รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก่อพจน์  เกตุสถิตย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์รวี  เกตุสถิตย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายเก้า  ศรีกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคณากฤต  พรมเกษา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคมกริช  ขำอนันต์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายโชติภณ  สุวรรณอำภา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายญาณพัฒน์  รัตตะมาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณภัทร  ธยานุวัฒนวงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐภัทร  กัลชนะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนัท  ศรีฟ้า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธรรมปพน  ราดทุ่ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปริยวิศว์  ชิ้นประสิทธิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปัณณทัต  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพลวิชญ์  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพิชญะ  มงคลเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญา  มงคลเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพิชญุตม์  เพชรเจริญ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิมพิชชา  ศรีภิรมย์มิตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภคิน  อินทวงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมินท์  ชินบุรารัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรดา  วิทยาเศรษฐกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิระวรรณ  อ้นสุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอชิรญา  อบแพทย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกรกฎ  ศรีคราม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกฤตภาส  สนธิพร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บัวสุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจักรกฤษณ์  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวชญาภา  คำปล้อง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชยาพร  ภู่เหมาะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวชวัลรัชญ์  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวชัญญรัชญ์  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชาลิสา  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงเฌอรีน  แดงทองพรหมณ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายญานกร  เพิ่มนาม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐกานต์  สุดภักดี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐรุจา  โอชา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายต้นตระการณ์  แต่งเลี่ยน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธันยพร  เลาหวัฒน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีรธันร์  แก้วเมืองเพชร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนพพร  คลี่สถิตย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงนภัทร  คงเจริญ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงประกายเพชร  พันธเสน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปุณยนุช  ทองปาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงปุษยา  ชูสิงห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเปณิกา  อินนิมิตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพรหมมินทร์  รสมณี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพิมพ์พร  ตั้งอั้น โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เวชโภติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายรชต  วิทยาเศรษฐกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นายรัชชานนท์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเวธกา  โค้วปรีชา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายศุภนัฐ  รัตนะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายศุภนันท์  รัตนะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสรวิชญ์  จรัสศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสาริศา  พรหมบุญ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวสิริวรรณ  บัวสุข โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสุวิกรม  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอมเรศ  โสมณีโชติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ชุมวิสูตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายอัครา  ฐิตะฐาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขวิเศษ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวเอมวิกา  มีชัยมงคล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวเฮลี่  พอร์ทเทอร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกรรชนก  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกวินทรา  มณีประวัติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกัณตภณ  มุขพริ้ม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคุณานนท์  จุลกิจ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจันจิรา  คงสังข์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรัจฌา  พงศ์ภัณฑารักษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรายุ  ชุมพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวมี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนิษฎา  ปลัดใหญ่ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชัญญานุช  พรหมรอด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชินาธิป  รักษาทรัพย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัจฉรียา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐภัทร  แดงสุทัศนีย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐิดา  วราพันธุมาศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณิชาพัชญ์  นาคพลกรัง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายทัตเทพ  ชลราษฎร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงไท่ผิง  จู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนารีย์  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรเมธ  บุญมี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนพธภัทร์  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนิติธรรม  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปธาณิน  ศรีสังข์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปัฐวิกรณ์  เชื่องยาง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปัณณทัต  แก้วประจุ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปัณณธร  เพชรแหลมน้ำ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุปัญญาพงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปัณณ์  คุรุหงษา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปาณดา  สุปัญญาพงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปุญญารัศมิ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปุณยาภา  ศรีมา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มากนาสัก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิรญาณ์  ฉิมสอาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเพ็ชรภูผา  พึ่งรอด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงแพพลอย  รองเมือง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภาสกร  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูวเดช  เชิญรัตนรักษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองคำ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิพัชร์  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสุพศิน  แสงสุริย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุวพิชญ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกานท์พิพัฒ  รักนาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกิตติพงษ์  โทหีต โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชนิตาภา  มาตังค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่วยอุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พัฒเสมา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนพรรณ  ตรงจิตต์กุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนลภย์  เมืองแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนวัฒน์  แป้นมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อัจกลับ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนวพร  พวงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิชานัน  มาแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปภิณทิพย์  ชูสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปวรปรัชญ์  คล้ายอุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศ์ศิริ  วงษ์สนิท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรมภัสศร  โลหะชัยปรีชากุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธรรมฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายภคพล  ม่วงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภัชรพล  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภัทรกร  เอื้อโอภาสพันธุ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์มณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายสุวรรณรัฐ  สุภาทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอัคเดช  ลายวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกชนิภา  ถึงเสียบญวน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกชมน  ปรีชามัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกชวรา  วัฒนาเมธี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกมนต์วรรณ  เทียนทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลชนก  นาคนิยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วใส โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกรกนก  ทองแท้ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกรกมล  โรยสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกรณัฏฐา  ผุสดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษฎา  สอนทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกลวัชร  รอดมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายก้องภพ  ผาสีดา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญปลื้ม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกิตติยา  แจ่มสุริยา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกุลธิดา  นิลนาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเกษมศักดิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญสิริ  จันทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายคณนันท์  ทองโปร่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคมกฤช  มากภัคดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงคริษฐา  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจันทกร  รัตนบุรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจันท์กานต์  เกตุวารี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจารุกิตต์  หัถชีพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจินตนา  แสงใส โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิรานุวัฒน์  กองจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิราพรรณ  ราชยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนะพล  คงศิริ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชุมบุญเรือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชยากร  แซ่เท่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชลิตา  โพธิญาณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อรุณรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชวัลวิทย์  จันทร์มณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชัญญพัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขกิตติโย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญาณิดา  แดงลาด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฐานิดา  เสื้อเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฐิติชญา  มณีราย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฐิติมา  ณ ระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิติมา  ปะอันทัง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณกฤช  รัตนพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณฐพร  คำภา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฎฐกฤษฎิ์  เส้งโสด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แต่งเลี่ยน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐพร  โพธิ์น้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐพล  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงดารารัตน์  เสนีย์ยุทธ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงทฤฒมน  ปานโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนกร  หาญเม่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนกฤต  กิจชอบ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกฤต  หาญเม่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนัท  ชูพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญญาภัทร  สกุลแพทย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญพิชชา  เงยสุขสันติกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธัญสินี  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ศรัทธา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนภสร  ณ พัทลุง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนภสร  ฟูเฟื่อง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนภัสนันท์  จูเกตุ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนราวิชญ์  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนวภูมิ  โสมพงษากุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันตกานต์  อริยพัฒนกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนิธิกร  ภู่คณะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายบวรวิทย์  จรูญพงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปฏิพล  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปฏิพัทธ์  สิริสัมพันธ์นาวา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปฏิภาณ  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประภัสสร  กองชาวนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพชิรา  กองสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชรพร  วังบุญคง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัทธีรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แสงศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชชาพร  พรายเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภรพชิรา  นุ้ยสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัตพงค์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์สม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูวรินทร์  โตใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงมนชนก  สุพันโท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงมนทิราพร  ชูละออง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมนภรณ์  คงไข่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเมธพนธ์  สมเลข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายยศกร  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงยุวรัตน์  บัวกรด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายรพีพงศ์  พรหมพิชัย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายรัชชานนท์  ชูพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรินรดา  ทองมาก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวงศกร  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวงศกร  ฐิตะฐาน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวณิชยา  ทองนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวณิรุตม์  นครชาตรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรรณนิสา  แซ่ภู่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรัทยา  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรินทร  บุศราทิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวสุพล  ชูบ่อฝ้าย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวัชราพร  แพทองกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวิชญ์พล  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิริยา  พลศิริ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวุฒิภัทร  วราภิบาล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ้นทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิพิมพ์  วัจนแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศิรภพ  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศิรวิทย์  สินธุ์เจริญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุภลักษ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสรวี  นุ่มละมุน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสริษา  พรหมจรรย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิริกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสิริวิมล  ลำยาว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุกาญดา  ติ้นระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุชานันท์  เทพสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุณัฏฐา  พุทธคำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุทธิ์ชัยยศ  โฆษิตอรุณลักษณ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุริเยนทร์  ดำนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุวิมล  รอดศิริ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอธิเดช  แก้วเดชะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนุสิกข์  หิ้นเตี้ยน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอภิชัย  