รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเขมจิรา  ไชยแสง โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชญา  เจริญทัศน์ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกันต์ธีภพ  บุญนำ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติภู  พันธ์หนองโพน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายคณพศ  คำทอง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจิณณพัต  เทพกีฬา โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  หอมนาม โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชลพลช  สุมา โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชาญดา  ศรีเรืองหัตถ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฏฐากร  สุขมาก โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มะลิซ้อน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐรดา  นกน้อย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเตวิช  บุญมา โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายทรรศนนท์  บุญก่อ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ปลั่งดี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายทิวัตถ์  โฮมราช โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธีรพงษ์  เสมอมิตร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายนราวิชญ์  วรวาศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนวพร  ทิมทอง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนัทธฌา  ชนะพาห์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนันทภพ  บุนนาค โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปทิตตา  ปั้นนาค โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปทิตตา  พิมพิลา โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพีระมล  หนูปก โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภพธรรม  ดวงลูกแก้ว โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภัทรพล  ศิริสาร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภาคิน  ชื่นอารมย์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุวัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูนารถ  รัตนโชติกุล โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมิบดินทร์  อู่ไทย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิภัทร  โชติวรนานนท์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายรณกร  สุคนธ์ขจร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสุกฤษ  พลอยมีแสง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสุจิปุลิ  เนตรภักดี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสงคำ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชนาธิป  โสมดี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพันธ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐธรรม  นมเนย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐสินี  แจ้งต่าย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายติณณภพ  เรืองเกิด โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพูลปัญจ์  เชื้อศิริ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภูปกรณ์  เชษฐา โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวรัทญา  โยธาภักดี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสิรภพ  สีเสน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกันญภัทร  ทานสุพรรณ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติ์  บัวตา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายเก้า  วังแก้วหิรัญ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชัชชน  วงษ์สิม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณฐนน  ลายเงิน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณฐภณ  เฮ่ประโคน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐกฤต  ทองใบใหญ่ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์เผือก โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สีจันเพรียว โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐสินี  อุดมขันธ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายตรัย  กาญจนเรืองรอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภณ  แวมประชา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธรรมรัตน์  บุญยะสิทธิ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธาริดา  ศรีบุญมี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนวียา  สุโกศลวิสิทธิ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปฐมภณ  ชัยชนะ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เมธาบุตร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปุญญิสา  ตระกูลธงชัย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรนัชชา  เมืองโคตร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรยมล  แสวงคุณ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพลพิสิษฐ์  เลาหประภานนท์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชรพร  ทรัพย์คงดี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญช์  แย้มสำรวล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภอฎี  ศรีสว่าง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูปริญ  มีมอญ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรินรดา  แย้มสำรวล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวรเศรษฐ์  สุคนธทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายวัชรวีร์  เปรมอิสระกูล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวัณณุวรรธน์  วิพัฒนพร โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายวีรวัชร์  เปรมอิสระกูล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอลิสา  วังแก้วหิรัญ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชัยสุข โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอารยา  หาญทนงค์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเอกกิตติ  สุพตานนท์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจิตตินี  สงวนธรรม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฐิตาภา  โฮป โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณฐกร  เพิ่มวงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่องแจ่ม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐพนธ์  แพงอก โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนิชานันท์  สรรหาธรรม โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปภังกร  ไชยอุป โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอธิชน  ชูช่วย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  สมสีแก้ว โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงคณิศร์ณิชา  ชลิตพิรัตน์ โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทะคร โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปริญญ์รดา  ขอนทอง โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เวียงศิริ โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรวัศ  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนเลิศปัญญา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายพีรวัส  รุ่งเรือง โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปันสุวรรณ โรงเรียนเลิศปัญญา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอภิมงคล  อินทร์สระแก้ว โรงเรียนเลิศปัญญา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์สระแก้ว โรงเรียนเลิศปัญญา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ โรงเรียนเลิศปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณฐภัทร  จำนงค์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณฐมน  สุขสานต์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายติณวัฒน์  สมภพ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายเตชินท์  จงจัดกลาง โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธัญวลัย  นามสอน โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนงนภัส  สายจันทร์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำเนียรสวัสดิ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบรรฑิตา  คำมูล โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเบญญาภา  คติพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายปุณณวิชญ์  บังเกิด โรงเรียนสัตหีบ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กรีวิชัย โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพัชราภา  กรีวิชัย โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายภัทรพล  คิดชอบ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูผา  วัฒน์ชัยไธสง โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายรักร้อยดาว  อมราภรณ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มกำพล โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกฤตพร  ขุมขำ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกฤตยา  ยันฉิมพลี โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญณัท  ตุละพิภาค โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญปก โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงโชติชนิต  ปานนิ่ม โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณอร  พัฒนฉัตรขัย โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทัศพรปวีณ์  แตงเพ็งนที โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ส่อง โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญญามาศ  ขุนนาแก้ว โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนฤมล  ขำหาญ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนันทวัช  สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนันธิญาธร  ยิ่งผล โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนิศารัตน์  พิชญานนท์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงบุญธิชารดา  พฤกษาชาติ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปกรณ์  เลิศไชย โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปัญจรัตน์  จิตหวัง โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายผดุงเกียรติ  แสนสุข โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเมธาวี  เจิงชัยภูมิ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวชิรวิทย์  พันเหนือ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสิริวรา  ชูเปรม โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ขันสมบัติ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรธิรดา  จ่อสาว โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอาภัสรา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกันต์  แสงสว่าง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายคุณากร  ตั้งสว่างไทย โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิณณพัต  หนูทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชนกชนม์  วรภัสสร โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนัญชิดา  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชัญญาภัค  ขันธ์โท โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชิติพัทธ์  เจตน์ทรงธรรม โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิลป์วิจารณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายเดชปภัช  ชมภู โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนพล  เนตรสงคราม โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธิดาญา  ลาภเจริญสิน โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธีทัต  อินทศร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธีรภัทร  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนราพร  ตรึกตรอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพชรพล  เพชรรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  จูงศักดิ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายพิริยกร  ชาวกระลึม โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายภาณุศิษฏ์  ใจคง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศราไลย์  ขันทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายศิรังกร  ลิมปานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศิริรัตน์  วิรันดร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสุประวีณ์  จิรจารุวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอภิภู  โนรินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจรรญารัตน์  บุญมั่น โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิมลรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงมั่น โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนิสร  สุขสำราญ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปมณฑ์  สัพโพ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพัฌรีญาธรณ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายรัฐพชรพล  ศิริธนัชยศกร โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวรปรัชญ์  อำภา โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเอมิกา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกฤชปภพ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายกัณณภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายกันต์ณภัทร  ประสงค์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจัสติน เฟธ  วอวอร์ บัวรัตนการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจิดาภา  ขุนจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิดาภา  เจตนาวณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายชยุต  กลางพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายณฐ  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายณฐพงศ์  เรืองเผ่าพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐพัชร์  สุวรรณไสวผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายณัฐวัตร  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายณัทกฤต  ศรีงามพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายณิชพน  แย้มสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณิชาภา  สินธุพรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายเทพวัชญ์  มหรรชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายเทพวิชญ์  มหรรชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธนพล  กมลพวงพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนากร  ประสพเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายธนิก  หวังวงศ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายนันทพัทธ์  สุวรรณไสวผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศาลา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายปกป้อง  สีดาชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายปฐพี  โสธนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายปองพล  สีดาชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายพลธวัฒน์  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายพศิน  ทิพย์เกษร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพิรชัช  ศรีรัชพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายภูมิ  พิมพาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายภูมิใจ  เนติวิภัชธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายมินจิน  คัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายศิรสิทธิ์  เกตุการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายศิรากร  ชิวรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายศุภกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ปัญญภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายหริ  ชาติบัวใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอรณิชชา  กาญจนฤทธากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายอริญชย์ศิลป์  ศศิศุภกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
210 นายกรพัฒน์  โสมมาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกรีติกา  ซิงค์ ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายกล้ากวี  ศันสนียวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายก้องกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายกันตินันท์  จิรกิจกิจธนเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายไกรวิชญ์  จิตรไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงเขมิกา  ใบแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายซากุจิโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายซูบารุ  โยชิดะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นายณชยพงศ์  รุ่งโรจนะธนะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายณฐรัช  โฆสะกิตติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขุนจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายไตรตระกูล  สุขฉัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายทรัพยสิทธิ  แสงอุดม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงทักษอร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายบรรณวัชร  เนื้อไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปวีร์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นายปองคุณ  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายปัณณทัต  ชมประสพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายปิยพัฒญ์  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพรภัทร  ไชยคำยวง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพิชญ์พัสกร  นามวิลา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพิสิษฐ์  อินทะจักร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพีรัช  เพ็งเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงเพชรลดา  พลอยพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภัทรพล  พลซื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายภีรพัฒน์  สิงห์สมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นายวิภู  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายศานต์มนัส  ข่าวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายศิริพงศ์  พูลบางยุง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ท้าวภุชฌงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวสุฑัศยา  งามวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสุวิจักษ์  อานนท์กิจพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 นายเสฎฐวุฒิ  กลางโยธี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวอริสา  อิ่มวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเอกณัฏฐ์  จีรัฐติกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกันตพัฒน์  หยาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกันตภณ  ชัยไธสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคณิศร  สุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิดาภา  พูลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายฉัตรธร  ตันฮะเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายตฤณ  ภาดา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธเนศพงษ์  วงษ์ศิริสถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธัชพล  ผู่เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีธัช  เนตรขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนภัทร  ครุพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปวีร์  จำรูญถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนะเสถียรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพงศ์ธรรม  จิตต์ภาคภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพีรกานต์  สีตลารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพีรวิชญ์  สิทธิเมธารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูมิรพี  พลังพรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายโมไนยศิษย์  ดุลยสถิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรณกฤษ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิรวิชญ์  สาระกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุชานาฏ  ลาภวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐธิชา  ประมัย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณิชภัทร  ไชยวรรณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สุนทรส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปิยธิดา  ประภาประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์  ธรรมธิ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธมกร  ตระกูลไพศาล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงใบบุญ  ไตรพรดีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมนินธ์ปภา  ปารสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรมิดา  ห้วยใหญ่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศศิปรีชยา  ทีสุกะ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอุชุกร  อันมานะตระกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงไอยเรศ  อนุมานราชธน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกุลธร  สกุลปักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงคล้องเงิน  อรรนน์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายเจษฎา  เทียนธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายชยพล  สุขแสงสว่าง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายติณณพัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนพณัช  หมทอง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายนิชนันท์  อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายปริญ  สิทธิเดชา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายปุณภณ  เดชาโรจนวาทิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายพชรพล  จันทะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภูปกรณ์  ธูปอ่อน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายภูปภพ  เดชาโรจนวาทิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายภูผา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภูรธ์ระติ  เกิดทอง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายภูวณัฎฐ์  รุณไพรัตน์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมณฑิชา  พุทธมนต์พิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายรชตะ  ศิริบรรจง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงรดาศา  ภิญโญวาณิชกะ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงศรุตา  ริ้วกีระกิตติกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศศิวิรัล  ด่วนดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายหลักฟ้า  อ้นประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอัครวัฒน์  มั่นคง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายคริษฐ์  เฮลกาสัน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณฐกร  เทียนธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนกฤต  เทียนธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายศรัณยพงค์  มีภาพ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศิชธารา  รอดประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศิริกัญญา  อรุณสถิตย์ชัย โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศุภกฤษ  กิจสำเร็จ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสุพนิดา  ธนพรเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอริสรา  ปราบพาล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอัลิปรียา  อธิคมรังสฤษฏ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกมลวรรธน์  มูลสระคู โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์สีเทา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกิตติคุณ  นามวิชัย โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงครองขวัญ  กกกลิ่น โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจัสมิน ลูอิส  ไลออน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชญานิศา  ธิติโภคโสภณ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชนกันต์  สุวรรณโชติ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนิตา  ยี่จัตุรัส โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชยณัฐ  เชื้อวัฒนสถาพร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณฐอร  ถินสูงเนิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณณัชชา  จันทร์ไตร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐิดา  สีดำ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธาราพร  ธัญญกิจ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปองคุณ  โปร่งนาม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพัฒนวัชร์  รัศมีพงศ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาญจนาพิศาล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมารินะ  โอโนะ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรณิดา  ชายเมฆ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรภัทร  ภิญโญวาณิชกะ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรมณ  เบี้ยไคล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  อรุณสถิตย์ชัย โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศศิพิชญ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศิริกัลยา  วงษ์วิโรจน์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศุภกฤต  เสาะใส โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอัครนันท์  ประสมรัตน์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอารีดา  ประทุมรังษี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเอกฉัท  เสนจันทึก โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงญาณฎา  ปานทุบวร โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายทายาท  พ.จานุพิบูล โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์ศิริ โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงภคพร  ตั้งวจนะ โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายกันตชาติ  ตันตโรภาส โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเขมิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชัญญาภัส  จิตเสงี่ยม โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายทรัพย์โอราฬ  เกษศรีรัตน์ โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญ์พิไล  เสรีมานะกิจ โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวชิระวิชญ์  หนองใหญ่ โรงเรียนตันตรารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกันต์ณภัทร  รักความสุข โรงเรียนศรีสุวิช ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณธัชพงศ์  บุญทศ โรงเรียนศรีสุวิช ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัชรณัฐ  คำภากุล โรงเรียนศรีสุวิช ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายรวิพล  จารุวาที โรงเรียนศรีสุวิช ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ขาวอ่อน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกุลภรณ์  เหล็กศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเกศรินทร์  อิ่นแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายไกรกิติ  จ่าพุลี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายจิรพันธ์  นามอาษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณิชาภา  สาระทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  สูงปานเขา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกร  นวลเกษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายภูริณัฐ  ชิดสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายวทัญญู  ปานแดง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงเวรินทร์  โสภณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายศริตวรรธน์  หวายสันเทียะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอนันดา  สุดอาราม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่วมน้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายคุณชนดิช  น้อยขัน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจีราวรรณ  หอมยี่สุ่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชลกันต์  เทพศิริวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชลลดา  เยรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชิณารดี  ท้าวสาลี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชิดชนคุณ  น้อยขัน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงโชติกา  เทศอินทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐชานนท์  คำชะนาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐพากย์  ผึ่งสิงห์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงดารินทร์  แก้ววงษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธัญรัตน์  สันจรโคกสูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธาริษา  อุเทศพรรัตนกุล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธิดารัตน์  สีโยธา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนพพร  ทองมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนิติธร  หนูวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงบญจวรรณ  ปัญญาศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงบัณฑิตา  การประเสริฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเบญญาภา  เริงเกษตรวิทย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปณิตา  เอื้อไทสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปริณ  นาคศรีพรหม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปิยฉัตร  พระเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปิยะพร  คำโนนจาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรธิดา  ป้องรินชัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทิพย์อักษร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภรนภัส  กิจสงวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์คำมี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรพร  ทาประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภิญาดา  หล่อวิจิตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภูมิใจ  เอนกคณา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงมาธวี  สำเภา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงยุวดี  จันทร์แดง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรณภพ  ทองหล่อ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรดีภัส  ไชยคราม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายรัตน์ภูมิ  พุ่มเต้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวีระสิทธิ์  จันแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสานฝัน  ขวัญสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิทธิโชค  ด่านกลาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอเล็คซานเดอร์ สันต์ชัย  เซาแอร์ไบร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอัครวิชญ์  พันธุกาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิดาภา  พีรนันทปัญญา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธนภรณ์  แดงรัศมี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายปฤษฎิ์  กู้นาม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพิชชากร  กมล โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายฟารุค  บริสุทธิ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายศิรวัฒน์  กล่ำบัว โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอธิชา  โอวาท โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอัฐพงศ์  อินทร์ชีลอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงไอย์วริญท์  ไพรศรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายภูมิภัทร  อายุยืน โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสุพิชชา  หาชัย โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายอธิรินทร์  วิวัฒน์ไชยชาญ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงประภาดา  พีรนันทปัญญา โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจรัญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณัฐรภรณ์  คนเพียร โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธีรพล  ยศสมบัติ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายพฐศวีร์  เจริญยศธนา โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงมะลิษา  อับภัย โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายมีนา  สร้อยไทร โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจตาง โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชนัญชิดา  อิ่มพงษ์ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายตุลาการ  มากคูณ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธันว์ชนก  สุวดิษฐ์ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนวพล  ตระกูลไพศาล โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพจนีย์  พยนต์ภาค โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสิญาพัทธ์  เปรมประยูรวงศา โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายอภิพัทร์  เย็นภูเขา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธริผล โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลีบสุวรรณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐคุณ  วันดี โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นบาน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายทัศนันท์  นาคเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายนาวิน  ดีบุตร โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกรวรรณ  จงสิริอักษร โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกีรติ  มินเจริญ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนภัสสร  ใจสัก โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เชียรธานรักษ์ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรัชดาพร  ยอดศิริ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุภชา  มาเพชร โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีโกเมน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกิติธาดา  ศิริพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ป.6 คณิตประถม
454 นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมอยู่แท้ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกฤตพร  เผยกลิ่น โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  รดีธนกุล โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงสุพจน์ โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธราเทพ  พรมลา โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายนพกร  ดอกงาม โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายพีรกร  พุทธรักษา โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายศิลาวุฒิ  พวงมาลัย โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายสุธินันท์  เขียวสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงทิพย์เกษร  วรดิษฐ์จรรยา โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปณิสรา  พิมพ์สุด โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปภัสสร  สร่างไธสง โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปาลินี  พรมภักดี โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพงศทร  จงเพิ่มกลาง โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพัชรพล  แย้มสุข โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัชรี  พรมเสนา โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภาณุวัฒน์  จะริรัมย์ โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสุริยะ  เสนามาตย์ โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอรกช  ไชยดี โรงเรียนวัดหนองคล้า ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกมลชนก  วงค์พรมมา โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธีธัช  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายนคร  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนรินทิพย์  แก่นพรม โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนริศรา  แดนประมูล โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนิชนันท์  ระวะใจ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทร โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายพีรพล  เปิ่นมั่นคง โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปัณฑิตา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิชญา  คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาพันธ์โภคิน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วจริง โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายรัชชานนท์  สำมณี โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลักขณา โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุพรรณษา  คงเจริญสุข โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวรัชญ์  สุนทรส ศูนย์การเรียนโมเสคบางพระ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณปภา  พรมโยธา โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวริศรา  คำมะปะนา โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุพัตรา  เบ้าไธสง โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น