รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญชู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงกนกรดา  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  สามเสียง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลชนก  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรภัทร  หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตนัย  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตภาส  ทวิมาศสุขศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติมา  สนธิบุญศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษพเมธ  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกษิดิ์เดช  กรีมาบุตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สมใจเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญชพร  อำไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรสนม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์คำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกันนภัทร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานติ์ดามารี  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติธัช  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกิรติกา  แก้วทุย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกุลชาติ  รอดมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลวดี  ตั้งรัตนโภคาสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกุลิสรา  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายเกรียงไกร  พันสนิท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเกษมโสภณ  ชัยประยูรหัทธยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายคชานันท์  นุชเจริญผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายคณณัฏฐ์  แดงนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายคุณกร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจรรยพร  มะราโหน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรกรินทร์  เฉลิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจาฏุพัจน์  อดทน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุขสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจินันท์ดา  ธาราธนวัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรภาส  คงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรภิญญา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งระมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัสยา  จันสมปอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิราพัชร  ใฝ่จิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจิราภัค  สรไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิราภา  แซ่ตั๊ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรายุ  เขนย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  สุพรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชญาวรรณ  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชณัญญา  เพิ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูมิเขต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนม์พิชา  กิติพรวสุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนเมธ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนากานต์  ดวงจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนาพร  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชนินทร์ทัศน์  อินทรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ศศิธรกำจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายชวัลวิทย์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชวิศา  เลิศหงิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายชัชพงศ์  สบาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชานนท์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชินภัทร  จำปาศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกาะประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงโชติกา  ชลสีมัธยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุตรสนม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฐิติวรดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณฐอร  จิตมงคล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัชชา  พนมรัสมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัชชา  สวัสดิ์นที โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัชชา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัชชา  เสงี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณัชชาพัชร์  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัชนันท์  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  รสปุ้ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐรีย์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐชนน  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐฑิตา  ประกอบมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐณิชา  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐพล  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐภาคย์  วิทยาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สาคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณิชคุณ  จิรกาวสาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณิชานันท์  เสริมสุขจิระโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิชาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงดลทิชา  บุญเกษมโสภณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงดุษฎี  อมรพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายตรัสชวิน  ว่องวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายทยากร  ปลัดเทศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงทัตจิรา  ภูชำนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายทินกฤต  พงค์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  จิตสม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธนโชติ  โตวรรณสูตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนบดี  สะอิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายธนพนธ์  มากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธนากร  วรกลีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนาธิป  คำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนินท์  นิยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธรรมคุณ  น๊อกชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธรรมชาติ  อ่อนประไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธัญชนก  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ธนศิริเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธีทัช  บูรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธีทัต  เจนสารศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธีรดนย์  จันร์ศิรินาวิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธีรนาฏ  เกิดคล้าย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนราวิชญ์  สุขขาว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนวาระ  โสภณไพศาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนันท์นลิน  สุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนิชาชาภัทร  เกตุตา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนิชาภา  เข็มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนิธิพัฒน์  วีระยุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนุชญดา  ภาดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงบวรลักษณ์  นิธิประภาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงบุญฐิสา  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายบุญยกร  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเบญญาภา  เหรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำพูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปกรณ์  กองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปกรณ์  จดแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายปฎิญญา  สีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปณาลี  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงประภาพร  วิริยะประจักรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปรินทร์  นงนุช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายปวร  หิมาลัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปัญจรัศม์  อุทุมพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปัญญากร  วิไลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณวัฐณ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายปัณณวิชญ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณวิชญ์  ดวงตาผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปิติภัทร  สิงห์สิริสัจจกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายปิตีพัทธ์  