รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผลใหม่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฏ์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฏ์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกวิน  ตันตยาภิรมย์กุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติเดช  คุณทรหาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลจิรา  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายโกมินทร์  ทั่วด้าว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญจิราพร  แก้วจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเขมณัฎ  ไมตรีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคณิศร  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจารุนันท์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์กาญจนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เงินเจือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชญภพ  นาคอุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนิกานติ์  ตั้งธนากิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนิตา  พนาสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติมันต์  เดชโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาดา  เพ็งฉุย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิตาพร  นครพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณปภัช  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณยาดา  แก้วลมัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณหทัย  ทองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐกมล  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชาภา  สุสานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายดนัยภัทร  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงถมทอง  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายทินภัทร  ผุดเผือก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธกร  ใจรังษี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนภสร  อินทสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนิษฐา  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธรรม  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญชนก  เลาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญพร  สระภูริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธันย์รดา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธีภพ  กาญจนชุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธีรกานต์  วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนนท์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนภัสสร  ตรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิลเจียร์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปนิตา  อ่อนละมัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปภาวิน  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปวี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัญญ์ณภัส  เกตุนวล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  ไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปันนวิชญ์  แพรกเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพชรพล  สมนายัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรภวันต์  เกตนุ้ย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพลกฤต  พนัสนาชี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพสชนัน  สดากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัทธนันญา  สนธิเศวต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพาทินธิดา  ดวงแป้น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชชา  พิลาคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชชานันท์  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชญ์ญาภัค  สนธิเศวต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิชญาภา  นวลมี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพิชญุตม์  จันทร์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิรญาณ์  ยังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพุฒิภัทร  เชยอุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงแพรพิไล  มณีแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภิญญดา  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภูริภัสร์  นาคเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูริวัชร์  กล่อมอยู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภูษณิศา  เกิดชาตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงยชญ์ศตพร  ศันติวิชยะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายรัชพล  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายวรินทร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวริศรา  แดงขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายศุภกร  วีรวงศ์ชัยโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสิรวัฒณ์  ติ้งวิริยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุชญา  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุภิสรา  มณฑิราช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอชิระ  กาญจนชุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอัจฉรา  น้อยจีน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกชมน  ยศแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกมลฉัตร  เหมาะสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกรวรรณ  ล่ำบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกฤตชญาดา  สุนทรภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกันตภณ  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกัลทรากรณ์  เต็มพร้อม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  สุขภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลิมป์รัชดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  สันติวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกุลฑีรา  ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงโกลัญญา  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขาวสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายคณาธิป  ตันติสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจณิสตา  วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจรรยพัฒน์  พรหมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนัญญา  เสนียุทธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนันชิดา  เม่นน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชนาธิป  สองสมุทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชัญญานุช  นาคทองรูป โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมยัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงโชติกา  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐิติกร  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณฏฐ์ณธร  ศันติวิชยะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณฐ  ถึงเสียบญวน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณดารัตน์  พรมจีบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัชชา  ทรรพวสุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัชศรณ์  บู้หลง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฏฐ์ธรรม  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองวัฒนาศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐฎา  บุตรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐนรี  นุ้ยรอด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฐมน  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงติณณา  เพชราภิรัชต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายถิรเจตน์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงทอปัด  สกุลนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายทีฆทัศน์  ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนดล  รักช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนันยภรณ์  พรามนาเวช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธัชพรหมสรณ์  แสงดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธัชพล  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญญรัศม์  พรหมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันยธรณ์  กนกกันฑพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนครินทร์  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนภชนก  วรวุฒิฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนภัสนันท์  โหมดเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนรมน  อินทนาคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเบริดา  อินทุกรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปณาลี  โชคพระสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปภินวิช  นุ่มพรมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปรณัฐ  สินสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายประกาศิต  ปิยะพัฒนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปรานวรินทร์  กัณหา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปัญญพนต์  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัญยพัชร์  คงแท่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปัณฑิตา  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปุณณภา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเปรมณัช  กัณหา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเปรมยุดา  นิลชัด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเปรมสุดา  พรหมพิชัยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพภัสสรณ์  อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรนพิน  ศิลป์ทวีป โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพันธ์ยศ  โสแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิตตานันท์  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพุฒิภัทร  พุ่มสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภคภพ  น่วมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภัทรพงษ์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ผุดเพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทรศยา  สิมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภาสกร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภูสิทธ  กรเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายรวิษฎา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรินรฎา  ใจรังษี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายล้อมเดช  เพชรเวียง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวรปกรณ์  หมู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวรพล  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวรพิดา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวรัญญา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศรา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวัชรเมธ  อนันตกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวารี  พานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวุฒิภัทร  วิทยานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวุธกานต์  งานกรณาธิการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศศิชญา  จิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทรัพย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศิวกร  ถนอมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศุภานัน  กันน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สง่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสิริญชนา  สมมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสุจิตรา  จังต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุธาสินี  ชั่งสัจจา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุนันทา  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุพัชรธนาญา  เลิศวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสุรพล  บูรณเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นาวานุกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอติกันต์  จันทร์ทัพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอนันตญา  เชิดเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอภิชญา  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอภิมุข  มุลกุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิรดี  ณรงค์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอมลวรรณ  โตคีรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอริสรา  บุญทองชู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอริสา  วรรณเผือก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอัครเดช  เนตรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอันดา  เดชาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจิรวัฒน์  จัดเขตรกรรม โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธนาศรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงฐาปณีย์  ปราบนรินทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกมลศรี  โนรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
192 นายกฤษตินันท์  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเกษมศรี  โนรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจันทกานต์  มักผล โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
195 นายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปาราเมศ  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
197 นายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมัตติกาญจน์  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวศุจีภรณ์  สายสวาสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายสรายุทธ  เพชรหนัก โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกฤษณะ  พรหมโยธา โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกาญจนา  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฉันชนก  มาศวิเชียร โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฏฐพร  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนาธิป  มากแตง โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธันยพร  ภักดีล้น โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงผไทมาศ  คงสวี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศักรินทร์  ไหมเพชร โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิรวิทย์  ช้างน้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุธิชา  หนูพันขาว โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอรรณพ  เพชรศิริ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอุรัสยา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญจน์ณฐฉัตร  ชัชวาลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายคทาธร  พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ผูกประยูร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดีจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธีรนาฎ  ขับสรา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายปัณณทัต  ช่วยเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปาลีรัตน์  เรนชนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเปมิกา  ดำรัสการ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิชญวฎี  วงศ์ศิริ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวรางคณา  เพชรแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายศุภโชค  กุศลประคอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอรนลิน  พลเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอักษราภัก  จักโป โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายเอกรัฐ  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกฤษกร  สมประสงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกัลยา  สรไกรจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวกัลยา  เทพนม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกีรัตยา  รอดนิกร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจิรัชญา  ปราบมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงจุฑามาศ  สังคะหะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชญานี  กวินปกรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชยากร  รัตนภักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสีห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชุติมา  สาวิโล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายฐิติวัชร์  ไชยเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จันทร์นิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วงค์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายณัฐพนธ์  เพ็งโคนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณัฑธิมน  กำเนิดโทน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนไกรจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายถกลเกียรติ  แสนโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำจีน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนภัทร  พรหมขุนทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปภาวรินท์  วงษ์จีน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เปล่งวิทยา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปองกานต์  ศรีมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปุณยนุช  พรจีรภัทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลพุทธ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาไว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงรัชวินทร์  เพ็ชรทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวรุ่งไพลิน  เฟื่องฟู โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โรยสกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสิดาพร  การจนวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุนิษา  สังคะหะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุพรทิพย์  มณีเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอชิศา  ทองวิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมทา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอลีณา  อิสระ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอันวารี  ดำกระบี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤตกร  ทองแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกันยกร  ศรีวิลัย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกาญจนธัช  โชดก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงขวัญข้าว  หนูตะเภา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ช่วยยก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคณาธิป  จันทร์เกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีวิเศษ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจิณภัค  พรจีนภัทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจิตวีร์  โควันนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชญาดา  อนันต์วีร์วิวุฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชญาภา  อนันต์กรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชยธร  สังข์สม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงญาณิน  รัตนจงจิตรกร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายฐิติศักดิ์  สกุลปักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณภัทธิรา  บุญสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาณ  แสงอูทัศน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  สุวรรณาจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐนรี  มาแต้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐพิณ  มาแต้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนกร  อินทร์ช่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนพร  สิบทิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชชา  ประทุมมา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีรทัศน์  ศรีนิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนทีกาญจน์  สัจกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิริเมร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนัชชา  แย้มแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนัธทวัฒน์  อินทคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนาจจรี  เสมอวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนาเดียร์  มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปวริศา  ยุติมิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายป้องภพ  มีพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปัณปุริ  จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพริมรตา  สิมมา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  รัชตะวัฒน์สกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  นุชนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพิสิษฐ์  โชดก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงแพรภัสส์  ซ่งเป็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภาคิน  มากอำไพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงมนธิดา  คลี่เกษร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมินท์ธิดา  เชษฐวรรณสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรวินท์นิภา  แสนโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวรชัย  หนูตะเภา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสิรภัทร  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสิริฉัตร  เพาะพฤกษา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  พลรักเขตต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอรญา  ผลพฤกษา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอรรถวดี  เมืองใหม่ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรุณภรณ์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอสมาภรณ์  คุ้มรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แซ่หลี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเจนารัชต์  อื้อยงสีห์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายชินภัทร  ศรินจันทรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฐาปนีย์  แสงเพ็ชร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรรักษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธรรมรัตน์  แจ่มจำรัส โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายปรัตถกร  มหาสุข โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงภัสสร  ฤาธนโชติ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวิมลมณี  จิรเศรษฐานนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกชกร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเจษฎากร  แซ่หลี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชนินทร  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐฐชาพร  คงทองมาก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธนิสรา  นาคยอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธมาชฑิกาห์  คำอาบ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธาราทิพย์  ก้องเกียรติธำรง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนที  ไพเราะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงน้ำมนต์  ภัคธนวัฒน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุ์ดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุณยาพร  กิติพนาศิลป์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปุณณดา  พลนาการ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพฤณท์  ตันวรศุภกร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรัชชานนท์  รักชื่อ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสิทธิกร  จงเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสุเมธ  พุ่มทอง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอุนนดา  รอดเผือก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงซีซ่าพิมพิกา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงดวงกมล  พิมลรัฐ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายจตุพล  พูลมา โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจตุรภัทร  พูลมา โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายก้องภพ  คงตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกานติมา  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชญานี  สินเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชิตพล  ประดู่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงญาณิศา  ชั่งสัจจะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณธรรศ  เดชาพันธุ์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณธิดา  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณภัชชา  แย้มจงกล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัชชานนท์  พลรักษ์เตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนดล  ปิยทัศสี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธนาดล  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงบุญฑริก  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายปิติภัทร  สุทธานินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเปมิกา  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพัธรพร  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรทรัพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงมณัฐกาญจน์  เพชรสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรดาภัสสร์  วันขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงลออรัตน์  ปราบมาก โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายศิริวัชร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศุภิดา  นุ้ยเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายสิทธิพร  บุตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสิรภัทร  อ่อนมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายสิวริศร  ทองกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกมลฉัตร  พาลเสือ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกรวีร์  ตันศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกานติมา  มิตร์วงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกุลชา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายคณพศ  เทศอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนกร  สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนกฤต  เพชรเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนภัทร  โอทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนสรณ์  สงค์ประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายประเสริฐ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพงษ์ปิติ  ราหุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพีรวิชญ์  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงไพรนารี  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิรดา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิริศักดิ์  ทองอำพล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศุภกฤต  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอนุชา  เพชรรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอภิชาติ  บุญอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกวรรณ  รานอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกมลชนก  เกษมสุข โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกรรณิกา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่เฮง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วตุด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงจูจู  - โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายเจษฎากร  สุขเกื้อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงยืน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณิชนันทน์  แก้วคำรักษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงทูทู  - โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายแทนไท  พรมเดื่อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายธนกฤต  ศิริปุญญะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธัญสินี  มาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายธีรภัทร  รัศมี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายธีรภัทร   ไชยเดช โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงบุญศิตา  ชิวพันกูล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปพิชญา  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายปัญญากร  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปุณณพัชร  ทองคำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายพชร  กลิ่นศักโก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  รัตนะพิมพ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สมหมาย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพิศลยา  อยู่คำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยยัง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายภาคีนัย  โชติ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงมนต์นภา  มากวันดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรวิเศษ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยอดศิริ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวนิศรา  โคตงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายวัชรินทร์  อ้นหวล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวิลาวรรณ  กลางพิมาย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวีนัส  สากุลา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายวีรภัทร  นุตพงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายวีรภัทร  สุดตนา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงศศิธร  ปัดทำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยเเหม่ง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุพรรณษา  ประดับเพชร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงแสงสุรีย์  คำสี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายอภิรักษ์   กลับอยู่ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงมา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอินทิรา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายกรวิชญ์  สีสมโภช โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกฤษกร  จันทร์นอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  หมื่นไธสงค์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจิตรทิวัส  เดชสถิตย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายชวลิต  งอกงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชุติมา  เครือวัน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายณัฐกิต  สีเงินยวง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายณัฐพงษ์   ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนชิด  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายนนทนิตย์  นาคแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายนันทภพ  กองเกิด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนิรชา  เทียบสิงห์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปวิชญา   มะโนมัย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายปิยเดช  อาลัยรัมย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปิยะวัฒน์  อดทน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายพิชัย  นัยบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภัทรดนัย  พรมนิล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภูริทัต  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายภูวรินทร์  หม่วยนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายยงยุทธ  ปริวันตัง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายรณกร  สุขเกื้อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงรักษณาลี   มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวิชชุลดา  เพียกโว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวุฒิชัย  รูปฮุน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสราวุธ  งอกงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุกัญญา  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุภาวิณีย์  กุนแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุรภา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอภิสิทธิ์  โชติ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอาภรณ์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกรกนก  แมลงทับ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติกรณ์  อุ่นทะนนท์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกิตติกวิน  พันธ์เล็ก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจิรภิญญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจิราชัย  ดุลย์สันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พรหมเทพ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐธยาน์กร  แสงแก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐนิชา  เทพวงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐิดา  รามณี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธณดล  น้อยน้ำคำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธิติยาพร  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สูงห้างหว้า โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพรนิภา  สุวงค์ษา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรรณชนก  พิทักษ์ชาติ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูปกรณ์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรโชติ  สังฆทิพย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศศิวิมล  เสถียร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสิริวิมล  ชินสุข โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุชาดา  ข้ามสมุทร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงโสธิตา  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงหทัยชนก  มลิมาศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอภิสรา  แก้วบ่องาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอมรรัตน์  เสถียร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอรสญา  คำพุทธ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอริสา  พะธะนะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกรรวิกา  ผุดวรรณา โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงฐิติมา  ขาวชำนาญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองธัญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีภิญโญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายศักร์สฤษฎิ์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มพะเนิน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุ่มพะเนิน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเจิดนภางค์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชนิศรา  เกษเสมา โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชมมณี  พรหมภินันท์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชวัลย์รัตน์  คลังนิมิตร โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณฐพงศ์  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐพงศ์  มาอยู่ดี โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายตุลธร  ชนะเเดง โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายทรงกิตติ  เปรมโสด โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงทิพย์ธารา  พร้อมปัจจุ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนดล  ชาญพลรบ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันทิตา  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงบุษยรังสี  สังข์สม โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปัณณพร  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทองวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรัชชานนท์  คล้ายวิเศษ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรุจิรางค์  จิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุทธดา  คชเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คงเเท่น โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอิศวรา  นุ้ยนิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชาลี  มูฮัมหมัด โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงธัญชนก  ภักดีโทรกิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปสุตา  ชูสังกิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายศราวุธ  สมุทรผ่อง โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูสังกิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายพิศาลพงค์  ปัญญาพิสุทธิกุล โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศิลาธร  อาจพินิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายชิต  - โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงน้ำหอม  ภิญโญคม โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปัญญา  แขวงกล้า โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิรมล  ศรีคำนวน โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงฉัตรชญา  วงศ์นาญาติ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายณภัทร  ผลพฤกษา โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปณัฏฎา  ปรีดีชม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายปิติภัทร  ชอบสอน โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายพชรพล  บุตรลบ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพรพิมล  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกรกนก  ตรีเทพ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกฤษณา  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงคุณัชร์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจันทรรัตน์  อินทะเสม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายเจ้ากรม  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชุติสรา  สุขสม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงฐิติรัตน์  น้อยนารถ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐฐากร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนฤมล  อาศัยบุญ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงบุญญาพร  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเบญญาดา  ภู่ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงประภัสสร  นิลเดช โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปราณ  พันธ์เมือง โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิจิกา  ขยายแย้ม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเพชรนภา  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภาณุวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวรกร  รัตนเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายศรัญญู  สายปินตา โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศิรภพ  แก้วกำเนิด โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศุภกร  ทวยหาญ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศุภวิชญ์  อภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศุภัคชญา  สุขสม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมโสม โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอรวรรณ  ศีลบุตร โรงเรียนอนุบาลปะทิว ป.5 วิทย์ประถม
561 นางสาวกนกพิชญ์  กิตติโชติพันธุ์ โรงเรียนประชานิคม 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวนารีรัตน์  สระหงษ์ทอง โรงเรียนประชานิคม 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปิยะพงษ์  ขัวลำธาร โรงเรียนบ้านหาดใน ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงคิตตี้  - โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอลีนา  เสวยสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงเบญจทิพย์  เพชรคง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตู้หิรัญมณี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ป.5 คณิตประถม
568 นางสาวกนกพร  กรีไกรนุช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายบรรลือศักดิ์  อ่ำศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยุงหนู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หญีตป้อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงภิญญดา  ชนะแดง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวายุพัก  โคตรสาลี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอภิชัย  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นายอภิรักษ์  คชเสนีย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอรรถเดช  ครุฑละออง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายทัชศรัณธ์  ป้อมงาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์คีรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ป.6 วิทย์ประถม
579 นางสาวกันยารัตน์  นกยูงทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวฐิติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวทิติมา  อินทร์มนทิพย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายปานชัย  บุญยืน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาววรวรรณ  จ่ามีเคน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายอนุวัตร  สระทองโอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ม.3 คณิต ม.ต้น