รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  กนกวิลาศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกนุช  พร้อมเพรียง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกศักดิ์  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤชนน  พลอยประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤตทิตา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติพงศ์  คงคารัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษตฤณ  ภาระเปลื้อง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกศิษพัฒน์  บัญญวัตวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องกฤษดา  สังฆธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญจน์กมล  โชคดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  สุวรรณเวียง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกัณฑ์จศักพงษ์  ทรัพย์เกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันต์ระพี  เยี่ยมรักชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกานต์สิริ  พัสนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิติธร  บุญญาวานิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกณิศา  นิ่มนวล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายแก่นตวัน  โชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญกวิน  จันทนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคณพศ  ศรีบุญชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายคณพศ  โกเนตร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจรรยวรรธน์  เชียงใหม่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจักรพงศ์  บัวระบัดทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจันทร์จ้าว  สุทธิสาคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจันทวรรณ  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายจิตรเทพ  เดชสุภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเจษฎา  กิมศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายชนาเมษ  บึงกระเสริม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนิสรา  นามสอน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชาติรัญชน์  บุญทัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงโชติกา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงโชติกา  รำพึงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายโชติชนิต  สุสมวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงซิดนีย์  ไทยเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  คงชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  คัพภะเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายฐิติพงศ์  พิมศร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกเนตร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณชพล  ปาณัณณพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐพัชร  จันทรกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐภณ  มีพืชน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณดล  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณธรรศ  เม็งตี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณปภัช  สารนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณปภัช  อุ่นเรือน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณปภัช  เลาหุไรกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณพัสสอร  พัฒนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัชพล  นาวารัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐชัย  หลิมเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐนนท์  แซ่เจ็ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐพัฒน์  เขมะสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐรดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันดาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายทัตนที  พรหมเทพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกร  ศรีสุขยงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกร  อิ่มผ่อง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกร  แสนใหม่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนบดี  โกษาแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนัชชา  เรืองรัตนภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนัชสิชณ์  จันทประสิทธิ์สุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูวา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมมิญช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินลพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธาสิต  จุฑาจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรเดช  ทองดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนนทกร  ทับทิมอร่ามวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนนทพัทธ์  บำรุงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนภสร  สรวลสรร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสนันท์  โชติธนชัยโสภณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนัฐทพิน  เอกปัญจะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนัทธมน  ประจงใจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนันทพัทธ์  นนท์นภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนารีรัตน์  นวชิระ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนิชาภา  สิโนทก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบัณฑิตา  วิพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงบุญญิศา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงบุญปริตตา  วงษ์บุบผา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงบุณยานุช  ขยันกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายเบญจชัย  นันทนพิบูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปกรณ์  คูวิจิรสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปณัสนันท์  อนันต์สุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปภากร  เพียรมงคล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ปิติภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปรัชญา  นึกหาการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปราณปริยา  บำรุงศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปริญญวัฒน์  อารีสกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปวริศา  เทพสุธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  สกลไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไกรยสินธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปาณิสรา  วิธีเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปานดาว  พูลศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปุญญธิดา  เขาจารี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปุญญาณัท  ภารดีรุจิรา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปุญย์  ตั้งทวีสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปุณณภา  คำพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุณยาพร  ธัญญะชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพชร  พวงพิมลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรลภัส  บูรณสมภพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรลภัส  มีลาภ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพราวดาว  โพโสภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพลช  เกิดเสม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัทธิชา  โชติธรรมจักร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชญาภา  ปัญญาสุทธิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชญาภา  พาทีทิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุกก่ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิณณ์ลิฏา  กล่ำถนอม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิทยรัศมิ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพิพัฒน์พล  สังขบุตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิรญาณ์  โชติประดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพีรญา  ราศรีกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรณัฐ  บัณฑิตสิทธิโชค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  อิ่มรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพีรัชชัย  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพุฒิภัทร  ขาวสะอาดในธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพุทธินันต์  จารุแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงแพรววนิด  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภคมน  กิจพิบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายภพธร  สุริยะจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายภัทรบุตร  ปลื้มสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงภัทรพลี  บุญนิมิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กีรติภูวรุตม์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภีรฎา  ภูคัสมาส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภูปกรณ์  ปุณโณฑก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภูมิรภีพัธน์  สุขนิรันดร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมนสิชา  สงวนจิตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงมินตรา  แผ่นผา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเย็นลี่  ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายรชต  กูรุ่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายรชตนัน  เมธนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรต  มีมงคล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรติชา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรัชญา  เฉลิมอาภากร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชพล  มาอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัตน์วรา  อภิดุลย์สวภัทร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรินรดา  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายรุจธวัช  ศรีสิงห์เดช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวณิชต์ชญา  ธรรมศร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวรรณวลี  กลิ่นขจร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรวลัญจ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรัณชญาน์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิศร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวลัญช์อร  รุ่งสาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายวลากร  สุทธิสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายวัฒธ์ชพร  ลือหทัยโอภาส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวัลย์ลดา  ธิดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวิชญพร  จรัลทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายวิภูภูมิ  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายวีระพล  นิลวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวีรินทร์  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวีวิชญ์รดาอร  สุรเนตรพศิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายศิภลักษณ์  โชติช่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิโรรัตน์  งาเนียม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศุภจิรา  มูลอ้าย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายสรวิชญ์  แสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสโรชา  เตชะพูลผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสาวิตรี  พันธสา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุพรรณษา  ขวัญมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายสุลักษณ์  โพธิมากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุวภัทร  ลี้รัตนศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายเสกชัย  พรพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วรรณสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงโสภิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอถิรกร  จินดาฤทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอัญธิดา  ซุ้มสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอัญมิณร์  อันทรง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายอัยยศักดิ์  รื่นรมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายอัษศดิณย์  จันทศร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอาริญดา  เลาห์ปิยะรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอุทุมพร  จันทร์อิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอุษณิษา  ศรีชุมพล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชญาณิศา  พุ่มเล่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปวริศ  แก้วสอนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพัชรพล  กมลธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รัตนมงคล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกนกพร  ธนพิชญ์กิตติกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกมลชนก  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกรฤต  รักษ์สุจริต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกฤตภาส  บัวศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤตภาส  พร้อมเพรียง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกฤติญาก์  อสุนีย์ ณอยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกฤติพงศ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกฤติมา  เชิดกายเพชรา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกวินธิดา  ระบบกิจการดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกวินธิดา  ไชยริปู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุพัฒน์นากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เสนาสนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกันตพัฒน์  สังฆเวช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกาญจน์สิริ  เจนการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกานต์สินี  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติธัช  คำแหง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกิตติพัฒน์  กิตติเรืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลชา  ประเสริฐศรีพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเกณิกา  สีพญา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคณพศ  นัดจ้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายคณาธิป  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายคัมภีร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายคุณกิจญ์ติ  กิติคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายคุณณณัท  ภารดีรุจิรา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายคุณภัทร  วัจวาทิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจิณพัต  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจิรภัทร  จริยภิญโญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิรภัทร  สกุลสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉลากกลาง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเจษฎาพิชญ์  พิสิษฐ์นิษฐ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชนาเทพ  บึงกระเสริม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนิกานต์  ปรีชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนิดาพร  สัจจาสัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชมชนก  ชัยภักตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชยากร  สังขนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชยาภัสร์  โชคอนันต์รัตนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชวินณดา  ชารีขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชัญญา  เจริญยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชัยภัทร  ภูทะศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชัยยุภัฏฐ์  ทองคำเขียว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชิติพันธ์  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่หลี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชุติมันต์  ชูไทย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายโชตคุณ  พงษ์ดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐปนีย์  ลิ้มรวยทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐิติพงศ์  พินิจคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิติยา  ก้านเพชร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายฐิติวัทน์  ทิพย์สกุลเดช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณกรณ์  พาสาลี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณฐนนท์  มนูสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณฐนนท์  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณฐพร  เทียมอยู่เย็น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณพัชญา  ทองไทย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณภัทร  จันลา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณมน  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณหทัย  ฉายเนตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชปภา  ดีเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัชรวาดา  ปอสูงเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มณีวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ป้องหมู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เกียรติอาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ไทรเมฆ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐชานันท์  คำรังษี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุยอย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณิชกมล  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณิชากร  โฆษิตวิทย์ศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายดาวเหนือ  วังศิริไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงดีรดา  ธัมมะปาละ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายตันภัทรพักตร์  ช่างเรือน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายตุลลพัทธ์  กิตติพัฒนพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเตโช  มูลวัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงทัสดา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนกร  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนกฤต  ตรีคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนกฤต  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนโชติ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนณฐฆพล  วรอรรถ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนเดช  พงษ์ศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธนรัศมิ์  อินต๊ะโมงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนวิชญ์  บัวบางพลู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนากิจจ์  กอบการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญชนก  ใจวัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธาวิน  เจริญสาคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธิติ  สุขพร้อม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีร  ธีรนันทน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธีรกานต์  ตรัยศิริเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนพวิชญ์  อินอำพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายนภทีป์  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนวินดา  ผาย้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนัชชา  งามเสงี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยริปู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  โพธิ์สอน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดจันที โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนิติยศ  แก้วงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเนติญา  รำจวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายบุญ  ไชยพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงบุญญาพร  โภคสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงบุญญาภา  วสุวัตรศรสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายบุณยพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปกป้อง  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปณิธาน  สุขโชคกุศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปภัชญา  เกิดเอี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปภาดา  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปยุดา  คำดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปัญญากร  ทัศน์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปัญญาทร  บุศยรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปัณฑิกา  นิวัติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปัณณทัต  หาญเหี้ยม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปัณณทัต  โชติบัญชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปัณณธร  เสียงหวาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปัณณพัฒน์  ทองมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปาณิสรา  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปิ่นบุญ  บูรพาพาณิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปิยธิดา  ระยับแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปิยนันท์  หมอนอิง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปิยนาฏ  คงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปุญญพัฒน์  คงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปุญญะ  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปุญญาพร  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปุญญาพัฒน์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปุญวัตร  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปุญวิรดา  คงประการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรพรรณ  จรเด่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพลอยนพัส  พุ่มพวง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพัชรพล  ไข่คำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพัชรภณ  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรเกรียงไกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิงหพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพิสิษฐ์  กิมศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพีพัฒน์  ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพุฒิสรรค์  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพุทธรักษ์  ร่วมรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเพชร  รำพึงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเพชรกะรัต  ไชยสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภริษา  ตันสุรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภัควัฒน์  ศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภัทรนนท์  สันตานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทรภร  รักวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัทรศยา  แป้นถึง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภิญญปันย์  เมฆฉาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุสิกวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูคิน  แก้วประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูบดินทร์  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภูมิกิติ  เดชาเมธาพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูเมธ  ตะกรุดเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูวสิษฏ์  ภู่อยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมินตรา  ปทุมศรีวัฒนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมินรดา  สัตยศิริโกศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรชต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรชภัค  ประชุมกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรดาณัฐ  บัวลอย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรพิชชา  โพธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรวีวรรณ  ประคองกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรัชนิพิษฐา  ชาวแกลง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายรัชเศรษฐ์  ปิยกุลชัยเดช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวงศธร  เจริญโพธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรรณวนัช  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวรัญญา  วรสวาท โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวรัญญู  เกษมวัฒนากุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวริศรา  สุขสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวริษฎา  วะสิโน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรีวรรณ  ผิวชวง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวศิน  บัวกะเหรียญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวศิน  วนสิริสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวาศินี  นาคแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวิชมาพร  จรัลทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิณัชญา  อัครเสริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวิทย์คณิต  พรมนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ศรีชัยวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศวรรยา  รื่นเอม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศศินัดดา  พาเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิรภักษร  ลาดวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสรวิชญ์  ศิริมาก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสาริศา  เหลืองเลิศวันชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสิรวรรตม์  กมุทโยธิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสิริกร  เดชาเมธาพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสิริชัย  แก้วงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสิริเชษฐ์  แสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสิริวิมล  ประมวล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุจินันท์  วุฒิเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุธิมา  เอมบำรุง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสุริยะ  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุวิภา  ธนานงค์ลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงแสงเช้า  นวลแพง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอชิรวิชญ์  พัฒนาดิสัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอนัญพร  ปราณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอนัณปภา  ปราณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอภิภู  ชมภูคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอภิวรรธน์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอรณิดา  ธงศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอริสรา  กิจชล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอริสรา  ปรีสมบัติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สนธิภักดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอิสริยา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอุษณิษา  ชัยฤกษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเอื้ออังกูร  สีฉ่ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤดินนท์  นาคประสพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกีรติกร  วรพิทย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจิรากัญ  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายโจเรล  โววิน บัญชาดิฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายชยพล  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชยาทิพย์  จันทมงคล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายณฐกร  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณธิดา  สมพล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณัฐชยา  ภาคจิตต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายบัวบุญ  โถรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงปทิตตา  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงเปนฟ้า  สุขสุดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพริ้มพราว  ศรีโสภณนิมิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายพัฒศนนท์  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพิชญุตม์  โยมญาติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงภัทรภัค  อุดมเลิศวนสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายภูภูมิ  พิริยวิรุตม์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเมธาภรณ์  เสวลาภี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรัชริน  กิจตระกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายวริศ  มนูญกิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายวุฒิธิพัฒน์  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายศุภกฤต  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสิริภา  ผลละออ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายเอกรินทร์  ถวิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกชพร  ง่วนพริ้ง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกณวรรธน์  วงษ์กำปั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกมลฉัตร  กิจทวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกมลนภัช  กวินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกมลวรรณ  อำไพโภคา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤตบุญ  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤตสระ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติศักดิ์  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทกนก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกันตินันท์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกันต์  สุขแสนสำราญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกาญจนา  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายคุณานนท์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจงรัก  ชินสิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจิตติพัฒน์  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจิรภัทร  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรัฐกิตติ์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิราภรณ์  อารามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชญานิน  สีเผือก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชญานินท์  ชินสิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชนิดาภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชัญญรัชต์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชาลินี  คล่องขยัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชิดชนก  ภิรมย์จิตร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณชภัช  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณปภา  วิเชียรฉาย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณภัชชา  พานิชพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณเสฏฐ์  รูปใหญ่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วัชรกุลธรไทย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐธวัช  วงษ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐนัย  ศิโรรัตนาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐพงศ์  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐวดี  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐา  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัลล์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณิชานันท์  สมตระกูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณิฌมน  คณะรมย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายดิฐวัฒน์  เอี่ยมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายทศพล  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนกฤต  กระจ่างศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนกฤต  ขวัญธนนภา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนกฤต  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนภัทร  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธนัญทิชา  โถแก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนัตถ์กรณ์  สกุลกิตติวุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธรพร  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธรรศพงศ์  จงทรัพย์ดำรง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธัญชนก  สุมิตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชนะวรรโณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธาริณี  ธนะเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธิตาพร  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีร์ดนัย  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรัชชวิน  วังศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนลิน  โปษยาอนุวัตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนันทกร  ฮกมาลี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนันธวัฒน์  เล็กเลอสันต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายบุญญวัฒน์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบุญญาพร  บุพโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงบุญรวี  บุตรครุฑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปริยากร  เล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปรีชญา  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปวันรัตน์  เพชรพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปองคุณ  บัวผลิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปองคุณ  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปาณิสรา  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปานชีวา  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปุณิกา  โชติรสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพงศ์เทพ  เบี้ยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพงศ์ปณตฐ์  กิจศุภไพศาล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศพัศ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพชร  สกุลกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพชรวัฒน์  กอมณี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพนิตนันท์  วงษ์กำปั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพลเชษฐ์  บุญโกย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพลวรรธน์  อภินันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพลอยชนก  บุญอากาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพลอยพิชชา  วรามิตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพศวัต  ชีพสมุทร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพัชรภร  สวนเดิมบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพัฒน์ฐิตา  เลิศคงคาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิชชาภา  กุลสุจริตทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิชญา  ขุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริไพศาลนันทกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพีรดนย์  สวัสดิ์ฐานคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพุฒิภัทร  สามดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเพชรชญาภา  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายเพชรแท้  พรหมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเพชรภูผา  สิงห์ชัยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภคิณ  ลิขิตดุษฎี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภณ  ปุญชุพิศาล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภักทีปกร  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงภัคจิรา  ทวีโชติกุลนันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภัทร์ธีนันท์  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภัทรพงศ์  เซี่ยงโหล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภัทรพล  ชัยอภินันทกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภัทรพล  เกษมวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภัทรพิศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภัสสร์ธิษา  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภากร  ธนะมูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภาษิต  วิเชียรฉาย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภูมรินทร์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูวรินทร์  ชูสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายมนต์ธนัท  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายมโน  บุญฐี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมารีสา  โชติชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงมีนญาดา  ธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเมธีพัชร์  ชนะไชยชุติภัทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายโมฮาเหม็ดรามีน  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายยงกาญจน์  โภคัยจิรพัส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงรณิดา  แสงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายรัชชานนท์  ใจสุทธิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรินรดา  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงลลนา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวรพล  บุญมณีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวริษฎา  ให้ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวสิษฐ์พล  พรหมงาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิรดี  คงคติกำจร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวีรภัทร  พิทักษ์เกชา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศรัณยรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์  สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายศิรวิชญ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศิลป์วุฒิ  กรีฑานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศุภณัฏฐ์  กนกเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสรันยา  ทิพยวรการกูร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสาริศ  จันทมิตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายสิรพรชัย  กนกกาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสุชัญญา  กะลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุชานาถ  ธารานาถ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุทธาวดี  ประสิทธิ์ธนชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสุทธิพงศ์  ลออภักตร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจสุทธิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุวิชญา  โธวริส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสู่ขวัญ  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงหทัยทิพย์  อภิชาติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอชิรญา  ฉินังกูร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอฐดิษย์  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอติคุณ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอภินัทธ์  เลียดประถม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอภิวิชย์  งามชื่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอริสรา  พงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอาคิรา  ประกรศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอาภัสรา  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอาริย์ธัช  ตรัยศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกชพร  ช่วงชื่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายกนกกร  ทัพเสลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คชาบาล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์เวียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงทัสดา  จรัญฤทธิกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธนพงษ์  ราตรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธนะพัฒน์  วงษ์ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรัตม์  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อาจนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงพรชนก  แก้วสีขาว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายรชต  สุจินต์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายสรชา  กาญจนรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอิชย์ญาดา  แก้วอยู่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายเอกภูศิษฐ์  อมรศักดิ์ฐากุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงกษิรา  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกันตินันท์  ต่วนเครือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเขมญา  พิณเกษมจิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจิดาภา  แพทย์รังษี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายจิรพัฒน์  สถาพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทเสนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐรฎา  ชัยเด่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงตุลตา  อภิสุขชีวะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเทวิกา  ยังตรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธารตรี  มูลผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนัทธวัฒน์  บัววร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนิพพิชญ์  มีวาสนาสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเนตธาทิพย์  เบ็ญจมภิญโญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายบัณฑัต  จึงตระกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปภัสสร  สาธุกิจชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายปรมะ  สอนสา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปุญชรัสมิ์  ประจงใจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายโปสา  ปริวัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพงศ์พันธ์  ประกอบความดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญนะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพีรวุฒิ  ทองวิเวก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่สี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภาสิตา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมังกร  ฉัตรภูติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายรัชพล  ปราบไพริน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  กฤษดำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวรกันต์  ทนุพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวิภูเมธ  การวิทยี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศิรดานันท์  บุญจง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสิฎฐิณิศา  วงษ์ถ้วยทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสิรดนัย  เนตรจรัส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสิรวิญญ์  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสิริกร  จันทพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสิรินธร  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤษณ์กวี  กาญจนาภา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงชนิสรา  กัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายธนกฤต  แก้วขุขันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงมาริษา  บุญประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปิดตาทะสา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายสุพัฒน์ชัย  วงษ์สมัคร โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายเสฏฐพันธ์  ตรีทศจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายอัฏวี  ศุภศิริสัตยากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายกิตตินันท์  ดวงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายคงชนะ  อภิวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายฐปนวัฒน์  วามะขันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายณัฏฐพัชร์  บุญตา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายณัฏฐากร  ไวยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงบุษยา  อุดมเนื่อง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปภาวี  จ๊ะสุนา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายปริวัฒน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายรัฐศาสตร์  มูลตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์อาจ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอรนุฑ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงมณีภัสสร  วงศ์จรรยา บ้านเรียน : บ้านเรียนรักษ์โลก ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายบัณฑิตย์  ประริวันตะโก โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชิดประทุม โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงจิรสุตา  เขี้ยวสิงห์ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยอดอาจ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพฤกษา  ผลพูล โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวลัยพร  สุขหา โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม