รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนภัส  วันสาสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติยา  จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจินวารา  คมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชยุตม์  งามสว่างจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณภขวัญ  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายตฤณ  อนันตโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธิตาพร  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธีมา  เทพบินการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรักษ์  พัวนุกุลนนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนนทพัทธ์  ซางเล็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  มะโนสุดใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ธินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายปัณณธร  อ่อนตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงป่านทอ  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปิยวัฒน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชินวงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรชนก  คูดิษฐาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรชนิตว์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพศิกาพรรณ  แก่นจันทน์หอม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพัทธดนย์  นวลเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพัสกร  จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชาคุณ  ทุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพูนสวัสดิ์  ตะสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงลลิตา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวรศักดิ์  มูลสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายวริษ  ราชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวสุธา  อาษายศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเวธัส  คำสมุทร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภพิชญ์  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรวิชญ์  คำภิโร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสิรวิชญ์  เนียมสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอรกัญญา  ยะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายเอื้ออังกูรน์  กองทองพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกฤฏิเดช  ตระกูลชื่นวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกฤตตฤณ  ชัยกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤตภัทร  จินะศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกวินทิดา  พุ่มวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกษิรา  ไชยอามิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชญานิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชนัญญ์ธนิษฐ์  ทวิพรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายชนานันท์  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  เสนปาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชาคริยา  บุตรนุชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณชญาดา  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณฐวรรตม์  เจริญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณภัทร  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปันแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูมิสัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐภัชศร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายทีปกร  วิวัฒนศานต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธาราวรรษ  รัตนพูนกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปณาลี  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายปภาวิช  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปวริศ  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  พลวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรธีรา  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชชาภา  กันธิพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อาชีวะพนิช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพิรดา  ทุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิลาสินีย์  พงษ์สนั่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพุฒิภัทร  ชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภัตธนสันต์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทริภา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภูษณิศา  เชิดชน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมนต์ทนันร์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายมนัญชัย  สายอ้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงลภัสญา  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวรุณยุพา  มาณพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิริกร  คำภิโร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสิริกร  อุปนันกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุทธาอร  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายหาญศิวกร  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอภิชญา  ยุคำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอรรถศนัย  ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอัจฉราภัสส์  อินทะนู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอัฉรพงศ์  จริยฐิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอัญญกาญจน์  กุณราชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ศรีวารี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอิศว์ณัฐ  พงษ์สนั่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงไอรินทร์  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤติน  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเขมจิรา  กำแพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเขมณัฎฐ์  ติยวลีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงญาณิศา  นรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐธิดา  กะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชาภา  จิตตรุทธะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชารีย์  ตันติเสนีย์พงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คูห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบุญญาพร  แสนละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตันทางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงประทัยรักษ์  ฟักฟอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายปริญ  ศรีรัตนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปิติพงศ์  มินโซ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายปิติพันธ์  มินโซ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิ่นธิดา  ชัยสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพันธนันธ์  ขันธพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เหล่ากิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัทรวดี  สลีสองสม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภูมิรพี  ธนกฤตเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายรักฐปนนท์  ศรีมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวชิรวิทย์  ศักดิ์กัณหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายสเตลิออส  ไมเคิล โพลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายองศาศิลป์  ลักษณ์บวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอริสา  ภัคนันท์ชินภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงไอริ  ฮากิตะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกนกนุช  พาหมวด โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤษณพล  วาทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันกุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัชชญา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชิชชญา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชินธันย์  บวรพิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเฌนิศา  ผลพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณฐกฤต  สิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณภัทร  ถิรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัชฎาพรณ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐชาอร  ศรีมนัส โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐวัตร  วรรณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายดาวิด  บุญรัตนภัทร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายตรรกยะ  กรกฎกำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนภัทร  ปีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธันยมัย  ทองหนัก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธาวิน  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  จิโนคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประภาพร  ปันสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปรัชญาเมธี  ไทยโกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปวริศา  ไชยมีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพสิษฐ์  หงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพียงพอใจ  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภนิตา  รัศมีกมลนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัสพร  คิดมุ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภาคิน  พัฒนะเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมนัญชยา  เนียมงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเมทนี  สิริชัยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวชิรวิทย์  ตินะลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศิรประภา  ศิริวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศิรินภา  ภิวังชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงษิรภา  ประยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสรวิชญ์  ริเป๊ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอินทัช  ผาสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอิสยาห์  ทศวงศ์วรรษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเอ็มมิลี่  ดูไบรย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โสวะภาสน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกมลณัช  ยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายกรวิชญ์  ราชรองเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤตภาส  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤตานนท์  มณีจันสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤติน  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกวินทิพย์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วต่างสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายกษิดิส  รินปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายก้องภพ  ปุอุตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายก้องภพ  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เรือนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกันต์ดนัย  อุดมปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกัลยกร  คำเลี่ยว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกานต์นารี  กุนหวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกิจจวัฒนี  นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายกิจธนาพัฒน์  เจี่ยงเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกุลณัฐดา  กุลดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเกณิกา  ผ้าเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเขมลาวัลย์  นิยมชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเขมิกา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายคุณากร  ราชตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายคุณานนต์  วิริยาวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายคุนากร  ธนูน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายจรรยณัฐ  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายจักรพรรดิ์  กองแก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจิดาภา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายจิตรกรณ์  กันจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายจินตวิฑูรย์  เกียรติเวชช์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายจิรภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายจิระศักดิ์  วงศ์ตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิรัชญา  จินะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายจิราวุฒิ  วิญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายเจนภพ  จันทศิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชญาดา  ญาณะธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายชนาธิป  เสนนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายชยานันท์  โพธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายชยุต  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายชลธี  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายชัชวิช  ธนูสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายชัยณรงค์  โปทารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายชานนท์  สิงห์รัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายชิติพัทธ์  พิมพ์เผือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงญาณภัทร  แลบุญมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงญาดา  สารีอาจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คันธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณชรต  พรมวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายณดล  ดาสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณภัชชา  เมืองใจ๋ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สวาทนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายณัชฌพงศ์  ตันหราพันธุ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัชญ์ฐนันต์  รัตนธานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฏฐพล  มะโนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วเขื่อน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐชา  สาดสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐชา  สุทธาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฐนนท์  ปาละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐนนท์  อุ่นตุ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายณัฐมงคล  แสนทนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วปานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายณัทธภัทร  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณีฬา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงดมิสา  สวนสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงดลณพร  ไชยสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงดารารัตน์  ต่อมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงดุจทิพย์ธารา  เลิศสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงทักษอร  รัตนะวาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงทัศนีย์  วอพะพอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายทินภัทร  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายแทนคุณ  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธณัชชนม์  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธณัฐกรณ์  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธนกฤต  คำโสมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายธนกฤต  แสงพระเวส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธนเดช  ใจยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายธนสินทรัพย์  สิทธางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธนัชชพร  มะลัยรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธนัญญา  วิเศษเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธมนวรรณ  คนทรงแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายธราเทพ  พวงพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุริคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธาราสิทธิ์  ภูภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายเธียรวิชญ์  ลาภานุกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายนนทกร  จองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนนลิณี  ปันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายนรภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายนฤพล  อุ่นเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงนลินนิภา  คุณหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนวินดา  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายนัฐภัทร  ศิริเหล็ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนัทธมน  ประมวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีคำภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายนันทิพัฒน์  วงค์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนิชาภา  แจ่มจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายเนติ  นวโชคชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายบุญญกรร  พิชยภคิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงสนิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงเบญญารัต  พงศ์พูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายปกป้อง  อะกะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายปธานิน  แก้วนันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปพิชญา  นวลสำลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายปภาณ  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภาดา  ถาวะละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายปราชญ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายปริณญ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปวริศา  ธาตุรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปัณฑิตา  กันทะลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายปิติภัทร  สุทธสาส์น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปิยภัทร์  พัฒนอังกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายปิยังกูร  นามแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปุญญิสา  เจริญพร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้อนอิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงผณินทรา  ภาวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  นพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพชรภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพณัฐณิษา  สุริยนต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพรรษชร  พลเวียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายพลวิทย์  ศิริยันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพลอยนภัส  ปัญจขันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพวรรณตรี  เทพศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพัชชฤทธิ์  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพัทนันท์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชญธิดา  เงาเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีใจมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพิชญาวี  จันระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายพิชญุตม์  วิชาเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพีรญา  ศรีศัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพีรพัฒน์  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายพุชรัศมิ์  บุญทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายพุทธสุกัลย์  เจริญปัญญาเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายเพชรณพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฟารีดา  มีปฐม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภัคณิชา  บุณยราศรัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายภัทรคีตา  ใจระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายภัทรพงศ์  กองกระโทก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายภัทรพงศ์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายภานุพัทธ์  ธะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภาสินี  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภูดิศ  คำตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายภูดิส  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายภูตะวัน  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายภูตะวัน  อุดมรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายภูมิบดินทร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายภูมิภากร  ดวงมณีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายภูริช  อินทร์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายภูริณัฐ  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูริภัทร  ใจเฝือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายภูริวัฒ  ผ่านการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายมเหศวร  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายยุติธร  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายรชต  อุ่นฟอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายรณพี  อินต๊ะฝั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายร่มธรรม  รัตนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายรัชชานนท์  กันจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายรัชพล  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายรัฐภูมิ  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงริณรฎา  ธรัทธันยพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  ทุระพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงลิลลดา  ทุระพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวรนิดา  สุริยะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวรพิชชา  โขนภูเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวรรณกร  ผมดำดก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวรลภย์  สุปินนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวรวัฒน์  ศิริพวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรัชยา  สุขสมพักตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายวรัญญู  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายวรัญญู  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวราภา  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายวันวฤณณ์  อโนราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงวิรากาณต์  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเวธัส  กันธะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเวียงพิงค์  จินดาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายศราวิน  ซอกรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายศิรณัฏฐ์  ศรีนอยขาว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สุภาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายศุภกฤต  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายศุภวิญ์ชานนท์  เย็นสุขศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสิริญนภา  วิญญารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิลปรัศมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายสุดที่รัก  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายอชิระ  บุญยะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอภิญฎา  ทาสูงเนิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอภิรดา  อยู่อินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอภิวุฒิ  วิชัยปะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายอัครพนธ์  กันใจแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอัครพนธ์  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายอัครัช  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอาทิมา  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงไอยรินทร์  คำมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงไอยวริญท์  เอี้ยวฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกชกร  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกชพรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนกลดา  พิมสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกนกอร  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกรกมน  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกรนันทรัตน์  เจริญฐิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกรวิชญ์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกฤตนัย  ชัยชะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤตพล  เศวตทวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกฤตภาส  ยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกฤตยา  ทิมธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกฤติธีรา  แก้วแสนเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกฤษณพล  สุขสถิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกลวัชร  แก้วกันยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกวินธิดา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณฉัตรศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกวีวัธน์  ดินขาว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญณัช  คำปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญพัชร  พิศุทธิ์ธนภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกัณณ์  สมบัติทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แก้วฟองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกันตพงษ์  วะหิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกันตภพ  ศรีหรั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกันติทัต  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกัปตัน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกัสกร  บัวจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกิตญาดา  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกิตตินันต์  รัตนมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกิตติยากร  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเกวลิน  กรอบคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายแก้วสมุทร  มะโนเพียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงขวัญภิชา  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเขมรัตน์  ประพัศรางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงคริษฐา  วินิจศุภการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายคีตภัทร  ยาวังเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายคุณานนท์  สมสำเนียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจักรพงศ์  ทวีคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายจักรภัทร  โยธิดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจันทราวรรณ  กลมลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจิณัฐญาณ์  กาบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิตต์รัตน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจินดาพร  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิรา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจีราภัส  ชูจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  ปินตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายเจษฎาพงษ์  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงฉัตรตรีรัตน์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชญานิศ  คำชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชญาภา  โกสูงเนิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชนาพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชัชชวีร์  กุสาปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชัยฉัตรตรา  ธรรมกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชินกฤต  ธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชินณกรณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงโชติกา  ทนดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฌมกนิษฐา  วิญญารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงญาณิดา  เทพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  รัตนมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฐิติมน  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณฐมล  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณฐิตา  สวนพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณภัทร  สว่างเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัชกมล  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฎฐฤทธิ์  กาจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินต๊ะแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฏฐ์  ก๋าวิเต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐกมล  จรรยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐกรณ์  เครือใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐฐาริยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐดนัย  คลี่ใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐดนัย  ตาชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐดนัย  พยายาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐนันท์  พิษณุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐนันท์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีศักดิ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐมล  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐวรากรณ์  คำมอญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐวัฒน์  คักกันหรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐอริญ  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณิชารีย์  มรกต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณินญา  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเณศรา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายดัสกร  พิมพ์บูลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายต่อตระกูล  จิตอารีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเตชินทร์  ไชยคำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายทัชชกร  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายทินภัทร  ยาแก้วหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเทพนาวิน  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนพัฒน์  ชื่นบัวอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนวรรธน์  สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนวิชย์  ชนวาศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนัชพร  ปติวรดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนากฤต  แรงจริง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนาธิป  ระงับโรค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธมนณฐกร  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธมลวรรณ  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธรณัฏฐ์  มธุรสพรวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุ่มดิษ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรดนย์  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธีร์ธวัช  ปูธิปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธีระพัทธ์  ธะนะหมอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธีริศรา  คุมมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนภิสา  ไชยวงค์ญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนราวดี  เกตุเครือกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนรินทร์พร  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนฤเทพ  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนฤบดินทร์  ละหว้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนลินรัตน์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนวเกล้า  กาวิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนวพร  สร้อยอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนัชญา  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนันทิกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนับดาว  หมื่นดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนิชชา  คันธเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิดานุช  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิรินณยา  ไชยคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนิศารดา  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เดชายุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปณิฏฐา  เดชปักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปณิตา  คูสินไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปภังกร  มณีจันสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปรณัฐ  เตียนต๊ะนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปริศรา  มโนวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปวีณ์กร  มโนวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปองคุณ  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปัฐวิชญ์  ลูกเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปานรดา  ปานใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปารวี  พวงทวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปิ่นมณี  ดีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปิยพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปุณยาพร  หาคำจารย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงศ์พล  นามสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพชร  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพชรดนัย  บัวสำลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพศวัต  ผาบไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพัชรพร  มิ่งสิริเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพัฒนพล  เตชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพัทธดลย์  เอี่ยมพลอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพาขวัญ  ภิรบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพิชชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพิชชากร  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชชาภา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชญาพร  สุทธะชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพิชญุตม์  บุญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เขื่อนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพิตติเดชณ์  ปั้นเจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิภพภัทร  สว่างเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วงศ์ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิมพ์อักษรา  เนาว์ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพิรชัช  กาดีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพุฒิภัทร  หาญกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพุฒิเมธ  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเพียงหนึ่ง  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภคนันท์  เนตตกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภคพร  เยเบียงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภัคพงศ์  พิมสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภัชรวิชญ์  เงินแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภัทรวรา  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภาคิน  บุญทาทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญหว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภูธเรศ  ทิพย์นพคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภูมิบดินทร์  เขียวมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมนณกร  จันต๊ะแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมนสิชา  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงมนัญชยา  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงมาลิสสา  พัฒนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายยศพัฒน์  เครือจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงโยษิตา  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรฐนนท์  กาละสอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรตนธร  วงค์คำฝั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรมศราลินท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายรัชชานนท์  สุวโรจน์ชากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรัญณภัสร์  วรชัชศิรโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงราชาวดี  ใหญ่ยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรุ่งรดา  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายไรส์เล อัลวาคิล  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงลลิตา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวนิชย์นรณ  รอดไผ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรญา  ศักดิ์เพชรวรวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรณภัทรชญณ์  ไวสาริกรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวรพิชชา  เงินสัจจา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรรณฉัตร  สุขใสบูลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวรรณปภา  กันจาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวรวลัญช์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวรวีร์  ศักดิ์เพชรวรวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวรารัตน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายวศิรวิช  ปันตั๋น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวัลลภา  วรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวิมลทิพย์  นกเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวิริญ  ธิโนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวีฎ์ณภัทฐ์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศรัญรัตน์  เรือนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศศิญา  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศักดิ์รพี  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศิขรินทร์  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศิลป์ศิรา  โภชน์วัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศุชญา  มะโนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศุภกฤต  กมลภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศุภณัฐ  หลวงอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงศุภนุช  ผาบไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศุภิสรา  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายษุภ์ปรเมษฐ์  คำบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสกลวรรธน์  เหมือนแขยด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสตกมล  ยาวินันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิชาพัชร์  หม่อมพกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสิรินทรา  ตากูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุคนธกร  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุชาพงศ์  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุธาวิณี  คำแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพิชญา  อินต๊ะนางแล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุภัสสรา  รู้ทำนอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภาวดี  เทพช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุราช  พิมพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเหมรัตน์  กุณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอเนชา  มุกแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอภิสราพร  สุวรรณปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอริชญา  ธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอริสรา  คำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอัญมณี  พิมพ์เครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอัญลดา  ก๋องวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอัฐฐศิริ  บุญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอัยยิกาวีฐ์  ไคร้ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอุรชา  ปงมะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายฮัสซัน  ฉิมสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิดาภา  ซือหมื่อ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นายจิราพงษ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวแนน  สมโชค โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายยุทธพิชัย  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสุนินาท  สีดา โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มูลตา โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเจษฎานุวัฒน์  คิดเพียร โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณโสภิดา  สิงป้อง โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธัญญ์เทพ  สุยะ โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายนวัต  ปันสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายระวีวงศ์  วงค์ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลหัวยสัก ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงจิรัฐดาวรรณ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายณัฐพงษ์  สุตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณิชารีย์  ธิแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายธรรมเชษฐ์  แทนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายธีรเชษฐ์  หมั่นไร่ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายสรวิชญ์  จะคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอารยา  - โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ผุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตตกานต์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุรีนอก โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐพงษ์  หน่อคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธิติกันต์ธร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธิติมา  หมั่นไร่ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนพเก้า  ยอดเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนัทธิชา  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนันทวัลย์  ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนาราภัทร  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมขันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรายฝน  นาคแสวง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ต๊ะอ้าย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพัชริดา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุริยะอินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิรดา  หมั่นไร่ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงแพรมณี  สุยะมงคล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงมินฑิตา  ธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงยิ่งรัก  ไชยเมธา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรุ่งระวี  สามะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวทันยา  ทองดง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เนตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวัชราวลี  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศุภกานต์  มูลไชย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอนุภัทร  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอภิชัย  รุ้งดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพัชรภรณ์  คุณหงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงศิริประภา  คำไวโย โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสมชาย  มาเยอะ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงเอสเธอร์  พรไพศาลศาสตร์ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายไฉ่หง  - โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนาตาลี  ปิดตาทะโน โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอาหมี่  เชกอง โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายทัชชกร  แซ่ลี โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนาลอคา  แสนเนาะ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปฏิวัติ  คีรีวัฒนากูล โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพลอยไพวัลย์  คีรีสุภาพ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสินธุชา  อามอ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกมลฉัตร  เฌอหมื่อ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกัญญณัช  ดอนชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงเกล้าลฎา  วรประภากรณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจมุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายฉันทวัฒน์  สันธิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะโย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สุตา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายณัฐชยางกูล  อินต๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงนฤชยา  โปเล็ม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงนันทิชา  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปวริศา  พละขันธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายวชิรวิชญ์  อัครเมธานันท์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายวรปรัชญ์  ถาปนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  อินดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกรกมล  สันธิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกฤติน  จันหอม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกฤษตฤณ  รุจิเมธาภาส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จินะศรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายกิตติกวิน  งาเจือ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงแก้วใจ  มุขประดับ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณภัศรา  ทรายหมอ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณัฐภัทร  กาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธนานุรักษ์กุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัสม์ขรินทร์  จินดานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธณวัฒน์  สุทธิมาส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนภัทร  สร้อยดอกไม้ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธนัญชญา  สมแดง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธรรศธรรม  ริยะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธารธารา  โพธิษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนพภาดา  ทองวิทยากุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนันท์นภัส  สันธิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายปฐวีวิชญ์  โพธิษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพรชนก  หอมนวล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพรลภัส  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญประเสริฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพัชรียา  สิทธิแก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิงฆัมภรณ์  เกตุพระจันทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงภัทธิรา  แสนทวีกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภูมภณัฏฐ์  กอบพึ่งตน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายรัตถสิทธ์  สุขมณี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายรัตนชัย  เชาวน์ดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวริฐฐาฐ์  บุญศรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสวรรค์  วางสวิตต์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสาธิยา  สมชุม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสิริ  ซาวคำเขต โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอธิษฐ์  อินทนิเวศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกมลชนก  อินชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  ศรีฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายกฤตภาส  หมอคอ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายกลวัชร  - โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายก้องภพ  เครือแตง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกัญญากร  ฟองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายกันตภน  เทพหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกันยรัตน์  กันพุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายกิตติภัทร  กำแพงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงเกวลี  สุขขุม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงเขมินทรา  อุปรี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายคีย์ฏภูมิ  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายจักรพรรดิ์  นพวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงจารุวรรณ  มานะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายจิรภัทร  บุญเครือบ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายจิรายุ  มะโนวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายเฉลิมพล  แออู๋ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายชญานนท์  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชญานุช  เตชะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงช่อชุดา  บัวสายจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายชานนท์  แซ่หยาง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายชิติพัทธ์  ลุงดี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงฐิตาพร  อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณธิดา  ไชยโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายณฤตวัน  มิตรยอดวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายณวัฒน์  คำเครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัชชา  สายชมภู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงณัฎฐากร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐินี  แชร์เร่อ ตัน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมวัน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรพ่วง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายณัฐพล  สุตา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายณัฐภูมินทร์  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัฐริกาญจน์  ไทยใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายดนัยวัฒน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงดลณพร  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายตะวัน  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายเตชภัทร  สมทะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายธนกฤต  ปงรังษี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายธนกฤต  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงธนพร  สันทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายธนพรณรงค์  ผามั่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายธนพล  ตั้งสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายธนวินท์  คำลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธัญวัลย์  รัตนศิริโชคทวี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธันยพัฒน์  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายธีรดนย์  ใจยปอน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายธีรดนัย  บุรีภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงนภัทรศร  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายนัฐดนัย  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงบุญธิชา  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปณิฎฐา  ทิพอาจ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปราณปรียา  มงคล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เหลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภู่ระย้า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายพชร  ทัพเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายพนธกร  ยะแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพรรณปพร  บุรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายพันกร  ใจกันนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายพาณุภูมิ  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายพิพิธธน  งามตา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชุมภูคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายพิสิทธิ์  พิศลย์จุตุพร โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายพีรณัฐ  ขุนซาง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายพีรวิชญ์  จิวะนันทประวัติ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพุฒิภัทร  ลาชี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพุทธารัตน์  เมืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงแพรวชญาน์  พงศ์ชัยวิชเชษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงภัทรนันท์  เมืองเล็น โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายภัทรพล  กิจพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงค์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายภูภูมิ  ไชยวีรกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายภูมิใจ  พรพนาวิน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายภูมินิธิศ  คชอาจ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงมธุรดา  มาฟู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงรดา  สุนทรศิริมั่นคง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงลิตา  ปัญญาบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงวนิดา  วันควร โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายวรากร  อักษรวงศ์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายวรากร  แก้วผาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายวิภูรุจ  แก้วศรีมา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายวีกิต์  เบียแล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงศิวัชญา  เขยหัวคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายสงกรานต์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายสรวิชญ์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันธิมา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงสาริษา  โว่ยแม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ว้า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสุธาดา  เจริญธนวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุพรรณษา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องนาถ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุภจิรา  สารทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายสุรเดช  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายหัตถกร  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอนุสรา  สมวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายอภิวุฒิ  ปัญโญกาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอันดากร  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายอัศวิน  เยลู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายอัศวิน  แสงสว่างพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายอาชวิน  เดชเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอุษามณี  เมืองอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงเอวิกา  ใจเขื่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงเกวลิน  จันหลวง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชูชัย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจิรัชญา  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจิราพร  บู่สามสาย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงแจ่มใส  เพชรวิไล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชนะพล  อินสอน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชลธิชา  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชัญญา  คณานันท์สิน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนวัฒน์  เทิ้มลง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญาเร็ว โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธีนภัทร์  แลเชอ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนิรภัฏ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนิราภร  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพงศ์สวรรค์  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพรรณิกา  แสนสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพุทธิดา  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูบดินทร์  เตชะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมยุรนาฎ  ไชยวีรกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายรัฐกิตติ์  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวนาลี  ฟองนาวา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายวราภรณ์  สร้อยโสม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวริญา  สุขีวัย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวิรศา  มะลิหอม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายศตนันท์  สายคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสายสวรรค์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอรอณัณรฎา  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอารยา  สกุลชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกชกร  อารี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกมลพร  จันต๊ะแสง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายกรวัฒน์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายกรวิชญ์  พุทธปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกรุณา  อาซอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายกฤตภัก  แสนคำมา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายกฤติภาพ  ศักดิ์นิติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงกวินธิดา  เผืออ้วน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายก้องภพ  แก้วนาค โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยสมิง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันทาคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกัลยกร  จิตปรีชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทุบแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายกิตติกานต์  กาจินะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายกิตติธัช  สมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายกิตติวินท์  สมณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายคุณากร  มูลตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายจรูญโรจน์  ไพสิฐสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายจักรภัทร  แก้วมะณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธิโนชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายจิรโชติ  โตไหล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายเจษฎาพล  เถลนิยม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
881 เด็กชายชนาสิน  ศรีหาโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายชโนดม  อยู่อินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายชลาธิป  วงค์เมธา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายชัยพัทธ์  ปภังกรจิรทีปต์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงฐิตามินทร์  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายฐิติภัทร  กาใจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณกัญญา  คำให้สุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณญาดา  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายณัฐกรณ์  ธิการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายณัฐชนน  ดวงคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงณัฐชาฎา  หัตถมาศ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์ไมตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์หลาว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณิฌาภรณ์  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายทินกฤต  จัดสม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายธนกฤษ  ปัญโญ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายธนโชติ  กิณะนา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายธนวรรธน์  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายธนวัฒน์  สมพงษ์เกิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงธัญญาศิริ  กันทะเนตร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  คำมาบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายธันยพัฒน์  คำมาบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงธิดารัตน์  พนมเทพ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายธิติกร  ลินนาสืบ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายเธียรวิชญ์  เรียบร้อยกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงนนณดา  แก้วรากมุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายนนทชัย  ใจน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายนพณัฐ  ต๊ะวงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงนัฐธิดา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายนันทพัทธ์  ใจปัน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายบีลาล  มายิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายประวีร์  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายปุญญพัฒน์  มานะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงปุญรวิภา  ต่อมใจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงเปมิกา  กันทาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายพรภัทร  อะริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพรรณชนก  มิตรพา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายพรรณสกร  อำมาตย์มณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงพัฒน์ณรี  บุญยะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงพาทินธิดา  พญาชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายพีรธัช  กรทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายพีรภัทร  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายฟาดิ้ล  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงภาณิศรา  สุริยะคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายภีรเดช  ปันนวน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายภูวดล  ดาวัน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายภูวสิษฎ์  สมนา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงรวิษฎา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายรัชชานนท์  เอสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฟองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายวชิรวิทย์  อุปละ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงวธิดา  ปินตาคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายวรรธนัย  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงวรัชยา  สีคำแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงวราภรณ์  ล้านแปง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายวัฒนกร  ยศหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายวิชยา  บุญชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงวิลาภัทร  มีต่อรุ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยวงค์สี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงศรีสุดา  มะโนคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงศศิภัสสร  มาดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายศุภกานต์  เครือสาร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสุมาลี  - โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายแสตมป์  ก้อใจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายอนัส  ไทยอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอรณิชชา  เพียรการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอริสา  แก่นดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายอัษศดิณย์  แสวงงาม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายไอศูรย์  สุรสกุลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตันลือ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกฤตกร  เชียงแรง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกฤตภัค  วังใจ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกฤตยา  ทวนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกวินธิดา  อาทิตย์ฉาย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยวิหก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสาวะถา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายกัมปนาท  จันธิมา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกัมพล  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายคุณานนท์  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงจรรยพร  ราชคม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงจารุวรรณ  โชคดำรงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายจารุวัฒน์  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายจิระศักดิ์  พลพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายจีรภัทร  ยี่หล้า โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายเจษฎาพล  เถรนิยม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงฉัตรตบงกช  จำดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายชยณัฐ  บุญทับ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชัญญา  บัวคำโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชานุวัฒน์  คำอ้าย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงชาลิสา  อินปิง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงญาณินดา  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายฑิวากร  ธิเดช โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายณดินทร์  ดอนลาว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัชชา  อิกำเนิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาสุนทร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐณิชา  หมู่ดวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณัฐปคัลภ์  แก้วโล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ประทุมมา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐสินี  สุขศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชากร  กาญจนประทุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงดาวรดา  มะโนสุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายดุษฎี  ปัญญามณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายเดชธรรม  ออนตะไคร้ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายไตเติ้ล  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงทยิดา  สังขนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนกฤต  วังคำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรไทย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนภัทร  วงศ์รุภา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธนา  คำแสน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธัญญ์รวี  ทวีพรสินหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธีระพรรดิ  ปรมัตถ์ศรันย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาแปง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายนฤบดินทร์  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายนะโม  ฤทธิ์ฤาดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนิรัญกร  จุลลศรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายโนมาน  ซาอีด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงบวรลักษณ์  รัตนแสงกำจร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงเบญจพร  ระกิติ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงเบญญาภา  จักรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปณัฐชภรณ์  ก๋องดี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปราณปรียา  หินนก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปัญญพนต์  ทองนวล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปัญญพนต์  เป็นมูล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปาณิสรา  โตธนพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปุณฑริกา  ศิริภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพงศ์ภรณ์  นิรุตติ์เมธีกุล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพงษ์สิริ  สีกันชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพรพระคุณ  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพัฒน์ภูพงศ์  อะทะสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพิชชาพร  กันธา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพิชชาภา  พุทธัง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  อุ่นเรือน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพิชญาภา  ครุธบึงพร้าว โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มุนิกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพิษณุพงศ์  ทรงลำเจียก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพีรพงศ์  วรรณรส โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพีรวิชญ์  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพีรศักดิ์  วรรณรส โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพุทธภูมิ  สุพรรณ์ชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงภคพร  กุมาทะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภัทรรัตน์  แสนบ้าน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงภัทรศิรา  แก้ววงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูชิต  อินทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันธิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเมษรินทร์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงโยรดา  เบียงแล่ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พร้อมสุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาตัน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงราเนีย  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวณิชญาภรณ์  นุปากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวรรณรดา  น้อยหมอ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวรรณรดา  อัมพุชินี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงวริศรา  น้อยหมอ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวริศรา  ภูคำบุษย์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวรุดม  หมั่นคิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วนา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายวิภพ  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศตคุณ  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายศรัณย์ภัทร  กัณฑ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมณะ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายศิขรินทร์  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศิวนนทร์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายศุภกร  แสนคำวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศุภวัฒน์  ชวนะเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสโรชา  วงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงสิริน  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายสิริอนันต์  คณาคุปต์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสุตาภัทร  โพธิ์คำทึง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายสุรเชษฐ์  เงินสัจจา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงโสภิดา  อยู่อินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงหทัยชนก  ดู่คำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จี้จำปา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอภิญญา  จันโย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงอรัชพร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอลงกรณ์  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอัครวิชช์  ทิมภราดร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกฤตเมธ  ลาภโต โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กชายกฤตยชญ์  อินคำ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  เทพบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันชัย โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงกัลยาพร  คันธิยะ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงกานติมา  - โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเกตุแก้ว  ฉลวยการะเกด โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุทธะ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงขิง  ใจวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงจิณณ์พิชญา  อินทร์งาม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายจิรณัฐ  ยะระนันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงจิรัฎฎากร  แสงสุริยานนท์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  มะโนราห์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายจิรุตม์  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายชยกฤช  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายชวลิต  ฮวยแม่ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงชัญญาทิพย์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงชีวาพร  ยอดสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายฐานพัฒน์  ทุ่งสง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายณฐนน  กิติยศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายณัฐชัย  บุญดี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายดลธรรม  กลิ่นมาลัย โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงดาราวดี  อ้อยทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายทิวากร  อามอ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายธนกร  - โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายธนกฤต  อุตใจ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายธนโชติ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายธนโชติ  สงคราม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายธนธรณ์  เสาะไธสง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงธัญชนก  ผางคำ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงธิดารัตน์  อาทิศสาม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายธีราภัทร  ธารีสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์ศรีวิศาล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงนฤมล  ทองสลับ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงนาราภัทร  ติ๊บมาบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงปภาดา  เฉลิมชัยลาภ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายปุณณพัฒน์  มหัทธโนบล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพัชรวดี  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายพิชานนท์  ขี้เหล็กสี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ก๋าซ้อน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงเพียงฝัน  โรจน์ทยานันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงแพรชมพู  วงษาศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงภคพร  วัฒนศรีสุธากุล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายภาณุวัฒน์  กันวี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายเมธายุทธ  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายเมธี  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงรัชชาภา  แซ่ย้าง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงลักษณารีย์  เหล็กเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงวรกานต์  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กชายวรชัย  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กชายวรปรัชญ์  เย็นวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายวรเมธ  แก้วรากมุข โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงวรัญญา  เบาะสาร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายวีรวิชญ์  บุญญะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงศรัณย์พร  หมั่นขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงศรุตา  เสนปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายศรุส  ปานสำรี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงศิรัชยา  ชัยศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศิรินภัส  ตันกันยา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายศุภกร  สงคราม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายศุภกิตติ์  พิศพานต์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงสมัชญา  สนธิ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงสายน้ำ  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายสุกฤษฎ์  ทับศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงสุชานรี  วังแปง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายสุภควี  การะเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงหทัยกานต์  เป็นอัน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายอาชวิน  วงศ์ศรีวิศาล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายอาณาจักร  รัตนะสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณศรวล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายจันทรัช  ศรีปุริ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายจารุวิทย์  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงจิรชยา  กาจินา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชญานิศ  อินทะวัง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชาลิตา  วงค์เมทา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เฉิน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณัฐชานนท์  ยีแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายตะวัน  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายตะวัน  ปิยะกิจ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนาราพร  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปานญดา  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปิยะนันท์  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพงศพัศ  ดำรงชัยวิชิต โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพีรดา  เกษมศุภวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงฟ้าไพลิน  อินยะพรม โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภูริณัฐ  อุตใจ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายมงคล  คำปินันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายยศศรัน  ทวีกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงยุพิณ  สวยแพง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายรัตติ์ชานนท์  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจผาวัง โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวรวิทย์  รักกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงวรัญญา  หมั่นไร่ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายศุภะสิษฐ์  บรรจงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงศุภัชญา  แอฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายสหชาติ  มาตย์สุริย์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงสุภัสสร  มีคุณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุรภี  มงคล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายจีรพัด  น้อยนวล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงญาณิศา  กรุณา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายณัฐเศรษฐ  คำชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายทานตะวัน  เขื่อนทา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายธนกฤต   ณ น่าน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายธีรธาดา  ใจกว้าง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายธีรภัทร  จันทนจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายปรินทร  แก่นประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงพิชญาภา  ทะนะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงภัชญาณินทร์  มโนชมภู โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายยศกฤศ  แสนอุดมสุข โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงรัญฉกร  สายช่างทอง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายราชพฤกษ์  กาบแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายวราวุฒิ  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงหอมฟอง  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอัญชลีภัสร์  งามมะเริง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกนกนุช  หวลอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกนกรดา  สลีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกนกอร  จาริ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายกรกช  ตาคำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายกรวิชญ์  ผูัพัฒนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกฤตพร  ปันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกฤติชัย  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกฤติญดา  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายกฤติยะ  พรมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายก้องภพ  จอมหล้า โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วจันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยบุญเรื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกุลสตรี  ปินตาเขียว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเกศษรินทร์  เชอหมื่น โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายเก้าบารมี  ใจเครือคำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายเกื้อกูล  พีระพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงขวัญพิชชา  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงขวัญวีรญา  พันธุ์กระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายคุณานนท์  ภัทรธวัชชัย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายจตุรภัทร  กันธะนภี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงจินตหรา  วัฒนศรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เหลาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงชญานี  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชฎารัตน์  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชนัฐปภา  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชนาธิป  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงชยานันต์  โกสากุล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมดี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายชาคริต  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงชาลิสา  สารยศ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงโชติกา  แซ่โซว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงซุนภู  - โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงฐิติยา  จิราวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายฐิติวัฒน์  ดวงสุภา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงฐิรญา  ไวรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายฑีฆายุ  ราชสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กากะนิก โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุตะมะติง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงดารารัตน์  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงต้องใจ  ปัญญาวัน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายตันน์ติชัย  เสนาจอหอ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงทับทิมทิพย์  เล่าวิริยะธนชัย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายทำธรรม  ธนะทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงทิราพร  นนทก่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธชย  นาโค โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายธนดล  แซ่วื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงธนิดา  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีฝั้น โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธัญธร  ชุมภูโล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายนครินทร์  ลุงติ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนัดทัศชา  พิมเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชื่องาม โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงนันทิยาพร  สักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนิชนันท์  บุตรสาร โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายบรรเจิด  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายบุญยกร  ศรีพรม โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงบุษกร  เตชะ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงเบญจมาศ  หวังช่วยกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงเบญญาภา  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงปนัดดา  คณาวงศา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงปพิชญา  ประสาวะถา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปภาวิน  แสงสว่างพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายประกาย  กันทะวัง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์ตะคำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงปรียานุช  วงค์ชาติ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนกันทา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปวริศา  ภัทรบัณฑิตกุล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงปัญญิริน  มณีดวงพร โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปารินทร์  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงปิยธิดา  สมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปุณยวีร์  กิจเรืองเศรษฐ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายผนินทร  วังผา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายพชรดนัย  ไชยะ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพัชชิชา  กิตติธินาโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพัชรพร  ทองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ปวนหาร โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายพิชญุตม์  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพิชัยภูษิต  เขื่อนเพช์ร โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพิชาวดี  อภิญญาวิศาล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นพพิชญ์ธนกฤต โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายพีรพัฒน์  สอนยศ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงแพรไพลิน  สร้อยเสนา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงแพรไหม  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงแพรไหม  วงอามาต โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภคิน  ถาอิน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายภัทรพงศ์  ปัญญาเสน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายภาณุศิษฏ์  กิติมา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภานุวัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภูชนะ  ตุ้ยวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายภูริพรรธน์  วงศาสุราฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงมนัสนันท์  เทียมสม โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงรมิตา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงรวินท์วิภา  บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงรัชฎาพร  ยานะ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงรัตติกาล  เงินสัจจา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายรัตนพล  วงศ์ตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงลักษิกา  ขัดสี โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงลักษิกา  สุขอึ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวนัชพร  ณ เมืองนิล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวรวลัญช์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายวัชรกร  ศรีเเก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายวิชยุตม์  สอนอ้อ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายวุฒิกร  คุระดวง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายศรัณย์กร  เทพริยา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงสาวิกา  สารยศ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายสิปปภาส  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายสิรดนัย  ราชตา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายสุทธิพงษ์  ยานะเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงสุพิชญา  สารทอง โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายสุวรรณสาร  เหว่แม โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีพล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงหวานเย็น  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายอดิเทพ  หว่างพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอธิตยา  คมอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอลีนา  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอังคนา  ตันโยธา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพเหมี่ย โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอัมธิญาวรรณ  โพธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายอัมรินทร์  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอัศวรักษ์  วิศวกรกุล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอาทิติญา  ดีนิล โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอุรัชยา  ทาคำวงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงเเพรวา  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1310 นายจิตรภาณุ  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายทิตัส  ชูวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 นายนรากร  หมื่นทะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายภัทรพล  ใจคำ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวอัจฉรา  พานิชภูวดล โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายHong Dong  Yang Lin โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายกตัญญู  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงกนกนุช  วงค์รักไทย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงกนกวรรณ  ข่ายคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วมุณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายกรณวัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายกรวรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายกฤตภาส  ประกอบกิจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายกฤตเมธา  ลาวัณย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายกฤตวัฒน์  ภูกันดาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายกฤศภณ  ธีรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายกฤษณพงศ์  มะโนจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายกวินทร์  สารถ้อย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวกวิสรา  พรหมเจริญ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงกษิรา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนปา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร้อยเงิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำภิโล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาวกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สืบหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายกันตเทพ  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงกานดารัตน์  ติ๊บแปง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กาจินะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เบ็ญจวรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  อินนา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายกิตติ  จุมทา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายกิตติ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายกิตติธัช  วิอุ่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงเกสรา  สายแสง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายเกียรติกานต์  อนุวรชิกา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงเขมิกา  ชัยแสง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายคิมหันต์  ภาสุรเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงคิรีญา  วีรยวรรธน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายคุณภัทร  สนิท โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็งพะเนา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงจารุกร  สมุทรความ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงจิตตานันท์  ชินะกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวจินห์จุฑา  ขันตี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงจิรชยา  กุมารจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายจิรพัส  ยามี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  มงคล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันต๊ะโก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  วงศ์ไชยา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ตันหราพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายชนม์ชานันท์  หมื่นจำปา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงชนม์นิภา  เภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายชนะพล  มีเช โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงชนิตา  หน่อแหวน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 นายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงชยุดา  ชื่นแสน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงชลธร  กันทะปัน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงชลธิชา  พินทอง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายชลากร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงชวิศา  สิริธิติวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงชัญญานุช  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงชัญญานุช  โปธิสาร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายชัยกฤต  พูลระออ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายชาร์ลส์  เจมส์ แม็คคาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงชิดชนก  พะยารุณะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายชินราช  แซ่ซี่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายซุ่งฆาง  เฮง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายฐาปกรณ์  หวลอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงณกมล  สุจา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 นางสาวณฐมน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงณดา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายณธัชพงศ์  ทะลือชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายณพีภัทร  อินใจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงณภัทร  จอมเตี่ยง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงณัชชนม์  กองกันทะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ดา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงณัชริญา  วังษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิชัยดาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้ายคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงณัฐกมน  ปัญญาหลวง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายณัฐชนน  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายณัฐชยนันท์  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงณัฐณิชา  บรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยบัวคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายณัฐพัชร์  ขัดพูน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงณัฐริญา  ชมภู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์นิธิ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนรัศมี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงณิชกุล  โชติศิริภัทรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศักดิ์แสน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงณิชนันท์  งามบ้าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงณิชากร  ต๊ะปัญญา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงณิชาภัทร  โนโชติ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงณิฌา  ธราวิจิตรกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงณิริณชย์  บุญชโลทร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงดนิตา  สกูลหรัง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงดวงรุ้ง  เกษรินนิราศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงดากานดา  คนหลวง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงดารากานต์  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงดีใจ  แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  อินทร์ใจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายเดชพล  นามยี่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายต้นกลัา  หมัดอาหลี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงตวิษา  ดีสวนโคก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายตะวัน  ปันติคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายติณณ์ณโรจน์  สายะวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงติณณา  ปารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงทอฝัน  ไทยโคกสี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 นายทักษิณ  อินเทพ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวทับทิม  จันทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายเทพอนันต์  วงศ์สะอาด โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายแทนคุณ  มานะกิจกลการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายแทนคุณ  เพื่อธงสา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายธณภพ  โทธุโย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายธนกร  สุคันธมาลย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายธนกฤต  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายธนกฤต  เปียเช โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายธนโชติ  มะโนหาญ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายธนดล  ยานะผูก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายธนพล  เชาว์สุวรรณวิไล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายธนภูมิ  จากงูเหลือม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายธนวรรธน์  เปาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายธนวิชญ์  พินำธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงธนัชชา  อินเทพ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงธนัชพร  กาศแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงธนาภา  มาดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายธเนศ  วัจน์นาถรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ปิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายธรรมรัตน์  สุขคมขำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงธัญญ์  เจริญขจรชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงธัญนิศญาน์  ไชยแล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อนันเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมศรี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  วัชรโสรัจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายธันย์วิชชา  เจริญรัตนวิชิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงธารใส  จันต๊ะมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายธีรโชติ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายธีรเทพ  คำหลวงแว่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธีรเมธ  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายนนทพัฒน์  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขพิมลกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายนราวิชญ์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายนวคุณ  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงนันท์ภัสสร  เองเจล่า ฟัน โกรเนเก้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายบุณยกฤต  ธนูหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายบุรินทร์  วันดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ฝั้นก้อ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงเบญญาดา  สมบูรณ์วิถี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉางคำข้าว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงปนัสยา  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายปพนพัชร์  พรหมชินวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปพิชญา  โสวะนา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายปรมัตถ์  วีระคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงปรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงประภาศิริ  สุทธนะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงปราณปรียา  พอตระกูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปริยากร  จาคำคง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวปรียาภรณ์  สุวรรณชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายปวรุตม์  วีระเดชประไพ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายปัณวิชญ์  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ขัติแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงปิ่นมณี  อภิรักษ์กมลพร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงปิย์วรา  พัฒนอังกูร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายปิยะยุทธ  จินดาสถาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายปุณณภพ  กระจายธรรมคุณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงเปมิกา  วิชาทยานนท์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภู่ศรัณย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงผกาเดือน  มงคลคี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายพงศกร  ภูกองเมฆ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายพงศธร  หนูเสน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายพงศพัศ  กัลญาณกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายพงศภัทร  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 นายพงศ์ศรัณย์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงพชรพร  เรือนมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายพนิตพงศ์  เลอวงษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงพัชราภา  มะโนคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาติวงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อินปันส่วน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงพันแสงรุ้ง  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายพิชชากร  ปาเมืองมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  สมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  สมปัญญาณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงพิชญากร  ทรายคำมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงพิชญาภา  ชมพูพิชญกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุ่มขจร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โปทาวี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงพิมพ์มาศ  สามารถกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงพิราอร  โพธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงพิริยฎา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  สุภาษี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงเพชรชมพู  แบนมา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงเพ็ชรธยาน์  บุรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงภคพร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงภรภิชชา  เกิดไทธง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงภริณญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงภวรัญชน์  มัจฉาชีพ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงภัควิภา  พุทธวงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายภัชรพล  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทะกูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงภัณฑิลา  สุกแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงภัณทิรา  แสนเมืองมา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงภัทฑิยา  มังมี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายภัทรชนน  คำจีน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธสาร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงภัทราพร  อนุสนธิ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายภาคภูมิ  คำมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงภาวิดา  วงค์เขื่อน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวภิญญาพัชญ์  อริยะสถิตย์มั่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงภูญดา  พรมจักร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายภูดิส  สีนาทร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงภูริดา  ไพศาลรัชต์ธนา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายภูริวัฒน์ธนพง  หมุนวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายภูวสิษฏ์  ปนคำปิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงภูษณิศา  ต๊ะสอน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงมนัสนันท์  หวังกิจเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงมันตา  เตมีศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายเมธัส  ครอฟอร์ด โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายยศบดินทร์  เพนตรดวงตา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายยศพันธ์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงโยษิตา  ก่อกาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายรณฤทธิ์  สั่งสอน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงรวิสรา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายรัชชานนท์  ทาเกิด โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงรัญชิดา  สมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงรัตน์วรา  บุญธิมา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงรุ่งรวี  กองไลย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงรุ่งรวี  หวังธีระนนท์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงเรณุกา  กีรติเมธาวิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงลภัสรดา  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงลักขณา  กริ๊ส สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงลักษณารีย์  บุรีคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงลักษมีกานต์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เรือนรัศมีประชา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงวชิรญานันท์  พรหมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายวชิรวิชญ์  ยานุ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธนะขว้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงวรรณวษา  อูปเฮียง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงวรัมพร  อักษรวงศ์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายวรินทร  แก่นประกอบ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงวริศรา  ขุนมิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายวสวัตต์  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายวันชนะ  กันทะแบน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายวิชญะ  นันตา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงวิชญาพร  จันกิติ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงวิชญาพร  เผือกพรหม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงวิรากานต์  นันตา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายวุฒิพงศ์  คำภิระ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายวุฒิภัทร  อินต๊ะนอน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงไวโอลิน  ไพศาลวรจิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงศรุตยา  พัชร์ภิรากุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงศศิกาญต์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงศศิพิมล  สระทองเลียบ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายศักดิ์วรัตน์  วงค์เหล็ก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงศิรดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงศิริณุภัทร์  ภูริภัทรจินดา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงศิริราช  อ่อนมูล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงศิลป์สุภา  โภชน์วัฒนา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงศุนันท์ญา  คำภิระ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายศุภกร  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายศุภกร  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ยวง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชะศิริอภิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายสรธร  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สารใจ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายสิงหนาท  หวายคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงสิริกมล  จีปิน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นางสาวสิรินดา  สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ดวงคำ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 นายสุธีเดช  ตุงใย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายสุประวีณ์  จันต๊ะโก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายสุวพิชญ์  จักรชุมภู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายอชิตะ  เหมืองทอง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 นางสาวอชิรญา  จันเลน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายอดิเทพ  คาอุปา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงอนัญญา  บุญสุข โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงอนัญญา  ปันติ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายอนันยช  รักษาภายใน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายอภิทัศน์  มาเย้อ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายอภินันท์  เเซ่ยาง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายอภิรักษ์  มหาไม้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายอภิวิชญ์  เพียรพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายอมรชัย  ปฏิภาณปัญญา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงอรปุลิน  สิงธิสาร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาวอรอุมา  ขันคำยา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงอริญชยา  อินแปง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงอารียา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงกชพร  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายกรกฤต  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงกรองขวัญ  สุทธสาร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงกรองขวัญ  เลายวนิช โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กชายกฤตธน  อุตมะโน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายกฤติเดช  ชินนูทิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กชายกฤษณพล  กองห่อ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายกัณฐพันณ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายกัณตภณ  ตารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงกันยกร  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กชายกานต์กวี  วิชาลัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายกิตติกร  มงคลชื่นโชค โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายคามิน  ศรียอด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงชญาดา  คำสมุทร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายชลกันต์  นายะสุข โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงชลดา  กันแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายชวัลวิทย์  ทัพหน้า โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กชายชัยยลักษ์  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงซาร่า แจ็คคิวลีน  แม็คเกรเกอร์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กชายฎามากรณ์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงณฐิตา  เขื่อนแปด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงณภัสสร  อินรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กชายณวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายณัฐดนัย  ปายสาร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายณัฐธิวรกรณ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงณัฐรดา  ต๊ะกูล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสือโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงณิชา  พานประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายธนดล  แก้วเกษ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยชมภู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายธนภัทร  นัยนา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายธนวรรธน์  อำมาตย์มณี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงธัญกร  เสริฐแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงธัญชนก  ฝั้นคำปวง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงธัญมล  จินาจาย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงธัญสุดา  อนันเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กชายธิติภูมิ  บัวบุรุษ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายธีภพ  พัวปิติพร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายธีราธร  ภูทองเพชร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายนพกร  อำพันดี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงนรินทร์สินี  ก้านขุนทด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงนรินทร์สิรี  ก้านขุนทด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายนัทธพงศ์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงนุชญดา  โชคกิจการ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายบูรณ์พิภพ  เจริญการ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงเบญญาพร  หน่อคำหล้า โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ค้างคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายปภูวิษณ์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กชายปรมะ  เผ่าเรือน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงปราชญ์ภัสสร  ราชบุญยืน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กชายปัณณทัต  มะเทวิน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงปาลิกา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กชายปุญญปรัชญ์  อายุยืน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กชายพชรกร  แปงใจดี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงพรนับพัน  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงพรรณภัทร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กชายพศิน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายพัทณพิชญ์  จักรชุมภู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายพีรพงษ์  ขัตติยะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กชายภคุณ  จินตนาสิทธิคุณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายภณ  สิทธินันชัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กชายภัทรดนัย  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงภิญญาภัทร  วงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงภูภิญญาพัชญ์  ร้อยสมมุติ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายภูมิพชร  ศรีรอด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กชายภูมิภัทร์  สมเสมอ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายภูวริศ  อินต๊ะชัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กชายภูสยาม  มัทธวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงมัณฑิตา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงเมแกน  ดอยเอ็ล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กชายรพีพัฒน์  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงลัลญดา  เลอวงศ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงวรัญญา  ยอดวงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1705 เด็กชายวศิน  ธนะวราดิลก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กชายศศิศ  ทาคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กชายศิศิลา  ประไพหลง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กชายศุภณัฐ  ดวงแสง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายสถิรพัฒน์  เวียงโอสถ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายสรวิชญ์  สุขมาก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1711 เด็กชายสรวิศ  ก้านขุนทด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กชายสิรภพ​  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1713 เด็กชายสิรวิชญ์  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1714 เด็กชายสุทธวิชญ์  กองคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงสุพัชญา  ไชยธรรม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงสุภิญญา  อดเหนียว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงอเมทาวีย์  นวลตรณี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กชายอรรถวิท  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงอังศุมา  เทศทอง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงอารยา  ลาพิงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กชายแอลเฟรด ฮ้าวเหยียน  หลิม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงกตพร  งามกระบวน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกนิษฐกานต์  อุตสาห์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายกรประมุข  อาษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายกฤต  แลวะลิตร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายกฤติเดช  เสมามิ่ง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงกฤติมา  ตาอ้อน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายกวินท์  พุทธวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วกุลทล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายกันตพัฒน์  เมาะราษี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงษ์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงการต์พิชชา  สารถ้อย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายกุลธวัช  เหมยน้อย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เตปินใจ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงเกศเกล้า  แซ่ภู่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายคณณัฏฐ์  บุนนาค โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายคนดี  คงสบาย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายจิฆาญุ  กิติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงจิติภัทร์  จันทร์ส่องศรี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงจิรัชญาพร  เหล่าศรี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายจิรายุ  วงศ์แสง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายโจเซ็ฟ โทนี่  เคลเมนท์ส โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายชยานันท์  วันทะเวก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายชวัลณัฐ  ศรีทา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายชัชพิสิฐ  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายชินะคุณ  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงญาณภา  หล้าคำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงญาตาวี  ก้อนธิ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงฐิติวรฏา  เมืองชื่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายฑีรวรุฒิ์  สุวรรณา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายณภัทร  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงณฤดี  วงค์บุญมา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาใจ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กันทวี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ศักยาภินันท์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายณัฐนันท์  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายณัฐภูมินทร์  อุตะมะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายดุจเพชร  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายเดชธนา  สินโสภณกิจ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงทิชา อัญญ่า  ประทุมวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายแทนคุณ  ตุ้ยดง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงธณันญา  มิ่งใย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธนกฤต  พรมสี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายธนกฤตฏิ์  วุฒิ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายธนภัทร  ใจวัง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายธนวรรธน์  ปทุมวัน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายธนวินท์  ยะตัน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายธนัญญ์  ธนธรรมทิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมพร้อม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงธัธชา  หลวงปัน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายธิติสรณ์  สานุกิจ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงธีรชา​  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงธีรดา  อุดมธีรสกุล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงนทีกาญจน์  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงนริศร์ชา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงนิพิชฌม์ชา  เครือประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงบุษราคัม  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายเบญจมินทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงเบญญาพร  วรมิตร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายปฎิภาณ  สีลาน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงปภา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงปภิชญา  อนุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงปรียดาภา  แสงสอาด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายป้องเงิน  สุกใส โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงปาณิสรา  เตวี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายปานตา  ศราวณะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายปิยวัฒน์  สุนทรศิวะลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขมอัครเจตต์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงปุณณภรณ์  ธิวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายปุรเชษ  ธนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญาฟู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายพงษ์วิวัฒน์  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงพชิรา  ศรีเพ็ชรกล้า โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมอักษร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทิพย์มา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงพัฒนียา  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายพิชยดนย์  พรมนอก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไฝเครือ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงพินธุศา  อภินันท์ธรรม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินทองแดง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายพิริยพงศ์  โลหะกิจ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีวิชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายพีราวิชญ์  ปงลังกา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุมภูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงพุทธรัก  จิตร์หมั่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงแพรวปภา  แพงศรี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงภณิตา  ศิรโภควัตร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โอฐเจริญชัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายภานุพงศ์  บุญมากาศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธรรมวงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงภูมิน้ำเพชร  ศรีรอด โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตะมะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงเมตตา  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายยุธเก้า  ศรีพลนอก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีจันทร์สุข โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงรุ่งนภา  อภิรักษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงลภัสรดา  กิติ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงวณิชยา  สิริเขมากร โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงวนัชพร  นาราช โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายวรวุฒิ  สุภาเมษิตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงวิชยาลักษณ์  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายศรันย์ภัทร  การเร็ว โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายศิวกร  อินตา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายศิวัทธาดา  ภัทรทวีผล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายสรัล  ศรีหะมงคล โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายสังขกร  ราชคม โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสิริปรียา  ลิ้มพรเสมานนท์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายสุพัฒธนนท์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายสุวรรณรัตน์  มณีศุภชาติ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงอนัญญา  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงอมลฑาวีย์  นวลตรณี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงอาเธีย อามอร์  ดาเปติลโย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงอุรัสยา  วงษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงกชกานต์  ทิวารัตนอังกูร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงกฤษอร  แผ่นคำ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายกิตติคุณ  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงชนัฐกานต์  จิตอารีย์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงณัชชรีย์  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงณัฏฐานันท์  ชาวดร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงณัฐณิชา  กนกนาฎกุล โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายธนกฤต  ชั่วปู่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายธนกฤต  อวดคร่อง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1849 เด็กชายธนพล  อามอ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กชายธนัท  อภิธนัง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กชายธนาธิป  กุลเสวก โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กชายธันวา  คำภูลา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีพรม โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงบัวทอง  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงเบญญาภา  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กชายภาณุพงศ์  เชียงมา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กชายมานพ  เชอมือกู่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงมิณฑิตา  อุดทัง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1859 เด็กชายฤชวี  เชอก้อง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงวิชญาพร  วจนะนิรันดร์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1861 เด็กชายวุฒิภัทร  ปนธะรังษี โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1862 เด็กชายศตคุณ  เจนใจ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงศศิประภา  ตั้งจิตรมณีศักดา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กชายศุภชัย  เบเชกู่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงสุนิษา  ดาทอง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงอรวรรณ  นาคคำ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงกรวิภา  ยียง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายกฤตเมธ  กัลวทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกฤษณา  ปัญญาคำ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงกัญญณัท  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หย่อมจุม โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายกันต์ธีร์  วัชระภาสร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายเกียรติดำรงค์  ไชยสงเมือง โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายจิรายุ  วีระศร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงชญานุช  รักชาติ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงชลิดาภา  สมยศ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายชัยภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงซัลวา  ทองนุช โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงญารวี  ขจรงามวิไล โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายตะวัน  เกิดพร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงทิพประภา  จันทร์ดวงดี โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายธนพล  ช้างหิน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงธันยวีร์  แป้นสวน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมี่เชกู่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายปราศรัย  ชื่อหมื่อ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจเพชร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงพรวรินทร์  ปัญโญ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายพรหมพัฒน์  ไชยยา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายพรหมลิขิต  ศิริวัฒนาณุวงค์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงพัชญ์ฤทัย  ชัยวารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปรียาณัฐภัทร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงพิมชนก  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงภคพร  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายมนัสชัย  ศิริกุลเมฆินทร์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายเมธานนท์  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงรัญชนา  ชาดุ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงวานิลา  จันดาแสน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายอวิรุทธิ์  ภูริปรัชญาทร โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงกุลธิดา  บัวบาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงจิรัศยา  พัฒนเชียร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กชายชวัลวิทย์  อุปละ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กชายณภัทร  นามประดิษฐ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงณลภัสร์  สิงห์คา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงณัฐนิชา  ช้างหิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินตาพรหม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายธนบรรณ  พรมมินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายธนพิพัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กชายธนัช  อักษราศัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงนภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงนภิชิรา  สมุทร์ไชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงนวรัตน์  สังหาญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงบัวชมภู  ยาวิชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงเบญญาภา  อักษราศัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงปรินทร  ไลออน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กชายพชรพล  กันติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงพรรณปพร  ผิวพรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงพิชญดา  พระศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ตั้งทรงสุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กชายภูมิรพี  อรัญดร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยสุขโกศล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงเมธาวี  ตระกูลทวีทรัพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงรวิภา  จันโย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงลลินดา  แก้วพระอินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศิริ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงวริศรา  นเรนทรเสนี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงวิรัญชนา  อ๊อดผูก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายวุฒิชัย  สมพล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กชายศุภณัฐ  ใจดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงศุรนันท์  คำต๊ะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายสิทธิเดช  คำจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญยศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กชายอชิรวิชญ์  ยอดยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงอานนาเบล  สมิธ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กชายกรวิชญ์  สายขัติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงกวินตรา  คำลือกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชุ่มมงคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตตะคุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทะกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงกัลยกร  วารีชมภู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรือนโลวา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงกานต์ศินี  กาใจยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายกุลวัฒน์  แสงดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงจรัชญา  นิลจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงชนานัน  ปิดตากรุณา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายชยานนท์  วันชนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงญาณิสา  แซ่ลี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายณัฐวัตน์  กรรณิกา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงทักษพร  ชุศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงธนัชชา  ฉั่วริวะกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายธนิสร  แสมแปง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงนัชชนก  แก้วเทพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงปพิชญา  ฤทธิ์สาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาลา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนคำวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายปุรินพัฒน์  ลือสุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงพณิชา  มหาวันน้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงพิมหฤทัย  มังกะระ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงมานา  พรสกุลไพศาล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภักดีธนเกียรติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงรุ่งณภา  แซ่หมี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงวรัญญา  ใจรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายสรวิชญ์  จันธสโร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายสืบสกุล  แรงจริง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงเสาวณีย์  อาหยิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทะหลุก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงอภิสรา  สลีสองสม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงอรณิชา  โฆษิตรัตนากร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงอรนันท์  บันธิวัตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงอรวรรยา  วงค์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายกมลภพ  เชื้อสาวะถี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรเกษม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายกาญจน์ปพน  พิจารณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงกุลธิดา  พรมรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงขวัญชนก  ตายา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงครองขวัญ  โกแสนตอ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายจรัสพงศ์  โนรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายจักภัชณ์  วานิชยาภรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงจิตรทิพา  เปี้ยวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงชนกนาถ  วงศ์มีทรัพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายชนม์ณภัทร  กุศล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงชัณญาภัส  บุญคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงณัฐฌาย์วลี  บุดดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายณัฐภูมิ  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงณัฐวดี  แสงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์ตาสิงห์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายเดชานนท์  เอกราช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายธนกร  แสงเพ็ญไชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายธนัฐ  ภู่พงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  เกียรติศุภธานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  รักไมตรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายธีร์ธนัส  นันทเสน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายนภัทร  อุ่นญาติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงนรีกานต์  ผลากอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงนัทธนศุกานต์  อยู่อินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงประณยา  สุรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงปัญญาพร  ภูสว่างวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงปัณฑานัท  โตเที่ยงธรรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงปิยธิดา  ยี่สุภา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงปุญญิศา  คำเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงปุณยนุช  ใจเย็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  อุ่นใจเรือน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายพยัคฆ์  สมบูรณ์ชิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงพิชชากร  สุต๊ะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงพิชญาภัค  งามวิวัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงพุทธรักษ์  มัศยามาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงเพชรรดา  แซ่วื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงเพียงธิดา  ปาสเกต์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงเพียงเพราะรัก  น้อยพุฒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงภัทรวดี  ทาหน่อทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายภูบดี  บัวแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงมาริสกา  ดาเด็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงมินทร์ลดา  ตันคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กชายรชานนท์  วงค์จุมปู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงรมณ  พิศาลก่อสกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงริศรารัตน์  แก้วยะลุน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายวรภพ  สีชุมภู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงวิมุตา  วิงวอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายวีรภัทร์  กาบแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายวีรวิชญ์  แสนสมบัติ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายศุภกร  สมัครการค้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายสิรธีร์  ยุทธศักดิ์ชาตรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงสุชัญญา  คำติ๊บ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฉางข้าวคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงอคิราภ์  สุภา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงอรนัส  ปันสกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงอริชญา  ศรีจุมปา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงอาลีน่า  ศรีสองสม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงกัญญาณี  ตำกระโทก โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กชายจิรายุ  กุลดี โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2040 เด็กชายณดนย์  คมขำหนัก โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2041 เด็กชายธีรพิชญ์  เอื้ออารีธรรม โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กชายปรัชญาพัฒน์  เตวิยะ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2043 เด็กชายแผ่นดิน  อมรพิชญ์ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กหญิงพุทธมณฑา  มากสุวรรณ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายภูสิทธิ์  มากสุวรรณ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงศิญา  วงศ์กา โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงอลิซ  เบห์เรนส์ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กชายกฤษวัศ  บุญทาศรี โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายคุปต์พสิษฐ์  มงคลอภิบาลกุล โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงญาณิศา  จิโนคุณ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายณฐพรต  สีหมนตรี โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงณัฐกมล  วุยยะกู่ โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงณัฐฉัตร  แสงใส โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงพรชนก  สลักลาย โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์กำพล โรงเรียนปัญญาวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงกาญจนาภา  ศรียา โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.6 คณิตประถม
2057 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปันพรหม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.6 คณิตประถม
2058 เด็กชายชัยวัฒน์  คำดา โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.5 คณิตประถม
2059 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญวงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กชายไชยญาณุภาพ  แก้วฟู โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อภัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ป.6 วิทย์ประถม