รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรภพ  แก้วกันเนตร โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลวิทย์  ต้นกันยา โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายจิรภัทร  คะเณย์ โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณัฐกร  ยศไกร โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายนราวิชญ์  ทองลวด โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงวรณัน  เมืองศรี โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายวรวุฒิ  เชียงสาย โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศิริพร  แสนประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายสิงหา  นนสิมชัย โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอักษรศิลป์  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนบ้านวังชัย ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายจักรินทร์  ดวงเพ็ชรแสง โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชยางกูร  พลชัยมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธีรดลย์  ศรีหะบุตร์ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
14 นางสาวชนกนันท์  อรุณดี โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณัฏฐพล  อรุณดี โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นายสุรวีร์  จันทมาตย์ โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายก่อเกียรติ  สังข์วิเศษ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วงษ์คำภา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิตราวดี  ผาเดิม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิสสรา  โหว่ภักดี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัชชารินทร์  คำประชม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชา  จันทร์เทพย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณุชประวีร์  แอบทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวัฒน์  มีมาธนบูลย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธรภัทร  สายโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนราธิป  นวนบุตรดี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนรินดา  การนา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันท์ญดา  ไถวเลิศ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปภังกร  ภักดีพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชญาดา  แสงศรีเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพิชาภพ  เลิศใหม่ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภัคพงษ์  สุยะมงคล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภิญญพัชญ์  วรเกษ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายยุทธศักดิ์  นาสมใจ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวนัชภรณ์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งมั่น โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวฤนท์ชัย  คำศรี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภชัย  ฉลูทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอธิพงศ์  ภักแดงพันธ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอภิชา  ทวีธนวิภาส โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงไอลดา  ฮามป้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายคุณาธิป  แก้วคต โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวจิราภรณ์  โคหานาม โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริทรัพย์สถิตย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนภสร  แสนแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุขสำราญ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงวรภิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงศศกร  มะพันธ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงศศิชา  โนนศรี โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นายศิวะ  แสงสาร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกนกรัตน์  จันละคร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกฤตภัค  นาอุดม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยอินทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงขวัญชนก  เหลาสุวรรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเขมรัสรินทร์  จันทร์ลาศรี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายญาณวุฒิ  ชาทองยศ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐนัน  รอดวินิจ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนกฤต  ศรีมันตะ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนาดล  พลมุข โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธรณิศวร์  สาระรัมย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธัญพร  สอนโว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธันยพร  นาเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนพเกล้า  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายนันทพงศ์  สองปราบ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงประทินทิพย์  ปัทนาถา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปรัชชานนท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปรัตถกร  เหลาลาภะ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยพร  ชาญชำนิ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพรรณภัทร นาสา  นาสา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพอใจ  ฝาดแสนศรี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพีชญา  มหาหิง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะปะทักษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภัทรศยา  จันทะปะทักษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภีมวัจน์  ทองสงฆ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนุกุล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวทัญญู  วงษ์นิยม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวริศรา  เสิกภูเขียว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวีรากร  ประเทือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุจินันท์  หรรษา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริชัย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสกุลจิตราพร  ภักดิ์ศรีแพง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสรัญฆ์ยาภรณ์  บัวจันทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แม้นญาติ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสุชาครีย์  ยันทุย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกาญเกล้า  รัตนปภา โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกานต์พิชชานนท์  พานนนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฎฐมณฑการณ์  ศรียอด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนงนภัส  สอนศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันทภัค  ราสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิภาชา  เหลาดวงดี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพิพรรธ  ปิดสายะ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพีชญา  น้อยชารี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพุฒิพงศ์  พลศรี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชาดี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภานุพงษ์  ชาวเหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภูวเดช  แก่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวริศรา  สาทนอก โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุภกฤต  แก่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภชัย  นาคันรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเขมิกาณ์  ศรีคองเพชร โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนันทิตา  วิเศษฐี โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปุญญาภา  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงมนัญญา  ไชยนนท์ โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวริศรา  ป้อมศรี โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวารุณี  ศรีลาคต โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนทิง โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสิริกร  ภักดีรักษ์ โรงเรียนหนองโนนประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น