รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกลวัชร  ภาระกิจ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศิริวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญชนก  มากทรัพย์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายดิศพงษ์  ผิวเงิน โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายภัทรดนัย  คำแหง โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายรัชฌานนท์  บุญมา โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรินรำไพ  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชนิภา  ชมวงษ์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเกศราทิพย์  ตั้งหมั่นเพียร โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณิชาวีย์  ใจเย็น โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายธนกฤต  แก้วงา โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายธนพล  นามบุญ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญจันทร์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายนฤวัต  กระแสโสม โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเบญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปสุตา  ชมวงษ์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญดก โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพัชชาภา  คนมีสัตย์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสงศรี โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทุ่มทั่ว โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวชิราพรรณ  มงคลศรีสะอาด โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวิมลมาศ  มงคลศรีสะอาด โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายวิวิศน์  คำพุฒ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศิริภาลักษณ์  ดีหามแห โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอิสริยา  เพ็งมา โรงเรียนตลาดบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกฤตยา  วิชาทา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติกานต์  เสวีวัลลภ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลญาดา  สมพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกุลพัชร  ภิญญรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเกวลิน  วงษาเจริญกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนากานต์  งามวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชมนิตย์  วัชธนธิกุลพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชยันตี  โอ๊วเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วบุดดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตันเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐชยานันต์  นนทเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐชานันท์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพงศ์  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณิชมน  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายทวีวิทย์  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  หระทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนัช  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนิดา  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนิดา  แสงสี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียวจันทรทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธีรนันท์  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนิพิชฌม์ภาส  เพชรรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปกณฉัตร  วงษ์ปุ่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปภัชญา  พราหมณ์เอม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์นิติพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพชร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพชรพล  วนกิตติวัฒนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรชนก  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพริมา  ลิมปพยอม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชญาสินี  ศรีวิเชียรรักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภษมน  วุฒิคัมภีร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณีเวชศิลป์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูมิวเมศร์  ปัญจวุฒิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายภูริ  ศิริวัฒนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงโยษิตา  อินเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรปภา  สินสุพรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศุภางค์  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอรรถกฤษ  สาติวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอลิสา  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอัสนี  ศรวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอาทิตย์  มุสิเจริญรักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณีคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิ่นกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกัลยกร  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกานดีษา  สนธิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกิตติ  คงกำเหนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกิรณา  พงษ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงขวัญดาว  นามเคน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงของขวัญ  คล้ายปาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจักราภรณ์  สุขอยู่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจุฑามาศ  กุฎเพ็ชร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายฉัตรปกรณ์  กุลพานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฉัตรปภัทร  กุลพานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนจันทร์  สุขสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชนสรณ์  เพ็ชรกิ่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชวลักษณ์  ไชยวงค์ทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชินพัฒน์  แย้มเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณพัดชา  ลี้วาทินแสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัชสิริบุญญา  โพโส โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  แย้มวิทยา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  แสงแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐดนัย  วิเศษภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐสินี  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณิชมน  รักษ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเดชาวัฒน์  สองศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงทัณฑิกา  เขียวสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธนพร  วรรณทนะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพวัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มะริด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนฤเศรษฐ์  สิรกนก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนวรัตน์  อินทรักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนันทวรรณ  ตันติศุภกร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปณิดา  วงศ์นิติพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปรียาภัทร  ทาทองหลาง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปรียาภัทร  ยะหัตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปุญญาพัฒน์  อินทศร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปุญณิศา  สืบเสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปุณญิศา  เขินแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปุณณภา  เหมพิจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพชร  ศรีพิพัฒน์พิชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพชร  เวียงแสง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรเทวี  จิตนะวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรรณวรท  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพลชา  รัตนเดชกำจาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพลอยชมพู  ติรวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพลอยธิดา  พลอยประสงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพัชรพล  พัศเย็นสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพ่าน พ่าน  หลิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชญาภา  ปั้นเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  วิมลสถิตย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มากพูน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  แสงเมฆ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพีรดา  ปวงก๋องตั๋น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพุธิตา  มะวงค์สา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภัทรดนัย  ลี้ชม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภัสพล  นพเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูริณัฐ  ใหม่ภุมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงยศรินทร์  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรษิดา  ธนกิตติ์ดิลก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเกษ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงรินรดา  วรพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ตรัยสูตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรัชยา  ศิริคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวราภรณ์  เผือกนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวริทธ์ธร  วีรรัตนารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวลัญชญ์กร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวัชรวีช์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวีรภัทร  เชิดสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศิลา  แป้งร่ำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศุภมน  ตันยะกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศุภัสรา  อำพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุทธีรา  ดาวดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุพิชชา  วิเศษศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอาชวิณ  ประเสริฐชัยโชคดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอารดา  เขียนวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอุรัสยา  ตั้งตนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แยม โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  สนเขียว โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รักสุด โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายพุฒิพัฒน์ชัย  บริบูรณ์พานิช โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมนัญชยา  โนนเทา โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายศุภกฤต  ศรีเกษม โรงเรียนวัดธารพูด ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเนวิกา  ใหม่หะรา โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรนภัา  ครุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายยศพัทธ์  วงษ์ไทย โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายยุทธภูมิ  ดวงโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงยุพาพร  พงษ์เถื่อน โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสุรัตน์  ใหม่พึ่ง โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงษ์ปัจฉิม โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายกมลภพ  วัลลานนท์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐรดา  จรรยาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเตวิช  เขียวขำ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทิพรัตน์  โยยรัมย์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนภัทร  จรรยาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนสิน  วิถุนัด โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนภัสสร  ทองสุข โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณณดา  พรหมเสาร์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรชนก  เปล่งปลั่งกุลภัค โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรรณิภา  ยศศรี โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพลากร  ทิพวัน โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทรพร  สิงเสื้อ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอรรัมภา  ชำนาญยนต์ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วกัลยา โรงเรียนวัดหนองบัว ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฏฐานุช  เครือผัด โรงเรียนวัดหนองบัว ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายณัฐกรณ์  งามริต โรงเรียนวัดหนองบัว ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพชรอาภา  นพตากูล โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพรรษา  เข็มนาค โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติพัฒน์  นพฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิจสิน โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญญามาศ  อร่ามศรี โรงเรียนวัดหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเบญจมาศ  อิสระพันธุ์ โรงเรียนวัดหนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยพัชร  นิราช โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพิภัทรพงศ์  นนทกาล โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมชนก  นนทการ โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรายุทธ  ธารีมาตร โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศลิษา  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศวิตา  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรภพ  แสนสุข โรงเรียนวัดหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสวรส  นพศิริ โรงเรียนวัดหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นันทวิชิต โรงเรียนวัดหนองบัว ป.5 วิทย์ประถม