เรียงเล็กจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปิยาพัชร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปุณยนุช  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายเป็นธรรม  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  พรมนิยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายพชร  หลักพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพนธกร  เอี่ยมเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์เข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรรณวรท  พุทธา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพรลภัส  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายพลวรรธน์  นันกลาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงแสง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  บุรีแสง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชาภัค  วัชระวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชามญช์  อัมรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชามญช์  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิมพกานต์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิชญพรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายพีรพงศ์  ประทุมพรสูตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรพัฒน์  จุกสีดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพีรวัศ  สมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายพุฒิพัฒน์  แซ่อุ๊ย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพุฒิเมธ  ดรุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพุทธภณ  นิมิตลายทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพุทธภาค  นิมิตลายทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงแพรพิญา  เอี่ยมจิรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภคนันท์  คำท่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายภัทรกร  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภาตะวัน  ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายภานุพงศ์  พรมสาลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภานุวัฒน์  สาขะยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายภิธฤต  กุนทียะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายภูมิพัฒน์  กุลจิตต์พนัส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายภูเมธ  มงคลเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒนเฉลิมพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงมีนา  หงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเมธาวดี  คุณศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายยศพนธ์  โกสุมวัชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายยศพัทธ์  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายรชานนท์  เย็นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรตนกมล  ลิปปานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรพีกร  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายรพีพงศ์  นวมน้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายรวิวิชย์  เจริญวุฒิวิทยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายรักสกุล  จักร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายรัชชานนท์  มั่นเพชร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายรัชพล  มานะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัฎลดาวรรณ  คำวาส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายโรจนอนันต์  ธรรมวาริน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวชรกร  เทียมภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวรปรัชญ์  สุระกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายวรากร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรินญา  พงษ์กิจเดชโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายวิชญะ  แย้มบาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวิริทธิ์พล  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฮกโก้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวิสาขา  พันธ์มี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวีรดา  รัตนพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายศักดากร  ท่อกระโทก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศิรดา  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายศิระกร  บำเพ็ญธนบุญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงศิรัฏญา  เขียวสดศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายศิวพล  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายศุภณัฏฐ์  พานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายศุภณัฏฐ์  อนันตชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายศุภณัฐ  เคนหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศุภนิดา  วชิรหัตถพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศุภิสรา  สังกรสกุลศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายสยุมภูว์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสัญปกรณ์  ญัตติณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายสายชล  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อนันต์วราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุพิชญานันทร์  เกตุมรรค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายหัสต์วัต  วิณิชย์เศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอธิรวัฒน์  มัติโก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายอธิศ  นาคสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอธิศนันท์  สว่างใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายอนันดา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายอนันต์  ขำฉายศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอภิชญา  โมสาลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายอภิวิชญ์  สะโรบล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอมรวรรณ  พรมสงวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอรินรดา  อิฐงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอริสรา  สุทธิจินดาญาโน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอลิเซีย  กัลเดรอน แจ่มศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีอุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายอัครารักษ์  อยู่บาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายอังสะ  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอัญมณี  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอัยรฎา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอาทิตยาภร  กุมพล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายอานุภาพ  มันสลาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายอิทธิกร  มานะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายอิทธิพัฒน์  มากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญโรจนาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอุชุกร  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอุรชา  อภิปรัชญา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงเอมิกา  อำนาจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายํธนโชติ  ลีสี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายกมนทรรศน์  จันทร์สมปอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกมลพิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรกมล  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกรกมล  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกรภัทร์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกรวรรณ  เผือกพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤติเดช  สุขนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกฤษณาพร  ชาญชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกวินทรา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกวินทรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกวินทิพย์  มิดดี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูกาบขาว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกอปรบุญ  เกษี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายก่อฤกษ์  เต็งศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  กัญญาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญภัค  เจียรภักดีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  กุลพัทธ์คำมั่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขบงกช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทำเนาว์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพยเวช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ่มจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกันตพัฒน์  พรหมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกันตา  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกันยรัตน์  วชิรวงศ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกิตติเดช  สีปาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกิตติธัช  เอมเปีย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พูนกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกุลศรัณย์  เฟื่องย้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกุลิสรา  ทองแพง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงขวัญธิดา  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงขวัญนภา  ไชยพันโท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจักภพ  เอมจัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจักรกฤช  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายจักริน  อินล่ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจารุพิชญา  กองหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจารุวิทย์  ชินธนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิดาภา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจินตกัญญา  เจือมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจิรภัทร  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจีรดา  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจุลพันธ์  เกาะงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายฉัตรชัย  พุ่มเล็ก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชญธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชญากิ่งฟ้า  ทองอ้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  อุมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชญาดา  ยงค์พีระกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชนนน  ชลวนิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชนัญกร  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชนาพรรณ์  อาละหะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชนาภัทร  เทียนวิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชนิดาภา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชนิสรา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชยพล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทองนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชลภัทร  สิริโยธิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ฉัตรมงคลพาณิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชาลิสา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชิษณุพงศ์  ยาบ้านทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชุติกานต์  ทุมรัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายโชคดี  ชัยงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเซอิระ  มัทสุโอะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฎรินรัตน์  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อาจสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิรญาดา  นาคู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณชนก  น้อยวัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณปภัช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณภัชชา  บุญร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณภัทร  เปลี่ยนศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณภัสร์สกุล  ศรีวิสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณมลชนก  บุญตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฎฐากุลยา  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทะมะณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณัฐกรณ์  หนูเหลือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฐกรณ์  ไม้งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุรุษเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐกันย์  ธนาทรัพย์เดชธนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐกานต์  จำนงค์ผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐกานต์  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐชนน  ครองชนม์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐชยาน์  ยศวิลาศโกมล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิวแพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชานวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐพงศ์  คำพรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐพล  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐมน  วิธูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ทองโชติฉัตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐิดา  ดาราเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชภัตร  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเดชาโชติ  หมื่นพล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายตุลย์ชนิศ  เซ็นคำพา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเตโชดม  ว่องวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเตวิช  สำเร็จยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายแทนคุณ  คำวันดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนกร  ขำสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  บุญหนุน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนกร  อรุณโรจน์วณิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนกรณฺ์  เสนทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนโชติ  ชาระนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนธัส  ล้อมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนภัทร  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนยศ  แสงปิติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนัชชพร  ลำธาระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนัชชา  ชาระนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนัญญา  อินมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนัท  นิยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนัทภัทร  เดชคณพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนากร  ถิ่นทวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนากร  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนาวุฒิ  หิบขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธนิดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธมนกร  อรุณโรจน์วณิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธัณยวิชญ์  แสงไพสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธิดาทิพย์  พงษ์จิรกิตติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธีร์ปนนนท์  กิตตินาวิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรภัทร  กิมกวางทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธีรภัทร  จึงพิบูลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนนทกร  อัญชลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนพภัสสร  แพงไพรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  คุณาสินสรธิญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนฤพร  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนัทธมน  มะธิตะใน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนัทนราธรณ์  เลารุจิราลัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนัยน์ภัค  รวยสำราญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนิรชา  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเนตรนภา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงบัณพร  รักขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงบุญนิสา  เคนหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงบุญยาพร  อินตรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงบุณยนุช  วิเศษเธียรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงบุณรดา  พิมคิรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปฐมพงษ์  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปรเมศวร์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายประธาน  สมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายประภวัต  โภคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปริชญา  ใบงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปรียาดา  ภูกุฎิน้ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปวรปรัชญ์  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปวริษา  ประเสริฐสงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปัญจศิริ  สีชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปัณณวัชร์  ฉัตรไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปาณฑรา  จีนมัชยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปาณิดา  สุทธิวโรตมะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปิยพล  กลิ่นปราณีต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปุญญพัฒน์  โหบาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปุณณกันต์  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปุณณดา  คำยันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปุณณวิช  อัมรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปุณยวีร์  นิยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพงศธร  ค่อยชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพงศพัศ  แดงคับ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพชรดนย์  พวงภู่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพชรพร  คะเณวัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพชรพล  ทีรุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพชรพล  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพชรอร  วงค์เทราช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพชรอร  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพัชรรัฐ  พันทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัชรลดา  เหล่าภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพัชรีพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพัทธรนันท์  พรมแด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพัสวี  ธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชชญาภา  เส็งไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญอัตถะศิล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชชาพร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิชชาภัท  เจริญอัตถศิล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองธีรวงศา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิมญาดา  แพทย์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพีรญา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเพียงพอ  เมฆขลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภควุฒิ  ทิพย์วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภพธนภณ  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัคชญา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภัทรกร  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภัทรดนัย  ลิ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภัทรธร  กิมทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัทรธิดา  อรุณทรัพย์สิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญนาคกัลยกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัทรวดี  รวมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจนสารีกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภัทลดา  มูลหล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภาคิน  บุญสร้าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภาพิมล  อินทรวิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภีมภพ  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูเบศ  เกษตรลาภอุดม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใบใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูวรา  แสงโทโพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนัสชนก  ธนภัทรชัยพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายยุทธการ  เกิดคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรมิตา  หงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายระวิ  เรื่องศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วคนตรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิลาผ่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงละภัสรดา  อุมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวงศ์วรรธน์  นิคมชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวชรนนท์  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวนัชพร  ยศพรวรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวนัสธนัน  วัฒนาธานันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวรเชษฐ์  เอี่ยมพินิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรมน  ทองหมู่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัญชน์ศิญา  สารวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวริศรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวริษฐา  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวีรวรรณ  ชินวสุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศรัญณวัฒน์  สิงห์นี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สุธา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศศิธร  ส่งสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศศิธร  โทอุึ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศศิมา  ปัญชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศักดา  วารณา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายศิวกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศุภกฤต  ม่วงหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายศุภกฤต  สุขนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศุภโชติ  สมบุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศุภัคชญา  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศุภิสรา  อุ่นยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อมั่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงโศภิษฐา  วิชานวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสันต์หทัย  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสิทธิพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสิรภัทร  สุริยะชัยยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายสิรวิชญ์  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสิริการย์  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสุประดิษฐ์  เหลืองสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุพรรษา  กุลนายะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุภัสสร  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายโสภณวิชญ์  สิทธิโสภณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายหาญพล  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุทธิวบุตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก่นแสง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอธิชา  แสงทวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอนัญพร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอภิวัจน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอภิวิชญ์  วงษ์ฮาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอัครเดช  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอัครวิทย์  เกตุประยูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ใจยศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายํธภัทร  จำเริญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกชชุภรณ์  หัตถา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกนกพร  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกมลชนก  ดีชัยยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกฤชณัท  ทองสว่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายกฤตเมธ  ทองก้อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายกฤติน  หงษาคร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายกัณติพัส  ใหม่ทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกันต์ธิตา  วารินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายกันตพิชญ์  แสงรส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกาญจนาพร  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายกิตติธร  สุริยะพรหม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แปลกตู้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายเขมชาติ  เชื้อมั่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงคณพศ  สืบชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายคณพศ  โสมสุพรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายคณาศักดิ์  หัวใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายคุณานนต์  สาละ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงจราภา  หอมสินธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงจอมขวัญ  ทองอุลาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจิดาภา  ภูมิเขตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายจิรชยุตม์  แฮดเมย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายชนพัฒน์  ช่อสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชนภรณ์  พิริยมงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายชนาธิป  บูรวัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงชนิตา  พจน์นิพนธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวงษ์แก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายณฐภัทร  แก้วคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณพัชญา  ศรีตะเวน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณภัชชา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณภัทร  นพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณรัฏฐกรณ์  ธรรมปรีชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายณัฏฐภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เนื่องวงษา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐนันท์  วิสาสะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐริณทิพย์  พรมเดื่อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายตรง  ตรงกับใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงทมิตา  เจริญขจรชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายทินภัทร  แก้วปุ่นนิล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธณปราชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนบดี  สีมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธนพัชร์  มิตรสิทธิโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายธนวรรธน์  อินทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนวัฒน์  พรมทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนัช  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธัญชนก  พรนิคม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเธียรวรา  ทองสว่างแจ้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายนพรุจ  ประสพภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงนฤพร  ปิยัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนวพร  แสนเสาว์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนวลนภา  ท่อทัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนันทภัค  สิงห์ชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนันท์ลินี  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายนิชนันท์  นักระนาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงเบญญาภา  เฉลยพจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงเบญญาภา  เผือกโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปณิชา  ถิระนันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงปนัดดา  สาระคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงประฐมพร  ศรีประสงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปัทมพร  สุวรรณเกิดผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปัทมาพร  กงเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปิยธิดา  รินรักษา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายปุณญพัฒน์  สามาาถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายปุณณวัฒน์  สุขธยารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเปมิกา  สารเล็กเจริญไพศาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายพงศพัศ  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพรนัชชา  บรรเทิง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพัชรากร  บุญเนตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายพัทธนันท์  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สีน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  หิรัญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายพีค  อังคะนาวิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายภควัฒน์  อังศุวัฒนกุลสิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงภัคธีมา  คัมภีริชยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายภัครพงษ์  พัฒนประดิษฐ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัควลัญชุ์  ไรปิ่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายภาวี  กุลปริยาภัค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  อภิเตโชวุฒิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภีรดา  กิจไพบูลย์ศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายภูดิศ  ศรีชิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภูฟ้า  รัตนาภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงมณัชยา  มะลิทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงโยษิตา  วันจงคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงรดา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายรพีพงศ์  ขันทะกาศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายรัชกฤช  รัตนาธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงลัณจษ์ลลิต  เจียรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายวรภพ  ธรรมพรสิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายวราธิกร  สุรกิจบวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวาสนา  มิ่งโกมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวีระดา  พิเนตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงวีรินทร์  ค่ายแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงศรัณยพร  เส็งนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายศิธาพัฏน์  คำประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงศิวาพร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงสกุลกานต์  ทาคาชิมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เตชะนันทวณิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปิยะนันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายสิงหา  จารุวรรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสีลตา  ติยะแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายสุกฤษ  อังคะนาวิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงสุทธิดา  ทิพวัจนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายสุทธิรักษ์  จันทรารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสุวรินทร์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายอธิคุณ  สุทินประภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายอธิศภักษ์  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอนัญญา  ลีโต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์สิทธิพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอรอินธุ์  คงชุม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอริญรดา  สโมทัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอริสรา  เปลี่ยนสาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  อินอ่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกรรณิการ์  เลิศกิจเจริญผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกีรติ  วรรณลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายคมกฤช  ไทยมานิตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใบเงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายชยพล  ทองปาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชัชปวีร์กรณ์  ทองเจริญพานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงชาณิภา  ลักษมีธิติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงฐิติวรนันท์  กิมพัฒนเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนกร  พัตรคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงธัญชนก  อินตรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภาระกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปกรณ์  สุขสมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพัทธดนย์  ดรุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงเพชรชมภู  ช้อยช่างทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายภาณุศิษฎ์  ติธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายภูฟ้า  ตั๊นเซ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายเมธาวรรธน์  เนตรพินิจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายรฐา  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวรรณพร  จรุงพัฒนานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเพ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายอิทธิกร  ภิญโญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายกชฐณณ  ชูเมือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกชพร  เนตรธนโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกนกกาญจน์  รามศรีดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกนกพร  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกมลรส  ชุติเลิศธนรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกรวิชญ์  ทวีขจรวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกฤตภาส  ชัยต๊ะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกฤตย์ศรัณย์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ชัยยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ติวราภรณ์ศานติ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เทพประชุม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกันตินันท์  บรรพต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกันยรัตน์  ยางคำพระบุตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัลยกร  แย้มบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกาญจพล  ลี้สกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกิตติธัช  บุญกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติพัฒน์  สลับศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ลบแย้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายคุณานนท์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจริญญา  อนศวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิดาภา  กลมเกลียว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิตต์ลักรณ์  อินทมาตยากูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายจิรโรจน์  จันทร์โส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจิระวัฒน์  ชมสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สังขะรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายจุฬาวัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชญณ์วรท  อ้นยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชนกกมล  เนตรแสงศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชยกฤช  นุชเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชวภร  ทัศศรีษะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชัญญานุช  โชคงามขำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชาริสา  โห่มงคลสิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  บัวใหญ่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชิษณุชา  กลัดสมบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงโชติกา  ดำขำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงฐานิศวร์  ชาติวีระธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงฐิติกานต์  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณชพล  เติมสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณฐกร  สมกำเนิด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณดา  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัชชวกร  เพ็งแพง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัชนิชา  ยอดพันป่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐธีราย์  แสนทวีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัทฌานนทน์  ณัฏฐชินวัชร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณิชญา  พานเข็ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณิชานันท์  ฐิติกรชัยนนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงดลพร  ลพนิกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงทักษพร  ปองไว้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงทัศนนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายทัศน์พล  พยุงวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงทิพย์วารี  วัฒนะพินิจกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธณกร  บุตรชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนดล  เสมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนภัทร  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนวรรธน์  ผลไม้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธนวิชญ์  เฉลิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนาตุล  คงตะแบก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนาธิป  ไชยนอก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธัญญภัสร์  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธิติรัตน์  เบญจมณีวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีรวัฒน์  บับภาเอก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนภารัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนรเดช  พรมรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนรมน  วิเศษเธียรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายนรวีร์  คล้ายเนียม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนฤชิต  อนันตรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงบัวชมพู  รัตนาภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบุญญาภา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษวิทย์สกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปฏิญญา  มะโยธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภาดา  ไชยสงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปรมาพร  รำจวน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปวริศ  หลักแวงมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปิยธิดา  กมะณีย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพงษ์กรณ์  ทิพย์ทวีภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพรนัชชา  นิลจง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพรรณปพร  ขันเงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพรรษชล  ชุติเลิศธนรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพรรัมภา  พรมสี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพลอยปภัส  จิรโชติศุภพัชร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพลอยปภัส  พานทองวิริยะกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กำลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิมพ์พริมา  กสิพร้อง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มีวน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพีรวิชญ์  สัตพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์  บุญบรรจง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภคพล  หอมมาลัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงภทรกช  สมรศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภวัต  ศิริพัฒนพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงภัคฐากัญญ์  แปลกตู้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายภัทรพล  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภัทรฤทัย  จันทร์เกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภาคิน  บัวบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภาพัชญ์  วาทินรัถยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภุมินทร์  ชัยประเศียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภูริณัฐ  สันติมานะวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายรณเดช  อำพินธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงรตนพร  ดีทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายรพินทร  อิทธิเทพพนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายรัชพล  ทนงใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายรัฐกรณ์  ใหม่ทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรัตนโชค  จุกสีดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวภาณุ  อมรเลิศภิญโญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวรขวัญ  จันทรประไพวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวรรณวนัช  เอนก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวรัญชิต  ปริญญารัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวรัญญู  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวรัทธกร  สุรกิจบวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวีรยา  อภิชิตพงศ์ชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงแวววรินทร์  ชุมภูยศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศุภกฤต  พาหุบุตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศุภณัฐ  จันทนวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายศุภระสิษฏร์  โพธิ์ไพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงโศภชา  สมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายสิรภพ  ดีมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิรัญชญา  สีแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสุธำรง  กวีธีระวัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสุภัคชญา  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสุวัจน์  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุวิชาดา  สืบญาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอชิต  สราวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอชิรญา  ปัดถานัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอภิวุฒิ  แก้วสี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอรชิสา  นิลวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอัยรดา  กิตยารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอินทนิล  สุขวิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอินทุอร  สุขวิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกชพร  เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนกร  นาคำ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรักษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
770 นางสาวธนัชชา  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวปภัสศร  อุทัยศรี โรงเรียนหัวถนนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาววรรณพร  วิทยประภารัตน์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น