รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงได  พัด โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปาริสา  ศิริเจริญ โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงบุลภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านตรอกนอง ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงรยาพร  สีสด โรงเรียนบ้านตรอกนอง ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายวรรธนัย  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านตรอกนอง ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกมลชนก  พูลชัย โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงญาดา  ชัยชาญ โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผลาพพฤกษ์ โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเมษญา  แถวเนิน โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อัตภูมิ โรงเรียนบ้านตรอกนอง ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤติพงศ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวิสรา  กะวิ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทิมา  วรรณประภา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรพัฒน์  สัตย์สาร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเจนจิรา  ใจชื้น โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนมน  ศรีสุข โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายโชติภณ  อ่อนอั๊วะ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ว่องไว โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพบ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญรัตน์  วิสุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนภัสกรณ์  พุทธา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายนภัสดล  ปั้นชู โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนฤภร  ร่วมใจ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนลินนิภา  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิศาวันท์  อยู่เกษม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงประภาวัลย์  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยพัชร  จันทร์มี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปิยพัฒน์  ปริ่มผล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพนัชกร  รักษา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพรชัย  พลาศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญสะอาด โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัชรพร  แปลงโสม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุธรรม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สาระวัน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญอภัย โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงมาลัย  เที่ยง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายรวิภาส  พยัคใหม่ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรารัตน์  รักษา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิวิมล  ปราศราคิน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศุภิญาณ์  ผลนิยม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงโศภิชา  เสนะกูล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสตรีรัตน์  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสิรินทร์ลดา  คำแหง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุวรรณษา  ธรรมเกษร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเหนือฟ้า  โคตรบรรเทา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกันยกร  พุกไทย โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดำโดด โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลพุฒ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกิรติพันธ์  ชำนาญไพร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจตุรภัทร  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิรัชยา  รักษา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมศร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายโชคอนันต์  สินถาวร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณฐนน  พรมเสน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณฐมน  พรมเสน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณภัทร  นาคนวล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐกร  ตั๋นบี๊ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำรัส โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเตชสิทธิ์  ขันติวงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงทิพย์ธารา  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนภัทร  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนัชชา  คล้ายมอญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญยรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบุญญาพร  ผากากอง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงบุญญารัตน์  ดีทูล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปฏิพัฒน์  ผดุงอัฐ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปภัสรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปิยเชษฐ์  อยู่เกษม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายปิยพัทธ์  ทรงพุทธ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปิยพัทธ์  วิเศษบุรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพชรพล  แก้วไก่กา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตหาญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สอนบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิชญา  อาปะมะกา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภคนันท์  สุดลาวดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูวสิษฏ์  ศิริเจริญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรวิวรรณ  เมืองแสน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วมณี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศุภนิจ  เจตวุฒิประภา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสิงหา  เงินดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสุภคม  คำสวรรค์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสุเมธ  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วนาหอ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอนัญพร  นิติมานพ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรรถพร  พิณรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยบวร  ดีมุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายโซโม  - โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐพล  ขุนวิชิต โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธนวรรธน์  เทียมเขา โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายธัชพล  พุทธอุทัย โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปริยากร  อุทธาอาจ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพชรพล  ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกิตตินัน  แก้วมณี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเขมทัต  สุรินทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชยังกูร  เครือวัลย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนาวี  อาจหาญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีภุมมา โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีจินดา โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมณฑิตา  สุมิตร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรกานต์  ปล้องเงิน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศราวุธ  ฉายฉันท์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสโรชา  อรรถวิล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสาธิตา  แอกประโคน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิริกร  กุลมาศ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุนันทรา  มุ่งสวนกลาง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายคำแก้ว  ลัตสะปานี โรงเรียนวัดน้ำรัก ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐฐา  แสนยะ โรงเรียนวัดน้ำรัก ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวัสสพล  ใจห้าว โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชญาภา  คุณกะ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฎฐกมล  สังขวัต โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐฎ์ตวัน  จำรูญ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญโกย โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณิชภัทร  สุทธิสรณ์ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพีรวัฒน์  หมู่เกษม โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศุภโชค  ผาสุข โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอรวี  เกตุมโนรมย์ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอารียา  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงบุญญาพร  กุศลจิตต์ โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภคิน  ท้วมโสภา โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทรากร โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนาธิป  สร้อยศรี โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธมกร  ผ่องวรรณ โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคสกุล โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพิเชษฐ์  บุญไทย โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภาวิณี  ใจเย็น โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวรพงษ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสิริวิมล  ดวงกระจาย โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสุรเชษฐ์  สาคเรศ โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกนกนิภา  จันแดง โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายกิตติธัช  พวงนิล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงขวัญกมล  แสดงผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงโชติรัตน์  ทองทับ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายไชยภัทร  ขาวโอภาสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธรรญชนก  บุญชู โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตุวันดี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุวรรณา  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอธิวัฒน์  อารามรักษ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายอัครพล  นามโนนเขวา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงไอลดา  พันธ์อุดม โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโสภา โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายชลธรรม  วัชชะกิตติกรณ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชาหนู  ชาด โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลางคุณเสน โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณิชากร  กุดแสน โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สวายคำ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายณัฐพงษ์  สังขหัส โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐพร  พลปลัด โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธณัฐธิดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธิติวุฒ  ฤทธี โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูมิพัฒน์  ท้าวเทพ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรัทยา  ศักดิวงค์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศุภลักษณ์  แพรงาม โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริอาภา  ไชโยบัว โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุภิญโญ  เลิศศรี โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอชิตพล  ไชโยบัว โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอิทธิพล  ทับทิมแสง โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงช่อฟ้า  รอบรัตน์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพัทรดา  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงริน  เมิก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูป้าน โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์เดช โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤตภัทร  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนศรีทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภวิกา  เมษาดี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิภา  ดีพร้อม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิวิมล  สาโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐพล  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดพังงอน ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธนิตศักดิ์  บุญครอง โรงเรียนวัดพังงอน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธันยพร  ผลพืช โรงเรียนวัดพังงอน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญวีระธรรม โรงเรียนวัดพังงอน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภาณุพงษ์  ซาอุไลย โรงเรียนวัดพังงอน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงลภัสญา  เที่ยงกลาง โรงเรียนวัดพังงอน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวิสา  ยมนา โรงเรียนวัดพังงอน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชัยวัฒน์  สุดเฉลียว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงถลัชนันท์  กอนแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายธนากร  สีนน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรภพ  จรูญศรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปิยะพงษ์  สามัคคี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปิยะพร  บำบัดโศรก โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  บุญตา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพีรเดช  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายรัฐศักดิ์  กิตติเวช โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
188 นายวีโย  บอน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศรัณพร  สันทัสนะโชค โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายอนิรุจ  สุขศิริ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายเอวา  แก้วแกมกาญจน์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงงามศิริ  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงตะวัน  ฉาย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายทินพล  การินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพิสิทธิ์  เทง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวรภัทร  ไตรวงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลวรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนากานต์  เย็นวัฒนา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชนาธิป  เงาภู่ทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาณเรศน์  พวงเงิน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐธิชา  แก่กำเหนิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภคินี  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  รักความชอบ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิริรดา  สาดมะเริง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีอรุณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงไอลวิล  วาตะ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยศรี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกันยกร  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติทัต  ใจพินิจ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงฉันทนา  สีดาชาติ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัชญา  สาระชาติ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลือเรื่อง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพรนภา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายพีรภาส  แสนขันติ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวริญญา  วิชัยศาล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงโศภิตา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายสหรัฐ  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุเบญจา  มอญดี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอรจิรา  ปรีดา โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงญาณิศา  ป้องขันธ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะทองดี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปนัดดา  ชินนาหอม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปาลิกา  หัสเดช โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพลวายุ  สนามพล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวริศรา  พิสสระ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ด้วงเหม็น โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยฮ้อย โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอนันตญา  นาคเสวี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอภิญญา  นาคเสวี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูวนัย  พลนงค์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกมลกานต์  ชนะไชย โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขวัญทอง โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐชา  โตไทยสงค์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทัชชกร  เจริญสุข โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารศิริ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงน้ำค้าง  รอสวัสดิ์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปวรปรัช  นามนุ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพชร  พรหมสง่า โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณบุตร โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพุทธฒิภัชร  เทียนลาย โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิภากร  สุนันท์ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุชาดา  กรานเคารพ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณฏฐพล  สุขสบาย โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณรงเกียรติ  นิคม โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนนทพัทธ์  สุขสบาย โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกวิน  พันธ์จิตร โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายจักรภัทร  ตะพองมาศ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายชยุตพงศ์  มานะศิริ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณิชากร  อินทร์แย้ม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงดาริน  หมื่นราชา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนริศรา  สรรพกิจ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอลิศรา  คุ้มเผ่า โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกณิการ์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงคุณภัทร  คำชาติ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมาก โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุดสายกรวด โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชานันท์  สุขโสภณ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณิชารัศม์  ศิระวิเชษฐ์กุล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายต้นตะ  ต้น โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนพร  ทองสายใหญ่ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรวัฒน์  แป้นสุข โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ฤกษ์ดี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเปรมมานัส  ถิ่นมัธยม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์กสิกรรม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรมิดา  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัตภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสิรินทรา  ลำใย โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุภาวดี  สีนิลหรั่ง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเสาวลี  นวน โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำแพง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอำนาจ  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรัตนา  พานทอง โรงเรียนบ้านตามูล ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงลภัสรดา  จั่นเขียว โรงเรียนบ้านตามูล ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิตาภรณ์  ศรีศุภวุฒิ โรงเรียนบ้านตามูล ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงจันเดือน  ซวน โรงเรียนบ้านตามูล ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรัตนา  ซวน โรงเรียนบ้านตามูล ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอุไรพร  รอดเขียว โรงเรียนบ้านตามูล ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจีราภา  เก็บผัก โรงเรียนบ้านตามูล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มงคลศิลป์ โรงเรียนบ้านตามูล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรพสุธา  ด้วงวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านตามูล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรญา  หลงวงค์ โรงเรียนบ้านตามูล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์บิน โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศิริญากร  จันทภักดิ์ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 คณิตประถม
292 นางสาวกมลกานต์  หน้าใหญ่ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวทิพภารัตน์  วาจาสัตย์ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณา โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปิยะพร  เพชรกิจเจริญ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวริศรา  หลักฐาน โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวสุจิตรา  มั่นจันทึก โรงเรียนบ้านจันทเขลม ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจันทิมา  อินหอม โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจิตาภา  มีทองพูน โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชนนิกานต์  อินทอง โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐพร  มูลสิงห์ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายทินภัทร  ใจกิ่วแล โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูมิมินทร์  ถาวร โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ฟูกลิ่น โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรุจิรดา  คัลลัย โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวิมล  นาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านจันทเขลม ป.6 วิทย์ประถม