รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายก้องเกียรติ  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรายุ  จำรัสแนว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชญนน  เพียรการ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิเดช โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชินภูริช  ศรศิลป์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิศา  หาญสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝอยเงิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  คำชีลอง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธิติสุดา  มูลกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีระวัฒน์  หาญสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปฏิภาณ  ผาดาบรรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปวริศา  มูลตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปาริสา  แซ่จิว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุณญาพร  โพธิ์อุดม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพรประสิทธิ์  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพัชรพร  จันหอม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวรโชติ  มีชูนาค โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรางคนา  ขยายวงค์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิ์จักร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศิริภัสสร  เศษตะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสหรัฐ  สมสงวนสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายอนพัทย์  สีเมฆ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอนาวิน  คำสน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุวัฒน์  เกษร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกนกโชติ  สำราญวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  กอยนาพันธ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หัสดำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัลยกร  บุญพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝอยเงิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกิตติชัย  น้อยเชียงคูณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจินห์นิภา  อนุสรณ์สถิต โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชชมนต์  สารนอก โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชนัญธิชา  ธรรมรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงช่อฟ้า  โคตรภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชุติชัย  เคนคำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฐิติพร  พรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ่งดี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธนาวดี  มูลลา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธรรมวัฒน์  ดอนเตาเหล็ก โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธันวา  กลับกลาง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธานินทร์  แก่นผกา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธิติมา  หมื่นเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนพรัตน์  คูเมือง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนันทิดา  บุตรโคตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนันทิตา  โมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนันธิฌา  ซามา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายบัณฑิตย์  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปภาวี  พุทธาศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายปรเมธ  โคตรวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเปรมสุดา  จรูญศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพงศธร  คำทุย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพรชรินทร์  ฤาชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  สีแกว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพิมญดา  คำสน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภัควี  ชัยมาโย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทราพร  ภู่ผันผิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัสชล  แซ่ล่อ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรัตนมณี  คูเมือง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรัตนากร  รัตนชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรันดร์ธิดา  หมวดเหม็น โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรเดช  พรมนิล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวรรณชนะ  นนทศิริ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวารีรัตน์  สวัสดินาที โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวุทธิพัฒน์  มนตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศรัณย์พร  ประคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศักดิ์ดาวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศิริกานดา  แนวโสภี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศิลปฏิมากร  วรรณวิเศษ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงโศรดา  ช่วยนางเดียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุชาดา  น้อยดี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุภัทรชัย  หิรัญวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุภาวดี  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์เวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอนุชิต  ศรีเศียร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอภิญญา  แสงแก้วเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอรนิภา  หลอดอาสา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอัครชัย  พุทธาศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายแฮรี่ ปรรณกร  แฮกเกอร์ที โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤชปริน  ปะกังลำภู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พรมหล้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชนัฐปภา  หาสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐิดาภา  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฐิติการต์  กันยายุทธ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธนัญญา  โถเพียทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนดี  สำมะลี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนตยภัทร  นิตยา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปกรณ์  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปิยพัทธ์  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุญรวิภา  แซงบุญเรือง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพรรณนารา  อำนวยเวโรจน์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อายุยืน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรศยา  ภูมะลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วโวหาร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายไมเคิล  เน้ตั่น สเปลท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายยศพนธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรัชยา  เสนาเหลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรัณปภา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายเหนือ  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอนวัช  แช่มภุชา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอุรชา  ศรีชาติ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายกฎชกรณ์  สุทธิญา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกมลธิดา  จัตุชัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกวินธิดา  จินดามล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญชลิกา  มงคลการ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเกรียงกมล  ทองก้านเหลือง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายไกรวิชญ์  สิมเสน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรกฤต  นาคเสน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฉัตรลดา  โสภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชลิตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิน  ไชยพิเดช โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณิศา  ปัทนาถา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฏฐกิติเดช  หล่อยดา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐกรณ์  จงโยธา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐดนัย  หาญดี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐวรา  โพธิ์ดา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณิชาดา  ภิญโญวรกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนภัทร  แถมครบุรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนาธิป  ตลาดนา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธนาวดี  ถมมา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมโม้ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญพิชชา  นามตะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธิรามิล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธีรดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สีไต้ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนุสญา  อมาตยคง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปนัดดา  บุญไตรย์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปรมัตถ์  เทิงสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปวริศ  บัวบรรเทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สีผาโคตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาลิดา  สมคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพชรพล  จันอ้วน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรรษา  ธิยาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรสวรรค์  เมืองราชา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพอเพียง  เขียวโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ป่าเขือ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชามณชุ์  พันธ์โฮม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูรินท์  คำเจริญ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเมธัส  แข้นา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายรชต  รังสิยะเสถียร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรัชชุดา  ดีสา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรินทร์รตา  คำอุ่น โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงลภัสปาลิน  มางิ้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงลีฮานน่า  ยูจส์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวชิรวิทย์  สารัชชู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวิชญาพร  วิเศษสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศศิธร  เทียมกัน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศศิประภา  บัวระภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศิวกร  ลำเพยพล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศุภกฤษติญา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุจิตตรา  โททิพย์วงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประวันนา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอภินัทธ์  นำพล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอรอุมา  ภูสำรอง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอลงกรณ์  บุตสีแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอัญมณี  คำตุ้ม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงแอน มาเรีย  สวอน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกรชวัล  จำปาหวาย โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกัญญศิณี  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายคณนันท์  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายณฐกฤต  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณฤมล  ริมหนองเรือ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐชานนท์  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเทวิรดา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธนา  ฉัตรรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายนิติธร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปพิชญา  จันเต โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ดู่ป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภูริภัทร  ป้องเท้า โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายรัชกฤช  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายศุภกฤต  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกนกพร  จิตรกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญ์ภัสสร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัญณศพัฒน์  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกิตติกัลยา  จำปาดวง โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิรัชญา  นาโควงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชุติมันต์  ปัญญาชัย โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณชนก  อุตส่าห์การ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญรัตนไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปภาพินท์  จันเต โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปุณณดา  ใบกว้าง โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพชรภัทร  ไชยมิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภาณุภัทร  อยู่นอก โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมนัสนันท์  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศิลาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุพัชพงษ์  เทพปิน โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอริยา  ลายลวด โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกรวิชญ์  โขนภูเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกฤตานนท์  โขนภูเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายกฤติน  ฆารพล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายจิรวิทย์  แสนเภา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายเจตฐานนท์  กังวาลวิจิตรกุล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายฐาปกรณ์  มีสุข โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายณเดชน์  พันธ์ฟัก โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐวลัญว์  พอนแก้ง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณิชานาฎ  จึงตระกูล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายตรัยคุณ  ชนะพันธ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายธรรมภณ  มิ่งโอโล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  พระพิมพา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธัญทิพย์  ละลี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายธีรพล  กาญจนาพงศาเวช โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เด่นดวง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทาโสม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปรมินทร์  คำยา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปรีชญา  แพงทอง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายปัณณทัต  แจ้งทอง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่โล่ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปุณยาพร  ขันทอง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลากุล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายยศกฤศ  งอกนาเสียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายรัชชานนท์  เดชบำรุง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรัตนภรณ์  มะลัยคำ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวรรณวิษา  พูลเพียร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวริษา  ผ่านบุตร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายวัชรกรณ์  กันทะดง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายวีรภาพ  หลักหมั่น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายวีระพงษ์  ทาโสม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสวรรยา  อัปมะเทา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายสหรัฐ  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสุธีธิดา  นามบิดา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหบูลย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกัญณัชชา  ปันทรา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญพัชญ์  เถาเอนญวน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์ไชยชิต โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิณณพัต  หมื่นออก โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิดาภา  ถาวรศรี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิรประภา  กรอกกระโทก โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจีรญาดา  ศรีสถิตย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทรงไชย โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฉันชนก  พักจรุง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเตชินท์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญญภัสร์  วงใหญ่ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนลินนิภา  แสนโยธา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุรินทร์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภูวไพรศิริศาล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไวแสง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปณัฐดา  แพงแซง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปราวีณา  วิชัย โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปิยฉัตร  รวยสูงเนิน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์ชัยภูมิ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงแพรวนภา  แก้วใส โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแพรวา  สุขบัว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมาติกา  รวยสูงเนิน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงมาริษา  มีสิทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรัตน์ชญาพร  ลีพรม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงรุ่งนภา  ลาเพ็ง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รุ่งทวีทรัพย์ธาดา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรพงศ์  ผลอุดม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรรณภา  มีสิทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวัชรพงษ์  ตอพล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวัศยา  นาคสุวรรณ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศรัทธา  ประยูรชาญ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิภัสสร  เมธศาสตร์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิริโฉม  นาคนชม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศิรินภา  ม่วงภูเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุกัญญา  วันทา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุชาดา  ตูชื่นศรี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุพิชญา  วงษ์กลางชูฤทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุริญญา  ธรรมิไกล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอริสรา  เจริญจิตรกล้า โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอาภัสรา  คำวงษ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญจิรา  พรมหลวงศรี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงวรดา  ทาเชาว์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวรพล  ผาไต้ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอรจิรา  ป้องหล้า โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอริศรา  แสงจันดา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนิศาชล  สิงห์เทศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปาลิตา  แปลา โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมณฑิตา  พรมหลวงศรี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงมณฑิรา  พรมหลวงศรี โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมุนินทร์  ลีชมรัตน์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุดารัตน์  ฐานเจริญ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงดรัลพร  ขวัญพรม โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายนันทวัฒน์  สงวนไกรพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายภัทรนันท์  พันพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายศุภกร  เค้ามาก โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอมรา  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพนรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายณัฐพงษ์  แก้วแสงใส โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวพิลาศลักษณ์  ใจเอ้ย โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวมัลฑนา  นาชัยเวทย์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายอดิศร  ดวงจันทร์คำ โรงเรียนบ้านโนนทอง ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายกฤษกร  จูมสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิชมน  แก้วกุดฉิม โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนุชฑิตา  ปลาทอง โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปกรณ์  หลานวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปริญญาพร  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวริศรา  สุดา โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุพิชชา  สมร โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุนา โรงเรียนบ้านโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฎวลันญ์  ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาโท โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายวรินทร  งามคะณา โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิงหบัญชร  ท้าวไธสง โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอรชพร  อารีย์ โรงเรียนบ้านสงเปือย ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพิญญาดา  เฟื่องบุญ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปาณิศรา  ตู้สมบัติ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  นากอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัลย์ชนก  นากอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกุลณัฐ  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฐิตาภา  ดีนาง โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัชชา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงทิวากร  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพลน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธานินทร์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงเนตรนรินทร์  หาสีงาม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์ซุย โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพิราภรณ์  ชาญจระเข้ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายรัชพล  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวรันธร  พงษ์โคกสี โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวิชชาพร  เสนาเหลา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายศดิศ  ปริญการ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยชิน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แซงโคตร โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤษณพล  โทหล้า โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะคำภา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกิตติกานต์  พานสมัน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจิรนันท์  เทศสนั่น โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชนกนันท์  พระราช โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงญดา  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐภูมิ  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สำราญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนัท  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุบิน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธีรธาดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธีริศรา  ภาวะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายบุณยวีย์  สารีแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภา  นาเทวา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิมรดา  นามตะ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวิรดา  กำเดช โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสกุลแพง  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสิรพัชร์  แวะศรีภา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิรินดา  เสตถา โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอรรัมภา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอานนท์  สำราญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกรวิชญ์  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายกฤษณะเดช  โม้เวียง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกัญญาภัค  คัฒมารศรี โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายกิตติพล  โคตมุงคุล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมชัย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกุลจิรา  สีหา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกุลธิดา  ดู่ป้อง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจริมน  สาปิดตา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายเจนวิทย์  มาทน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีคำภา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายชุติเทพ  พระพรม โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายทอยพลอย  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนกฤต  ดรน้อยโม้ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนวัฒน์  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธนินท์รัฐ  ธนบูลย์เมธ์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธัญพิสิทธิ์  แผลงศาสตรา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธีระศักดิ์  อัครพงษ์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนภัสสร  โม้เวียง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปิยะนภา  หาญคำแพง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายปุริม  มาตรา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงพิมพ์นราพร  เสนานิมิตร โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงมานิสา  ศรีหานนท์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรุจิรดา  อัจฉริยพงษ์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายกมลภพ  โมคา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกฤษณา  นนทะ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกลม  ตรีเนตร โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกัณฑ์อเนกบ์  ถาเอ็นยวน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกาญจนา  ดวงไชย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกานต์ชนก  กันใจ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกุลชาติ  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจรรยาพร  สวัสดิ์ทอง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจริญญา  ลาดบัวขาว โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ชัยกิจ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงช่อลัดดา  ศรีแก้วเที่ยง โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชินนโชติ  ขุนเดช โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทีภูเขียว โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทิชา  โสมคำภา โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายแทนไทย  สุขสบาย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปวริศร์  มีโนนทองมหาศาล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชิตพงศ์ไชย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพชรดนัย  จิตอาคะ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดคำ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภานุวิทย์  มีภูเขียว โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายรณพีร์  บุญผล โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรัชนีกร  ทัพซ้าย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศิโรชา  ดอกคำ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอดิศร  ก้อมอ่อน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอมลวรรณ  กองโพธิ์ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกรภัทร์  