ปิ่นอำไพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอภินันท์  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอมรวรรณ  วันยก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สอนสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุดรอด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายออมสิน  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอุรัสยา  เมฆี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายก้องภพ  พรประสิทธิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกาญชนก  ร่มรื่น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจตจันทร์มณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายกิตติพัศ  ตรังค์เกษตรสิน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายชวัลวิทย์  สุขสงค์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเปีย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใหม่กระบี่ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เสือมาก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สำเภาทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายเตชสิทธิ์  คงชนะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายธีรเมธ  คงทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปภาดา  แซ่ติ้ง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายพลวัฒน์  หนูชม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายพัทธดนย์  ย้อยบุญมา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วุฒิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสุพล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงภัทรวดี  พวงแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรมินดา  บดีรัฐ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอริสา  รอดชูแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายเอกอรัณย์  นุชอนงค์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายคณาเชษฐ์  ลาดน้อย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชลพรรษ  ศิริพรหม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงญานิศา  จันทร์รังษี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายฐาปกรณ์  มุขพริ้ม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณภัทร  ทองเทพ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐธยานี  ใจรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธารารัตน์  มณีโชติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรรณปพร  คงแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพัณณิน  วารีศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิชยู  แก้วขาว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภัทรพล  เอื้อยศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภูฐานฟ้า  จาวิลัย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูตะวัน  เรืองกลิ่น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูริภัสร์  จันทร์ดอน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรวิวรรณ  สุขุม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  กาญจนนิยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอักษรศาสตร์  มุขสุข โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิญาภัณณ์  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงธนชพร  จันทร์นพรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงธนาวดี  แดงศรีธรรม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงบุรัสกร  ทองวัง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรุจาภา  พรหมประทีป โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศศิธร  เพชรเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
304 นางสาวสิริสุดา  ฉิมมณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงหะกวี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกมลชนก  ยงญาติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกมลพร  กระจายโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายกฤชนนท์  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายกฤชสร  มิตรพวัน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกวิตา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกษิดิส  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาศกระโทก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฝักเล็ก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกานต์สินี  กล่อมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกานต์สินี  พิมล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายกิตติธัช  สีงาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายกิตติศักดิื  นิลบางพระ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเกศิณี  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายเขมราช  ทนหมัด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายคุณานนท์  หนูคล้าย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายจตุรพร  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายจอมพล  หีดนาคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงจิรัญญา  หนุนภักดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชญาญ์นันท์  คงแท่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายชนนน  เพชรมุนี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชนัญญา  จำเดิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชัญญานุช  ปานสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายชุติพนธ์  ทนหมัด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงญาณิศชา  พัฒนะอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญารินดา  กล่อมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายฐิติพงศ์  ฐานสันโดด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณฐพร  ตั่นศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณธิดา  เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยุติมิตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายณรัฐกรณ์  บุญทองคง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายณัชชวกร  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัชชา  อินทรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐชลีพร  พันธุ์บุบผา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐณรี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐปภัสร  พลัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายเดชปภัช  พินนาสัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงตรีชฎา  พิมทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายธณัญชา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธนญภพ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายธนพัฒน์  ติ้วพานิช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายธนพัฒน์  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธนวินท์  นนทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายธนาธิป  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนิก  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายธราธิป  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมนาวา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธีร์ภูริ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธีริศรา  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนงนภัส  อยู่พรหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนลินี  จันทร์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงนันธิชา  เยาวละออง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายนาอิฟ  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเบญญภา  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงเบญญาภา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปพิชญา  บุญพะเนียด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปพิชญา  สดชื่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปรัศมน  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  เทพนวล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายปัฐพี  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปาริมา  ชูยก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปาลิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุณณรัตน์  โกสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริจรรยาธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเปมิกา  อู๋เวียงคอย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายเผ่า  โอภาศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายพงศกร  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงภคพร  เกิดเกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงภัทราพร  เลื่อนวังไผ่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายภาณุพงศ์  