รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  บุญศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกตัญญู  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ประเทืองผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤติญดา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกวิน  ศรีอุทัยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพัฒน์  ศิวะประภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติคุณ  เกินอาษา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติชกานต์  บุญโยปการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติเดช  พรมีไชย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกิรติกา  พงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลนารี  ตันตะยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงขวัญชยา  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเขมจิรา  พงษ์ศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคณาธิป  สุขี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายคุณวรรธน์  ตั๊นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจักรกริช  จันทนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธีรเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายเจษฎ์กิตติ  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฉัตรชนก  แตรรัชตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิษฐา  คงเปีย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชลธีร์  พิทักษ์วีระกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชิติพัทธ์  รักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชิน  สมานคุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชิษณุพงศ์  พาดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประยูรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายฐานพัฒน์  เอียดเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณฐา  นิธิจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณธกร  กิจขจรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณภาภัช  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐชล  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐนิชา  หงษ์บิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัฒน์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภัทร  วิไลเรืองชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวงศ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐวรรธน์  หลายวิจิตร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สิริวรกุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณิชคุณ  ตันอภิชาตสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายดนัยพัชร  วิริยผสมเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายเดชาวิชญ์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายตฤณ  ธรรมานุสาร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายติณณ์นริศย์  ม่วงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายติณณ์  จินตนาวัน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเตชิต  เตรนฤประภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธณกร  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธณัชพลศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกฤต  แสนเสนยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธนวิชญ์  กระจายศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนวินท์  สุระประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธมนวรรณ  เพชรดอน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธัณช์  ศักดิ์อาธรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธาวิน  สกุลวงศ์ธนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนราวิชญ์  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนวัสชัย  วิทยผโลทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายนักรบ  จูเมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบุรัสกร  ภิญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปนัดดา  บรรจงวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปภาวินท์  กานต์เศวต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปริญ  ธีรนาทธนบดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปวริศา  อะโน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปวริศา  อุดอาจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปัณณวิชญ์  อินทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปัณณ์  ชาญเฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปาณิสรา  อุดอาจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุญญิศา  เอี่ยมสร้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีพลแสน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพงษภัทร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพชร  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรรวินท์  ชูตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพศกร  หนุนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ลิ่มถาวรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพัชร์อริญ  สุดพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพันธุ์วรา  เหล่าวราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชชานันท์  บัลลัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพิชญะอังกูร  เสนาดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพีรวิชญ์  วงษ์จักร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภคิน  เอมะวัจนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภฤดา  โฆษะปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภัฏฏ์ศุภ์  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรธิรา  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายภานุพันธ์  เวศรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายภีมภัทร  พิทักษ์อมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภีมวรา  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภูมภัชร  พิทักษ์อมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภูมิพัฒน์  เกษมพงศ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภูริชญา  ศิริผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงยิ่งรัก  วีระธรรมเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายรฐนนท์  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรตนพร  รัตนพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงรตนพร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายรัชชานนท์  สุขรวีกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายวงศกร  ฉันทพรเกษมจิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวชิรวินทร์  เชาว์ธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรัลชญาน์  บุญไพศาลเสรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิชญาพร  ลานุสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ลายระยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวีรณัฐอร  พรพัฒนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวีรวิทย์  พิสุทธินรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวุฒิภัทร  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศรีรุ่งเลิศ  เพชรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศันสิธร  โรจน์พานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิพิมพ์  ก้องเจริญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายศิริทรัพย์  ประดับสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิรินภา  ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศิริวัชฎ์  โชติพัฒน์ชยะกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกฤต  พิทักษ์อมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภกฤต  รชตโยธิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศุภชัย  พันธุ์รัศมีมั่น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายสรนภ  รองศรีแย้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสิริรดา  เร่งเพียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายสุพัชณ์  สัตยารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายสุพิชญพัฒน์  รินรักษา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุภัคชญา  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายอชิรวัชญ์  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายอชิรวิชญ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายอัครพงษ์  จุกสีดา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอารยา  ศรีคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอิงครัสม์  ปัตถาคำมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอิษฎ์อาณิก  เวียงสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเอมวริณ  สุขุประการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปัทมวีพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกชณิชา  ธีรปภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกรภัค  หมื่นขันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกรวิชญ์  แซมหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤตภาส  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงห์ภู่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายก้องภพ  รณนุวัติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญญภัค  สดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญาภัค  เตียวเฮงตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัณฑิชา  พงษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกิตณัธชา  เชาวะปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกิตติเชษฐ์  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฆฤณนา  ขจรเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชยา  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  รอดเครือ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชญานิศ  เจียมจรัส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชนทัช  ลีลาวัตร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่อนอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชยพล  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิน  ชยุตชัยกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฐากูร  อุ่นสิงหา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณฐวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณดณ  นวลสนิท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณนรัล  นพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณพิชญา  เจริญเวชธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณรงค์รัชช์  สุขดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณรันฎา  นพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณสิกาญจน์  นิธิสีหวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  กรสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  ม่วงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ธัญอัตถาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรโฆษิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐดนัย  จูสำนาน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐนัดดา  ศรีสุรีย์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐมน  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณิชพน  สันหกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณิชาภัทร  กุศลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณิชาภา  สันวงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายดนุธรรม  ตันติศรีไกรแสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงดานา  กุฎโง้ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายติณณญ์ศรณ์  พิมพ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเตชะพัฒน์  ทุมไพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทิชามาศ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกร  ตันติชัยยกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกร  ธเนศานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนดล  สังข์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนยศ  นันอำไพ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนิน  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนิศรา  ศิริมนาทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธบดี  ธนภิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธรรญธร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธรัลรดา  ตันฑุลวาณิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธรา  โอทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญกมล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสียดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธันยธรณ์  สุขคร้าม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีรธรรม์  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีร์  อุดมพงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนณัฐกัญญ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนนท์ณภัทท์  หวัดสนิท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนนทิพัทธ์  ภูนวน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนภธร  เหลืองโสมนภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนภาดา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนฤพล  มุ่งหามณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนฤภัทร  อุไรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนันทพัทธ์  นิธิสีหวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนิชชาภัทร  ธรรมเมธาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนิยดา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงใบบัว  วิจิตรเจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปรางศ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปริญญ์  ชาญเฉลิมชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปวริศา  อธิรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปวิศ  คุณทรงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปวีร์  ชลวีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัญญดา  พงษ์พระเกตุ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปัณญาวีร์  นาราวัสส์ศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปัณณ์ธนารีย์  พะเนีย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปัณณรุจน์  สิทธิตุลยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปัณณวิชญ์  วันดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปารดา  อ่วมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปารศา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปารียา  ปราบเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปีย์วรา  กานต์เศวต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปุณญภา  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปุณญิศา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายไปยทัศน์  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรนับพัน  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรศิริ  คนชม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพราวฟ้า  หน่อศรีดา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพฤพร  ตันติปัญจพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพศิน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพสิษฐ์  อริยพูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชรนันท์  พิมพ์ซา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพัฒน์ณิชา  เอื้อทวีพล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพัทธนันท์  เลิศกิจเจริญผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  วงษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพัสกร  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชชพัชภ์  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชานันท์  วรัชยารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญากร  แสงใส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิภัทรา  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำอ้ายวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวพนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพีรญา  กาชู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพีรณัฏฐ์  พิมพ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพุทชญาภา  โกศลอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเพชรดนัย  บุญไพศาลเสรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภคิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภณ  ภัทรชัยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัสร์ณดา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัสราภรณ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภากร  อมรพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภาวิยา  บุญย้อยหยัด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภิชญาภา  พิริยะปราณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภีมากร  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูปกรณ์  น้อยบัวงาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมณีมัสสา  โพธิ์อภัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงมนต์ธนัท  อนันต์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายมนปณต  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงมันตา  แตงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมิรา  เมธีวิทยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วงอก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงรมิดา  ผึ่งผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรลรรณ  โรจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรวินชุดา  ธรรมเมธาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัฎฐภัทร์  วัฒนโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงโรสศลินญ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พูลบัว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงลิลญน์มณี  ดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวีณานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรดร  อายะวรรณา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวศินี  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิกร  กิจกาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิมลจันทร์  นนนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวุฒิภัทร  สุขรวีกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศดิศนันท์  เปรมจารุนันทน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศักรินทร์  สุนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุจินันท์  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศุภณัฐ  วิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศุภรดา  จันจำปา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศุภากร  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสรชัช  นาคหนุน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสรภัส  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสิรี  พานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุธาณิช  กฤตบุญไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุภาส์ภัทร  เขื่อนวัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสุวพิชญ์  ปิ่นไชยเครือ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุวภัทร  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุวภัทร  มาแสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงหัชชนัญ  พานเพ็ชรภากร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอธิน  สหายา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอนุศิษฏ์  กาญจนคลอด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอภิชญ  วงค์สมุทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอริญญดา  เศรษฐาธนากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอัจฉรียา  บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอิทธิบูรณ์  ไทยธีระเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอุรัสยา  ด้วงปันตา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนเดช  ผสมงาม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธีรภัทร  ลือชา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงมนัสนันท์  ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายโศธิน  ชาภักดี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
296 นายจักรพงศ์  ภู่ทอง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายณัฐดนัย  ซีกพุดซา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายณัฐวุฒิ  รัตนวัน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายคณพศ  พลายละมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจิรัชญา  ตรวจมรคา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชญากัญจน์  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชนัญลดา  พิชิตธนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  ชลธาร์นนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญรุนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายนภ  โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนภสร  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายปัณณรุจน์  โฆษิตไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิกุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายเสฏฐ์ธน  แสงคำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิภู  ภัทโรวาสน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอัญญ์ยุพา  ไตรสิทธิ์ธนกร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกฤตติกา  โกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคณิศร  ทรรศนีย์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิดาภา  กิตติจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธนัญชนก  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนากร  ญาณประภาส โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญสินี  ญาณประภาส โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนภสร  ชูจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปณะวัจน์  ยงค์เดชเชาว์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพชร  อิสสระพล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวงศธร  ตรวจมรคา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรัชชนันท์  สาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศิวรัตน์  อินพาเพียร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอภิวิชญา  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกณิชารีย์  สำเภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกรภัทร  เจริญมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายกริชศรุต  ศิริเธียรวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  ทันธิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเกศญาภัค  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายจารุภัทร  ผ่อนผัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจิรฏา  สงวนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชนัฐปภา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายชโนนิสฐ์  คุณากรธำรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายชยากร  อุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายชวัลวิทย์  จันอนุกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงญาณิน  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายฏติญะ  ถ้วยงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายฐานวัฒน์  แก้วหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณฐยา  สุขสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐวัฒน์  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายทักษกร  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายธนทิศ  เลิศหิรัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธนันชัย  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายธีร์วศิษฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนภสินธุ์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนันท์ธนัสถ์  พริ้งพร้อม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายนันทสิทธิ์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายปณิธิ  บัญชาศักดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปนิตา  องค์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายปัณณทัต  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงปุญยวีร์  สิทธิกรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายพอเพียง  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายพีฐ์ปกรณ์  โชติเกษมกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเพ็ญพรรธน์  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภัทรพล  ผงคลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงภัสชมณ  โชตินันทน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายภูมิพัฒน์  เนติวิมลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายภูริพัฒน์  ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายภูวเนศวร์  ระวังวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงมณฑารพ  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายมฤคินทร์  วีระวุฒิพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายมังกร  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงเมธาพร  โตมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายรชณัฐ  วงษ์วาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  ลิลิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวรกัญญา  โอภาสเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวรรณธิดา  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายวราทิตย์  ยาวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวริศรา  พิรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายวีร์วิชญ์  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายสกลพัฒน์  สุธัมมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายสิทธิพงศ์  วสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายสิรวัชญ์  สุทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสุกฤตา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายสุกฤษ  พรอินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอชิรญาณ์กรณ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายอภิมุข  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปะนันโต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอรรัมภา  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายอริญชย์  พรมมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายอศัลยา  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกฤตชญาดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกฤติยาณี  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองไพจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกันตพัฒน์  ใสหมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายคุณภชา  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิรภัทร  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรรัฎฐ์  มุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจิระภัทร์  กาญจนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปราดเปรื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชยพล  โมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงญาณิชศา  สุธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณพิชญา  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณภัทร  เมฆิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัชชาบดี  ศักดิ์เสมอพรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงินโก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐรัตน์  รัฐประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเณยฎา  นักเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงดีใจ  ใจสถาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายเตชิต  ธนะวัฒโก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธณพัชร์  ศิริกุลพัชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนชล  เลิศหิรัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนเดช  ประพัศรางค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนศักดิ์  เกษมผลศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธนาวดี  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธนิดา  กิจแสวงสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธรรศ  สุนาพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธันยรินทร์  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ศิริกุลพัชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีรศักดิ์  ชุติกรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนรมน  รองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนันณภัชสรน์  ชุตินิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงบุญญาภา  ทำเนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเบญจพล  บำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปกรณ์  ทิมจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปณาลี  คุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปณาลี  ชีวะเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปรุฬห์  เนียมมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปาลิดา  อโนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปุณณภพ  สาโสก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเปมิกา  หมวดศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพงศ์พล  หาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพชร  ริมวานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัฒสิริกุล  สายแสงสรานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิจิกา  ยานะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  พุ่มนิคม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภากร  พัฒนศุภเสกข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภาณุภัค  ใสปัน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูตะวัน  อุโมง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูวเดช  สัญชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเมลดา  สาครพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงยุวภัทร  วุ้นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวชิรวัชร์  ปาระมัดโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวสุธารา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศศิกานต์  คงมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศิวกร  เหลือศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภกิตติ์  สถิติสังวร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แท่นหิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุชัญญา  มุกดาม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุภาวิณี  แท่นหิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอภิณห์พร  รางแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอัครวินท์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกฤติน  จันทนนท์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายกวิน  เจริญเกษกิจ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกานต์สินี  ฤทธี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายจิราธร  ตันเต็ง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายจุฑากรณ์  อรรถกิจไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัชชา  พัชรนพชัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  จุรีกานนท์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายปารวัตร  รอดสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายพาทิศ  ฉ่ำจิตร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวริศรา  วีรทัตประภา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ศรีคำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงเขมจิรา  ชินูปการพงศ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐปันเพชร  พาชีรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปัญจพร  เสนาธรรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรียบร้อย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพีรกร  สุขเสถียร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  ระเบียบโอษฐ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสุพิชญา  ลานุสัตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกล้าธรรม  วิวาห์สุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเขมญดา  แฟงทอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจิรภัทร  สนองชาติ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชนัฐปภา  โพธิปัญญา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชนัฐปภา  โอวาท โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชัญญา  จันทนนท์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐพงษ์  นิรงค์บุตร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัฐรดา  ธนกิจสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงทักษอร  สร้อยทอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทัษพร  ยะหัวฝาย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนภสรณ์  เมฆิยานนท์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เพียรพิเชฐชื่น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภากร  แก้วแหวน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศุภณัฐ  เพียรพิเชฐชื่น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอรรถยา  ลีวุฒินันท์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนาเศรษฐ์  ภุชงควาริน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงธมนพรรค์  สีนพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพัสกร  เหวย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสมเพียงตะวัน  ปัญจะลักษณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเขมจิรา  ภูติรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชวิน  ศรีวรรณนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงฌัชชา  สุดสัตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณทิพรดา  วาดกลิ่นหอม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนกฤต  เที่ยงปาล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธนิดา  ตั้งธนบารมี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนวพร  เหวย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนีนนารา  อนันตชินะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพรรพรรษ  พูนธีรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพัชนิดา  ล้อถาวร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงภัสพร  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภัสสน  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรมงคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสิรวิชญ์  จุนเด็น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นายอนล  มนูกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวอิสรีย์กร  ชลศิริวานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายฮิโรโตะ  คูโบตะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายจิรภากร  สิงห์โตทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชลพรรษา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนเดช  ฉันทตุลย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธัชพงศ์  อนุตรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธิปธนัชญ์  ศรีขจรลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเธียร  พรวิศณุกูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนริดา  กิจมั่งมี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพชรวันต์  สิรินันทเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพราวรวินท์  ศรีวรรณนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวรรษมล  แต้สมบัติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสรัญญา  วรจิตติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสาริศา  แพรม่วง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสิวริศร์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มณีพิพัฒน์โกศล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงไอริญชย์ญฎา  ธีระเสถียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเด็กชายธนกฤติ  แก้วป้อย โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพัชระภี  กุณาเหล็ก โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปาริชาติ  สลับแก้ว โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรัญญา  มั่นนา โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภัทรกร  วิทยผโลทัย โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวารินทร์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกฤษฎิ์  สุขพล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกวิน  วิมลรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายก่อเกียรติ  เก้าสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ภาคตอน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายกันตวัฒน์  นากสุก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายเจษฎากร  ไชยแสง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุขวิสุทธิีโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายชยพล  คงประเวช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชัญญภัทร  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายชาญวณิชย์  ยุติธรรมนนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายชานนท์  ขอบรูป โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงซีรีน  ดุมลักษณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายณฐกร  ผักไหม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายณฐพงศ์  สุวาชาติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณณิณทิพ  ชมบุญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณปภัช  บริรักษ์สาทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณปภัทร  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายณัฏฐดนัย  ไชยชาดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายณัฐวัฒน์  เภตรา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงกระจ่าง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายเตโชดม  พรมมาศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธนัชณิชา  เหล็กเพชร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่เล้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เลี้ยงพรพัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงธัญทิศา  นันทกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายธีรภัทร  ศิริรัตนวัชกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายนนท์นที  ดีขำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายนนทพัทธ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายนนธวัช  ผาสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขุนเณร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายนราธร  สุวณิชย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนัชชารีย์  ชูพงศ์ธเนศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงนิจจารีย์  อาสาสนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายนิตชคุณ  คำพาลี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายปฐวีกาล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปัณธนัทสร  ธีรอวยไชย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายพงษ์ธนัฐ  พงศ์ศิลาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายพลภัทร  จิตติวัฒนพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายพิรชัช  เจริญสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงพุทธิชา  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงภัคชาพิมญชุ์  ภัทรวิริยราคิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์อิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัทราพร  ปูทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายภาสวิชญ์  โพธิศักดิ์สกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายยุทธวีร์  สิริจันทกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายยุธากร  ทับทิมทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายรชต  ลี้ละไกรวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายรัชพล  ฤกษ์ปิยะทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายรัตชตะ  มิตมาต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงรุจิภา  ดีพร้อม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงลภัสปาลิน  กฤชาภัทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวรณัน  ทิพย์ประคอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายวัชรนนท์  โตอดิเทพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายวัชรวิชญ์  อัศวะวิวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายวัชราวิชญ์  อธิวัฒน์เนติกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวัลย์ลดา  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายวีรพงษ์  นันผาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายศักย์วริษฐ์  ถือศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายศิรวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายศุภกร  จรรยารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายสรพันธ์  วิริยาทรพันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสุพิชชา  ชัยสินทรากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายสุรีย์ลักษณ์  คูเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายอักษรินทร์  อัศวะอำนวย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายอานนท์  คุณแสน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
594 นายกฤตภาส  แซ่ตั๊น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายเทพทิต  วงษ์แก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงวนัสนันท์  เจียรประวัติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นายศุภโชค  เกษรประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอัญญ์วริญ  กฤชาภัทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญจณา  หงษ์ทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ถี่ถ้วน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สถิตพัชรกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิณห์วรา  คำสอน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิดาภา  วรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายจิตพัฒน์  พงศ์ศิลาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเจษฎา  วีระญาโณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฉันท์หทัย  เลิศเมฆปรีชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชนกันต์  ผลดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชวัลญา  อินสอาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชินดนัย  เสมอใจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงญาริญ  ใบพิมาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันโท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณปภัทร  คำประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัชชา  โพธิพูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์  อยู่สบาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐธิสา  เม้ากลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวรัมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายดรัณภัทร  ศรีโยธี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนพัชร์  ก่อเกียรติธัญกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนัสสนนท์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนวพรรณ  เสนฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายนิติธร  สุนทรตรึก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเนียนน่า เชฟเพริ์ด  โอบีซี่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปนิตา  พรมเทา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  สินสมบูรณ์ชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปรียาวดี  หม่อนแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปัณณทัต  อินสอาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัตถกร  สิริเรืองสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปุณญิสา  บุษเนตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณยนุช  เจริญพานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพชร  เฉลิมศักดิ์ตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพรรษชล  วิถี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพรรษสรณ์  โตภาพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพลไพศาล  ติยะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพลลภัตม์  ซื้อประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพัชรดนัย  ละม่อมสาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชญาภา  กีฬา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังวาลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ไชยทัศนพัชร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเพชรรดา  บวรชัยศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงภวิศรัณอร  ธนภัทรากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายภีมพสิษฐ์  พรหมศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทรวงศ์ทวี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภูริช  ภูวาปี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ออเรืองเอก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวรพิชชา  พุทธา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวรวลัญช์  โชติธนัยสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  พีรภคพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศรัญญา  อธิวัฒนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศุภกร  วาณิชวิทยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองดำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสัณหณัฐ  สรวัฒน์นุกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสิรธันย์  โสตถิวรรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสำราญรุ่งเรือง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุพิชญา  วีระญาโณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเสษฐสิทธิ์  ก่อเกียรติธัญกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอภินันท์  บำรุงจิตต์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอริษรา  เครือแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายเกียรติคุณ  ฤกษ์นอก โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายจิณณวัตร  คำฤาชา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายจิรพนธ์  ใจกล้า โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายฐิติวัสส์  กงเพชร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายณัชพล  ประจวบโชค โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณัฐนาพิน  จิรวิเศษกาญจน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จิรวิเศษกาญจน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงนลพรรณ  เฉยไว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายนลวัชร์  นุชฉายา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไชยภัทรมงคล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงรัณรดา  พรวิไลกุล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  บูรณศีลสุนทร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายวรณัน  เวียงนาค โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายกมลทรรศน์  วงษ์ประเทศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกัญญพัชร  บุฝ้าย โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายจารุกฤต  ท้าวภุชฌงค์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิสุริยา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณธิดา  วิทยารัมภะ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงทิพธิดา  อารีสิริมงคล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธัญวลัย  ชลมั่งคั่งอนันต์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่โก๊ว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพชร  ผดุงศิริกุลชัย โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพรพิพัฒน์  สอนภาษิต โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภัทธิรา  วงษ์กวานกลม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภัทรศยา  ทุมทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศุภเดช  แสงเรือง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุณัฐนันท์  อดทน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอุรัสยา  ไกรศรี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภัททิชา  สุขเกษม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงภัทรินทร์  สร้อยเงิน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายศุภรากร  วิถุนัด โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายอภินัทธ์  เดชาโชติคุณ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธนโชติ  จูสวัสดิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพงศ์ธร  โพธิ์ศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรินรัฐ  พลอยเพ็ชร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอรอนงค์  ว่องวิศิษฎ์สกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายเกา เฉิง  หลี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายคณาธิป  นาตาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรยวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายพัธระวุฑฒิ  ธรรมะปิยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรยวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวณิชนิยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงภัทรมน  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายภีมพัฒน์  สุขรอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสุพิชญา  อุดมผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายณัฏฐภัฒ  ปีวราวิราพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงปาณิสรา  โสภณธนเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรวิษฎา  จึงตระการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวิชชากร  กาวิชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอิงครัต  น้อยประสพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายนตตะวัน  โตวัฒนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายชนน  สุวรรณมนตรี สถาบันการศึกษาทางไกล ชลบุรีเขต 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายปิยภัทร  จึงสงวนสิทธิ์ โรงเรียนสุขฤทัย ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณัฐนนท์  ทะนันชัย โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายณัฐภัทร  รัชพรมงคล โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธีรดา  แซ่คู โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายธีรากรณ์  เชื้อชาติสิงขร โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิรัชกุลวาณิชย์ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปุญญตา  งอกงามสกุลชัย โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเฟยยี่  เจียง โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายภูธเนศ  พันเดช โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายอนุรักษ์  บุญช่วย โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายณภัทร  หลิน โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.6 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกรภัทร  ชุมพล โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณิชชา  มุทาวุฒิกร โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพีรวิชญ์  รักษาศีล โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ป.5 วิทย์ประถม