รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกงพัฒน์  พยัคเกรง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกมล  พุ่มสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวิศา  เดชอุดมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกริชเพชร  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤช  สมมัง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภัค  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกัญจน์ณพล  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทร์พิลา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตตน์  เพียงตา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติกร  จงอยู่วัฒนา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีบุษย์ดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจนิสตาภา  ตั้งมั่นสิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจัสมิน  ฟลุ๊ค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจินห์นภา  พินประพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชนาภัทร  ศิริสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิดาภา  กายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชวกรณ์  ทิมธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชินดนัย  วงศ์เปี้ย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายโชติวัฒน์  กล่ำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาศิณี  นิคมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณเดชน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณนนท์  วัตถุสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิสริยภานันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐนนท์  ติดติปานะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐเศรษฐ  กำเนิดเกียรติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณิชนันต์  ศรีทะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงดากานดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนกานต์  คีรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนสิษฐ์  รอดล้อม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนัชพร  เรืองบุรพ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัญลภัสณัท  ตันอนุวงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธรรศเทพ  มาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญญารินทร์  ชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธาวิน  จิ๋วไขว้ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภสร  วัจนรัตนากูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนฤเศรษฐ์  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนุชประวีณ์  รอดขาว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายเนติภัอ์ส  จิโนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปรัตถกร  บินชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปัญญดา  คำนวนสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพรลภัส  ฉิมพุฒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพลกฤต  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพลภัทร  ไหลประสิทธิ์พร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพศิน  ม่วงเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงสินธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพิชัยภูษิต  สุขเอม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชามญธุ์  วัดพระยา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จอกสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายไพตัน  ก้องกิติศัพท์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภพธรรม  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัทรวดี  นาทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมนินทร์สินี  ขำขุด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงแพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงรินรดา  พัวทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรันต์วุฒิ  โกมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวิรดา  นาคชม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวิรัลพัชร  รักกลัด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวุฒิชัย  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิรัญญา  นาคปาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรภพ  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุณัฐชา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอมรกานต์  หนูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอาธิชา  สิทธิไพโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกรวรรณ  รวีวรรณากร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บาตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายการันต์  วันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติภพ  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลรดา  มองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงคณัชญา  แฟงฟ้อย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงคีตภัทร  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไพรสน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจิรเมธ  โม่ทิม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชยกร  พรฐิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายญาณภัทร  ภาณุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายญาณาธิป  ไซฉาย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญาดา  ณ เวชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงญาตาวี  กิตติกุลเมธี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงญาธิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณฐวรรธน์  เขตวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐคเณศวร์  ธีรธนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินสุ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐรฎา  กุณฑี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งทวีมหาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายต้องชนะ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกร  คตดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนโชติ  เพชรประยูร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนวัน  วังชากร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนัตถ์กิตติ์  รัมมะญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธานี  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีทัต  โพธิมู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนวมลลิ์  ศุภวาณิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปริชญา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปริยกร  ภาณุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัญชลิดา  เพ็งวัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปาลิน  ฉิมมาซุ้ย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปิติณัฎฐ์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพนิตพิชา  คนองเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพรณัชชา  โมรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพรพีรณัฐฎ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรรณพิชชา  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพร้อม  พิชยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชชาภา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชามญธุ์  บุญโต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรนันท์  นันทวิสูตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเพสัน  ก้องกิติศัพท์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูริชาติ  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภูษณิศา  โรจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมฑลิกา  พุทธโกสัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมนินทร์พิมล  ขำขุด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัญญิการ์  เกิดคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงรัญณิชา  ปางน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวงศกร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวศิยลักษมิก์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โพธิ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสิรยา  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสิริกร  อินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุพิชญา  เส็งสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุริษา  พินิจจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอภิรักษ์  รอดบาง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอารยา  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอารักษ์  ธรรมธิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอุรัสยา  ม่วงเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเอกนรินทร์  จุ้ยอ่วม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
