รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพีรภาร์  กาวิโล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันทะวงศ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณะ  การัณยะภาส โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกัญตภูมิ  คำปันสวย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธัญญาโกศล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลภัทรพร  พาธรรม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจตุกัญจน์รภักดิ์  ดอกสนธิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจิรภิญญา  กาละวัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ปุ๊ดถา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เชียงชีระ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐธันยา  ธีระจันทร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจเขื่อน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชพัชร  สิทธิแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชมล  พรมสืบ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทอฝัน  ทุ่งพรวน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกฤต  ก๋าคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธวัลพร  บุญมา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญชิดา  ก๋าใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีราม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรพัฒน์  ฟุ้งพุฒิวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายนพวิชญ์  วิลัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนลินญา  จ้อยกระจ่าง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนัยนันทน์  ตุ้ยสิทธิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยโก โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปรางสุฎา  ชัยบาล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปรีติภัทร  อินนะลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมตา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชชาพร  ปันทะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรดนย์  ยะตั๋น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภคิน  ถนอม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภักดีภูมิ  จอมสวรรค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัคร์ภัสสร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภูผา  ชัยชนะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายรชต  คำแผ่นชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรดาทิพย์  สะท้านบัว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิธิดา  ระเรือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสศิขวัญ  จำศิล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอารีย์  นาระเรด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
39 นางสาวกชพร  กันทะมณี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันเพชร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุรินทรามนต์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจิรภัทร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นายชยพล  อินทนิน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันวิเศษ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ถุงปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใบยา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงทัตพิชา  เกตุประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปาโน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนรกมล  บุญจรัส โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวเนตรดาว  ทอสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปภังกร  ใผ่นอก โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปวริศา  แสนพิช โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวปาจรีย์  เมฆสินธุ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปีติภัทร  กองฟู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพรสวรรค์  กรสวรรค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพัทธดนย์  สโรบล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มีเพชร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายรัชชานนท์  ญานะวงศ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงวรากานต์  ไชยสมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสิรินทรา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมนวล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกุลนันท์  วงศ์วาท โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่โซ้ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเกษกนก  ไกยสินธุ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายคุณานนท์  เหล็กแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรัชญา  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์พรม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชนันธร  โพสุการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฐานิตา  สิงห์คราม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิตาภา  มาดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  เรือนชุมภู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐมนต์  แก้วมาลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐวรา  ปินตาวนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเดชปภัช  อินทะนัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายโดมธ์  ปริญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงตะวันวาด  แก้วคง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเตชินท์  หลักคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายถิรโชค  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธิดาญา  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธีรศักดิ์  กันทะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนพพร  กาฬภักดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนาขวัญ  กาฬสุวรรณ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนารา  บุญทา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนิติธร  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเนทิชา  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปภังกรณ์  คำสมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปราณจุรีย์  ยอดใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปาริฉัตร  เทพศักดิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปิยดนัย  รู้ทำนอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปุณญวีย์  ปานบุญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพชร  ไกรพูล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพชรมน  คูหา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพชรรัชต์  ผาแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัณณิตา  ต๊ะชิ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดชพันธ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิรญาณ์  ณ ลำพูน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพีชญากร  สืบสมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภากร  รักชอบ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูดิท  ประทีปเมือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภูพิชชา  โพสุการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภูริปรัช  กิติลือ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุคนธนิตย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเมธาพร  แสงบุญเรือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายแมธธิว หลุยส์  ไชยชนะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรวิวรรณ  ประมูประถัมภ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีกันชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวรัญญู  ก๋าแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวาสิตา  ภีระ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวิชชากร  แซ่จาง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวิชญาดา  ทะปัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิมลิน  รู้ทำนอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิลาสินี  สว่างกูลกษิดิยศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศดิศ  กิจติสากล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสมิตานัน  ไหวคิด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสิริกาญจน์  คณะแพง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุชานันท์  ปิงสุแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุธีกานต์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอนัญญา  ใจอักษร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ย่าง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอริศลา  วงค์ผา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนรเศรษฐ์  ก๋ารินทร์ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวีรภัทร  พรมมี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชญาวีณ์  เภารัตน์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติวรดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนวัฒน์  ดวงดี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญสินี  กันทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรณขัน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนิพันธ์  ทาธิ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเนติญา  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงประภัสรา  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปราโมทย์  สุกาโก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพัทรศยา  เทียมแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงลักษิกา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงลานนา  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุพิชชา  ธนีบุญ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ตา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกันตภณ  พ้นทุกข์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิสม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์สินี  บรรเทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิราทิพย์  อริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐพัฒน์  นาระถี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงดาวิกา  ตาใจ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กาญจนการัณย์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนิพนธ์  ทาธิ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเพิ่ม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพิทวัส  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวชิรเดช  ยศอินต๊ะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวิยดา  ตารินทร์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสกุลณา  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสรัลนุช  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนากร  ปันแสน โรงเรียนบ้านส้าน ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายกิตติกานต์  ธิชาญ โรงเรียนบ้านหลวง ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงคันธนีรา  มั่นคง โรงเรียนบ้านหลวง ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายภาสกร  ยะอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านหลวง ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอัยรดา  รุมพ์ฟ โรงเรียนบ้านหลวง ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิชญาภัค  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหลวง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหลวง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรัตกานต์  ยะอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านหลวง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกมลพร  จันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายกันตพัฒน์  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายจิรัฎฐ์  ชายแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายไตรจักร  ปราศรัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงทิวราห์  ราชเสนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปัญญาพร  จันใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ย่างวินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายพัชรพงศ์  การดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวณิชญาณ์  ศรีไกรรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรดา  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันปิติ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอรนรินทร์  เงินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอิสรียะ  ตันปิติ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรสุริย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเก้ากัลยา  ช่วยแก้ไข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นวลใส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงคณพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงครองขวัญ  ปราบพาล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายคีตพัฒน์  บุญไตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจิรวัตร  ประภาศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณปภัสสร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  อะโนมา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายทินภัทร  บุญต่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนภัทร  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธัญจิรา  ซาวคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงปริตา  จินะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปิยะนาถ  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายปิยังกูร  ยอดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงวิภวานี  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำนวน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสายฝน  แซ่ราจา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอติกานต์  ยาโน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอริสา  พิมพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายกรรณกร  ศิวพิทักษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษณพล  ศรีไกรรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญญณัช  จันระวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกิตยาดา  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเขมิกา  ดีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิรัชญา  ปันติบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ยอดบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชวัลวิทย์  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธีรนาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปรีชา  กังวานไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปิญะธิดา  โชคมณีนุช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพริมรตา  เอี๋ยวประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ปาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัชรียา  จตุราวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพีระวัฒน์  ไชยทนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภวิพา  มูลชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  กิตติประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรวดี  ฐิติแสงสุภา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรัตนกฤษณ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวันใหม่  บำรุงชน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสาริศา  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเตชินท์  คำอุปละ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรดนย์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายนรวิชญ์  สีปิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงประภากร  ปินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปานรพี  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพรนิภา  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วันยาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สานสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายภูผา  เทวาทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายวรกร  วันยาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงเกวรินทร์  จันธิมา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชญาดา  คำก้อน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชนาเมธ  สีปิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชยพล  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐวรา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงทักษพร  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนัญญา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขยอด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัชรพร  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพัทธนันท์  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชชาภา  เข็มกลัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวรัตม์  ละเกษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวสุวัฒน์  อัครมณีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกนกฤทัย  สมนาเมือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ท่อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกวินธิดา  มาสะอาด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกังสดาร  เสนาธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายกิตติศักดิ์  เบิกบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายโกวิฑภูมิ  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายจักราวุธ  พรมสี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายจิรณัฐ  เงินสลึง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิรัชญา  วุฒิการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายเจษฎาพงษ์  เชียงชีระ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายชชลิต  ใจธรรมโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชนมน  ศรีชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชนิดาภา  ลิไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงฐิติมา  วิสิฐยุทธไกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณฐอร  ศรีจินดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐพร  เพียรสงวน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายทนุธรรม  ทะนันชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายทยากร  ทิพย์ป้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายธนกฤต  กันทะโส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายธนกฤต  ธินะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายธนภัทร  เลขาวิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนัญกร  ทะทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธนัตถ์  หนูอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายธมนณัฐ  ตุ้ยอ้าย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาเปียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายนพพาคุณ  สีวัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายนพวินท์  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายนราธิป  หีบแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายนราวิชญ์  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายนวมินทร์  แก้วเกตุ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนีรนาถ  ปิยภัทรภูวดล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายบวรทัต  สมสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ฟ้าเลื่อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายปวีณวัชร  ซากาโมโต้ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาณิสรา  วงค์คม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงปุณณดา  แก้วโสวัฒนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปุณณวรรธน์  เรืองบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพลอยตะวัน  ฟองจีนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพัชรี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพีชณิกา  รักยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายพีรดนย์  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพีรธัช  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภวรัญชน์  กลัดปรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายภัทรพัฒน์  กาบทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายภาสกร  ปันสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายภูวเดช  นันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายเมธาวิน  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายรดิศไชยนันท์  มั่นอ่วม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรินรดา  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายอภิวิชญ์  กองแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอรณัส  อ้วนนวล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายํธีรกานต์  เทพสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกนกพล  ชัยดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกรกนก  สีหมนตรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกรกันยา  ถาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกรวิชญ์  หินทราย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกริชรวีณ์  ณิชต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกฤตพร  ใจหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกฤติเดช  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกวินทิพย์  ธนะด้วง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกันต์พิชชา  พวงมาลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกันติชา  หน่อหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกันตินันท์  สิงห์งอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัลยา  แก้วเข้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แสงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกิตติกวิน  มิสกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจักรพงศ์  ปงใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจันทกานต์  จักรแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิดาภา  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิดาภา  นามแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิตรตระกาญ  พูนรัตนะสิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจิรภัทร  คำดวงดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิรเมธ  เสนาะสำเนียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิรัชญา  พรชัยเดชากุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิราวัฒน์  คูณสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจุฑามาศ  มุงมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฉัตรกมล  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  หล้าสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชญานนท์  คำลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชญานิศ  คำไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนัญชิดา  เอี่ยวเฮ็ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนัสธิดา  ปิยะมงคลสกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชยธรวรินทร์  สายกษิรา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชูกมล  เมืองมูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงญารินดา  รักษาศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายฐิติภัทร  ก๋าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณชพล  เก่งการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณฐพร  ขันธ์แก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณพัฐอร  ทูลแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณภัทรกันย์  ทนก่ำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณภูพิงค์  สุจริต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณราชิศ  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  บัวสาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกวียนเพียร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐนนท์  พรมพาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐมนชนัน  อินศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงเขียว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เขตรักษา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงทักษพร  ภูมิคอนสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงทักษิณา  เครือจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงทิพรดา  หล้าทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนกฤต  กัญญาเงิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนกฤต  โสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนัชศวรรธน์  วชิรเมษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธเนศวร  การักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธรรศฌ์ปกรณ์  วชิรเมษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญทิพย์  จันทร์ทูรย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธันยารัตน์  น้อยก้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธิวารินทร์  อินวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนครินทร์  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนพกร  บุญทรง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนรณภัทร  สีใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนราวิชญ์  นายโรง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนวภิสา  ปันต่า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนัทธมน  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ดีหล่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนันท์นภัส  นันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงบุณณดา  กันทะเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเบญญาภา  การะเกตุ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำดาวเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมเสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายประภวิษณ์  โปทาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงประภัสสร  สุนทรวิโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปรัตถกร  ยะแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปัณณธรณ์  กิติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปันดารี  รักดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปิยาภา  โนใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองมูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยชมภู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปุณณดา  เสริมศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณณารมณ์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปุณธีญา  คำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปุณิกา  วุฒิช่วย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงผกาวลี  วรวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ช่างปัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทะเม้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทักษิณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพาขวัญ  เงินปุ่นนาค โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิงวอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
