รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะวงษ์ศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปันทะทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจตุรภัทร  โสวรรณา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชาญชวรรษ  ศรีวิใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิศา  ปันทะทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญาดา  ภิญโญจิตร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัษชนกรภ์  ทรายหมอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปวริศ  มโนวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยอดวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภัทรกร  ชุมภู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงไลลา อับดุลาห์  อัลฮีไนย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำนิล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุธีรนาฏ  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายหมิงเชียน  เลี่ยว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพร  ป่าม่วง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวจารุนิภา  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายเจริญชัย  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฉัตรตรา  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนากานต์  ทักษิณคุณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวชยิสร  เพ็งอ่ำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวญานี  เยอแจะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธวิชญ์พงศ์  คันธเมธี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวนฤมล  สิงขรวิจิตรกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวนันทิชา  ภักดีธนเกียรติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวบุณยาพร  ยอลือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายปฏิณญา  ลิ้มรสทิพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายปรเมศวร์  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพณิดา  แยมอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวพนิตพิชา  เลเซอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายพิจักษณ์  มงคลเกีรติกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพิชชาภรณ์  ธำรงกมล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวพิชญา  เยอส่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวแพรวา  ทองดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวภัทรธิดา  ปันติคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภาวิดา  รัญชนานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายภูริพัฒน์  รักษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวเยาว์วดี  ไชยวัฒน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงลภัสรดา  สุริยะสิริกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นายวชิรวิทย์  อยู่ลือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายวรชัย  ชื่นวิไลทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วแสนเมืองเพชร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวีรอร  แยลูกู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวสิรินญา  อรุณจิตติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวสุทธิดา  น้ำใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุพรรษา  อายี่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวสุวภัทร  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวหทัยทิพย์  วิบูลย์พรสิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวหมี่ทุม  ยูลึ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวอรนุช  เบียวเช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอารยา  เต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกฤตภัทร  โกเขา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤษฏิพงศ์  แก้วนาติ๊บ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงซัลซา  เกตชนก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  พนานุรักษ์สกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  นิลสวิท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพิทยุตม์  อุตรา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพิสิษฐ์  ไชยาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวีรภัทร  มาลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอารักษ์  สมใจดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนภัทร  หนานอ้าย โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสงกรานต์  กาแก้ว โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณฐกร  โอภาสงวน โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณธรรชพงศ์  มงคลคลี โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายบุรินทร์  สุตะวงค์ โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูตะวัน  ศิริเวช โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกรรณิกา  สิทธิวงค์ษา โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ศรีชิษณวนนท์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชญานันต์  วงค์ทอง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธีรเทพ  บัวเงิน โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพพร  บุญมี โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพงษ์พัฒน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวัลลดา  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศุภพล  วงศ์มาก โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายสมชัย  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอภิศักดิ์  แซ่เสา โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายคมกฤช  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญจริง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายจิรภัทร์  กาหลง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชาญชัย  แสงเงิน โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายทิตติพร  จอมศิริ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงใบตอง  ขยันดี โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงผล  บุญโน โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพรทิตา  ยี่กุ่ม โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ซู โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงหมวยเงิน  กุ่งนะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอภิชาติ  นามหงษ์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงแอสเทอร์  สะกอ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกริณา  นามบุญลา โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญธิญา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขวัญนรี  บุญคำ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฐิศิรัถน์  นามหงษ์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีธัช  บุญขันธ์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ลีลาธรรมสัจจะ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวริกา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอรปรียา  ยี่หล่า โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอานนท์  คำแดง โรงเรียนบ้านเวียงพาน ป.6 วิทย์ประถม