รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  พรมตระกูล โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณศรี โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนิดาภา  นนท์ศิริ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐนนท์  ค้าโค โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐสุดา  คุ้มตาเนิน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนัฐธิดา  ชำนาญราช โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทิตา  โกฏิค้างพลู โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปกรณ์  ช่วงสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุพรรษา  เก่งนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤษญา  ศรีภักดี โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผมงาม โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชลธิชา  เปลาการะโก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัฐวิทย์  โพธิ์กลางดอน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนวัฒน์  มากเมือง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชนะทับ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงบุษยา  ดอกสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปณิฎฐา  พูนทอง โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปริยฉัตร  ดีจันทร์ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวรนารี  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินอ่อน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฆ้องนอก โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสิริอักษร  เคนสันเทียะ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอภิญญา  ทองแบบ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรประไพ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนิศรา  พวงศรีแก้ว โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนวนันทร์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายนวพล  คาดสนิท โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายศิวกร  ลองจำนงค์ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเด็กชายวุฒิชัย  สวัสดิ์นะที โรงเรียนบ้านท่ากูบ ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กมา โรงเรียนบ้านท่ากูบ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 นายพีรวัส  ทองแม้น โรงเรียนบ้านท่ากูบ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวีระภัทร  หน้าบัณฑิต โรงเรียนบ้านท่ากูบ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทรบำรุง โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชาลินี  ผาดนอก โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมพา โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงมุกอันดา  จิตต์อารีย์ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศศิธร  เพ็ญเกษม โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ยวนยี โรงเรียนบ้านท่ากูบ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชนาภา  ดิลกชาติ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชัชวีวรรณ  ช่วยคุณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงชนะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวรรณพร  จันมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพัชรินทร์  โมกขรัตน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมารีอา  ประทุมศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เขตสูงเนิน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุกใส  ดีขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสศิธร  สาระวิถี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอัครินทร์รดา  เนียมนิยม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลิ่นหอม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายจิรายุ  สวัสดิ์อำนวยโชค โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเจฎิญา  ยังกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชมภูแพร  ไท้โกสม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฐิติกานต์  ประจำถิ่น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐฑิฌา  ชำนาญศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนันทิพัฒน์  กล้ามสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนิรัฐชา  สุมาด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนิลดา  อำเคน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงบุญสิตา  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายลัทธพล  คงหนู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุภาวดี  เหงขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเสาวภาคย์  นครสังข์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ประสพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงตะวันกานต์  ศรีศิรศศิพร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทรรศชล  แดงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าสถิตย์ธีรกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปิยมาศ  บาลี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอรณิชา  ยมหล้า โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษณะ  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกันตนา  โอนาร์เฮม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนวิน  สัมประจิตร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงแพรวา  จันอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเหมือนฝัน  วีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายก้องเกียรติ  ไชยศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญเวช โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายชุติพงษ์  อุปแดง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพิชญะ  วงษ์อยู่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ทองแพง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณเดช  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณภัทร  โพธิ์นอก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนากรณ์  ด้วงปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอธิชนัน  แย้มแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธิวากร  พรทั้งสี่ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนัดดาว  ประจิต โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปวริศา  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพงษ์ศธร  เหล่่าสุวรรณ โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจุฬารัตน์  อยู่โคก โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวรพจน์  วรพุทธพร โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทัพฉวี โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสิริศักดิ์  กืบขุนทด โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสุรเชษฐ์  พูนขุนทด โรงเรียนบ้านซับหมี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอรธิชา  พรมโสภา โรงเรียนบ้านซับหมี ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณญาดา  นราศรี โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงทีพรัตน์  พินิจสัย โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์มา โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธนภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภานิริน  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายคมกริช  ประจง โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงดวงกมล  เพ็งพารา โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนภสร  นราศรี โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพลอยพรรณ  สีดานอก โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภัครภัทร์  มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภูริชญา  สุวัฒนพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกชพรรณ  ธนูศร โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดามาพงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจุฑามาศ  มุทุวงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธนพร  บัวจำรัส โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนภัสราพร  จักรชัย โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปริญญา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ภิรมย์กุล โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภทรพร  อินทร์บำรุง โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทราพร  ประทุมวงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภิรัญญา  สุวัฒนพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวรรณสิงห์  ภูแหวน โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิรประภา  ราชสุวอ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุพัตตรา  ตุ้ยวงษ์ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพงศกร  ศรียางนอก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภคพร  พึ่งทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชยานนท์  คำพุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงทราย  บุญซ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวนิดา  เชื้อมีแรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายสรศักดิ์  นามประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายไชยอนันท์  ผ่อนจัตุรัส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธาราทิพย์  ใจเที่ยง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญญเขต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรวิภา  แพะขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศิลป์คเณชา  สินสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุชานันท์  แนมพลกรัง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอธิกานต์  ประกอบบุญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (ุคุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวงศกร  แพงประแดง โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวัชรพล  วงศ์คำผา โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวีชานุวัฒน์  ปลอดอ่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกาญจนา  กล้าพังเทียม โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจินดาพร  สีมาดาล โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชญา  ฐิติวรชิน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณภัสสร  วุฒิ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  ระโยธี โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญสิริ  มีคอนไทย โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธีรนันต์  คลองตาเนิน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีรภาพ  บัวกิ่ง โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนาเดียร์  ปาทา โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนารีรัตน์  รู้งาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงประภาพร  ใจอ่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพรเทวา  นาคขุนทด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญาภัค  เหล่าสะพาน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรพัฒน์  เวชสัสต์ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทราพร  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองพูน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายรัชชานนท์  คำมา โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงษุภิสรา  ถาวรสาลี โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุชัญญา  คำพร โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอุรัสยา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชินกฤช  นันทวิทยาคม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนิดา  นันทวิทยาคม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัลญา  ปะติเก โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชลดา  เพ็งการ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปรมกร  ข้อสูงเนิน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม