รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ชัยวงค์ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันตาแก้ว โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนาภา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงโชติกา  ศิรพรกุล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณภัทร  แก่นมณี โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธันยวัชร์  กิจสุภา โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  ปินตาปัน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนราวิชญ์  มูลกลาง โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนันทิพัฒน์  กะเนรุพันธ์ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปนัสยา  ตั๋นคำ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิณณพัต  สัญญา โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  ลักษณะกิจ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายทัตดนัย  แป๊ะกลาง โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนวพร  พริศักดิ์ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิรญาณ์  กันทะเดช โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงลี่ลี่  จอง โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงศิริเกศ  ธนพัฒน์นุกุล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอินทิรา  จักรเงิน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐกฤต  กาวิล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชากร  จอมสว่าง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุญญิษา  ปิ่นอนุกูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพีรวัส  ศรีประพจน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมีนาพร  จูเปาะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจักรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขยัน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปณิธิคุณ  ลือดี โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพิตรพิบูล  สุทธิเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภูมินทร์  โกเสนตอ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ว่องเจริญ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรวรรณ  มหาทัพพ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้อดี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตต์ไกรวิชญ์  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิณณะกมล  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชรัดดา  ประเสิฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชินาธิป  วงศ์มูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชุติการจน์  บุญมัติ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐกานต์  สายะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐพล  ไทยใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวรรธน์  กาหลง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทัศนีย์ภร  พงษ์มา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนโชติ  กันนา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไหวคิด โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนันทิชา  ภัทรเสถียรชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปฐพี  ศรีกุลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปภาวิน  ชัยน้อย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรนิชา  อัครศิริวรรณา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีมาลัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภูพนา  ใฝ่ขวัญ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงมาริสา  วัลนา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงร้อยดาว  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวริศรา  ชูสกุลพนา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศักดิ์ชัย  ทรงศุภศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิรินญา  กาบจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุภวีร์  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุชาวดี  รู้คิด โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอภิสรา  ทะเรือน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัยยา  ปรีชาวนา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจจาย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจนิชญา  กิ่งเนตร โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทร์ดาว  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิณต์จุฑา  อินต๊ะจักร โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชัชชญาภรณ์  ลือเรือง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชัญญานุช  กันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณาศิส  อวดห้าว โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนวัฒน์  สิริยา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธรรมรัตน์  ภัทรพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธีรกานต์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปภัสรา  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภาวิชญ์  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปาลิตา  ลาหู่นะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิณฑ์พิสุทธิ์  สุริยะชัยยา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพิภู  คำยศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภูเมศ  อินสินธุ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมณีโชติ  ไข่ทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวรฤทธิ์  แช่มือ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวสุภัทร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศิริภัสสร  จางศิริสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์เกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสรวิชญ์  มีสามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอรนิดา  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายคามิน  มณีไชย โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกรรณิการ์  ก๋าโรง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัญธิดา  ฟูเฟือง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐานุช  เทพชุมปู โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายทิฐินันท์  รุจีภรพิพัฒนกุล โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฐานันดร โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจนิตย์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชญาภัค  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพิตตินันท์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรพร  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายรัชชานนท์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศรัณยพงค์  เป็งสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกุลจิราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกุลปรียา  เมืองใจ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฉันทพิชญา  กิจประชา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชวกร  ผิวหอม โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐวรา  ฟุ้งกระโทก โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณิชากร  ใจนิตย์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพัชรพล  นิราศ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิชชานันท์  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรมิตา  พรหมมาลัีย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรุจิกร  แก้วดอนเมือง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเอกรินทร์  เงาศรี โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายขุนพล  ดอนแต่น โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจรัญญา  ชื่นจิต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัชชา  กุลลังกา โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายเทวารัตน์  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายเปรมชนัน  ยันตะคุ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  แก้วศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  กิ้วภาวัน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายพีรวิชญ์  เชียงโส โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายฆณาโชค  คำอ้าย โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐชญา  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเธียรวิชญ์  แก้วอนันต์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนันทิตาภรณ์  ดูแก้ว โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวละวงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงลักขนา  รักมนุษย์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนพเก้า  กำลังประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภาณุพงษ์  ดวงนิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฐณัฐษากรณ์  เดชซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐพงศ์  ต๋าเด่อ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงตรีชยา  จะคา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงทรรษนันท์  อินอุไร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนาวัฒน์  ทรงคุณากรชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญญาศิริ  สุนนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเบญจพร  ทรงคุณากรชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  ขจร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเพียรพุทธ  ภัทรวงค์วาณิชย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าตึงงาม(ครุบาอริยชาติ อริยจิตฺโต อุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกฤชนัท  เมืองยศ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกฤติณ่า  ชิน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภิชชา  สร้อยเรืองศรี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกลทีป์  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายคำหลาว  หลู่มูน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณกร  ลุงทุน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวิวรรธน์  - โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธรณัส  บุญเถาว์ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายศศิวัฒน์  สามแปง โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเกวลิน  แปงปัญญา โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัชพล  หมอศาสตร์ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐนดา  ประจิตร โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุธารทิพย์  ติ๊บหน่อ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุภชัญย์ญา  พัฒนพิบูลย์ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ ป.6 วิทย์ประถม
154 นายภูธฤทธิ์  พรมเสน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกุลชาสรณ์  ใจปิน โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐกรณ์  ตันตาละ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายธนวรกันต์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมณธิรา  พวกอินแสง โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายหลู่  ลุงทอน โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธายุกร  ถาตุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวชุติกาญจน์  ร่มพนาธรรม โรงเรียนบ้านโป่งนก ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวภูริศา  ศิริวัฒน์ธนาโชติ โรงเรียนบ้านโป่งนก ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสมเกียรติวัฒน  จำเริญ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายรณกร  สุวรรณการ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฏร์สามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปิยะพร  ไชยชมพล โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ชาญฉลาด โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอภิสสดา  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) ป.5 วิทย์ประถม