395 นายพิชญะ  โชติศิวะโยธิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมเจียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพิชญุตม์  สาริวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพิชเญศ  หมื่นเตียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มูลมาดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิมญาดา  ไชยวงค์ทอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  คงเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปันคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทรณภรณ์  ปาโท้ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจเจน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัทรวดี  อินเบ้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาณุวัฒน์  ภิญโยยง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภาวดีร์  คูณเอลีชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภีรวิชญ์  หาญแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภุชคินทร์  ยอดวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงยมลพร  จดคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงรติมา  หินทราย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรฤฤณ  รัตนรักษ์มงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรวินดา  ศรีสนใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรินลดา  จอมคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วกองตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวทัญญา  จินะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวรภัทร  ติ๊บกรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรรณพร  วุ่นซิ้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรรณรดา  แปงคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวรัณปภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวัชรวิชญ์  ภูแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวัชรีพร  แก้วจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศยามล  เชื้อสะอาด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศรัณยพงษ์  ปันเบี้ยว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศรัณย์พัชญ์  พิทักษ์กุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศักดิ์เสนา  แก้วมูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศุภรดา  สุทธมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศุวิมล  วงศ์ปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสหนันท์  เดชางาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสัพพัญญู  แหยมคง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสาริษา  รักเรือน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิทธิชัย  อนุมาศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสิริกัญญารัตน์  ปันต่า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุภัชญาภรณ์  ไชยเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุภัสสร  ผัดผ่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แยกโคกสูง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอักษราภัค  นันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอัครวินท์  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัฉราภรณ์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอาทิตญา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอาภัสรา  พันธ์ประยูร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอิสราภรณ์  อ่อนคง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงไอรดา  นันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงไอศิกา  ปรัชญาอนันต์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกชพร  ใจบุญทา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายกวีเอก  อุตุภรณ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธนดล  วงศ์วุฒิ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายพุฒิภัทร  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายวชิรวิทย์  เขื่อนเก้า โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกวินธิดา  กินเรือน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญจนพร  เป็กธนู โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจักริน  สาครเจริญ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจิรากาญจน์  ปานบัวคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชญาดา  พรมบัว โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชญาดา  พรหมมินทร์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงชลธิดา  มหาภาส โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายไชยวรรณ  สิงห์ใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุภาพ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเตชธรรม  โยธา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทิมทิชากานต์  วิจิตรโชติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนพิพัฒน์  สุทรทรัพน์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนัญชนก  ธนันต์วนิช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟังเร็ว โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนครินทร์  ยศปินตา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนิธิเดชน์  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายบรูพา  โสรัจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายบัญชาพัฒน์  คำดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายบัณฑิต  แก้วกันทา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเบญญา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปกรณ์  การเก็บ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปวริศา  สารคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปาริสรา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิชญวดี  แก้วสา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพุฒิภัทร  ทองโปรย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเพชรแพรวา  อัครประเสริฐกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภัทรจาริน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภูมิรวิชญ์  ราชเมืองมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมนัสนันท์  ราชชมภู โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงริญ  แสงหล้า โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวณิชยา  ทะทา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิมลพรรณ  เมืองอินทร์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศรัณย์พงษ์  สุวรรณแสน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศรัณรัตน์  ทำทาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศศิประภา  สงบใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสันติสุข  นะวะยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสุทธิ  หาญเจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอาชินณภัทร์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอำพล  ดรปัญญา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอุษณิษา  โยธากุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงไอชญาณินท์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงไอศิกา  จันทร์เป็ง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวิชญาพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกัญญณัท  เป็นใย โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฐิตาภา  เป็งมา โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจักรภัทร  สรรพสุข โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  กาวี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายธนดล  เนื้อไม้ดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพัชรภร  พันสุภะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชญาวดี  คำมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อินปันส่วน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงโยษิตา  บุญทองโท โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายสรชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกวิน  ยั่วยวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปฐมเชษฐ์  แดงฟู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปานิพัฒน์  โปธา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปุณญิสา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวิทวัส  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายกฤติพงศ์  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกวิสรา  วงค์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐพล  ช่างเหลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐลภัส  รักพรม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  เกียรติกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิราอร  เลิศสงคราม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสุพงษ์ศิลป์  นาธิเลศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุรพิชญา  เชียงปล้อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกรชนก  ยาวิเริง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำหล้า โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุกัญญา  มีนา โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชุมภู โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชมภูนุช  ช่างหมึก โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนภัสกรณ์  สุกระพิชัย โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฝั้นก๋า โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายยงยุทธ์  เชื้อมหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.4 วิทย์ประถม