รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  ทินน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  วิชาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลรัตน์  ขอนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณพัฒน์  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรวรรณ  อุปลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชฐา  ดนยาอัครกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตนัย  สินตะคุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิส  ดวงพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญภัส  อักษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รักแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันต์กมล  สุจริต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกันต์กมล  เทศต้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกันยกร  นาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยารี  โฉมงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาฆ้อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นาขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิตติทวีพงศ์  พิพัฒนโยธะพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชยกร  พิมวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศชา  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติยา  พรมหลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  ทองย้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัชนันท์  สันเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐทิตา  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐธีธัช  ขมิ้นทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายตฤณ  โมรีรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายถิรวุฒิ  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทับทิม  เทียมทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายทัศน์พล  บัวปรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเทพมังกร  ตาละซอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกฤต  แสนธรรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนะโรจน์  วงษ์สุริยะเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธิติพล  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธีริศรา  สมพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนราวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนัยน์ภัค  วิศาลศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายนิชคุณ  ศรีกระภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนิติรัตน์  สุดใด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเนธิญาภาวิ์  วิริยสุขสังห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สะเดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปาฏิพัทธ์  แสงกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปารมี  สังสหชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปิ่นรัศมิ์  นาให้ผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพงศ์เทพ  นพพงศ์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพชร  สุขสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพชรดนย์  เถียรทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรนภัส  ปัจจัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพรหมประทาน  เกศเทศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพฤกษา  พร้อมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชรพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพัฒนศักดิ์  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพาขวัญษฎา  สมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชญา  สนูหมื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชญาณภัทร  ฐาชูกุลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญาดา  ชื่นใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญาภัค  เงาะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชญาภา  มีทองขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชญาภา  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพิตตินันท์  ดรศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษจอหอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงษ์สีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิมรดาภา  เสนาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภัททิยา  รัศมีศิวะโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภัทรดนัย  วรสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  สินเธาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภิญญดา  ปัสสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัศมีศิวะโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายภูธิป  น้อยตำแย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิรพี  หลินศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายภูริวัฒ  ม่วงทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเลิศพิสิฐ  จำปาถะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวริศรา  อิ้งสอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวฤณดา  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทิณเสวก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศวัส  ขุนทองเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศิริกาญจน์  คลังพระศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศุภจิตรา  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสินธร  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลพุดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เผือกคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุธณัฐรดา  บัวคำภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุภัสสรา  สดใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอภิญญา  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอภินัทธ์  โพนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายอภิวันท์  ฤทธิลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอัครา  มลัยเถาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัญชลี  อุปรังขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงไอลดา  พลคุมพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกมลชนก  พรายแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤตพัฒน์  มโนฐิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญณัฐ  มาลาวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวขำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่มพลูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกันต์กมล  นิลดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันตพล  มูลกัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกานต์รวี  เอื้ออภิวัชร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตตินันท์  ยาผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกิตติเมธ  งามแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิตภณ  กาบุญค้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกีรติ  พันศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเกณิกา  คล้ายหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเกษมสิน  สะบก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญจิรา  แถวโนนงิ้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเขมทัต  ดงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงคุณิตา  เต๊ะซัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจารุพร  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิตสอางค์  นาชิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจุฑาเทพ  ยันสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเจษฎากร  ภูผายาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มาสุพลพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญานิน  โนนทิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชณะพณ  จวนสาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชณินพร  เหล่าเลิศฤทธิกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนกพร  วรแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนม์ณนันท์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนกิจกำธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชมพูนุช  ป่าหญ้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชยพรรธน์  สิทธิประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชวินบุตร  อักษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชัยธวัช  กั้วพิจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชีวานนท์  ไชยชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงญาดา  พลนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาดาวดี  โนบรรเทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฐิตาพร  วงศ์เสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ขัติยะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณฐนนท  มูลกัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณณนวัฒน์  สละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณภัทรมินตรา  สีสุริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณวัชรพงษ์  พิมพ์วิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัชชา  โยเหลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฎฐ์  พุทธิศักดิ์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาลนาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไทยโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ญานสิทธิเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงใหม่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิญาณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชชาอร  นิทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชวิภา  อิทจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงตรีทิพชญาภา  โสภาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเตชิษฏ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ตั้นภูมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนกฤต  แสงคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนภรณ์  สาสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนวัฒน์  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนัญชนก  พาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธันยเศรษฐ์  ปิ่นมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธิติสุดา  บุญถม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธีรดา  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธีริศรา  โพธิไชยแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนรณฏฐ์  ธาราวัชรศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนรวัฒน์  เสนานุช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนราวดี  อุดมกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนรุตม์  จงคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนวพล  ป่าเจือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดรโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนันทภัค  เวียงเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันทิยา  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนิชคุณ  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิชาภา  สมมะนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนิศาชล  ปะเพโส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนุตประวีณ์  น้อยเมล์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุญญาพร  จำเนียรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบุณยาพร  สีเกิ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  สินกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเบญญาภา  ไอยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปนัดดา  สีอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปพิชญ์ชฎาพร  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปภังกร  วงพงษ์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปราณปรียา  บัวขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปราณปรียา  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปริยาภัทร  มาประโคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปรีญาวดี  ศรีโนนยางค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปรียาวดี  สีทอนราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปวรชิญา  ปาปะกัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชอบค้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปวีวุฒิ  พิกุลแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปัฐวิชญ์  ประวันเน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปัณญภัค  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติศิลากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปิติศักดิ์  ชาดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปิยะ  เมืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปุญญพัฒน์  งามคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปุณณวีย์  สีล้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเปรมปรีญา  แสงโทโพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพชร  มูลวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพชรดนัย  เทียะกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรไพลิน  จันดาวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรรษพร  สีละพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัชรินทร์  ขาวสร้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพัฒน์พร  กลั่นบิดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทักโม้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพัทธดนย์  เส็งหะพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลฉวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพูนพิพัฒน์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรพริ้ง  ฤทธิ์ณรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงแพรวา  คุณชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภัทรพงษ์  สุดโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทรมน  ลุนมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทราวดี  โสมิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภาคภูมิ  พื้นผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภาคิน  ธีรวรวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภาคิน  ศรีบุดดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูดิส  โคจรานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมิ่งเมษา  สกลนภรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมินรดา  พุทธิศักดิ์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรมิดา  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวชิรเดช  พืชผักหวาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวชิรศรี  คำมณีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวนิดา  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวรกร  ละครคิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรบดินทร์  อุดมไพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวัชชุลากรณ์  ผลรุ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวัชชุลียาร์  ผลรุ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวัชรกันย์  ยกบัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวายุภักษ์  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวิสุทธิ์  ศิริบรรพต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศศินันท์  พรยิ่งเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศิพัชญ์  นิยมพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศิรประภา  เหล่าจันอัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศิรินทรา  เสนาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศิริวิมล  เนตรสมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเศรษฐสรร  บุญมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสมัชญา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสรวิศ  ทรวงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิโชค  แทนจันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสิรินทรา  อุปรังขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาพร  ดรศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอคีราห์  โทบาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอชิระ  บุรีรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิชญา  เลิศล้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอภิชญา  โสวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอมลรดา  โตสนั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอลิน  ศรีตภาณุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอัครวินท์  วงษ์ธัญการณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัญชลี  สงฆ์มหาดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอิสสระ  พุฒลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเอธยา  ธัญชัยเลิศฐากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกฤตภัค  ดีปฐมทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัญจนพร  เรือนบุตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์โสม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงคอดีญะฮ์  มินยันท์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายเควินซ์ ดนุเดช  ทัวนีรีย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรสกุลไพศาล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัชชวกร  อนัคทัศน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทิมนพร  มูลกัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงประดับดาว  ศรีสุทโธ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินเพ็ง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายปุณญาพัฒน์  สัตย์พันธ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรวัฒน์  สุ่มศรีสุวรรณ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิลเกตุ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรางรัตน์  ซื่อตรง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวัชรากร  คิดการ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศุภนุชนาถ  อบมาสุ่ย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชัยรักษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกรชนก  คำนู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกฤตชญา  แต้มตระกูล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  วันสีแก้ว โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสินธุ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิรัชญา  สำเภา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชญานิน  ธรรมโคตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนมล  โสชารี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนิตว์นันท์  สมบรูณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฐปนัท  โชตินิมิตธารา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณปภัช  สิริบุรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐพล  พันอ้น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัทฐริกา  นากมะณี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเตชิชฎ์  จินตนากัลยากิจ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเทพนิมิตร  สีหาบุตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเทพฤทธา  มิ่งขวัญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนณัฏฐ์  ผงษา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธรรมาธิป  ใสสอาด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินทร์สิงห์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทะมาตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิชาภา  มะหิพันธุ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิลาวรร  ปัญจนะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปรัชญาพร  ชัยแสนท้าว โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปัญญาพร  วรรณพงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพชรอร  เค้ายา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิมพ์ชมัย  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มุลทากุล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภากร  คำเขาแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูกวิน  สินธา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายมงคลวิชญ์  ครังตุ้ย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมัญชุภา  มาตย์นอก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรกานต์  เบ้าแบบดี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวรปรัช  วงระคร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อคำเยีย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์เกิด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภฤกษ์  มีคำทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายศุภฤกษ์  แว่นทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กรกนก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอนาวิน  ชาวหันคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอภิชญา  เสโส โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชลธิชา  จันทาทุม โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุภัทรสร  พิมพ์พุฒ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกฤตทิตา  หาธรรม โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเจษฎา  โพธิราช โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรจิรา  อยู่บัวภา โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกมลเนตร  นามมนตรี โรงเรียนบ้านขามเรียน ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เล่าเรียน โรงเรียนบ้านขามเรียน ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายปารเมศ  บุญชิต โรงเรียนบ้านขามเรียน ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านขามเรียน ป.4 คณิตประถม