รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกัณตภณ  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตพัฒน์  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ตั้งกุลบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคฑาชา  เชิญสันติกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายคริษฐ์  แทนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณภัทร  บุตรเสรีชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจรรยารักษ์  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีลครดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชยกร  ฉายัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชวกร  สมฤาแสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชวนันท์  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทร  ขจรวิบูลย์ผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณลดา  นามทองดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพงษ์  สัมมาชีววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพัชร์  สุภัควรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุงฤทธิ์สินสิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายตรีบดินท์  ดิษฐจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายทัตเทพ  ชาติสุนทราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกร  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิตาพร  หมั่นอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายบุรินทร์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณณพัฒน์  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัณณ์รียา  จารุพัฒนวาณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชมภูทีป โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพัชรพล  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยัพไพศาลกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพีรดนย์  บุญโฉม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายพุฒินาท  จันดีศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูมินริศร์  สุภัควรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภูวภัทร  คงดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเมธาวี  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายยอดยิ่ง  เล้าอารยะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สีซาแอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายรัตน์ตะวัน  เพิ่มชีลอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวิศวชิต  ประทุม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศรัณย์พร  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรประภากร  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศิวกร  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสิรภพ  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายสิระกร  พรึกษาลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เริงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุดบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสู่ขวัญ  เพียงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอชิตพล  งามถ้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอชิตา  จินดามาตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอัครัช  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกชพร  พาชนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกชมน  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โชควรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกรณตา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤตพัส  รอนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤษกร  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองเจียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกิตติณัฏฐ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกีฬาชัย  นิตย์ภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเคทที กัลยาณี  เฮด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิณณานิจ  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิดาภา  สีมาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจีราพรรณ  จันทร์เขียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเจษฎา  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชญาภรณ์  พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนินทร  ปัญญะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชยกร  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชยทัต  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชยพล  พรประไพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชลนาวี  สังฆมะณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  วังศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชินพัฒน์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเช่นชนนี  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงญามิณทร์  ทองโพธิ์เล็น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายฏังกาน  เวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายฑีฆายุ  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณฐพงศ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐดนัย  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐภัทร  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทักษพร  ทิวากรสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนกร  ป้องชาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนนันท์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนัชญา  ปรีบุญพูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนัญญา  อุมารังษี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธายุกร  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนรัษวรรณ  ไวโอภาสรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนรินทร์พร  หลายทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนลินี  เชาวนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนัธทวัฒน์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนันทนัช  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุณยอร  เจริญสมบัติอมร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญจพร  พีสะระ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปฐวีกานต์  คำประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปภังกร  ถิ่นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปวริศา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปัณณทัต  แย้มลมัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยะธิดา  ตู้ประกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปุณณภพ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพงศพัศ  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรรวินท์  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพสิษฐ์  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชญธิดา  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพิตตินันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  หวัดแท่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพีรดา  มาตรชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเพชรทอง  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแพรวา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัควรรณ  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภาณุวิชญ์  พันธ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูมิรพีภัทร  จงสง่ากลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภูริพัฒก์  จิรวัชรเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมธุริน  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงมนัญชยา  บูรณะชีพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมิณชิรา  ม่วงนิกร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายยุทธนา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายรพีพงษ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรักษิณา  มะหันตะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงลัลน์ธนัช  ค้าดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเลอาร์ ซอนญ่า  เลอแมร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรรณิดา  ลี้ภัยดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งจิตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวฤนท์ชัย  ประไพเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวิวัฒนวรวงค์  สีพั้วฮาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายวิศรุต  ถ้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศรัณย์เลิศ  ตั้งเทอดชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิรญา  บุราณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิรดา  สุราราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศิริวลัย  คุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิศิกร  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสรรพัชญ์วาริช  ภูริภัทรบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสรวิศ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุตาภัทร  แปยอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุภณิดา  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภาวิตา  เสนามาตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุภาสินี  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอภิชา  ปรางค์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอภิมงคล  วงศ์สุรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอรุณภัสร์  หลักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอารยา  วงษ์วิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอุไรพรรณ  หลักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เดชะเมธากุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกรกมล  นครพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกฤตชกร  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายกฤติเดช  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤติเดช  พรหมสาขา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกัญน์จรีญา  บุญสนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกิตตินันท์  บุษเนียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายกิตติพิชญ์  นาส้มกบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกิตติมา  สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกิริฎา  พงษ์ราษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกุลกันยา  พงพันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงเกศกนก  กิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงคณัสนันท์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายคินพัฒน์  เบียดนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายคิมคุณัชญ์  ข้องชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายคุณานนท์  กัมปนาวราวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจรินทร์พร  บุตตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายจักรกริช  น้อยจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนะอนันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายจารุวิทย์  รักษ์มณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายจิณณธรรม  อังคณาวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงจิณณพัต  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายจิรัฎฐ์  สินธุเทียม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แนวสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงฉัตรประวีณ์  จันทร์เขียด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชญาดา  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชญานิศ  เหล่าขยัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชญาภา  ฐานผดุง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชญาภา  ภูมิชัยโยธิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชนัดดา  ธีรนิติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชนิสรา  หมู่โสภิญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายชยุตม์  สามหมอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชลิตา  ขันธวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายชัชวาล  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายชาญพิชัย  สิมมาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายชิษณุพงศ์  ดิเรกลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงชุติมา  คุ้มตาดโตน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายโชคพิทักษ์  เชื้ออาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฌัชชา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายญาณกร  สมานไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายฏิณภัสกร  ทุยบึงฉิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายฐิตินันท์  กาญจนสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงฐิตินันท์  กุลเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฑิติมาพร  ศรีพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณกมล  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณญาดา  จันทาเทพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณฐพร  กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัชณิชา  สูงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนองแค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  แทนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลนิกาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐนนท์  เจือกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฐพงษ์  คงนาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณิชาภา  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณิชารดี  ทนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายติณณภพ  ศรีชู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายทรังศรี  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงทิพย์วิภา  พิพัฒน์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนเดช  ขวัญทิพย์ธนสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธนภูมิ  ไตรเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธนวินท์  วิลุน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธัชชัย  แก่นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธัญชนก  แก่นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธารทิพย์  คำพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายนนทวัช  หมื่นไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายนภทีป์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ธรรมโนนลาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนลินรัตน์  หาญรบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงบงกชกร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงบุญญาภา  สิทธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายบุญสิทธิ์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงบุษปภัทร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปณิดา  พิเศษชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์โยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปรมาภรณ์  เหวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายปรัตถกร  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปรียาวดี  ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปวรา  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายปัญญากร  จอกเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปางปฏิคม  ฉวีหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาณิสรา  ไกรใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วโก๋ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายปิยะพัทธ์  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปิยากร  มาตรหลุบเลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายปุณณวิช  ทวงลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงไปรยา  เบ้าสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพชร  สัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพชรพร  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพนธกร  จิตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพรรณกร  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพรรษชล  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพร้อมภูมิ  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายพศวีร์  ศิริวงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายพิชญ  ราคายิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อาจนนลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทธิ์กำลัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิชนารถ  รักใคร่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ลาดบัวขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพีชญา  พิษพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงภคพร  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงภรณ์ชนก  คำแหง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภวิษย์พร  แกมคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภาพัชร  งอกนาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภูตะวัน  เทศนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภูวดล  สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงรติญากรณ์  คงนาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรติมา  เขตสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรมิดา  รักษาพวก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรกานต์  สุขอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวรัญญา  ทะมาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายวศิน  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายวสุพล  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดื่มโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายวิษณุพงษ์  เพียมะลัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศรร์ธนัญญ์  สถิตย์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายศิรชัช  แนวโอโล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ทรายงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศิริพิชชา  ฉลาดการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิริวิภา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศุภษร  มีพูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายสิรวิชญ์  บำรุงบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสิริวิชฌาย์  เปล่งเชิญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุพัชญา  จริยเดช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุริภาว์กุล  ชุ่มหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายโสฬส  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอดุลเดช  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอรณัชชา  โยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอริสรา  เพียรชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายอัครณี  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอัจฉราพร  ศิริเวชน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายเอกอนันต์  บรรทกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกนกกร  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกนกทิพย์  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เขตเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกนกวรรณ  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกมลพรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกมลรัตน์  สามา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกรกมล  สุขพอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกฤศณิกา  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายก้องภพ  เขตกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกัญจน์นิธัศ  สิริสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตุ่งพิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกัณภัทร  พิไลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกันต์ณภัทร  สินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกานต์ชนก  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกานต์ธิรา  มหาผิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกิตติธัช  สีมันตระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกิตติภพ  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกุลนาถ  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกุลปริยา  บาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกุลปาลี  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเกณิกา  เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเกื้อกูล  ถิตย์อำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงขวัญชนก  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาบุตรดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงคุณัญญา  อยู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายคุณากร  อุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายคุณาสิน  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายจตุพล  โลหะวาทิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายจารุวัฒน์  ตจสารอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจิณณะ  ชัยเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิรัชยา  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจิรายุ  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิฬานุช  ชัยเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองประทีป โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจีรัชนาบล  เคาภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คุ้มตาดโตน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชญาภา  ธีรนิติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชนัญญา  ปราณีนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชยพล  มหาผิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชยันตี  ครองหนองขาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชยุต  ตจสารอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชลธาร  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชลิตา  ต้นบัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชัญญานุช  แปดทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชัยชนะ  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชานน  แก้วขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชาลิสา  ทัชชุปุลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชินกฤต  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชินภัทร  เรืองเอกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายชีวาพล  เชื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงโชตินฤมาศ  โชติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายญาณพัฒน์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงญาณิศา  หาปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงญาดา  กองเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาดาวดี  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายฐปนัท  กลางเอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐานิดา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เสมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณธิดา  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณพกร  กุลาหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัชชา   รักอาชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัชชา  สุขพอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฎฐ์ชวัญช์  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฎฐ์พิพัฒฐ์  พิพิธกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฎฐากร  อ้นชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฏฐา  ดิเรกลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตรียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์สอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐดนัย  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฐดล  สุภัทโรบล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐทิชา  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐพงศ์  โชคศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณิชกมล  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงดรัญพร  จรูญสนธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงดากานดา  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงดิษยา  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเดชวัสส์  โยธะการี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทยิดา  วุฒินารถ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงทรรกษอร  สารพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงทักษภัทร  ม่วงเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายทัตธน  ซึมกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายทัพพ์เอก  สุขมล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายทินกร  ฤทธิ์ชีลอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเทพบุตร  กองชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธงพิทักษ์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤต  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนปพน  เสาไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธนพร  พริ้งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธนพร  รัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนภัทร  บุญมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนภัทร  อาจนาฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนะเมศฐ์  จิตธนาภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนัชญา  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนาคาร  ละลมชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธนิษฐา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธรรศพร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธราธิป  ลอยเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หาญแรง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญชนิต  โคตรวงษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เมืองเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ป้อจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ญาติวังกุ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธันยธร  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธาดา  พิไลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธารน้ำ  เทพาลุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธิษณามดี  พงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธีรเทพ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายนบเกล้า  เพ็งนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนภนต์  รัตนอังศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนภสินธุ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนภัสสร  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนราธิป  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอกาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันทภัค  เจือวานิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนันทิดา  สิงห์ลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนาขวัญ  พันธุ์นิล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิจวรรณ  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนิติธร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนิติศักดิ์  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนิธิกร  อุดมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายบรรณกร  คุณแขวน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายบวรเมฆ  งามสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงบุญญาพร  วันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปธิกร  บุตรชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปพิชญา  สุพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปภาวิน  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงประภัสสร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายประวีร์  วิเศษเชิญอักษร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปราณรวิภัทร์  วรวงษ์ศา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปริญดา  ถิ่นอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปวิศรา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปองลักษณ์  วุฒิวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยกิตติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปานชีวา  อุทกศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปาราวดี  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปิยนันท์  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปุณณดาว์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปุณณวัฒน์  กินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปุณยตา  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปุณวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ไกรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเปรมา  กรีน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพชร  แซ่ลิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพชรชัย  นุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรทิพย์  โนนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธิสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพรรณนิภา  ชาอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพรรณปพร  เบิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพรลภัส  อินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพลเอก  นันทกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพัชรดนัย  สายอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  รัตนอังศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพัชราภา  ไหชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กลางสาทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพันธ์เทพ  โอวาสพิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชชาพร  พิทัต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชฌากาญจน์  แปลกชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญานิน  จอมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิชญาพร  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิชญาภา  สารโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพิชญุตย์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ปิยนันกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์นดา  ภู่เทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  สรณ์ภัสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ภูมิมะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพีรณัฐ  สนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพีรภัทร  วรรณเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพีราวัชร์  ณัฐธนาไพศาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพุฒิภัทร  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิศักดิ์แสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสนพะเนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงแพรไพลิน  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงแพรวา  สุขรอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัคธีมา  สุดจันโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภัททิยา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัทธิญา  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัทรพร  พันธ์บุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรภร  บุญผิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภากร  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูมิพัฒน์  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูมิรพี  หงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูวะสิทธิ์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูศิฒ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงมนชญา  บรรจงการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมาริษา  ศรีจุลฮาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายมีเดช  คลังกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเมษยามนต์  ทัพเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายยุทธนา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรชต  สุธรรมดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรัตน์วรินทร์  สถิตย์ค่าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวงศิยา  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวชิรวิชญ์  มาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวชิรวิทย์  จำเริญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวรพล  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวรวัช  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวรัญญา  ไสวารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวรินทร  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวรินรำไพ  ไชยพลบาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวัชรวรรณ  พงษ์ราษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวิชญาดา  ต่อสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวิชญาดา  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวิชุดา  เจนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวีรินทรา  มงคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวีริสา  โตชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศตพร  เปปะตัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศรัณพร  พลจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศิรชัช  ชำนาญกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศิริพัฒน์ทรา  วิชัยสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศิริวรรณ  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศุภกฤต  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บู่ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศุภิสรา  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสริตา  หมื่นภูธร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุพบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตตวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพจั้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุชญา  เติมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุณัฐชา  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุทธิดา  ลอยเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุพัฒณิญา  ดีอยู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสุรธัช  พุทไธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสุวณัฏฐ์  ดีอยู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุวดี  สร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงโสภิตนารา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายเหมราช  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอชิตา  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอชิรวัชร์  วัฒกี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอภันตรี  เกทชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอภิชญา  ประสพสุขพิบูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอภิญญา  น้อยโนนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอริยาพร  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอวัศยา  หมื่นสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอศิกฤศว์  แก้วโสภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอัครเดช  ประถมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัครวินท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอัจฉรา  โสมีชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอัยย์รดา  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเอรินทร์  เติมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายเอื้อลภัส  มหาคาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกันตินันท์  พลหาญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงขวัญหทัย  แนวโนนทัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงจิราพัช  พลมณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐธินี  โสภิตภักดีพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายทิวัตถ์  อุดมบัว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายธรรมรินทร์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายนันทพัทธ์  ละเลิง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปาณิสรา  ราชสมบัติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงไปรยา  วันสา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายพงค์พสิษฐ์  พรหมดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพชรอร  นาคพินิจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายพสิษฐ์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายภัคพงศ์  คงกันกง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายภาคิน  สุขจุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายเมธาวิน  อินทร์วิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายวรปรัชญ์  ศุภมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงศิรัญญา  ชมฮด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกนกพร  ดวงเงิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกันต์กวี  ต้องตะกั่ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกุลชาติ  เปล่งศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายขุนเงิน  ประครองศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจตุธร  คำสอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจิรัชญา  กล้วยไม้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจีรภัสสร  บุปผา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชนิดา  เจนชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิรญาดา  ภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณฐกร  เติมผล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์สาทิตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุญเรือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ศิริกวินจิรเดช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณิชากร  แนวโนนทัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายตุลยากร  วังทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเตชธรรม  บุญคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธนัญญา  สิงห์เผ่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนภัสกร  คลังสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตมินทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนันทิพร  ฤกษ์วรัญญู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปวันรัตน์  ม้าเทศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขวัญทิพย์ธนสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปุณภัทร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเปมิกา  แจ้งไพร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพงศกร  การบรรจง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพัชรพงษ์  นันทอุฬารกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิชญาภัค  เคนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีโนนอด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภัคพงศ์  เนตรขันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภัสสพร  โม้อุ่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภีระพงศ์  รอนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภูริณัฐ  บุญชู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภูริธาดา  ภูมิมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงมนรดา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายยุวากร  ต่อพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวิรัชยา  ตาอินทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตน์ตระกูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสรัลชนา  สมแวง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอชิระวิชญ์  บูรณนันทการ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอริสรา  เรืองสา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกตัญญุตา  สอนโกษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายกรองเกียรติ  พรมวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายกฤษณะ  พุ่มเกตุแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกวิสรา  ชินเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทะมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายกันตพิชญ์  โภคทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชูสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายคมกฤษ  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สายดำรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงชนิสรา  หาญมังคา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชิโรธร  จันหอม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงญาณิศา  หนานคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณพัฐธิกา  คุณหงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมัตถภาพงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณัฐธิดา  โงนรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายณัฐพงษ์  ใจคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐวิชช์  ศุภกิจธนทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงดารากาญจน์  กลิ่นอภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงดาริกา  พันธ์แตง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงทัชชกร  ฐานวิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายธนภัทร  ดีบ้านโสก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิประมาณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายธัญเทพ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนทริน  สมางชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายนนทพัทธ์  เพลงศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนพภัสสร  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนวลกนก  คำพะวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงนิภาพร  พรมสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงประภัสสร  ขันชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายปัญญา  แก้วขวาน้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายปัญญาวุธ  วงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปัณณ์วลี  เหลาหวายนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปาณิสรา  แย้มใย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายพชรดนัย  บุญยืน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพรพณา  งอกคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายพิชญะ  รุ่งเรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พันธมาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพิรญาณ์  ขำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  ศรีพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงแพรวนภา  อาขุบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายภวัต  ดีหลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงภัทรดา  อู่ทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายภาคิน  อินทร์ชะมาต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายภูริณัฐ  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายฤทธิณรงค์รอน  ประถมวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายวงศกร  ลาภเกิด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงวีนัส  อินทร์จันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญรินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงศุภิดา  เจริญเขตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสโรชา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พิมพ์หนูนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยืน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอภิชญา  ลีคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอภิญญา  ทางชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายอรรถพล  เทนสุนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอัยลดา  พงษ์ราศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอุษณี  หิรัญมูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกชพร  แดงเคน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชวลิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกฤตพร  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายกฤติกรณ์  แก้วศรีพจน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกวินธิดา  ดอกพิกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีลาขวา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ก่านหงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกิตติธัช  ปะจินนัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจิรัชญา  สีมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายฉันทนัทธ์  จอดพิมาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีไชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณฐกมล  ทองหล่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปากศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐฑริกา  ลาภเกิด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนันพิชญ์  ไชยพิมพ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธนิดา  พึ่งกุศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธรรมลักษณ์  สิงหอังคารนนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธวัลพรญ์  ภควัชสมบูรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธันยพร  พัฒนะธีระกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายธาดา  ทูลขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธีรวัฒน์  วังหอม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนพกร  ประสานเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายนันทกร  คำตุ่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองสังคม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปฏิเวธ  พุกสิงห์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำชีลอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปานรพี  ฐานอุดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปิยฉัตร  ฉายศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปุญญาพร  ธิถา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปุณณภัทร  จิตรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญปลอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชญาพร  คงชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชญาภัค  กาดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วงษ์สนั่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิรญาณ์  กองแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพีชญา  เจียมสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภาคภูมิ  วงษ์นันท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภูริทัต  เกตุษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายยงยุทธ  ทองกอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เดือดขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรวิชย์  พุฒซ้อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรัชนันท์  คำบุญเรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงรัศมิชโลธร  ประถมวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวสุรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศศิกานต์  เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศศิประภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศิรินภา  โคตภูธร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศิริษา  กองโฮม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสธรรดร  อินทร์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุชาดา  สารีอรรถ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุพิชชา  แอ้นชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอภิสรา  สีพานัด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอัมรินทร์  สบายจิตต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอิงฟ้า  นาทองคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ทองเจริญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเอกวิทย์  อยู่เจริญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเอื้ออังกูร  เอี่ยมใจกล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกมลพร  แก้วดี โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายกิตติกร  คงพิทักษ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงเกล้าณัฐฐา  หวัดแท่น โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงแก้วตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายโกเมศ  สัตยานุกูล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงเขมิกา  บัวทวี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายคณาธิป  วรรณพงศ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงจณิสตา  เอื้อเปรมจิต โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงชญานุตม์  กุมภาว์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายฐภัทร  ไชโย โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณภัทร  พรโสภณ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัชณิชา  ปรีบุญพูล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงสุขธนา โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยลาด โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  ตั้งจิตต์พรชัย โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธนกฤต  ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธพิพัฒน์  คำวชิรพิทักษ์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธัญธิดา  เสาวรส โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธีรเดช  เพิ่มสุข โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธีรเทพ  ขันธสง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายนภัทร  หาญโนนแดง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนะโม  จันทรัตนา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปุณญาพร  สิงหบุตร โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายพงศ์พัศ  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายพชร  ศิริกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศรีบัวพันธุ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพฤกษ์  อริยะสุข โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพัณสิญาพร  สัจจวีระกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพัทริน  พรโสภณ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ร่วมสุข โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายภัคธร  ตอสกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายภัทรกร  โสดามุข โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อพงศธร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายภาณุวิชญ์  พันธุ์กาง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงห์โนนเชือก โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเมธาวี  สิงห์ทอง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงเมย์ฑิญา  พิมพ์ศิริ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงโยษิตา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวริณทร  นิติกิจดำรง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายวายุ  เพียงสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายวุฒิภัทร  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายศศกร  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศศิพัชร์  เจริญเพชรกุล โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศุภสิน  อบมาลี โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายศุภากร  หาญชนะ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงศุภาวดี  ว่องสาริการ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายสกลวรรธน์  วิลาวรรณ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสุภัสสร  อำมาตย์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร โรงเรียนปัญจดี ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอรณิชา  พรโสภณ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายอรรถวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอรอาภา  เตชานุรักษ์ โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอังค์ริสา  เดชฟุ้ง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอัมพาพัชร์  วัฒนยืนยง โรงเรียนปัญจดี ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร โรงเรียนปัญจดี ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนันทภัค  สนั่นนารี โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงชลธิชา  ฝ่าไธสง โรงเรียนบ้านโนนตาด ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงมณี โรงเรียนบ้านโนนตาด ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพีรดา  ดั้นชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนตาด ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายรชต  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านโนนตาด ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสิริรัศมิ์  สลิดกุล โรงเรียนบ้านโนนตาด ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายกิตติศักดิ์  แตงเลี้ยง โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณิชาภัทร์  อาสาชาติ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงนพรัตน์  เกลียววงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายภพชย  แซ่จึง โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายอาทิตย์  สุตะโคตร โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกุลกวี  ประสานเนตร โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพิรพรรดิ์  สุขสายบัว โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุรัสดา  สิงหา โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอรณิชชา  กล้าขวาน้อย โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น