รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรวี  สุริยันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรวุฒ  สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  เกตุสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญานิศ  ก่ำกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชากร  คุณารูป โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายตรงมา  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายทินภัทร  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรเดช  อินทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  ล้นเหลือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายนวพล  เริงสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายบูรพา  นิยมชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรดา  พรมนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชญา  สีสวาท โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีตาแสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพีรดา  ซองพลู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภัทรพงษ์  เครือซาว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายยามา  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชชานนท์  อุทธา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวายุพงษ์  เชิมชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายวิริยะพงศ์  อภิมหาโภคินันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภนิศ  สีกุดหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอังคนาง  ประสานวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอัมรินทร์  ตวนชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกมลพร  โซ้สิมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกรวีร์  ทาท่าหว้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกริช  รัทนี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกวินณวิชญ์  วงษ์ชู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงษ์ชู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญยารัตน์  วรรณวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกันต์ดนัย  ป้องเขต โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกันย์สุดา  จันโท โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกิตติกวิน  จูช้าง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเกวลิน  คณะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเกศรา  บุปผาสุพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจิรัฏฐ์  เทพรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิราภา  วะดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชญานี  รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชนธิชา  วิจิตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชยานันต์  มีชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชยุตรา  ตระกูลฤกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชลธิชา  สุมารทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชัชญา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายฐิติวัฒน์  เกตุสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นันทพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐพร  สบายจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายตรัยคุณ  หาญชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนดล  เตโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนภัทร  ตรีนาย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีโท โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนฐกมล  หิรัญคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนภัสรา  พันตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนภัสสร  อัตศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนวิรภัสร์  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนันทวัน  สุนทรวาทิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนันทิยา  โผดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบุญยาพร  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปพิชญา  งามดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปภาดา  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปรายดาว  ใยใหม่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพลชนะ  อำภาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพัชญ์ชรัมพร  เกษมศศินิภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพันพิชิต  ขวาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิชญ์ภากร  แก้วธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพีรณัฐ  ผลทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภัทรสุดา  อรรคพิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภิราวดี  ราชวงษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงมณัฐชนัน  จันทะดวง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรมิดา  โคกอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงลภัสญดา  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวงศธร  ครบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวงศ์ภูสิทธื์  อภิมหาโภคินันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวนิดา  บรรยง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่เย็น โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวริศรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวัชรพล  สุรำไพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวัชรวิทย์  วัชรจำรูญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิภานันท์  โพธิ์เจริญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศรุตา  วิงประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเศรษฐวัชร  วัชรจำรูญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสรวิศ  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสรวิสิฐ  ไพศาลธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุกัลป์ญาภรณ์  พรมสืบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอชิรพัฒน์  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอพิชญา  อ่อนละออ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะลือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเอกอนันต์  ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเอนก  สีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชยางกูล  ขุนจิต โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวรรณิษา  โสจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลเมตตา โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐดนัย  กลางวงค์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนภูมิ  มีสุข โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนาวุฒิ  ใบธรรม โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไทยทวี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรรณนิษา  สีคำ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติศักดิ์  กายสารคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายจักรพรรดิ  พันมหาสุข โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  วิฆเนศรังสรรค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจียมชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายชวัลวิทย์  รินทะจักร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายฐาปกรณ์  เพชรเมือง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูมิพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐิระนันท์ธนา  กลางวงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัชชนม์  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนพัฒน์  ชาติศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนยศ  สุขกล่ำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธีรธิดา  จันเหนือ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายนพรุจ  อินสอาด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนาราภัทร  ทองดีนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายบัณฑิต  พุ่มบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  คำมุงคุณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  