อ่วมรอด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายกฤษกร  ไชยโคตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เกิดผล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกาญจณี  ชุมพลวัฒนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายกิตติคุณ  ป้องบุญมี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายกิตติภัทร  กาฬปักษิณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายกิตติศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกิติธรา  โขนภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงแก้วประภัสสร  มูลพิมพ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายขวัญเมือง  แซงดานุช โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายคณิต  ศรีเดช โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายคับคุณ  ศรีเดช โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายคีตภัทร  สอนนำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายจารุวัฒน์  พลสง่า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายจิรายุ  ชัยบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชญา  ชาญบรรพต โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชญานิศ  ทูลพุทธา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชนิดดา  ลาดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายณันทภัทร  ควังชำนาญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงดวงปกรณ์  จันทรแทน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธนกฤต  ด่านรุ่งเรื่อง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายธนะพัตน์  ชวัลรัตน์ณัทธชาติ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธรรธรณ์  นามทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ป้านภูมิ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธันยมนย์  ปลั่งกลาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายธีมนิติ์  ปุริโส โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายธีรพิชญ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายธีระพัทธ์  บุตรธนู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนภัสกร  โพธิ์หล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนลินลดา  อรรคพงษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายบรูพา  อินสูงเนิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจกล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงบัวพิศุทธิ์  ลิ้มรัตนวงศ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงปภาวรินท์  นิศเรศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายปรเมศวร์  วรรณชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายปรีชากร  ใสหนองเป็ด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายปวรรุจ  ประเสริฐสวัสดิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปาณชญา  ลื่นภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  คัมภีรพงษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายปุณณวิช  แสงกลาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงเปรมปรีดิ์  โขขุณี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายเปรมากร  ชื่นเบิกบาน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงไปรยา  ทินนิกร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายพงศกร  รู้คิด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายพชร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพรรณพษา  สวายประโคน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพฤกษา  สีมลี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายพลภูมิ  พันนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สอนหา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายพัฒนจักษุ์  ศรีวาปี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพีรดา  หอมหวล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายเพชรเพิ่มพูน  มาตกำจร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทรชญา  พันเสนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายภูปกรณ์  เหลาทอน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายภูมิปกรณ์  สุภัควิธรกุล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายภูมิพิชญะ  พรมษร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายภูริณัฐท์  ศิริปฏิพัทธ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายภูริสรรค์  โพชารี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงมัณฑณา  หมวดเหม็น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายโยธาไทย  พรมบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวรารัตน์  กุลแสง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายวริศ  ชัยวงษา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวิชานนท์  คาดหมาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายวินท์  ชาญบรรพต โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายวิริฒิพงศ์  ถนอมศิล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายวุฒินันท์  สีฮุย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงศศิพิมญชุ์  สุคุณพิศิษฐ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายศิรชัย  โชติกวาณิชย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายศิรปกรณ์  ประสิทธิ์รัตน์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศิริมินตรา  เขียวโสภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศิวลี  ภาลินิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จุลฬา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายสรธร  จิวานันฒน์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงสาริศา  นิติกิจไพบูลย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ลาดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสุจิตรา  แพงแซง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลีลาศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุนิตา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายสุรสิทธิ์  ผิวแดง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอารดา  ศิริฉัตรสกุล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงอารดาร์  ทองเวียง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเอมอร  โก่งกระโทก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงกนกกาญจน์  อ่วมวิจิตร์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกนกพร  บัวป้อม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวขัวเรียง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกมลวรรณ  เวียงเพชร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกรณพัฒน์  แสนตัน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกรภัทร  ดองทองดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกฤษณพงศ์  กั้วจรัญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกฤษณา  พวงมาลัยทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถินเรียบ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติศสักดิ์  ทออภ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกิติศักดิ์  ผ่องสนาม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลธิดา  หัศภาคย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเก็จลดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงครีมวรี  สุขจันทึก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์มอญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจิรัชยา  สอนตาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจิรายุ  นิลวัลย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิราวัฒน์  ทองสน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฉัตรชนก  เอ่นนู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชนาธิป  อุทัยชิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชยพล  อุจจัง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชยางกูร  เอ่นนู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายชลธาร  ลาสอน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชลธี  ลาสอน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชิตชไม  รูปชัยภูมิ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงโชติกา  เสนาดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฌานิศา  เถาว์โท โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายฐปรัตน์  โชติกวี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฐิติมา  แสนสิมมา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณพัชชญา  พันนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัชชา  กาละพวก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญประคม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐชา  มุ่งภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐญาดา  ชาลีเอ่น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮึกขุนทด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐทิตา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดวงลิดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐภัค  แถบวิลัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐภูมิ  นนท์ขุนทด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐวัตร  ฤทธิ์ลือไกร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงดวงกมล  ปัญยาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเตชินท์  กองเกิด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงทวีภากุล  ซาซุม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงทาริกา  คำสิงห์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงทิฐินันท์  คุณจันดา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  โคตะแวง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายที่หนึ่ง  มั่นตลุง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนภัทร  แพงบุษพา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนภูมิ  เพียรมณ๊ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนาเดช  ศุภประ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนาธิป  ยศม้าว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธรรศ  รองพล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญกรกนก  โป้คอนสาร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธัญชนก  นาคแป้น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญชนก  อาจหยุด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธัญชนก  อ้มแก้ว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญญ์นรี  อ้มแก้ว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธัญวิชญ์  พลพิลา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธิรกรณ์  นามทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธิราพร  ธารกมลสุข โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธีรตา  ถาดวิจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนภัทร  ชัยกองศรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนัทธมน  วงศ์ธนุทรัพย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนันทวัฒน์  จ่าชัยภูมิ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนิลาวัลย์  สุขสบาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบุญญาพร  ทองสน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุณยาพร  ฮึกขุนทด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายบุรินทร์  คลังชำนาญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปณิตา  หอมระหัส โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมภักดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปัทมาวดี  ขาวแดง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปิติพัฒน์  ทรงชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปุณณดา  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปุณยวีร์  ป้องบุญมี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพงษ์เพชร  อินทร์อ่อน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพรรณวรท  พรมหลวงศรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรรษา  สงค์โพธิ์กลาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิชญ์ณดา  กองแก้ว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  เจียมเมืองปัก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายเพรียวพันธ์  เดชยศดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภัทรเดช  คอนสูงเนิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภัทรปภา  สิงห์ขวา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรปภา  อรุโณทัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรวดี  วงเวียง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภัทรศยา  ชมภูมาตร์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภัทราภา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภาคิน  สังข์ฆพงษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภาคิน  อามาตมนตรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญทัน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภูมิมี  ฤาวงษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูเมศ  ทับผา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมญภพ  ทองพิมพ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายมิ่งขวัญ  แซงสุวรรณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงมุฑิตา  โชคมหานันท์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายรชานนท์  หงษ์ริญญา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงรพิณภัสร์  คำยัง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายร่มกล้า  ขวัญพรม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายรัฐศาสตร์  สรณะไตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทัพลา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายเรืองฤทธิ์  โสมคำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวงศ์วิสิษฐ์  สงภักดิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวนิดา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวรัณชญา  หวังหมู่กลาง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรันทร  คำหนองไผ่ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรางคณา  ตาประดับ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชนะรส โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวันใหม่  บุดดาซุย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวิจิตรา  พลอาจ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีหัวแฮ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวิชุดา  วิทยง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวีรภัทรา  คล้ายน้อย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวีราทร  ภาชื่น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศศิกร  เฮ้าพา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายศศิวัฒน์  สุวรรณปทัง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงศุกลพักษร์  สิทธิ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีเวียง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุภมาส  ชาลีเอ่น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสิริกานดา  นาคทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุชาณัฐ  แกนภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภารมย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุธารัตน์  หล้าจาด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุปรียา  คำศรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุพิชา  คำสะอาด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสุเมธ  พลอาวุธ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายแสนชัย  ยังศรีนารถ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงหทัยชนก  ทองล้น โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอนาวิล  ลาดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอรชพร  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีนุเสน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอรันยา  กันยามิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอัจฉริยา  วิชาธรรม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอัญชิสา  แกมทนทับ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดผล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเอกสิตธิ์  ละลี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายฮาฟิซ  ไวยวรรณจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปิยวัฒน์  ชัยนิคม โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายรัฐพล  พันตู้ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงรุ่งกานต์  เริ่มสุข โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศศิตา  ชารีขันธ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สาระผล โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิรัตน์ติกาล  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเชาว์วิศา  สมบูรณ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐดา  น้อยโนนทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงทรรศนันทน์  แก้วนางรอง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนวรรธน์  จันทร์วงษ์กลาง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนพกร  แสงจันทร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภูริณัฐ  ทองเสี่ยน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงยาซูโกะ  โอนุกิ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวันวิสา  มูลโพธิ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายฐปนนนท์  เลิศชาญวุฒิ บ้านเรียนวันมงคล เลิศชาญวุฒิ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายณฐกฤต  เลิศชาญวุฒิ บ้านเรียนวันมงคล เลิศชาญวุฒิ ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ธ.น.สุข โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนครา  ดาแพง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพรนภัส  ล่ามแขก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพีรัชชัย  เพชรชู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชาเคน บ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงคันธมาทน์  คงสมบัติ บ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วอาสา บ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงดาวิกา  พันธุบาล บ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงบุญญาภา  จ้อยร่อย บ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงกนกภรณ์  วงค์ละคร บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวกวินทรา  เคนคำ บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงเขมนิจ  โฆษณา บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชญานุช  อึ่งจันทร์ บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวสุดธิดา  นามน้อย บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวอพัชชา  พรหมไตร บ้านขนวน ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกมลรัตน์  เศษวิสัย บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนกพร  ไสลวงศ์ บ้านขนวน ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเนตรปรีญา  มระตัง บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปณีตา  ขันติวงษ์ บ้านขนวน ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปรียานุช  สุ่มมาตร บ้านขนวน ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปิยากมล  ฉิมมา บ้านขนวน ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมชนก  บุตรดาพันธ์ บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวรัญญา  วิถีเทพ บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิริรัตน์  งามพักตร์ บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอรรถกร  ป้อมวงษ์ บ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สินนอก โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงณิศรา  หอมคำ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายธนทรัพย์  บ้งเวียง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงธัญยธรณ์  กระแสราช โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายนวพล  สมศรี โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายพชรวัฒน์  วรวงษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพรนัชชา  โฉสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายวิรชิต  ชาแก้ว โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายอนุวัต  กองทอง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายคณิศร  แก้วเมือง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายชาญวิทย์  ฮามพิทักษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงภูธร โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีมาพล โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธวัณ  พุทธราช โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีบัวลา โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนันทิดา  เสนานุช โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถากง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงบุญยวรรณ์  จารีต โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปภังกร  เคนโพธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภูมิพัฒน์  โฉสันเทียะ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวรวิช  เข็มทอง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิราวัน  แสงเพ็ชร โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวีรวรรณ  มาตทวงษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอัญญรินทร์  สินนอก โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เชื้อวงษ์ โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายญาณวัฒน์  เค้าสีดา โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายพงศกร  นิยม โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงมาริสา  ชินพาด โรงเรียนบ้านหว้า ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงเกวริน  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านเม็ง ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงชนิกานต์  คนตรง โรงเรียนบ้านเม็ง ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพิชญ์ชญานิษฐ์  นามสิงห์ โรงเรียนบ้านเม็ง ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอภิญญา  ชาพลดอน โรงเรียนบ้านเม็ง ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายธนพล  บุญเทพ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผองสามสวน โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงภคนันท์  บุญกล่ำ โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงอรอนงค์  กองราชา โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.5 คณิตประถม
707 นางสาวจันทรัสม์  เครือเนตร โรงเรียนบ้านหนองแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายธนดล  ลิมี โรงเรียนบ้านหนองแดง ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวรุ่งศิริ  สีสมครุฑ โรงเรียนบ้านหนองแดง ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกฤษณา  กุมภิโร โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายจักรรินทร์  ลิมี โรงเรียนบ้านหนองแดง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พันธ์สิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกฤตพร  ลาวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายจิรพัฒน์  ดำสนวน โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงชิดชนก  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงณิชาพัชร์  นักธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีเชียงสา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สังโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอรัญญา  โม้เวียง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงกันยากร  งามดอน โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดอนเขื่อนโสม โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายธนวินต์  สินมลคล โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงปานฟ้า  โคตรภูเวัียง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายพัฒนศิกร  มูลตรี โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงวรัญญา  เขียววิลัย โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวราภรณ์  อัมพร โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายวุฒิชัย  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงศิริพร  สุวะไกร โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงสุภาพร  สอนเียง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงเหมือนฝัน  คำขา โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอภิชาดา  เป้าจันทึก โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ป.6 คณิตประถม
732 นางสาวญาณิศา  เนตรงศ์ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหลืองดี โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.1 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวธันย์ชนก  บัณฑิต โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวโศรดา  สีสุข โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวสมฤทัย  ดรลัง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวสุธิตา  ทองกุนา โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวอลิสรา  ชุมภักดี โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายอัครวินท์  ละหาล โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายไชยอนันต์  ด่านซ้าย โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธนภูมิ  ทีภูเวียง โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพรรษชล  ทิพรักษ์ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำคูณ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาทันริ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เซขุนทด โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายภูริคุณ  คงเชียงชา โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  ตันสุวรรณ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายวงศ์ธารินทร์  ตันสุวรรณ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายวชิรวิทย์  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายออสการ์  ยอร์นเซ่น โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีจันทร์พาน โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงคณิตฐา  จันสีหา โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายชิตนันท์  บึ้งเวียง โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณัฐภูมิ  ช่องเชิญ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงเต็มศิริ  คำทอง โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันลุน โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายกิตติศักดิ์  โคตรธิสาร โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงจิราพร  รอดพยุง โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงชญาภรณ์  กัวะขุดทด โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีจันทร๋ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายณัฐพงศ์  ชัยวงษา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงณิชาภรณ์  แก้วมนตรี โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายไตรรัตน์  ไสยมานนท์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงทิพธิญาภรณ์  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  ทัศคร โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นาคโนนหัน โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปราณปริยา  เพ็งมาตร โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพลาธิป  ทีก่อเกิด โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีปัดชา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงวรกมล  ทองเสริม โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายวัชรากร  สนอู๊ต โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงสุภาพรณ์  ภู่มา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายอนุรักษ์  บุตรวงค์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงอภิสรา  นุชนิล โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกนกกร  สุดนางาม โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไปปะ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์นอก โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกรรณิกา  น้อยรถ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกวินธิดา  นามไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกัญญานัท  สุรินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  ปุเรชะตัง โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกันตพร  โอกระโทก โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเขมนิจ  บัวพันธ์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจิราภรณ์  วังยายฉิม โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายชัชวาล  นิคง โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายฐิติวัฒน์  กงสะเด็น โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณฐพร  แพงบุบผา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดุ่งมะรี โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐชา  ใสสา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐรดา  รักงาม โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเตชินี  ธงน้อย โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเตวิช  คนเพียร โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนภัทร  อรรคพงษ์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธงน้อย โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธีรเดช  วิไลรัตน์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธีระพงษ์  ทองดีนอก โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปรวัฒน์  วรรณลุน โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิชญาภา  คำภากุล โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเพ็ญพิรีย์  จิตรเสงี่ยม โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภณิดา  สิงห์นรา โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภาวะโครต โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภัทรภูมิ  ประเสร็ฐ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวัชระพล  โชคบัณฑิตย์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวิภาดา  ตันเวียง โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอันทิษา  เวียงเจริญ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิชาธรรม โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกัมปนาท  ปู่น้อย โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกิตติภพ  ชุ่มพุดซา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปาณวงค์ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวัชรวรรณ  มิตรสำโรง โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิจิตรตรา  ละหอม โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงหญิงณัฐริกา  พลสวนทีป โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์ซุย โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงศศิวิมล  เฮียงเฮี้ย โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายสหภัทร  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนโคกกรวด โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปราณปรียา  แสนสุริวงค์ โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายรพีภัทร  วรรณคร โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.5 คณิตประถม
820 นางสาวขัตติยาพร  นนบุญตา โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวฐิติวรดา  ดวงกลางใต้ โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธนวิทย์  พุ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพุชญรัตน์  เลไทย โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายภัคพล  แอนิหล โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงภัทรวดี  แฝงรักษา โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายยศกร  ประทุมเงิน โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชณัญญา  แก้วโท โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายนราวิชญ์  จิตกล้า โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพลอยลดา  ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภาคิน  มิตปิด โรงเรียนบ้านชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปาริตา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงอาทิตะยา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  บาลธนะจักร โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงฐิติยากร  ชนะบุญ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนกฤต  เหลาเวียง โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปุณญิศา  ซ้ายมี โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ธงอาษา โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายผไทชิต  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายกิตติวัฒน์  พึ่งพิมาย โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายจักรีนฤเบชฐ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายนราธิป  พันธ์ยาว โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงเปรมลิณี  แฝงมนต์ โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงไปรยา  ไชยงค์ โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายรพีภัทร  อุรังจิต โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงรินทร์ลภัสน์  ป้องบุญจันทร์ โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงโชติกา  สายขุน โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงญานิสา  เที่ยงโยธา โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปภัสรา  ศรีเศษ โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภัทรดนัย  ภูครองชัย โรงเรียนดอนหันสระบัว ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายโชคนราวิชญ์  ศรีบุตรตา โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายธีรภัทร  สารเงิน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกมลชนก  บุญภา โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุดนอก โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ดอนกันหา โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงชญานินท์  วงษ์อุ่น โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายณัฐวรรธน์  ถิ่นยางคำ โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายธนวัฒน์  หัสดี โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายนัฐกรณ์  ครสวรรค์ โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงเปรมิกา  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายวีระพัฒน์  โประวะ โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงศศิวิมล  ทัศมาลี โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงอริสรา  สีอาษา โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายไกรวิชญ์  เวงวิถา โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงชลธิชา  ปิดโตรา โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงชาญณรงค์  เข็มหลู่ โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายธนกฤต  สมใจ โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีหามาตย์ โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงนิรมล  ภูมิเวียงศรี โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเนตรนภา  แหงมแดง โรงเรียนบ้านนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  คำนนท์ โรงเรียนบ้านนาดี ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำแหล้ โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปนัทดา  มาเห็ม โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพิชญดา  ถิ่นถาน โรงเรียนบ้านนาดี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอนซ้าย โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวิรยา  พรเบี้ยว โรงเรียนบ้านนาดี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอภิษรา  โรพันดุง โรงเรียนบ้านนาดี ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจิรา  สงครามมา โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงบุญลักณ์  ชำนาญต่าย โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงปนัดดา  ด่างทา โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็งวิชากุล โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงกัลยกร  ภักดี โรงเรียนบ้านหัน ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายชยพล  โทพันธ์ โรงเรียนบ้านหัน ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายบรรณวรรธน์  ปัทนาถา โรงเรียนบ้านหัน ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมดวงศรี โรงเรียนบ้านหัน ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญเทียม โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายกันตพงษ์  แก้วกู่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายกานตพงศ์  บุบผา โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกุลปริยา  นามจันทร์โท โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายเกริกกษิต  อุปมาโท โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายชัชพิสิฐ  แน่นอุดร โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายไชยพัฒน์  สิทธิโคตร โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายณภัทร์  พันนาเวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองมา โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายธีรภัทร  พรทวีคูณ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงนาตาช่า  มีแฮริชส์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายพชรพล  พรมเสน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงพรทิวา  ประโพธิ์ธัง โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  ผานาค โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายมาฆพัฒน์  กมลผุด โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายยศภัทร  ลิ้มโชติการ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายราเมศ  ศรีหลอด โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงวรรณรดา  อำมาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายสาริศ  ทิพภูนอก โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงสุพรรณษา  การินทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายกรภัทร์  