135 นายยุทธนา  แฉ่งอารีย์ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนฤมล  จูบาง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพีรวัส  บ้านกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุมิตรา  เหมลี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงงามพร้อม  รัตนโศภิต โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  ศรีหาบุตร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายสิรวิชญ์  วงษ์ธัญกร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกฤช  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  หมวกผัน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิศา  สุขชื่น โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเตชิต  บุตรสืบสาย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สินทรัพย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกิตติคุณ  สงวนตระการกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา  จูฑาภักติ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายจิรภัทร  พลเจียก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายจิระพัชร์  ศรีมณเทียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายชยณัฐ  สังเพ็ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายณัฐพนธ์  รอดโพธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายทีฆทัศน์  รักอยู่ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนัท  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนาภา  ชีวะพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หุ่นจีน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนภัทร์  วิจักษณ์จินดา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเบญญาภา  วิเวก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายปณณทัต  อิ่มกมล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปริยากร  วุฒิไกรอุดมเดช โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงแผ่นฟ้า  มั่นอยู่คง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญาพร  ธาระทรัพย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพิชัยภูษิต  สุมนะวัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิณไพเราะ  ศิริซุ้มสุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรรณพร  ขจรน้ำทรง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรรณวริณ  สุวรรณวัตร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศิรฎา  อุบล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกฤตภาส  สีมาทา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์ขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สถิตย์วรัตน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกุลรัศมิ์  กำเนิดคุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงข้าวหอม  โชติการุณย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงคณิศร  นุตภูมิ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจตุรภัทร  เมธาพาณชย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรายุ  เกตุจิ๋ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายเจมส์ จิรภัทร  รีด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนากานต์  วันเมืองเก่า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชยรนันท์  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชยารดา  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชวกร  สรรคอนุรักษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิติวรดา  เมธาพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณฐกรณ์  ศรีทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขะโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สมยาประเสริฐ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชมน  เนียมรอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณิชา  สว่างฤกษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วเบ้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทิพยาภัสสร์  บุญไว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนภูมิ  เทียนงาม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนัช  สิงห์โตทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัชพร  สุจินดาสิริ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนิก  สิงห์โตทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธฤต  อินทกสิกร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ชีวะพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธิชาทิพย์  อยู่โต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภัสส์ชนันท์  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนวพรรษ  แพ่งนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนาหญ้า  ทรัพย์ธรณี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายบดินทร์ภัทร  รัตนพงศ์กวี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวีณ์รฉัตร  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัญญภัทร  บางแสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปัฐวิชย์  สุภวารี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปัณณพิชญ์  สุขฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปาณัสม์  สุภวารี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ภาคเพียน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปุณณชาติ  ปิติกรสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพลพรรษ  มุ่งมานะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพลอยนภัส  มาโท โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพัชรณัฏฐ์  ธนเดชสุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  พิกุลโสม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชาติไอยราภัสร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไพเชฐศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพัสกร  อดิสรณกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิชญะ  ภูผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญาภาส์  เทียนงาม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพิยุทธ  พูสุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพุฒิพัศ  จิ๋วรี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงแพรไหม  พระอัมพร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภัคพล  อินทร์เชิง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักอยู่ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเมธา  จันทร์หนู โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรัชชานนท์  จิ๋วเจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรดา  ศรีเกตุสุข โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรวลัญช์  เชื้อพันธ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจเกี๋ยง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศวิตา  รวยลาภ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศศิน  ตั้งชรากูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศุภกิตติ์  รอดเมฆ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งใบ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสิริวรรณนภา  เจริญศิริพานิช โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังสุกราน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุธิดา  อำภูทร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุประวีร์  พันธ์เถื่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิศม์ชำนาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายหฤษฎ์  บุญเมือง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอารยา  ขาวสนิท โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอิ่มบุญ  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีหะ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายชนานันท์  เรืองมาลัย โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชลธีร์  อยู่สี โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชัญญานุช  ศักดิ์พันธุ์วณิช โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณภัทร  วงศ์สาริกา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐภัทร  กกกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนถัสวรรณ  ชาหอม โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายนิธิศชล  แพ่งศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ขำขา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงแพรวา  ม่วงช้าง โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภนุวัฒน์  แก่นแจ่ม โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายรักดี  คำภิลานนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายลภัสกร  ราษฎร์สภา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายสรวีย์  อินทรไทยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสุกัญญา  ขุ่ยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอริสา  ยิ้มสิงห์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกมณนภาวรรณ  ไกรนคร โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกรสกล  แพ่งศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงของขวัญ  รักสกุล โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายคุณสิทธิ์  เชิดชู โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชนกันต์  สารฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายทินภัทร  ทองระย้า โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภัทร  สินอวย โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธวัชชัย  ศิริ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนนปวิธ  หอมฉวี โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปภาณัช  เรืองบุรพ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพร้อมพงษ์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพิสิศฐ์  มณฑา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภีมพล  ทองเสวก โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเมธัส  คุ้มผล โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธิโชค  พละการ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุมาลี  อินทวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัศวิน  แก้วสาคร โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ป.5 วิทย์ประถม