หัตถา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายภูบดิญ  ตัสโต โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงมณฑกานต์  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงมนทิชา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายรชต  หมั่นไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวรฌภร  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายวัชรากร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายวิชญ์พล  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายวีระวงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวีระวรรณ  โกสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ขาวชู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายศุภณัฐ  เพชรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายศุภฤกษ์  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายสิทธิกร  บัวชาวเกาะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายสุทธิศักดิ์  คชาอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายองค์รักษ์  ฉายตั้น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรสร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายอติคุณ  คงบางปอ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอภิชฎา  เอี่ยมนาวา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอภิสรา  ล้อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอริสรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอัฉริยาภรณ์  สมนึก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอัญญาดา  เกตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอารดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายกณวรรธน์  สัสดีเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกนกดารินทร์  เสวรันต์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกนกพร  ชังช่างเรือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกพร  หัตถา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกนกพิชญ์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกนิษฐา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกมลชนก  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกมลทิพย์  สินกัน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกรีญาภรณ์  ภูกาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกวิสรา  บุญเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกษมล  ขนอม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายก้องภพ  เส้งคิ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุบิน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกาญจน์นัฏฐา  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติธร  ไกรขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติธรา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายกิตติพงศ์  ยังรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกิตติพันธ์  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกิตติภัฏ  ประพฤติธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญเนตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกุลิสรา  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมมิตร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเขษมศักดิ์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจรรญมณฑน์  อู๋เวียงคอย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจรรยพร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายจักรเทพ  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิณฆ์นิภา  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรเดช  วิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรัชยา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิราพัชร  เพรานาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจีรภัทร  ไข้บวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แซ่เขา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  อุปโท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงฉัตรสุดา  รักเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายฉัตราชัย  คงคางาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปานสมุทร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชณิศญา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชนันธร  ปุ๋ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชนากานต์  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชมพูนุช  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชยพัทธ์  สุขไหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชรินทร์ธร  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชวิศา  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชวิศา  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชัชพล  สีห์รา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชัญญณัท  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชิญากรณ์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายชุติเดช  อักขระ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงโชติกา  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงญาณิศา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายญารินดา  หล่อเพชร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงฐานิตา  นวลสอาด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฐิตารีย์  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณกานต์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณฐนน  หมอฝี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณฐพงศ์  จินาห้อง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณภัทร  คงสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณภัทร  พะไลดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณรงค์ชัย  เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฎฐา  พูลเขาล้าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ศักดิ์ชุมพล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐกมล  ขาวตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐทิชา  โอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐนนท์  พิมาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐนรี  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐนันท์  เกตนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพงศ์  ยุติมิตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐพงศ์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐภูมิ  มาดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐวดี  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถึงเสียบญวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิงชั้น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณิชนันท์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณิชมน  พรมพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ตึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณิชาภัทร  มัทมิฬ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณิชารัตน์  จิตศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายดนัย  บุญกวย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเด็กชายภณัฐ  ช่วยเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายติณณภพ  เพ็ชรจร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเตชิต  พุฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายเตชิต  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเตชิตา  มีเมตตา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเตชินท์  อินทรโยธา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายไตรคุณ  รัตนตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายทรัพย์โยดม  ใหม่กระบี่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายทศพล  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงทัศพร  นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงทิพยฺวิมล  ทองพิชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนกร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนกร  สุพรรณคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนกฤต  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนกฤต  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนกฤต  นนทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนกฤต  นพชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกฤต  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนกฤต  อินทวิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนเดช  พิทักษ์บูรภา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนวรรธน์  แซ่เต้า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนัทฌญา  ช่วยเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนาคาร  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธมน  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธมลพรรณ  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  อ้นโตน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญรดา  เงินเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วรเวศม์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลบุญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธินภัทร  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรพล  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธีระพงศ์  พรหมขจร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนฏกร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนภสร  พัฒนวงศา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนภัสนันท์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนรีกานต์  นุ่นเขาอ้อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนลินดา  ยินดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนวพร  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนันทกานต์  ม่วงแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนันท์นภัส  สั้นทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนันทพงศ์  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนันทวัช  ประธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนาวิน  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนุชนารถ  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงบริมาส  สาระประทีป โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงบัวชมพู  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายบารมี  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงบุณญาภา  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปกาสิทธิ์  วชิระศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายปนัสสรณ์  โขมพัตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปรมพร  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายประภากร  พงศ์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปริศญากรณ์  กุศล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปวีญภัทร  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปองคุณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปัญจพล  เผือกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ฐิติอัครพรโชติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปัญญภัทร  เหมือนดวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปัณณภัทธ์  อักษรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปิติภัทร  บุญพะเนียด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปิลันธ์วรี  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปีย์วรา  หวังดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปุณญดา  จงดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุณณิฌา  ถึงชุมพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงศ์สิทธิ์  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพชร  สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพชรกมล  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพรรณปพร  คำวาศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรินพร  เพชรเขาทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพริมา  นุมาศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพศวีร์  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพสิษฐ์  ไกรขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัชชากรณ์  ขวัญพะงุ้น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพัทธดนย์  แซ่เขา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์ดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิชญาพิมพ์  สุวพิศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชญาภา  สุวพิศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิชญาภา  อุชุภาพ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิชาฏา  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิณัชฎา  พรมมัน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ประจักษ์ธีรชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพีรญา  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพีรพัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพีรวิชญ์  แดงละอุ่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีระชัย  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงแพรแสงแก้ว  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภควรรณ  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภวันรัตน์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภสุ  ทองพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัคภัสสร  บุญหรอ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงภัทราพิมล  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภาณุวิชญ์  เลื่อนนาวา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภาวิณี  กิตติวานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูดิศ  รักงาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูภูมิ  กงซุย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายมกรธวัช  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายยศวริศ  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายรชต  นาคพ่วง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายรณกร  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงรสิยา  ช่วยสีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนวลปาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายรัฐภัส  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรุ่งวิภาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงลภัสรดา  ยุติมิตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงลักษณารีย์  จิตรอมร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์สนิท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรดา  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวรธณทร  ช่วยเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวรสนันท์ เ  หง่าหลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวรัชยา  เชิงไกรยัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวรินทร  บุญกวย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวริศรา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวัชชานนท์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวัชรชล  แก้วเก้า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวาธิศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวิชยุตม์  สนั่นแสง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวินทนนท์  สินธพานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวิภาดา  สง่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวีรกานต์  รุ่งช่วง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวุฒิภัทร  แก้วเก้า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายศตคุณ  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศตพร  ชุมสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศรัณยพงศ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศราวุธ  ไชยสีปาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศลิษา  พิมาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศศิวิมล  สงัดเงาะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุทธิกร  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภกฤต  กำเนิดเพชร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศุภวัฒน์  นาครักสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศุภาภรณ์  หนูบรรจง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสรพล  ยินดี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสรวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสโรชา  อินทคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสโรชา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสวรส  เครือพิมาย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสากล  ขุนพล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสาวิกา  พิมาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสิรภพ  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสิรวิชญ์  แย้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสิริกร  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิริกร  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสิริกานต์  กิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงหยาดทิพย์  เลียงจิรกาล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายหัสชัย  ชินราช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอชิตะ  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอชิรญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอนงค์พัฒน์  คีรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอภิชญา  อวยพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอภิชยา  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอภิญญา  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอรณิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอรรถเดช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอริตพล  พันธคาร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอเล็กซานด์  บิยอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอังควัฒ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอัจฉรา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอัณศยา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอัศสิมา  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอารดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กุยสาย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอุ่นใจ  ชังช่างเรือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอุมารินทร์  กลีบสมุทร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชญานิน  แมนไธสง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายพงศกร  กุวลัยรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยชัน ป.6 คณิตประถม
671 นางสาววิชิตา  บุญทอง โรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอังสนา  บุญมี โรงเรียนบ้านห้วยชัน ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายฐิติพัฒน์  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายปริญญา  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงชนันกานต์  หมอฝี โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงเผือก โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเบญจพร  ชูลิตรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภคพล  เลื่อนลอย โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขาวนาขา โรงเรียนบ้านคลองน้อย ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประชุมทอง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงกุลพัชร  สาลีงาม โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายเฉลิมพงษ์  ภู่ขันเงิน โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณฐิตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พูลติ้ม โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพชรช่วย โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงนันท์นลิน  นุ้ยบ้านควน โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายปภัดกร  นาคเจริญ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ชั้นวิริยะกุล โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงยุวภา  นาคำมูล โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชนะ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงหทัยพัจน์  ชั้นวิริยะกุล โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอัญชิสา  คงทอง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกชพร  แย้มศรี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกชพรรณ  แย้มศรี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกรวิช  อุไรรักษา โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกฤษณะ  บัวชาวเกาะ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัญญพัชร  พรหมขุนทอง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายจักรพล  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิตรานุช  สะอาด โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายเจษฎา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายชลกร  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณภัชชา  นมเนย โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฐดนัย  ชุมมาก โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐพงษ์  อาจหาญ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐพนธ์  สุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐวดี  วัตรา โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงทิพย์พรัตน์  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนกฤต  ชูโส โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนากร  รูขะจี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนาธิป  คุ้มเพชร โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธัญรัตน์  ดาราช โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธันยพร  เกตุสถิตย์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนฤเบศ  นุ่มนวล โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนัยเนตร  ทรหด โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนิดชา  ง่วนชู โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนุศรา  สีดา โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเบญจมาศ  แพงศรี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่เหมาะ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปัญฑิตา  คงน้ำจืด โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายปิยะพล  พรหมขุนทอง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพัชระพล  รวบดี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภัทรพงษ์  หนูกลิ่น โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภานุวัฒน์  รอดกุญชร โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงภูวิสา  มีนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงมะลิวรรณ  มุสิกรังศรี โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายยุทธชัย  พวงมาลา โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวริทธ์ธร  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวัชรนนท์  สมาน โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวาริษา  ศรีแผ้ว โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวิชยุตม์  เพชรหน่าย โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรจร โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสุทิวัส  ธรรมเที่ยง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสุธิพงษ์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอมรเทพ  หนูบำรุง โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอมรรัตน์  นพคุณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายชัยอนันต์  คงแก้ว โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงศวรรยา  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพิมฤดี  ไวแก้วสูนย์ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงสุริตา  พรหมมาศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงอินทิรา  เสลาคุณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายจตุพล  สุขหวาน โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายณัฐเกียรติ  ศรีช่วย โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนิชาพร  พูนหมื่นไวย โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพชรธร  สมหวัง โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสุข โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสิริกร  รัตนพัฒน์ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสุปาลนี  ลุมาศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงไอรดา  โสนาพูน โรงเรียนบ้านทับใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงบุณยลดา  รักษารัตน์ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศศิกานต์  เล็กพุ่ม โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งรุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายฤทธิชัย  บุญโท โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายฤทธิเดช  บุญโท โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงภคพร  รอดสมัย โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภณสา  แสงมณี โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกันต์กมล  สิทธิกุล โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายณฐษพงษ์  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายวิชชากร  แก้วสี โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงกนกวรรณ  มหามาตย์ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายกฤติเดช  พรหมชาติ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายความสุข  ระดมวงค์ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงฉันทิตา  อินทร์พรม โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชนัญชิชา  เทพช่วยสุข โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงฑิตยา  ขาวผ่อง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงทิวานันท์  ไชยทองคง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายธนกร  ช่วยด้วง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายธนายุต  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงธีรกมล  คุ้มชำนาญ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงนภัสสร  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงปัญญดา  คงมณี โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายปัณณพงศ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงปุณยนุช  ลิ้มชนะโชติ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงภิรัญญา  มัทมิฬ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายสรวิชญ์  ่ช่วยมาก โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสาริศา  ทองศรี โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสุประวีณ์  ช่วยตน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายเขมวัช  นครจันทร์ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชลียา  เย็นท่าเรือ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเตชทัต  แก้วผ่อง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธรรมสรณ์  ไชยสอน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชยามร  รักซ้อน โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพรรณภา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรเพเชร โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชพาภรณ์  บุญภักดี โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายชยพล  สลับลึก โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงโยธา โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานศรี โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธรรศปริชณ์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธีรเทพ  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แป้น โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปฐมาวดี  กองคลัง โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิชญา  หล่อศิรกุล โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวิภาดา  อินทมุณี โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายศิวกรณ์  สุขศิริ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสินีนาฏ  ทิพย์ยอดศรี โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยฉิม โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายอนุวัฒน์  พงศ์เตรียง โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยเดชะ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงเฉลิมลาภ  ขาวสังข์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงชาลิสา  ใหม่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณปภัช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  ศรีสมยศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณัฐชยา  หทัยวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายณัฐิวุฒิ  อ่อนไสว โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงทักษพรรณ  ปิวตะคุ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายธนะเทพ  นุ้ยพิน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายภัคพล  มัธยัสถ์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงศศิวิมล  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายขจรพงศ์  แพ่งแสง โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจิดาภา  สุระชิต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายจิรวัฒน์  อุบล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายเจษฎา  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชนัญชิดา  อิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงฐิตินันท์  นุ้ยสอน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณ อินทร์ฟ้า  อินทร์คำ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูแล่นคู่ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงดารารัตน์  เสมอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนภัทร  เขียวนิล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธนัญญา  จินาคม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายนพวิชญ์  จันทะคัด โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนวพร  ยิ้มโฉม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ปลอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปณตพร  เมษนิคม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิ่นมุข  เพ็ชรนวล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพัทธนันท์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพิชญา  ชูฝ่ายคลอง โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิมนภา  พวงสี โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภาณุพงศ์  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายภูดิศ  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงวิรากานต์  พัฒน์ชู โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสุนิษา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุภัสษร  บุหง่า โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอัจฉราพร  ชัยสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงชาลิสา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านปากเลข ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายณัฐชนน  รื่นรมย์ โรงเรียนบ้านปากเลข ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายทินภัทร  วรรณา โรงเรียนบ้านปากเลข ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงพรทิชา  รัตนะแก้ว โรงเรียนบ้านปากเลข ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายเอกสัมพันธ์  ฉิมสอาด โรงเรียนบ้านปากเลข ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงธิดารัตน์  เชียรประโคน โรงเรียนบ้านปากเลข ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอรรฆพร  ภักดีบุตร โรงเรียนบ้านปากเลข ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงขวัญฑมน  จีนกระจัน โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงงามศิริ  จันทะพักดิ์ โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายจิรายุ  แดงสะอาด โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายชนาธิป  คงกะพัน โรงเรียนบ้านทับวัง ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงธนพร  สมบัติไชย โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายธีรภัทร  อ้นสุวรรณ โรงเรียนบ้านทับวัง ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองมากกุล โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายพงศกร  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านทับวัง ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงภาวิณี  สุทิน โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงมะลิ  - โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลิ่นหวล โรงเรียนบ้านทับวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงนาฎอนงค์  ขำอนันต์ โรงเรียนบ้านทับวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงปริณดา  เล่งระบำ โรงเรียนบ้านทับวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปิยวรรณ  ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนบ้านทับวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนบ้านทับวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายภาณุพงศ์  อั้นเชื้อจีน โรงเรียนบ้านทับวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงวิลาสินี  คงระบำ โรงเรียนบ้านทับวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายศิริศักดิ์  มีทิม โรงเรียนบ้านทับวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายศุวัชชระ  กาญจนสงคราม โรงเรียนบ้านทับวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกมลชนก  ทองหัตถา โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำฟู โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐชา  จอมวัน โรงเรียนบ้านทับวัง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ขำชู โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงปุญณิตศา  เปรมปรีย์ โรงเรียนบ้านทับวัง ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวรัทยา  กาญจนสงคราม โรงเรียนบ้านทับวัง ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวราภัศศรน์  พรหมชู โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอาริญา  ราชพิบูลย์ โรงเรียนบ้านทับวัง ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงชฎาพร  ทองโสม โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายธนทัต  วังสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปาลิตา  ฦาไชย โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงราวดี  คำศรี โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงขนิษฐา  ชูวัจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชุติมนต์  ขาวอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงดวงพร  รัฐพลกุล โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายปรเมศวร์  เทพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายพชร  อ่อนสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุพรทิพย์  อักษรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร ป.6 วิทย์ประถม