ผาดไธสง โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงขวัญชนก  ดีหามแห โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณฐกร  ดาราน้อย โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณภัทร  เกษจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐรีย์ยา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงดากานดา  ฐานะ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายตะวันฉาย  สิทธิโคตร โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญชนก  ปธิรูโป โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงปุณญาพร  เป๊ะอยู่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพิชญาภัค  นิลนนท์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเพชรรุ่ง  บัวศรี โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศริณย์ลดา  ตาแหวน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไขโพธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงโสภิดา  กุลทะเล โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายหริลักษมณ์  ซ่อนกลาง โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอชิรญา  นามจันดี โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปุณยนุช  นันทรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงเขมิกา  ชาญจรเข้ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงปริยากร  เรืองนุช โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงพิชยภา  ยศวงษ์ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ป.6 คณิตประถม
929 เด็กหญิงสรัลชนา  ทัศนภักดิ์ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอภิสรา  พิราช โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายธรวัฒน์  ชาญจรเข้ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายรชฎ  สารผล โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์ดา โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงกนพร  โอบอ้อม โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงจันทิมา  เขียวหนู โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงจินดามุนี  สุภาพันธ์ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธันยพร  นามสิงห์ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายพีระพัฒน์  อินกันท์ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวุฒิภัทร  อองภา โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสกาวรัศมิ์  ลากุล โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองลี โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงกิตติพร  คุ้มโศก โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายณฐพล  ณะสอน โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพรชนัน  เดชสมบัติ โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงแพรวา  หล้าวิชิต โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงรุ่งนภา  ลินกลาง โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายศุภรักษ์  บริรักษ์ โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญเรือง โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงจารีรัตน์  พันธเดช โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
950 นายจารุพัฒน์  อ่อนนาง โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายธีระภัช  ทรงหอม โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายสุธีรา  มูลลา โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสุภาพร  ทิสานนท์ โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงไอริน  บัวฮองแสง โรงเรียนบ้านยอดห้วย ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกรนิการ์  ซ้ามหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกาญดา  วรรณชัย โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัดชา  ภักดีอำนาจ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธนิสร  แป้นกลาง โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธัญชนก  ซ้ายหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเบญจมาศ  คำขวาง โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงประครองขวัญ  หล้าบาง โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปริณญา  สารมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสาริกา  ชัยอาจ โรงเรียนบ้านหนองขาม ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสำราญ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเมืองพล โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายณัฎฐชัย  ชัยบุตร โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.6 คณิตประถม
967 นายพัชระ  เนตรโสภา โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวไพริน  เพียงภูเขียว โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญพา โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงลลิตา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอรญา  อนันทะศิลป์ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีภูทอง โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธนภา  อ้วนวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายนธิป  สมศรีโย โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวรพล  วรสาร โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายศักรินทร์  เจิมน่วม โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสรัณญา  ชินพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงวิภวานี  วงษา โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงศิลาณี  พงษ์สะพัง โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลา โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงเกลา  ไอโลห์ โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงเกลี  ไอโลห์ โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายจักรรินทร์  อ้วนวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงดรุณี  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายธนกร  จันทะ โรงเรียนบ้านหนองสระ ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงกรรณิกา  มหาเสนา โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสุมาตย์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายภาสกรณ์  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงเขมิกา  งามเจริญ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงฐิติกานต์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงลัคณา  สบายวงค์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงสุพรรทิษา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายอติชาติ  ด้วงอินทร์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงภคพร  แป้นสันเทียะ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอรทัย  ธรรมษา โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายจิรายุทธ  หลำตี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายชัยวัฒน์  กาวี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงนันธิดา  นาถมทอง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงปวีณา  โคฝ้าย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงยุพวดี  นากอ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงวิชุดา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายชานนท์  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงเนย์ษยา  กล้าแท้ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอริสษา  แม้นศรี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวมิ่ง โรงเรียนสารจอดร่องกลอง ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายภัทรพล  กองราชา โรงเรียนสารจอดร่องกลอง ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายกฤษกร  โกศล โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พุกบุญ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายณัฏฐเนศ  สุโพธิ์รัตน์ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายธีรพล  นาคหาญ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงกมลชนก  แสนใจ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงจิตสุภา  มนไธสง โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงชลลดา  สุดสวาท โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 นายชวัลชา  นราฤทธิไกร โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวชัญสาศิริ  แดนเสนา โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงณภัทร  โม้ลันโท โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายธันวา  บริภาษ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงประณิศา  ศรีตาล โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงพิมภรณ์  ศรีเคน โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชมพูนุช  ศุภรมย์ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนริษา  โกศรี โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำขวาง โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสิริวรรณ  ศุภรมย์ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปกรณ์  บุตรวงษ์ โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงสุชานันท์  ขํามา โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายหัสกร  เพียแก่นแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาดิน ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายศุภณัฐ  เเสงจันทร์เลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงอนุธิดา  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงศิรินธิดา  ทับลา โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสุวนีย์  สอนเวียง โรงเรียนบ้านโคกไร่ ป.6 วิทย์ประถม