยมรัตนวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงคั่งนี่  เหล่ย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงเคียงดาว  เกษมรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายจวิ้นย่วย  แซ่ม้า โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายจัตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นางสาวจันทมณี  แสนใจยี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายจิตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายจิรเดช  ทอวัฒนสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นขจร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายจิรภัทร  จันทรภัทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงจิรัชญา  อันธิวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นายจื่อรุ่ย  หวู โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยะปะนัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายเจอราร์ด คำโบ๋  ฮี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายฉงหรง  สวี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไกรศิริกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงชนาพร  ศรีสิริวิไล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงชนาภา  ศรีสิริวิไล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงชยากร  เทวนุกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายชลภูมิ  อยู่สำราญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายชวกร  อินต๊ะโดด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 นายชานซอล  ลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายชินพัฒน์  จอมแปง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายชินพัฒน์  เชิดชูงาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายชีวานนท์  เลียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงเชนท์ แอรอน  โธมัส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงโชติกา  มากสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงซินดี้  หวู โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายซีมอน เอริค  ดอลเฮด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงซูหลิน  หลิว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 นางสาวโซเนีย  ราเวนนา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงฌาณิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงญภา  ยอแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงญาณัจฉรากาญน์  ชูณะวัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายณกฤต  กาวารี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายณฐกร  ทักษอุดม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายณพชภัทร์  วรรัตน์ชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงณภัค  เกรียงธนสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายณภัทร  ชอบเรืองศิลป์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 นายณภัทร  บุดดา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงณภาภัช  นาคเรืองศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวณัฎฐณิชา  พิริยะประกาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นายณัฏฐ์พัฒน์  คงศิริวรกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุตรแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญมั่นคงวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงณัฐวรา  คำปัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 นางสาวณิมลพรรณ  วงศ์เนียม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงดารินทรา  ชูสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายต้องครรลอง  โยชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายทัตพงษ์  จันทวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายแทนคุณ  บุญญาสัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 นางสาวธนภรณ์  จูฑะพุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงธัญชนก  อุตราภิมุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 นางสาวธัญญพัทธ์  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงธัญวธู  ธัญญเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายธีรภัทร  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายธีรัช  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เหล่าอารยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชาว์ชนพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 นายนันทัชพร  จุลมุสิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายน้ำฟ้า  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงนิชาภา  เตชะวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายบุตรกานต์  ยอแสงสุขกมล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายปกป้อง  เสตังคะบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงปพิชญา  เกิดโมลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชัยรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายปรัฐกร  ศรีนวลไชย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายปรัตถกร  สินหนัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงปสุตา  สินุธก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายปัญญโชติ  เชิดจารีวัฒนานันท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายปัณณ์  สินค้างาม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวปาญนิกาญจน์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงปาณิสรา  วิรัชเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงปาณิสรา  เตรียมรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงปานชีวา  วิลาวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงปุญญิศา  กาบคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายปุณณวิช  วิฑูรไชยสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงปุณิกา  วงศ์ไพบูลย์วัฒน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายผรัณชัย  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายพชรคุณ  ฟูแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายพชรวิชญ์  คำม่วง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงพรณัชชา  ผลสิงขร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงพรปวีร์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายพรรพ  อารีรอบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงพริม  กฤษณมิษ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 นางสาวพลอยนิตา  ธนะพงศ์นิธิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงพัทธนันท์  จริยาคุณา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงพัทธนันท์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรวีระวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงพิชญาพร  ขยัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงพิชญาสินี  ลำจวน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสุขา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ตั้งวงศาคณากุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ออง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายพีร  ทายะรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงพีรดา  ธิจันทร์เปียง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายเพชรพล  ธนะพงศ์พร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จิตต์มั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงไพลิน  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายฟ๊อคซ์ แทนไท  การ์ดเนอร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายภคิน  บังคมเนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายภฑิล  เสนารัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายภวัต  อุดมธัญญบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสงเพ็ชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายภัทรพล  พุทธวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงภัทราพร  อินทริยา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงภารดี  พิชิตไพริน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายภูริ  บัวสี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายภูวดล  สองคำชุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 นางสาวภูสุดา  แดงวิสุทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงมาเรีย  สลีวาเกิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงรดาวรินทร์  สุภศิลป์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงรมิดา  ศรีพลพรรค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงรมิตา  วิเชียรวณิชกิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงรศมลวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายรัชกฤช  คำเสมานันทน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายรัชชานนท์  สุระศิรานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายโรบิน เฮนรี่ ไมล์  สมิธ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงโรส ศวรรยา  ควิณณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงลภัสรดา  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายลัดฟ้า  โอภาสชวลิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 นางสาววรนุชนันท์  พัชรณิศนุชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงวรรณนิศา  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงวรฤทัย  สิทธิเวช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายวริศ  ศรีวรรณา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงวเรณยา  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงวัสนภรณ์  หงษ์พร้อมญาติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงวิชญาดา  เหนือเพ็ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 นางสาววินรดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงศตพร  คำภูเวียง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 นางสาวศศิกานต์  วุฒิวิบูลย์โชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงศศิประภา  สุทธาชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงศิรภัสสร  วีระวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กู่แก้วเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายเศฏฐวุฒิ  แช่ตั้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงษษินิภา  เทพชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายสรพัศ  รัตนศักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 นางสาวสัณห์ฤทัย  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงสิตานัน  พงษ์จันทร์หอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงสิรธร  สายหยุด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายสิรวิชญ์  อินไชย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายสิรินทร์  ถาวร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 นางสาวสุภวรินทร์  แก่นสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 นายหลี่ เจิ้น หยี่  ลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายเหมือนเพ็ชร  สุวรรณกาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงอชิรญา  นีรสีตกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายอติวิชญ์  สมบัติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายอภินันท์  พาที โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 นางสาวอมรกานต์  วานิชยากูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงอรณิชา  เกตุบุญเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายอเล็กซ์ ธีโอ  แซนเดอร์ส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายอเล็กซองดร์ ฟ้าทอง ชารล์ส  โจลต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายอัครวินท์  ตั้งสิชฌนกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงอังค์ริสา  ฟองสมุทรรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงอัญชลีพร  นุพงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายอัณณาภา  อุปันโน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงอาจรีย์  อินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงอายุมิ  ยาหงิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายเอกณัฏฐ์  สีแดง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายเอกวีร์  แช่มประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงฮาดัม  คิม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายกฤตศุภพงศ์  ทยานุกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายกฤษกร  ศรีพลากิจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายก่อฤกษ์  ณ วันจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทธวัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงกันตพร  - โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงกุลธิดา  สิทธิแปง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายคุณานนต์  จันทกลาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงจิดาภา  ธนาวัศพล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงฉัตรรดา  ทิตาราม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงชณชนก  กลั่นบุศย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายชนชน  นาคเรืองศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงชมษร  แจ่มจรรยา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงชลิดา  ชนะกรรชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงชลิตา  สุพรรรณชาติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงชวิศรา  สิงห์ครา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายชิณญ์  ชินะโชติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงโชติกา  กิติกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงณปภัช  มั่นทรัพย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์พระยา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายณัฐรัชต์  วิภักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายเดวันอ่อง  - โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายตั้งมั่น  ตั้งมั่นคง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงตีรณา  ชัยชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงธนพร  พาที โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงขุนเทียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงธัญสุดา  คิดไชย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายธีร์พิพัฒน์  เบรดบูรี่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเมธีกุลนันท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงเบญญาภา  ไพโรจน์ถาวรวัฒนา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงปณิตา  แซ่ด่าน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงปุญญิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงปุณรดา  กนกพรพิศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉิมเรือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหลืองโสภาพรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงพิมนารา  รัชต์พงษ์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธีรบดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงพีรพิชญ์  มั่นอาจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงภีรญาพัชร์  โสทรทวีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายภีร์  วัฒนาวราพิทักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายภูดิศ  แสงคำกาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวลา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายภูสิทธิ์  อุตตเสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงมนพัทธ์  ผลจันทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงมนสิชา  จิระชีวี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงมอลลี่ อิงฟ้า  แวริ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงเมธาวี  พฤษสลุง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายยิ่งคุณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายรชาเศรษฐ์  ฮ้อแสงชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายรัญชน์  ฤทธิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายรุ่ยเจ๋อ  กัว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายวงศธร  ไชยแสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายวรปรัชญ์  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงวรวลัญช์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงวรวลัญชุ์  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงวรัญวีร์  ศรีวรพจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงวิรดา  เลิศศิรเกียรติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายศิวกร  ใคร่ครวญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงศุภิญาดา  พัฒนชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงสิฏฐิณิศา  ปรีคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงอริญญา  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายอัทธ์  วีรประพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายธีรภัทร  หมอศาสตร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงนิธิตา  อติพันธ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กชายพลิน  แสวงศิริผล โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
2078 เด็กชายพิธาน  ชาญกิจวัฒนา โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  รูบิน โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงอัญลภัสญาณ์  สุรชาติชัยกุล โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
2081 นางสาวชญาภา  รอดเสวก โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงชลพิชา  ณัฐจุรีกิต โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงณัชชา  รอดเสวก โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายเทปเป  โกโกะ โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายปราชญ์  มาลัย โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 นายพีรทัศน์  สังข์เรือง โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 นางสาวภิญรดา  กษิดิศดลกุล โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  ชาญชัยชนะ โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 นายอิสบาส  อิลาชาญ โรงเรียนวิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายณคุณ  ศงสนันทน์ โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนเรืองวิมาน โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายภัทร  หมอศาสตร์ โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุญพัฒนาภรณ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงอชิรญาพร  ปัญญา โรงเรียนวิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงทักษพร  อินทมนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงนภัชษร  จันทะไข่สร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 คณิตประถม
2097 เด็กชายพงศพัฒน์  พรหมรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กชายวิภู  ไชยลังการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กชายกฤตลักษณ์  หิริรักษ์วัฒนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงณฐพร  สิริโชคโสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงธิชดาภา  ดีวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายศิวนาถ  คำสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายศุภกร  เชียงชีระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงอิ่มเอม  สวัสดิจีระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายกนกศักดิ์  จารุประทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงจิรา  จิรประภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายเพียงเพียร  สุริยบรรเจิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายทวีศักดิ์  อิ่นอ้าย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายธเนศพล  แจ้งเหตุผล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายปิยะวิศว์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายอัครเดช  ผ่ายเผย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงจันจิรา  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงรุ้งนภา  วันเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายอภิชาติ  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงกชพรรณ  ลือดารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงกนกขวัญ  ชมภูชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 นางสาวกมลนิตย์  โรจนะสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงกรวรรณ  พูลทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายกันตณัฐ  ญาณแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายกันตพล  บาลประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณ์การ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายกุลธวัช  นัษฎาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงกุลปริยา  นรสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 นางสาวเขมาจารี  วงศ์วิวัฒนนุกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 นายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายจิรายุ  กังวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงชญานันทน์  มานะวงศ์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายชยกฤช  สุรินกาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิระพงษ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงณฐรัชต์  เขจรนันทน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงณมาดา  ยาสมุทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กชายณวัสพล  เขจรนันทน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 นายณัฐกรณ์  อัครจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กชายเดชปัญญา  จารุวรรณรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2139 นายเตชิต  เปี่ยมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงธนภร  ไชยเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายธนวัฒน์  สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์สิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 นายธรรมวิชญ์  เหมันต์วิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพย์อักษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2145 นายธีระวีร์  อัครรัฐอมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงนรมน  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงนวพร  ดวงมะลิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายนาวา  กุสันชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงบัวมาฆะ  วังราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญจารุภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายบุณพจน์  ฟูมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงบุณยารีย์  วงศ์ภูมิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2153 นายปณต  สีสุวอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กชายปภาณ  ป้อมสถิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2155 เด็กหญิงปยุดา  รัตนพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กหญิงประภัสสร  รัตนพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2157 นายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กชายปราชญ์  ขัดคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กหญิงปริณดา  รัตนพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กหญิงปรีย์วรา  ใหม่จันทร์แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กหญิงปวริศา  เทพรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กชายปัญญพนต์  เสาร์เขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2164 นายปัณณวิชญ์  สธนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 นางสาวปารณีย์  ทูลคำเตย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กหญิงปุณ  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กชายปุณณวิชญ์  วารีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กหญิงปุณย์ศิรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงพรธีรา  ลิขิตเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2170 นางสาวพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 นายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กหญิงพราวแสง  วัฒนาพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กชายพสธร  ศรีวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กหญิงพิชฌานันท์  กันทะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กหญิงพิชญธิดา  ยองจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่นโฉม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กหญิงพิมชญา  ปาละกวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กระสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2181 นางสาวพิมพ์พรรณ  วงศ์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2182 นางสาวพีรลักษณ์  จอมคีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กชายพีรวิชญ์  ชัยแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กหญิงพุทธินันท์  กันทรโซติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2185 เด็กหญิงภคพร  สิงหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2186 เด็กชายภควันต์  อุดมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กชายภฐกฤต  วงศ์สารภี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2188 นางสาวภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงภัสสร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2190 นายภาสา  เตจ๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 เด็กชายภูมิมงคล  วงศ์วิวัฒนนุกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กชายภูมิรภีพัธน์  พิณไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กชายภูเมธ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงภูริชา  วิชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2195 เด็กชายมาวิมุติ  หมายสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินทะนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กชายไม้เมือง  มณีไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายยูกิ  เคียวตานิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2199 เด็กหญิงรมิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงรักสนิท  ภูธรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงลักษมินตร์  อรุณกว้างไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงวชิรา  ป้อเฮือน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายวรกฤช  สมมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2205 นายวรภพ  มะโนสมุทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กหญิงวรรษชล  เดโชสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายวรินทร  ผู้อยู่สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กชายวรินธรณ์  วุฒิวิทยางกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายวัฒน์ชยพล  อินทร์เทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงศรัณยภรณ์  คำเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงศิรภัทร  ศรีกำพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กชายศิวกร  กันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2214 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2215 นายศุภวิชญ์  ใจคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2216 เด็กชายศุวิล  คำไชยวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กชายสรรภพ  คำพิงชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2218 นายสรสิช  คล่องพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กชายสิรพิพัฒ  พันธ์โอภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2220 เด็กชายสิรวิชญ์  พิชิตภารตะพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายอชิระ  ชูสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กชายอนาวิน  กุสันชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงอภิชญา  จินตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กชายอภิชา  แสนทรงสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กหญิงอรชพร  การรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงอรวราดา  พรหมเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงอารยา  บุญโชคช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กหญิงกมลพร  รัตนวรวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2231 เด็กชายจิรภัทร  มาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2232 เด็กชายชยาพล  ก๋าอิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2233 เด็กชายชวัลกร  พ้นภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2234 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2235 เด็กหญิงณัฏสอรณ์  จิรเจริญเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2236 เด็กชายทัพพเศรษฐ์  เกตุทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2237 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกสินไชยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2238 เด็กชายธีรภัทร  พรมคำมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2239 เด็กชายนรินทร์ธร  ปากหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กชายปภังกร  ไชยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2241 เด็กหญิงปราณปรียา  สมนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2242 เด็กหญิงปรีดิ์ชญา  ขาวแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2243 เด็กหญิงพลอยนภัส  บรรเลงเสนาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กหญิงภคมน  สุดารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2245 เด็กชายภัคธีมา  ทำสวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2246 เด็กชายวุฒิภัทร  ปวงมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2247 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2248 เด็กชายเอกระ  ใจงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2249 เด็กหญิงกชนิภา  ปัญจะมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2250 เด็กชายกฤษณพล  เทียมแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วนาลัยสุขสันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2252 เด็กชายกิติกวิน  สิงอย่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กหญิงณิชกมล  กรภัทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2254 เด็กหญิงณิรินทร์  ภูมิรัตน์ธนโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายทยากร  ปินตาสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายธนกฤต  คำเปลี่ยน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายนพคุณ  พุดชื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2259 เด็กหญิงปัณณธร  แก่นรัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2260 เด็กหญิงปิยะวรากรณ์  ผ่องเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2261 เด็กชายปุณยธร  แก่นรัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงพีรดา  ปงซาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายภาณุภัทร  วุฒิลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงมิ่งกมล  สุภาวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงมุกดาภร  เกตุทะจักร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงศิญาดา  มีฉลาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2269 เด็กชายสิปปกร  คิดดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม