รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เรืองทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรณพัฒน์  อุ้ยกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  พายุเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องสยาม  ชัญถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชญานันต์  วงษ์สามหมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชญานิน  ชะวะศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชยพัทธ์  มติยาภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชลธิชา  นาคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ไปดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐริกา  ปุราถานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายตันติกร  พันแน่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกฤต  ณ นคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญธิตา  ชนะวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธาริกา  มาตทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนรากร  เคนชาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พันธ์ลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปนัดดา  ทองผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปุณณวิศว์  มหาบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยวีร์  เถาว์พันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เชิดพานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชชานันท์  เฉลยจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพิชญพงษ์  เพชรภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิสิษฐ์  หนองนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภคพร  ทานา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรกร  ธนันสุนทรสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภาคภูมิ  นาโสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฦาชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายรัชชานนท์  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวรวุฒิ  แถวนาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรัชยา  เตชะแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวริทธิ์ธร  ปุ้งปูน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายวิชญะ  นิ่มสังกัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิมลมณี  คูณดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสิรภพ  สมีน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุชัญญา  พลดงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุพิชญา  อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเหมือนฝัน  มูลเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอัญญมณี  ซื่อต่อศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดีรบรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกมนธิดา  มูลเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสุขุมาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกวินท์  ภาโนชิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกษิดิ์พัฑฒิ  เรืองศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  พรมกัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัลยากร  บริบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกิตติพงศ์  หอมสุดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกีรติกร  นารีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายแก้วประพาฬ  วันเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจารุวิทย์  วิชาธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชญาพัฒน์  เค้าทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนัญชิตา  จรทะผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนัญธิดา  ราชสีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชลกร  ทองแม้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชินาธิป  หลักชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญาณิศา  ยินดีฉาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณภัทร  หล้าธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัชชวกร  แสนคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฏฐาวีรยา  ต้นทับไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณิชานันท์  พรมมานอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ศรีธาตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธกร  อันอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนรัก  ดีไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนาภา  ศรีลาดหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทะแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธรรมแสง  จีระออน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญรดา  สาดแล่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธาริษา  ราชสีห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธิฌาพัชร์  จำพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธิดา  อาษางาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธิษณามดี  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีทัตพงศ์  กิตติกรธัญวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีรเทพ  เอกพันธ์ุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธีรภัทร  กิตติพิเชษฐ์พงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนรบดี  ศรีมุกดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนรินทร์ภัทร  อุดมฉวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนลินนิภา  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปพนรัตน์  โจซิ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปิยธิดา  ราชสีห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพลอยธิฎา  เพ็ชรสว่างเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพัชรปัญญา  ชิดรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรมนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิรนันท์  ตู้ที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพูนพิภพ  พูนภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภคิน  บุญญพัฒนากูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงภัทรปภา  วรรณวิจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรวดี  พลเยี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิติชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมุกมณี  บุญตาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อามาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายร่ม  ศรีชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายรัชตะ  มิ่งขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายราเมนทร์  ไชยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงลภัสรดา  คำมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลลิดา  เชื้ออุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรกมล  แสนแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรดา  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวัชรพล  เต็มรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิชญาพร  ภูงามนิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวิทยานันท์  พุทธชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศศิภัสสรา  พันธเศรษฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสหฤทัย  พิลาโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสิรวิชญ์  มาแสวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุธิมา  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุมนณัฏฐิชา  ชวนนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายหนึ่งนที  บุญหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอชิตะ  กิตติพิเชษฐ์พงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอดิเทพ  อุทัยชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอติวิชญ์  ผลบุญภิรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอธิบดี  ประวันจะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภิชว์สรา  ก่งเซ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอมรรดา  ปักกังพะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอศิรญา  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอัจฉราพร  ปะทะวัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอานนท์  ห่อยไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอิศวรา  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุมา โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกมลวรรณ  ม่วงเมืองแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกฤติยา  ดวงสา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกฤษณะ  มาตย์เลิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีหามาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกันยารัตน์  ดวงสา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายโกสินทร์  ผิวเผื่อน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจุฑามณี  พอดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชยานันต์  รัตนะ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายชัยวัฒน์  คำลือชา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายชิษณุพงศ์  นันทวิจิตร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงญาณณิษา  พลสำโรง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงญาราภรณ์  ปุ่มสีดา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฐิติวรดา  มาตย์วังแสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณภษร  สุระเสียง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฏชนนท์  ราศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฐธิดา  แผงตัน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐพล  สุปะเทา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัณธิชา  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณิชนันท์  บุญไชโย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐภัสสร  เทพวงศ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายทรรศนพรรณ  สีเลา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายทศพล  เผ่ามณี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายเทพนิมิต  ดีนุช โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธนกร  หงษ์วิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนภัทร  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธนัท  ศรีอุบล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธัญธรณ์  สอชัยสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธาราธิป  ขุนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธีรดาพร  ประทุมวิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธีรภัทร  แมงไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายนพเก้า  สาบูรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายนพรัตน์  ขันมูล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนริศรา  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีตระการ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายนันทวัฒน์  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปฏิพัทธ์  ขัวนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปภากร  พลศิริ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทะศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปริยฉัตร  หล้าพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปองทิพย์  อินทร์อุดม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปัณปภา  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชาสำโรง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปุณยวีย์  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพชรอร  กุดทิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายพนธกร  พานา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพรทิพา  บอนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรนภา  กะลาม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพรภวิษย์  โม้วงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มันชะเด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายพิชชากร  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญาภา  เสริฐศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชยา  อินตา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุพรรณคีรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กุลธานี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพีรพล  พลจังหรีด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงแพรวา  แพนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภรณ์วดี  เหยียดรัมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภัทรจาริน  สอนนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายภัทรพงษ์  สุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายภูวเนตรบดิลทร์  เพ็งมุ้ย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงมลชนก  วงค์ใสย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายยศพัทธ์  กะลาม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงรจเรจ  ไผ่นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรัชยา  จุมวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวรัญญา  วันทะสิงห์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรัญญา  เม็งไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวรัสยา  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวราลี  ปะวะเค โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวริศรา  กันทาสี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปุ้งปูน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ช่างเสนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิพาดา  ไวแก้วศูนย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงวิภาดา  ทับอาสา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีภูมิ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปานช้าง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสรนนธ์  เมฆหมอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายสิทธิโชค  อินทร์เรือง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุขุมาล  บุญวงศ์ษา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอภิญญา  ยวกไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายอรชุน  ธิกานนท์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอัญญมณี  นิตนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอารียาฉัตร  ทองคำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอิสริยาพร  โสพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเอรียา  อาวะลี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกนกรดา  คำดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลั่นอารัญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกมลชนก  เทพศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกมลพร  เติมจันทึก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกรรวี  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกฤติเดช  มลาวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤติพงษ์  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  พลชัยสงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานต์มณี  ชุมนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกิตติภพ  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเกศแก้ว  จงเทพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงขวัญชนก  หาญอาษา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเขมจิรา  มุ่งโนนบ่อ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจณิสตา  แนวทอง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจันทิมา  เจณวิทย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศิริแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิรชยา  ปัญชา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรากานต์  บุตรวิชา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิราพร  กรงทอง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนิกานต์  สิริพุทไธวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  แก้วพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชลกร  สุนันทิพย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลธิชา  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐชานนท์  ไอศุริยกรเทพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญวงศ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานิทา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐภัทร  สาระแก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วรถ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขตะกั่ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเด็กชายธนพล  ผาวัง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายทฤษฎี  ทองเขียว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทิพย์ศิตา  ต่อชีวัลภ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนกฤต  สียางนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนเดช  พันแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธนัชพร  สาระแก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนากร  เหยียดรัมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธิติวุฒิ  เมืองแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนราธิป  แสงสุด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนารีรัตน์   สมงาม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปนัสยาภรณ์  ทองคำแท้ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปริญญภัทร  นานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปรียานุช  ทวีทำนุสิน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปวรรัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปวริศา  จำปามูล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงป่านรพี  ประดิษฐงาน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปิ่นมณี  ทูลมาลา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีเตชะ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรนัชชา  สุระโส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์เพชร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิชญา  หลุ่มใส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิชญาภา  วงษ์สลุง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เชื้อพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเพชร  คำกัด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภคพงษ์  ศรีเกิ้ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภิญญดา  ภูขะมา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมานิตา  ศรีสงคราม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมินตรา  สิทธิกรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงรติกา  สุขตะกั่ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัชชานันท์  คำป้อ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรินรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรุจาภา  ปุระสะทำมัง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวราลี  นะพล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวัชรพงศ์  นำวงศ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นำวงศ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มาตย์วังแสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีรากร  ตรัสศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศศิตังค์  เม็นไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิริโสภา  โพธิ์เลิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิวดล  จังธัญพร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภณัฐ  จุลท่าหว้า โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภวิชญ์  ปะระกา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พวดอาจ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสาระเอ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอนันฎา  หารพล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอนันทโชค  หมื่นภักดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอรสินี  ซาสุด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเอมนิกา  มีไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกพร  ทองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุณราช โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกมลพรรณ  กุณราช โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายกฤษดนัย  บุญชมพู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกิตติภพ  ปิตาระเต โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายชยากร  ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายชโรธร  ทันชม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชุติมา  นาอ่าง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงญาณิศา  บุญล้ำ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงดวงใจ  ทวระสันต์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธนชาติ  เทพรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนฤมล  คำโส โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายในภพ  สาลี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายประกาศิต  สมมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายปานสิริ  ปัดไธสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงเปรมิกา  นางาม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายภคพงศ์  เชื้อผาเต่า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภาวิณี  ปิตาระเต โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายฤทธิชัย  เขียวอ่อน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายวรพงศ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวรรณวิษา  ภาควิหค โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวรารัตน์  อันทะเกตุ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายศุภกรณ์  กิตติปภากร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศุภกฤต  สีดำ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุกัญญา  ตัวสระเกษ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจพินิจ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอทิตยา  สีขอน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอภิชญา  เชิดไชย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอารยา  เหล่่าบุบผา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จรรยา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกิตกร  โนเปลือย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงขวัญพิชชา  แสนยู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจักรกฤษณ์  มิสา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชโลทร  เมืองศรี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงโชติกา  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฑิภาพร  คำปัด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดำรงชาติ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดวงกมล  เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายทศพล  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทักษพร  โฉมอาจ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธรรมรัตน์  ป้องสา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนฤนาท  ศรีเตชะ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปิยังกูร  ปราณีต โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปุญญิศา  นางาม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุณยะนุช  รินไธสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัชริดา  ตัวสระเกษ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทมนตรี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญาภัค  เฉียบแหลม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภาสกร  จันทวาล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูชิต  นาอ่าง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายยงยุทธ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ละครไชย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวรินทร  โพสีจัน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวุธสรา  สุทธิวัน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศุทธินี  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสรศักดิ์  ศรราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสราวุธ  มาตย์นอก โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำจุ้ย โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงหยาดฟ้า  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอรทัย  ขันธ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอรอุมา  เพียนนาราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอินทิรา  ปิตาระพัง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายแอนดรูว์  จอห์น แอ๊บบอทท์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ป.6 วิทย์ประถม
364 นายธนาทร  สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านดงเค็ง ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธัญชนก  ใจดี โรงเรียนบ้านดงเค็ง ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายพัชรพล  ซ่อมทอง โรงเรียนบ้านดงเค็ง ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาววรัณญา  กุตนอก โรงเรียนบ้านดงเค็ง ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกมนทัต  ฉิมลี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกรพัชร  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกัญญาภัค  สนิทสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกานทิดา  ลำมะนาด โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเกศจุฬา  สนิทสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐวัตร  หน่ายโสก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธันยธรณ์  ปะวะเค โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายนิธิคุณ  โคตะคาม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพัชรา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพัชรี  ภิระบรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงฟาริดา  พันธุ์แตง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกนกพร  ร่วมวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บ้วนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤตพัจน์  สมหา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกษิดิส  แสนโบราณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จงสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเกริกพล  กำลังวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อันทะคำภู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจิรกิตติ  นาอุดม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิรภาส  เกษทองมา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรายุทธ  เกิดโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชลดา  ปริโต โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชลธิชา  สอาด โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  กงวิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลือโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชุติมนต์  สีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฌริตา  ภูชดา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณฐมน  แก้วเคนมา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อ่อนตา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐวัชร  ปฏิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงถิรภร  สาธุธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนกฤต  ประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนดล  โงนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธราเทพ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินอำนวยผล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธีรภัทร  ไกรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธีรเมธ  พระเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธีระกรณ์  เทียนชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปณัดดา  หม่วยนอก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปิยพล  อันทะคำภู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงษ์พัทธ์  แจงสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชญ์ขจี  บุญเพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชญ์ฐิดา  บุญเพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัทรยากร  พรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูตะวัน  สุขแป โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายยุทธภูมิ  นาอุดม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยชิต โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรุจธร  พลเคน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวรพงศ์  โงนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรัชยา  ชุมผาง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวีริสรา  วงษาเวียง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิริการ  พรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศุภณัฐกร  เลือกศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุชัญญา  ลำเจียก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุรภา  นิลไสล โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอนัญญา  บุญสูตร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอนุรักษ์  ภูบุญลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอนุวัฒน์  แวงชิน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายดนัย  พาอ้อ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายเมธัส  น้อยคูณ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงคุณัญญา  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายจิรายุ  จูมคอม โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธันยชนก  สินโพธิ์ โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนภัสกร  ประเสิรฐวงษา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนริสา  หัสสะครบุรี โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปัณฑิกา  อินนาคา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  เชื้อกุดรู โรงเรียนบ้านกุดรู ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเพ็ญนภา  โภคาภานิช โรงเรียนบ้านกุดรู ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูธนบดี  กรรณลา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูมิบดินทร์  ด้วงลา โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอาภัสรา  เชื้อกุดรู โรงเรียนบ้านกุดรู ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกัลญา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายธนกร  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธิติพัทธ์  บัณฑิต โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายธีรภัทร  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพัชรพล  วิชาธรรม โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศศิรดา  สุขเเป โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายกมลภู  หมื่นคำ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเกศรินทร์  หลงมาดี โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิดาภา  เหลือสูงเนิน โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชนะโชค  พิจนิดรัมย์ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนทรัพย์  ศิริ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญญาพร  นาบำรุง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธันยพร  ชะม้อยกลาง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธิติมา  เหลือสูงเนิน โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปริยฉัตร  สิงห์สนั่น โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพงศธร  หอมขจร โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพงษ์พัศ  มะไฟ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพรรษา  นารีเเก้ว โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัชรวดี  ทิพภูเมือง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชรี  จำนง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพุฒิภัทร  นิลย้อย โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงภัทรมน  คุ้มเหล่ายูง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัชชานนท์  นุ่นงาม โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวีระ  สาคร โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุพิชชา  เเดนไธสง โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอลงกรณ์  สอนคำจันทร์ โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอังคณาพร  ปะวันนา โรงเรียนบ้านแวงน้อย ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกันตพงศ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชญานันท์  ดาศรี โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยศร โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายชินพัฒน์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนีรชา  กันยามาศ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปิยนุช  แสนโบราณ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศศิธร  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายอภินันท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายภูภ์ศตวรรษ  โสดา โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชาดาเม็ก โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายภควัฒน์  แก้วคูณ โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตติ์ธวัช  เนาวนนท์ โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพิตตินันท์  สิงห์ชัย โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอภินันท์  มนตรี โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเซลิน่า  วิสส์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐธิดา  คุ้มตะบุตร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกันต์ธิดา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายชยพล  ทำสะอาด โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฏฐา  พลหงษา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายมัน โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายเตชิษฐ์  ฤทธิหงส์ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธนชาติ  โคกคาน โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายปุณณธร  คำมีสว่าง โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายพชรพล  พรมสุบรร โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพริมรตา  ศรีอุทธา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภทพร  เทพบุญตา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงมุกรินทร์  แพไธสง โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงอาทิติยา  จุมพลา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธัญญามาศ  พลยูง โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วเหล่ายูง โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรลักษณ์  คำรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสิรินทรา  มารดี โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุรวีร์  ศรีอุทธา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอริสา  ล้นเหลือ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกัญนิกา  หงษ์คำดี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาจู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงขวัญฤดี  ยางธิสาร โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายคณาธิป  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายโชกุน  ศรีล้อม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายณัฐวัฒน์  แดนกาไสย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายเดชพนต์  เวชโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายธนบดี  นาบุตรบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธนัญญา  เทิดกวินกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงนวพร  แก้วธานี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายนิรภัทร  ดวงวิญญาณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปภาดา  หอมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรียะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายรวิสุต  แบบบาง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรัตติยากร  เค้าแคน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสิริพักตร์  นาควงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีริ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอนุชิต  บัวชน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอัญชลี  เพิ่มพูล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายอิทธิพล  เกรงสำโรง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงกชพร  แสนเจ๊ก โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะเป โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกฤตะเดชา  เย็นเสนาะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกวินภพ  สายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายก้องกิดากร  สือขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัลยา  แสนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติกร  หมวดศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไทยเมืองพล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงคะนิดสะรา  สุโข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงคัมภีรดา  เมฆประดับ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจิตติพัฒน์  โคจรานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายจิรายุ  หงษ์ทวี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจีรณา  เบ้าสองสี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงฉัตรกนก  เกศโร โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชนิศา  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชลิดา  วังคะฮาด โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชัชวาลย์  โทอึ้น โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชุติมา  แถวเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชูเกียรติ  พลเดชา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณฐกร  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขินไพร โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐดนัย  จันเรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐพล  พิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณิชาภัทร  เอกะกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายดนัยณัฐ  สมทา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงตะวันฉาย  เกษร โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงทิพย์ธารา  คำแหวน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนกร  กาประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธนพร  นาถาดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนัท  อัตเสน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีมาเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยสา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีรภัทร  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนนท์ภิพัฒน์  สิงห์ทองทราย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนฤดี  นาชิน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเนตรฤทัย  เสนานันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบุษกร  วงค์เหง้า โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปณาลี  ภักดีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปภากร  ศรีล้อม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปภากรณ์  งามแสง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปภาวดี  เค้าสิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เทวโรจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปัณณวัฒน์  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปาณัสม์  แดงต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพริมไพรวัลย์  สุวรรณดี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพริมา  ขนบดี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพาทิศลักษณ์  เย็นเสนาะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิชชาพร  โทมา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาลสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ดู่ป้อง โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมวลา  เยอเบาะ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพีรญา  ศรีพุทธา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงแพรวไพลิน  สารคาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อุดมลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภัทรพงศ์  จันดาดาล โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงยุชิดา  นาสูงชน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงลลิตสินี  พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวรกาญจน์  สิมสา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวันดี  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศรัญญา  ทาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายศิวกร  มูลมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสายธาร  ทาศรีภู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสิทธิชัย  วัฒนวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิทธิโชค  วัฒนวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสีหนาถ  กันฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุทธิดา  ประทำโย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุภาวดี  สินเธาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุมัณฑณา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอนุพงษ์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอรวรรยา  เผือกนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอรวรา  เผือกนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอาริสตา  รัดทา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอุรัสญา  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายธนพล  พิมใจ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรเทพ  ลิงลม โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกนกรัชต์  สังข์คำ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงการัญชิดา  ไชยราช โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชนม์นิภา  แบบบาง โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสายน้ำ  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกฤติภูมิ  พลมะณี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เทพน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายกิตินนท์  พันพิลา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงจิตติมาภรณ์  ปานกลาง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงเจนจิรา  วิประเสริฐ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงชลธิชา  จันมณี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฐพัฒน์พล  ยมมูล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายภาคิน  แถวนาคำ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายศุภโชติ  ช่วยนา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงอรพรรณ  วรรณพงษ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สว่างพึก โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายชวกร  วงษ์จันลา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชวิศา  วงษ์จันลา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เดชยศดี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐพร  ขันขวา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐภัทร  บางปา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนดล  โคกแดง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเปรมสุดา  พลธิรักษา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิชญธิดา  มูลไธสง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดาสม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงลักษณพร  สุยะราช โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศศิวิมล  สาระมาลย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอรรฆเดช  วงษ์คำ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอัครัชพล  เศษจันทร์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฺศิรภัสสร  ขันดงแก้ว โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
641 นางสาวกชกร  พันโนน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกฤติมา  การะเกตุ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกวิสรา  แทนชิน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกัญจนพร  พรมนอก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
645 นายกัญจ์  ผดุงศิริกุล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวกัญญาณัฐ์  เหล่าคนค้า โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แผงไธสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกาญจ์ชิตา  ผดุงศิริกุล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกุลจิรา  อาหงี่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายจักริน  ตรีเดช โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจิรานันท์  สีเลา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นายฉันทพล  ทองใบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงชนกนันท์  เทศแก้ว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงช่อผกา  บุญคำมูล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายญาณธร  ตุ้ยสมบัติ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวฐานิตา  แซ่ก๊วย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัชพล  ไปดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศิริผลหลาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายณัฏฐพล  แสนเลิศล้ำ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวณัฐถากรณ์  จิตแสง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐธีรา  กันทา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฦาชา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นายเทพพิทักษ์  โคบาล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนกร  ทองประมูล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธีระพงศ์  พงษ์ประเทศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดาวุธ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
667 นายปฏิพล  เชื้อเย็น โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงปณิดา  สว่างตา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นายปัณณวิชญ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นายปุณณวัฒน์  เพชรภา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปุณยาพร  หวานแท้ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นายพรหมชนินทร์  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นายพสิษฐ์  อ่อนพวย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายพันธุ์ธัช  หวังลาภ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิชญากร  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพินฑกานต์  เพชรภา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรรณจงคำ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทางดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายเพชร  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงภัทรวดี  จันดา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายภาคิน  ศรีเศษพิมพ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายภาวัต  กองจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นายภูรินท์  แพร่ศรีสกุล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวรัตนมน  สายแก้ว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงลลิตพรรณ  มะโนดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาววิลาภรณ์  สอนนอก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวศิรประภา  บำรุง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายศุภมงคล  วรดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายสถิตคุณ  ภิญโญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสโรชา  วิจิตโชติ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวสิริกร  จันทร์หนองแวง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวสิริวรรณ  สังข์น้อย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์เดช โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวสุพิชญา  ศรีเนตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุภัทรวรินทร์  สุดสาร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวอดิศา  สิงห์เงิน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวอาจรียาพร  มณีจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น