รอบรู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปรศมล  สุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปาณิสรา  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเปรมใจ  ภิรมย์สุข โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรทิวา  ทับทิมเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพรพิมล  ดวงฟู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพลอยแพรพรรณ  ทองมาก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์ไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คามตะสีลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เคนมา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายรธิภัทร  มาลากอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงรัชวิน  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงลภัสรดา  พิมพ์สราญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุตอามาตย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวรัชญา  แสงบุญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวัชรพงษ์  หลุ่งเป้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายวัชรวิชญ์  จันระภู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิริญญา  พงษ์ไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายศุกลวัฒน์  ต่อโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุธิมา  สุนทะวงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอริยาพร  ถานะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกชกร  เชื้อแอบราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกรวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายก่อศักดิ์  โมรา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญชลิกา  รัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกีรติ  พงษ์ลิขิตตานนท์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายคณพศ  สิงทอน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายคมกฤษณ์  รองจำนงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจิรภิญญา  เหล่าพลค้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจิรายุ  ปุ่มสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเจษฎา  สู้ศึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชญาณิศา  คามตะศิลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชลนิภา  คามภู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชลภัทร  จันทร์ประทัด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชิตาภา  ศรีพั้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชีวารัตน์  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชุดาภา  ดวงศร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฌญาพัทร์  การถวิล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เขมมะธุริญธร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐวัฒน์  รจิตธรรมรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐชา  กาจหาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐชา  มาลากอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐวิภา  ผงผุย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐิดา  แฝดสุระ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงดวงฤทัย  เหมือนแซง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเที่ยงแท้  เรืองพลู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภัทร  เจียมขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธัญชนก  เสือขำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธันยา  ไพชาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธีรดา  สูฝน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนภสร  นาคคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภัสญาณ์  โนนยะโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิติยา  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปนิตา  เหล่าไชย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปพิชญา  กองทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปรภูมิ  ประทุมกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปริชญา  บำรุงเขต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปวิชญา  ดีสุข โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวีณา  พูมพะบุ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวีร์สุดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชัยจักร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปาณัสม์  นาคพรหม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  กำลังทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปุญณิสา  จำเริญบุญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุณมนัส  ดีกลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเปมิกา  ชีวรุ่งเรือง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพงศธร  งอกคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรภิวา  แนวถาวร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  คลังเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชานันท์  กองพร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชาภา  ตะเภาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมู่หาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญาพัค  เรเรือง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชญาภา  วิไลวรรณ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  แสนวา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ดวงลิขิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภควุฒิ  ชาติมนตรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภัคพงษ์  ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภิณิญา  คำพิทูล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูปกรณ์  เสาธง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภูมินรา  ปฏิพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภูริตา  ทรงพระ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเมธัสพิดา  ม่วงพู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเมธาวิชย์  เกตุจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเมธิดา  บำขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรฐา  สุระเสียง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงลันณ์ลลิน  ตุ่นทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สามารถ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์หอม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวาริน  ศิริโสภณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวุฒิภัทร  เสนาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศยามล  มงคลมณี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศรัญญา  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิวิมล  เชิดสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิริวัฒน์  คุณรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศิลปากร  วงธานี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภณัฐกวี  กุลแสนเตา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศุภษร  ศรีลารักษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศุภิสรา  นิลบรรพต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุทธหทัย  นองสินธุ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอธิชา  สังขาว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอภัสรา  สามเชียง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอริษา  กุลจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอัญญารินทร์  สวัสดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หอมรื่น โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอารยา  งามปัญญา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอิศวรา  บุตะเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจารุพิญช์  นาคนวล โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชนกันย์  สุขพิมาย โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชมพูนุท  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีรภัทร  วะสุวัชร์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนวรัตน์  ฉลาดคิด โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันท์ชลิยา  จันททิพย์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรรณพร  บุญทองล้วน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เพ็ญหมอ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรวงข้าว  ปี้ภูเขียว โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรักษา  แก่นทรัพย์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  บู่ทอง โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวศิพิมพ์  พรมมา โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอัฐรินทร์  แจ่มใส โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลชนก  ใยชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีงาม โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจรรย์อมล  นุยภูเขียว โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธิติมาภรณ์  ไวแสง โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายวรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอริสา  ขอดคำ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงเก็จมณี  เกี่ยวมา โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิรัชญา  สารคำ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยุพะลา โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญานิศา  มาลา โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฎฐิกา  เสนากร โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐกานต์  ลันทูน โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายตรีวิทย์  ไพศาลธรรม โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อาจยางคำ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธิติมา  ศรีหานาม โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนภัสรา  คงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนลินนิภา  สารสิงห์ทา โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันทิดา  แกะขุนทด โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายบดินทร์ภัทร์  เจียรติโชติกุล โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปริฉัตร  ลาภทวี โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปอสันเที่ยะ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปารียา  นาคาแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรงาม  มงคลกุล โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัภชภา  ธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิทญธิดา  จวนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กุลวิเศษ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพศรณ์  มังกร โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพุฒิพงค์  หกขุนทด โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงไพรลิน  ปกป้อง โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภาสินี  อาสารณะ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายรัสตาฟาร์  มะณีรัตน์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรัญญา  มาตย์แสง โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวารุณี  ทักษินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวิลาสิณี  กาพย์แก้ว โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศศิธร  มาป้อง โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนวิมล โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิชน  นนทะเสน โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอมรรัตน์  คามตะศิลา โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรอุมา  ครองสนั่น โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอรัญญา  ขอดคำ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเกศมณี  พับขุนทด โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ต่อสกุล โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงขวัญพิชชา  รักษ์มณี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชนิษฏา  อึ่งปา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายณัฐนนท์  พลเดชา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐรดา  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงธนพร  ประทุมทอด โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมมงคล โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงภัทรนิดา  ทาจำปา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรวินันท์  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสุขฆฌานนท์  ทุมกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอภิญญา  ประชามอญ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ดีน้อย โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกันต์กมล  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายเจษฎากร  มูลนอก โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนภัทร  เอื้อจำนงค์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนัชชา  พลนิกร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธีมาพร  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปรมินทร์  ดวงจิต โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปริรดา  พลนิกร โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพิชยพล  สมรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรภัทร  ไตรนพ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนพิชญ์  ไชยศิลา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนา  บุญทะนันท์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธนากร  จวบโชค โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพีรชญานันท์  หอมคุณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงมโนชา  เสลานนท์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายวชิรวิทย์  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์กาจ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอติเทพ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกชพร  พาพานทอง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเกษแก้ว  ลีพรมมา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชยรพ  โตนชัยภูมิ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อิ่มวิเศษ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายทีปกร  เพ็งจันทึก โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนาคิม  พลธรรม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปาณิตา  พรหมมณี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชญา  อุสาพรม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิมประภา  รองจำนงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเพชรประทาน  เจริญชีพ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประเสริฐนู โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายรณภัทร  สดศรี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวัชรพงษ์  เชื้อจอหอ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิไลวรรณ  โคตรประทุม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวีรภาพ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสกลวัฒน์  แนวถาวร โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอนวัทย์  พันธุ์ยาง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอริยา  บุญธรรม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอุรัสญา  วุฒิประภาวงศ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกรกฤษ  สบายจิตต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายคุณานนท์  ปิยะวรากร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แก้ววิไล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจิรกานต์  ชาติขยัน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายญาณวุฒิ  มนทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงญาดา  แก้วนิวงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายณกรณ์  ขุนสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐกร  รังสูงเนินวสุกุล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงธนพร  สีทาแก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายธนภัทร  พัฒโท โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายธราดล  พั้วทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงธันย์ชยา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธิติรัตน์  คงแสนคำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายนฤพนธ์  หัสโลก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงนันทิตา  เตียะเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนารา  รอบรู้ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนิชาพัตน์  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนิศารัตน์  ผาเงิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายบดินทร์กร  สุริยันต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายบดินทร์ธร  สุริยันต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงบุณญภรณ์  ประชามอญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปคุณา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปาริฉัตร  มณีขัติย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปิยพัทธ์  ปะวะโค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายพชรณน  พลศักดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพนิดา  หล้าเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพรพิมล  เริงนิสัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพัขริดา  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงภาวิณี  สันขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงภิณญดา  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายภูวเดช  จินดาเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายวรพงษ์  ผาดำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวัสสพร  สอนไธสง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภกิจ  พงศ์พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสุชาวดี  พืชผักหวาน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายอชิตพล  ประจันนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายอชิตะ  แก่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายอนุภาพ  เนตปัญจะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอังควิภา  โสภณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอุมาพร  แสงฝ้าย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอุรัสยา  มูลมณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกชพร  ถือศักดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกนกพร  ฉิมนอก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธะนะเกษม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกฤตพล  เปรมประยูร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกวินธิดา  จันจิตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ผลานิสงค์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงขวัญข้าว  สีขวา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชยันตี  คำหล้า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชลภา  ผาดำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชัยภักดิ์  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์สังข์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฏฐกร  จังโกฏ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐปภัส  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณิชาพร  พงษ์สุภักดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทักษพร  เทพาขัน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนโชติ  ใฝ่โสภา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนวัฒน์  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธนัญญา  แนวโอโล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธัชธรรม  กริ่งอุทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนภาทิพย์  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนลิน  อุดมลาภ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนัทธภูมิ  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนิชคุณ  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนิชชมล  ประเสริฐพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปพิชญา  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเปรมสุดา  จ๊ะริรัมย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพงษ์อนันต์  สวัสดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรพิรดา  สมเด็จ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพสิษฐ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มูลประจบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญพรรณ  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิณญาดา  แสนโท โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิทชญาดา  เรียบร้อย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรัตน์ติภูมิ  เปรมประโยชน์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรัทยา  นาอุดม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวิชานันท์  อุดมเสียง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวิลภา  ผาดำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศรัญญา  หอสกุลไท โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศศิพิมล  พืชสิงห์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศศิภัสสร  พืชสิงห์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศิวรัตน์  ทองบ่อ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสรัลรัตน์  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสรารัตน์  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุชัญญา  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุพรรษา  ป้้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอนุรุธ  ผลทับทิม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอรสา  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  วรรณขามป้อม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชญาดา  เจริญราษฎร์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายชิษณุพงค์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสะท้าน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงดรัลพร  ไพรสิงห์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายเดชนรินทร์  กองพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงติชิลา  จิตพนมกาญจน์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายทวีชัย  สุหญ้านาง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายธราดล  ทองคนทา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายนครินทร์  จันทเสน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปรชมน  ท้าวน้อย โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปัณณธร  วงษ์ปัจฉิม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงรวิดา  ฉลาดพันธ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวัฒนายากร  โตชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายศุภชัย  ไวแสน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสิราวรรณ  ฦาเพียร โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูมาตย์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  คำฝั้น โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจิตติพัทธ์  พลอาวุธ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชลลดา  โชคเฉลิม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงฐิติรัตน์ณัฐวรา  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปฐมาวดี  อินสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กกกนทา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุหญ้านาง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรธิราวิรดา  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรวดี  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์ราชา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูวนัย  ไวไธสง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลบบำรุง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรัฐยา  โชคเจริญ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวรพล  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสิริชัย  ไวแสน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัยษฎา  ลอดแก้ว โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกรองกานต์  สิติณาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกฤติมา  ศินธุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกันต์ญภา  ล้ำวารีกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกุลภรณ์  พลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจักรพรรดิ์  ต้นสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธารารัตน์  ธิวะโต โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงบุญญาพร  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปาณิสรา  นามแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพราวชมพู  เพียรสดับ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมลนาฏ  โยยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภัทรมน  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงรมิดา  ยิ้มสำราญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภวิชณ์  คำพันธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายเศรษฐี  สุขดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเอลิซ่า  สติกส์ดอทเทอร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกฤษณา  จันทรรักษ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจิรภัทร์  หนองสระ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชนารตรี  หากุศล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐภสสร  สอนเต็ม โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธนพร  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนพล  มิตรมาตร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธันวา  น้อยลา โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนวรัตน์  คุณประทุม โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนุชศรา  เพชรภักดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงบุญธิดา  แขมภูเขียว โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปภัทร์จิรัชญา  ภูลายยาว โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปภัทร์พงศ์  ภูลายาว โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปภัสสร  เนาว์โอโล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปรียาภัทร  สวัสดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพัชรินทร์  ณ เพชรบุรี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงยิ่งรัก  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงลลิตา  สุขสนิท โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายศรัญพงศ์  เงียบภูเขียว โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศิริภา  สวัสดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีแดด โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอคัมสิริ  เลิศพันธ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายคณพัชญ์  มูลชน โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายชิษณุพงษ์  อินทวิชัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายณฐพัชร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายปรมินทร์  บุญชื่น โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายพงศพัต  กำไรเงิน โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพงศภัค  ขวบสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพิชญานิน  เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายพีรภัทร  กำราบภัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายภานุพงษ์  บุญวาศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายวัชรพล  อินทร์พรม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัชวาล โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกัณฑกานต์  นาขามป้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายจักรพงศ์  บุญมาใส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงญาณภัทร  สกุลวัฒนากุล โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หมอยาดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธิดาพร  เปรยพลอย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์ภู่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ภู่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนนท์ธกานต์  ฤาชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนราวิชญ์  ตรีรัตนกูล โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายเนติวัธน์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปรีชญา  บุญมาใส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปิญชาน์  ปล้องยาง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเปรมฤดี  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพงษ์พัชญ์  ดาสันทัด โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิญชญา  แก่นดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวาเศรษฐี  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวิภาวี  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศักดินนท์  ขันสงฆ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุนิสา  ดลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงไหมทอง  พูลเฉลียว โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอนุภัทร  ชาโสรส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอานนท์  งามมะลัง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ตั้งเกียรติอุดม โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกัณฑิมา  หาญแท้ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจักรกฤษณ์  วรรณอ๊วก โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชลดา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชวัลวิชญ์  ทองคณทา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงดรุณี  ปากุดเลาะ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงถิรพัฒน์  วงษ์เพชร โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงทัดดาว  ภูถูกใจ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใบลี โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนฤภร  สมอาจ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปุญญาดา  กองเนตร โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพรณิชา  คำหล่า โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพัชริณ  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์เมืองเพีย โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพิทักพงศ์  นาตา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิมพ์ทิพา  เหมี่ยงโนนเขวา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิรานันท์  โคตรมา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภคภัทร  ลาภทวี โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายภัสกร  สมโสภาพ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายรุ่งอรุณ  ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรุจิรา  ทิพย์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวรากร  โสภาบุญ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวริศรา  ยุติธรรม โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวัลย์วดี  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายศุภชัย  จินดาสมุทร โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเสกสรรค์  มิณญากากิ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอริศรา  สายเนตร โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกนกวรรณ  เติมวุฒิ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สอนเงิน โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงแก้วมณี  สีทา โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฐิตาภา  ปานจำรูญ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายทัตธน  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายปนิวัฒน์  ยาผัด โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายพิทักษ์พงค์  ทองเกิด โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายสิทธิภาคย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายอนุวัฒน์  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญชิด โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกิตติกร  ปานจำรูญ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเกศวารินย์  โพชารี โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  กะการดี โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชวัลณัฐ  ทองเบ้า โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชุติพนธิ์  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณิชานันท์  เหง้าสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนภาพร  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนิชานันท์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปนัฐดา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปัญณวัฒน์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีนวล โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จำรัสแนว โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปุณช์พิพัฒณ์  มานิตพงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อบอุ่น โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงลพฤษา  เอ็มกลาง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวิชญาดา  ตู้คำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวิชญาพร  ปลื้มหมู่ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ไกยะฝ่าย โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ตู้จำรูญ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุภาวิณี  คำชนันไชย โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอนัตตา  ปลื้มจิตร โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณชนน  สมานเพียร โรงเรียนหัวนานคร ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายกรณพัฒน์  อ่อนลา โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกรวิชญ์  ช่างหล่อ โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาวเรือง โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจริยาพร  อาภาศักดิ์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชิษณุพงศ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชิษณุพงษ์  บุญช่วย โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัชดนัย  สมานเพียร โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐวรา  วงวิลาศ โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงทักษอร  ช่างหล่อ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนชิต  ประชามอญ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนภัทร  ภูศักดิ์ โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธันวา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปรารมี  ทุมเปลือย โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพัทธนันท์  ช่างหล่อ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพุฒิพงศ์  มหาพรม โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเพชรรัตน์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภูเมศ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายรัชตะ  สงมา โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงรุ่งมงคล  ราชาลี โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวรดร  บุญเรืองลือ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวีรชน  สุริโย โรงเรียนหัวนานคร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอภิญญา  ร่มรุกข์ โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอภินนท์  สำราญดี โรงเรียนหัวนานคร ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอมลวรรณ  สาลาด โรงเรียนหัวนานคร ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงใจพร  หินเมืองเก่า โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชินภัทร  วงค์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธรรมนูญ  ลาภทวี โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธันยพร  ภักดีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชานนท์เมือง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรีสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพีรัชยา  ปล้องยาง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพีรากร  เวียนเก่าน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวิภาดา  ขุนโนนเขวา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอุษณีย์  เปลื้องกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐพล  วงษ์เจริญ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงทิพวรรณ์  ลาภทวี โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงธนัญญา  โสฬศ โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนฤมล  คำวัดไทร โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวนิดา  วงษ์แก่น โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายชวัลวิทย์  ลาภถึง โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เบียดกลาง โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอนุธิดา  พูลสิน โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัชนนท์  สมอาจ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธัญญากร  คันภูเขียว โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงบุญยาพร  ดิดขามป้อม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์วิทยานันท์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิชญดา  ยาชัย โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายศุภโชค  ยศเฉลิม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสุพัตรา  โขนภูเขียว โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกาญจนา  แดงนกขุ้ม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชาลิสา  ค่ำมา โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนากร  ล้วนมงคล โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปุญญิศา  ยศเฉลิม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงรินรดา  แดงนกขุ้ม โรงเรียนบ้านขามป้อม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชนัญญา  จอดนอก โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงเพชรดา  โสภาเพชร โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทวีขวัญ โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปภาวิน  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูวรา  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงมธุรดา  รัศมีเดือน โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเมธังกร  ใจกล้า โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายยุทธกร  ชินโคตร โรงเรียนภูเขียววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงธนัญญา  หอมจู โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธนิษฐา  อุมุล โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพดาพร  ต่อศรี โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงรัชชา  บานสดชื่น โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงวัลย์ลดา  ไชยพรหม โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศศิธารา  โสภา โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพิชามญช์  ธิตะเชียง โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภานุวัฒน์  รวยสูงเนิน โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรัชชานนท์  บุญฑริก โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คำเวียง โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวีรพงษ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นศรียา โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเสาวภา  แบ่งคอนสาร โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกรกนก  ช่างสอน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป้าไม้ 19 สวนป่าคอนสาร ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพิมชนก  บุญมี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป้าไม้ 19 สวนป่าคอนสาร ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทองดี โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงประวีนา  คำชัย โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายก้านกล้วย  ชุ่มพรมราช โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วเกตุศรี โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงปริยฉัตร  เอียดแก้ว โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมญาดา  คงเมือง โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายยุทธพิชัย  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงรัตนากร  เพาพาน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายเอกวิทย์  ดวงมณี โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม