รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลวรรณ  จฑรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤชธนา  ท้วมละมูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินธิดา  อัศวชีวิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญภัทร  สัมปันณา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตพงศ์  ชาตาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกันตวรรธน์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภัทร์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายคณาวุฒิ  ปภากิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจิตตพัฒน์  วิสูจน์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรพงศ์  แม้นนิล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรวัฒน์  คงภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรายุ  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญาฎา  มาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชนนนท์  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัดดา  อินลมัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชินกฤต  ครุฑคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายฐณะพัชร์  ภิรมย์วัชโรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่อชุนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐกฤต  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณฐพฤฒ  เกียรติเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณฐภณ  ศรีอุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณฐา  เล็กสกุลดิลก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณนิชา  ศรีพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณพิชญา  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชริญา  หล้าดวงดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐนน  มหาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพล  น้อยใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญซุ่นหลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐรดา  เย็นสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวัฒน์  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณาศิส  สวยค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชนันทน์  ช้างแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชาดา  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณิชาภรณ์  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิชาภัส  โรจนเพียรสถิต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเดชานนท์  แดงน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายตุลธร  ทวีการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  มาศศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนพล  ธุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนภรณ์  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภัทร  นพศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนรัฐ  ธุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนวิชญ์  พรมมาสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธมลวรรณ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญณิชา  แสงดีจริง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธัญเทพ  แสงทองสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธาวิน  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรสิทธิ์  โคนาโล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีราพิเชษฐ์  ขจรวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายนันฐ์ฐนัธ  บุญยกรอำนวย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนิชาภา  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนิตา  ทรัพย์คง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายเนติพงษ์  วงษ์จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปรรณพัชร์  โกสีย์วงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปราญวัช  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปรีดี  กาหลง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงป้อนสุข  สุนทรโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายปัณณทัต  อรุณมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใกล้ชิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปุณณดา  ดีแก่นทราย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพชร  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพสธร  ธรรมประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชธิดา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพัชรพล  วงศ์พิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพีรภูมิ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพุทธคุณ  กระแสสินธ์โกมล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายพุทธวิถี  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายภาคิน  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภาสกร  มณีโชติช่วง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปิ่นชาญชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายภูริต  คงวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูวาริช  ดลสุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมนัสนันท์  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายมาวิน  สรวมสิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวทันยา  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรณัน  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรรณรสา  พรรคโยภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรรัตน์  ต่านอำไพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายวรากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวรินทร  อันทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายวิชญะ  บุญประคอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวินิธา  วรรณุวาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวีรภัทร  น้ำเหนือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายวีรภัทร  ศิริประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวุฒิชัย  จุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวุฒิพงษ์  ภิรมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศตพร  ทองสว่างเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภาฉัตร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสรวิชญ์  พุกมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสรวิชณ์  แว่นกิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายสิทธินนท์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสุเมธี  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายหรรษกรณ์  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอติรุจ  จันโท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอนวัช  เจียรจรูญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอนาวิน  ดีแก่นทราย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอิศราวุฒิ  ผลศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเอยารินทร์  ลือนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงไอยรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกชนิภา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกฤต  รื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤตธนกร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤติเดช  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกองทัพ  ใยเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  พรหมคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกัณติทัต  สายสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกันตธีร์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรจิตติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกุลริศา  ขอเชิญกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกุลวดี  ธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเขมิสรา  เสาสมภพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายคณินฐ์  จันธรรมาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคทาธร  ศรีธีระเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจริงจัง  โพสพสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิดาภา  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรกร  กลิ่นเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรัชญา  ปลื้มศิริประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรายุ  แหยมเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณมั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชัยกร  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชินดนัย  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชินะวัชระญาณ  ปัทมะวัชระปราณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐพัชร์  เกิดเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐานิดา  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณฐกร  เที่ยงราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณฐศร  คงทน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณภัทร  ดาราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณภัทร  ยาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณภัทรธยาน์  เสนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐพร  มีสมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วิลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฏฐวี  ชัยสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐฏ์พัฒน์  นกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐนันท์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐพงศ์  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐพรรณ  เลิศวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พ่วงวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิฌา  วิโรจน์บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงดรัณรัชย์  วนัชพงศ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายทิชานนท์  หรั่งวิรุฬ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนทรัพย์  กิตยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนภร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนวินท์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนันชัย  นพโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนาธิป  แสงคลัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนาภา  ปานทุ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนิดา  อึ้งติ๊ดใช้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธรา  สิทธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธฤตวัน  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญรดา  เกียรติวงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีรภัทร์  ก่ำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธีระภัสสร  ขจรวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนรภัทร  ทิพยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนันทพัทธ์  ผลคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันพิชา  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิชาภา  นุชนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนิทธันต์  บัวตา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงบุษยา  อมรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปภังกร  ประเชิญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปรัณ  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปริชญา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปุณพจน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเปรมมิกา  พยับยุพาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพชรกร  สนิทธางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรญาณี  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพรเพิ่ม  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรหมมาพร  พรมตา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพศิน  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชาภา  เพิ่มนิยมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์วิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธีระเกียรติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพีรณัฐ  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรวัชณ์  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรวิชญ์  นิยุตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพีรศักดิ์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเพรียวพรรณ  วงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภคพง  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภควัฒน์  จริยานันทกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัชษนัญฑ์  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัทรศิตาภรณ์  วงศ์สุรเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัทรษวรรณ  วงศ์กลม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูบดินทร์  โตโภชนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายยุทธการ  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายรชต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรณกร  วรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายรัชชานนท์  ใสยันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรัญญา  พลอยปฐม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวิชชากร  พูลบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศรัณย์รักษ์  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศวิษฐ์  แย้มโสพิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิรพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิริกัลยา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศุภกร  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศุภเดช  ภู่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสรวัชญ์  ดะสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสหพรรธน์  อภิชนธนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเส้นทาง  อนุกูลราชกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงหทัยชนก  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอภิชญา  ภูมิดอนเนาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอรกัญญา  ขำทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สืบสงวนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอัษศม์เดช  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเอมิกา  พรหมบงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกนิจฐา  กันทาฝั้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกมลรส  บุญมา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกฤตเมธ  แก้ววิไล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกฤศ  จิตตะพิบูนน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายกษิติ์ดิตถ์  กลัดเจ็ด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกัญจนพร  เบ้าสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายกันณ์กร  อุดเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายกันต์ภุชิสส์  ปาสาณพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายกีรติกร  คุณวุติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกุลปริยา  กตัญญสูตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกุลลิสรา  กตัญญสูตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเขมิกา  เอี๋ยวชุด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงโขมพัสตร์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฆนวรรณ  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจิรวดี  เย็นนิกร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ชิวปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายชนกันต์  พัชรารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชนิดาภา  ปัญญะวิก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายชยพล  ชื่นรัตนาวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชยานิล  พรมย่อง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงญานิศา  ไพราม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณฐวัฒน์  เสาวกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายณพัฐกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัชชารีย์  เลี่ยมสันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญรบ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  สุจิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐชนพงษ์  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณัมคุณ  ทองดาวเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณิชาภัทร  วังสะอาด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายธนกฤต  คงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธนภรณ์  อ่วมสา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนเสฏฐ์  โสฬสประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธมน  ศิริธร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนันท์ธร์พัช  พรชนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนันท์นภัส  จุกสีดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีอุ่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนิกษา  พรหมเสน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนิชาภา  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนุชญาดา  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายบุญยวัฒน์  ดอนกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปนิดา  พึ่งรัตนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปภัทชญา  แสงงาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายปภูมิ  ปัญจมาตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปริยาภัทร์  วิชาวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปุญญิศา  ทับทิมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพงศนาถ  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพรปวีร์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิชญธิดา  คูเจริญไพบบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพุติพงศ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พงษ์สีดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภคพร  แสงอภัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงภคภัทร  ปลั่งกลาง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายภัทรพล  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายภาณุภัทร  ธาราสุวรรณกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภีรดา  ภูมิภาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายมนัสวิน  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายยศกร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  คุณุทัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายวรัญญู  จงวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายวรินทร์พัชร  พระพรหม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวริศรา  อุ่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายวินทวิชญ์  จรุงจิตรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวิภาดา  อภิชาตพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวีรดา  อินทะโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศศิปรียา  พันธศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศิริภา  แก้วโกย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายศุภบูรณ์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสรัญญ่า  ทองอยู่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายสัณหนันท์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายสิรวิชญ์  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสิรี  เนียรอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุธีมนต์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสุพิชญา  ชะระภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสุภัสริญา  นครชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอชิรญา  เสาวกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายอติวิชช์  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอธิติยา  ฐิติกรเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอภัสนันท์  มณีมาศกระจ่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอรรถนนท์  เทียนทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายอลงกรณ์  พงษ์นะสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอัยลดา  ธรรมดิลกวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายอาณัต  สารทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกชพร  ยืนยง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกนกรดา  ชะสิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกนกรวี  เจิมจรุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรพงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธนสุทธิเวศย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกรรณภัทร  กังหลี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกฤติยา  ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกฤษธินัน  นันที โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกวินภพ  โคตรสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญณภัทร  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกันต์ธิดา  สัตตบุศย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกันยากาญจน์  จันทร์คำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกานดาณภัทร  แสงอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกานต์มณี  ผลเอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วจินดารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วจินดารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิตติรัตน์  กิตติสาโร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์หอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเขมมิกา  พิลายนต์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายคณิศร  สวยสะอาด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงคุณิฎา  ลานอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจตุรภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายจักริน  แก้วนพกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจารุพัฒน์  สิตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิดาภา  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิดาภา  หนูสี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิรฐา  คำแหง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิรนันท์  โกพระ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจิระภาคย์  สร้อยภิตินันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรัชญา  คำแหง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิรัชญา  ประมวลวัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจิรายุ  เย็นนิกร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจิลลาภัทร  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจุมพลภัทร์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายฉัตรมงคล  บุญกล้า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชญาดา  ยังให้ผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชญาธร  อินทศร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชญานิศ  แสงเพลิง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนิกานต์  ชมพูผุดผ่อง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนิดาภา  จงวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชลิตา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์หอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชัญญพัตร์  ยินดีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชัญญานุช  นพมาต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชิมิธาร  ข่ายมณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเชษฐกิตติ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงโชติกา  สินสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายฐานภพ  กุณคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แขกเทศ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณพชิรา  สาคร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณพัชร์สุภา  เกรียงอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณพิชญ์  นามมุงคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัชพัชร์  แก้ววิเศษ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เมฆจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองขาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐชนน  เชาวดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐชา  จำรัสพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  จันทแสน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐพงษ์  กุลศิริรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีปาน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณิชาดา  สุภาพเจริญกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณิชานันท์  ดอกบัว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงทิพรดา  เหลือศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนกร  กาญจนะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนกร  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธนพร  เจริญผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนภัทร  ศรีคำดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนภัทร  อาจบัณฑิตกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนวินท์  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนาธิป  มหามาตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนิดา  สีวิหก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุปินตา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธัชฐพงศ์  มาเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงจำรัส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญมณฑน์  เสืออ่วม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธัณย์สิตา  สมบูรณ์ฐิติกร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธันย์ภศุตน์  เฮงตระกูล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธีฑายุ  เสาวนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธีรตา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนนทกานต์  กองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภัสสรณ์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนราธิป  โตศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนัทชา  หนูนาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนาราชา  ศักดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนาวิน  ติละกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนิชาภา  ปั้นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายบารมี  อินม่วง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปกรณ์  ชาวน้ำปาด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปฐมน  ด้วงคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปทมวรรณ  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปพนธีร์  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปรมินทร์  กิจการ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงประภาวรินทร์  จิตตะพิบูนน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปริญญา  สุนทรวิทย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปริวัฒน์  ประเสริฐไทย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปรีญาดา  ต้นตระกูลชูศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปรียานัน  ศิริเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปรียาพร  คำแสน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปรียาภัทร  มุทาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปวิช  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เลิศโรจนฉัตร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปัณณธร  ทองนพคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปัทมพร  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปาณิสรา  ลิ่มเชย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปุณยนุช  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเปาวลี  อุปฮาด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพงศกร  รัตนพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพชรดนัย  ฟักทองพรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพนิตพิชา  บุญเพ็งศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ธนจิรเวโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพฤกษ์  ระเบียบ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัชฌิรภรณ์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพัชรพล  จิตตะวิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ชุมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพัฒณวิชญ์  กฤตศุภฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สายทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิจิตรนพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิชญา  ศรีวิเศษ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพิชัยยุทธ  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยะขัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพิพัฒนพร  ฮะสุน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพิพัฒพงษ์  ด้วงอ่วม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพาพรรณ  ด้วงอ่วม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพิสิฐพงษ์  ติละกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ด้วงเผือก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภรปพัฒน์  โพธิ์ฉัตรมงคล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภัณฑ์ณภพ  ฮกเทียน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัททิยาภร  ถ้ำกลาง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญหนุน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัทรปภา  คงใหม่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภัทรพงศ์  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภัทรพล  ชายน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรมาศ  นัยน์ปพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรวดี  สิทธิเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทรวิมล  ตันไล้ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาคิน  จาวพิทักษ์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภาวัช  แก้วมีศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุยโต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูวเดช  วงค์กำภููู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์ศรีชั้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรดา  เจือกุลบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายรวิกันย์  อายุโย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรวิษฎา  พ่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรวีนันท์  หิ้งทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงรุศดา  ประสงค์สุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงลภัสญา  ขมหวาน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงลภาวรรณ  โภคทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวงศ์วัฒน  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนะชิตธวัช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ภูมะลี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวรกมล  เปียนขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวรินกานดา  บุญเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวรินทร  ศรีมาลา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวริศรา  กลัดเสวก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวิภาดา  โสวัณณะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวิศรุตา  รุ่งอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวีรภัทร  ุพุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสงค์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศรัญณ์  เหลือเริ่มวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศศกร  เขษมสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศิรวีร์  ไชยณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศุภฤกษ์  ยิ้มพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศุภิสรา  ค้ำจุน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสมชาติ  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสมิตานัน  จงวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสัญชัย  สุรศักดิ์โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิรภัทร  ธูปหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสิรวิชญ์  เล็กไม่น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสิรัชชา  สมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสิริกร  คณะธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จิตรอำไพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุพรรษา  แผนจันทึก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุภัชชา  ห้องตรง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุภาณิศา  จันทร์อยู่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสุุกฤษ  พรหมภักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงโสภิตา  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงหทัยภัทร  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงหลินเอิน  โจว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอครณัฐ  สวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอธิษฐ์  อู่ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอภิชัย  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอริสา  ทิมอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอัครินทร์  รักธง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอังศนา  เรืองศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอัญชิสา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ปานหงษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอัสวิน  ตุ่มศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอาณาจักร  แหลมเขาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอาภัสรา  อนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอารดา  จิตร์จำนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงไอริณ  ยศโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณัทกร  สุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายธันยเทพ  โพลงเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายนนทชวกร  สุทธาพัฒน์ธานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปพิชญา  แสนเป็ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปวริศร  ไวยสูงธานันท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายปัญญ์ปุริส  เงินปัญญาธนัตถ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายปุณณวิช  โอนนอก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายพชรพล  พิชัยยุทธ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายมหาสมุทร  นันทมานพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายกฤตภาส  สายสุด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกฤษดา  วรสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงเกศกัญญาภรณ์  พิริยพฤนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายคณิศร  จิรอาภากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจิดาภา  แสนใจกล้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงจีรนันท์  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชญานี  มิตะมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชนิดา  อินลมัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชุติวัตรฐ์  ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วสิมมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายติณณพัฒฐ์  บุญยะภาสน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงธนพร  ทองประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธีระพงศ์  เครือสุนทรวานิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายนราวิชญ์  รัตนะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายนฤเบศวร์  ศรีเสาวคนธร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพนิตพิชา  ซื่อตรง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายพัชรพล  ยงยุทธ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงพัชรสิริ  ธรรมวรางกูร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรนุช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงมุฑิตา  สลีอ่อน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสโรชา  เทศกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสิขรี  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายสิร  นิ่มเรือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนสินธ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายสิรวิญช์  ลิ้มนิยม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอิทธิพร  รุ่งสอาด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายกิตติ์อธิศ  อนุราชเสนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจักร์ธรารินทร์  รัศมีมณีกล้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชยุตม์  ไพบูลย์โรจน์รุ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชัยวิชญ์  วิชิตวาที โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณชัย  เพ็ชร์วงษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัชชา  ปิติธนากรกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัชวัชต์  แช่มภูธร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายณัฐพล  อวยพรรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายทัตเทพ  นิตยานันทะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปการ  วงษ์ศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายปภังกร  ไทยนิยม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปาณิสรา  พิมพา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปิยภัทร  ทัดโต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปุญญิศา  คุณอนันทวณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภรณ์จิดาภา  ดิษฐาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรกร  เอื้ออานันท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิรวิศัลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายรัชชานนท์  ยศประกอบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริกร  บุญศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอนนท์ลดา  รุ่งสัจบริรักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกรธัช  กิจเจริญไชย โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงชนิสรา  ตัณฑวุฑโฒ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณธฤตา  เกียรติฉวีพรรณ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัชชา  สุขสงวน โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงณิชาพร  พระนคร โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงทริชา  วิญญาณ ซัน โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปุญญิศา  พรพิทักษ์กุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพลอยนภัส  พูนสุขวัฒนา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพิมลดา  กลิ่นเจริญ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายเมอร์วิน  ตั้งกงพานิช โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงรัญชณ์พิชชา  ประดิษฐพัสตรา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายสิรวิชย์  กิตติคุณ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนรวิชญ์  กิจเจริญไชย โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ว่องปฏิเวธ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายกิติศักดิ์  กางถิ่น โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชลวิทย์  มาชรงค์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายดนุพรรธน์  สิรเสถียรกานต์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปทิตตา  มาชรงค์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปุณญฤทธิ์  จิตรามาศ โรงเรียนศรีวรการ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงภิณญาภรณ์  ปลั่งดวง โรงเรียนศรีวรการ ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงศุภัชญา  พรมเสาร์ โรงเรียนศรีวรการ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายสุทธิภัทร  อุบลวิรัตนา โรงเรียนศรีวรการ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเก้าพิสุทธิ์  หล่ออุดมพันธ์ โรงเรียนเซนแอนโทนี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงรวิสรา  กุลละวณิชย์ โรงเรียนเซนแอนโทนี ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงคนันดา  อังศิริ โรงเรียนเซนแอนโทนี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายมนต์มนัส  สุทธิพินิจธรรม โรงเรียนเซนแอนโทนี ป.5 วิทย์ประถม