รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  กีรติเมชิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  นามม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชพรรณ  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกชมล  ทวีแสงสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกตพล  โคตรงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกนกนุช  สุภศิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนกพร  มะลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกนกพล  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดาลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกนกอร  วงษ์ภูเย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกนต์ธร  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกมนวรรณ  เอสุจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลชนก  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรกมล  นาทองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรภัทร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกรวิชญ์  ด้วงแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกรินทร์  จันทร์พล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกฤต  มาซา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกฤตญภรณ์  ต้องเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤตภาส  ติยาเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤตภาส  อินทปัตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤติเดช  ฤกษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกฤติมา  กาบบัวลอย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกวินธิดา  มัฐผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกวินธิดา  อินต๊ะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกษิดิศ  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายก้องภพ  อุทัยแพน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญพัชร  เมธวสิฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญ์ภัสสร  จินตนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พนัสนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก้อนมะณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใหญ่ทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายกันณพัฒน์  ถิ่นกมุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกันตพงษ์  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกันตินันท์  ดอนมิ่งคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกันยาวีร์  ดาบด้ามแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงศ์ลอย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงการต์พิชชา  คูระโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติภพ  จรบุรมณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายกิรากร  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงขนบพร  ทะสังขา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงขวัญชนก  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงขวัญหฤทัย  บาคาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายเขมอนันต์  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายคณาธิป  เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายคมชาญ  สีหาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายจักรธร  อารีล้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจักรพงศ์  สิงห์ทองธีรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายจักรภพ  ฉลาดสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายจักริน  โสมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจันทนิภา  ยิ้มพังเทียม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  พิมพ์อ้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจันทรรัตน์  งามคณะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายจิณณวัตร์  ละเอียดออง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  เจตจินดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิตรลดา  ไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิรปรียา  ทาชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีบัวบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจิรัชฌา  คุณเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายจิราธร  บุตรภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจิราภัทร  เตสุกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายจิรายุ  แสนพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจีรณา  ศรีสง่าชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายจีระพัฒน์  อาษาสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเจติย  มุตตามระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายฉัตรนรินทร์  ตรีศูนย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  พงอุดทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายฉัตรมงคล  พวกไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชญาดา  ทาราศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชญานิศ  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนกนันท์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนสรณ์  บึงไสย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายชนาธิพัฒน์  อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนาภา  กำจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชนิดาภา  จุรีย์มาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายชนิตพล  สรรพอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายชยทัต  เชิดโกทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายชยพล  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายชยรพ  โสมสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชรินทร  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชลรัศมี  บุณยพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายชิติสรรค์  ชะอินทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายชุติเดช  กงสะเด็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แท่นมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายชูสกุล  ศรีสงวน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายฌอห์ณ นิคาเอล  จันทร์มาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายฐปกร  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายฐาปกรณ์  จันทวิมล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณกันต์  กุลเลียบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายณชกรณ์  สีโยราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายณฐกร  พวกพลเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณฐอร  อารยเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายณธัชพงศ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณปวร  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณพุทธ  สารผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายณภัทร  พรหมเมศร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายณภัทร  ศิริมั่งมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายณภัทร  สาริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณภัทร  สุพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายณภัทร  ใบเข็ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณรงค์รัชช์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายณฤเบศ  สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณวัฒน์  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัชชา  ศรีเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฏชกร  วันจันทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฏชภัทร  วันจันทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  รอดวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฏฐชัย  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐกฤษ  วงคำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐกิตติ์  พาผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐกิตติ์  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์โคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐชนน  สีขันตี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐชยาน์  โสดาสร้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐชา  ม่วงคะลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐชานนท์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐดนัย  สุดชาทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐนันท์  อ้อกอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะแจ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐพัฒน์  เคนดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐภพ  รับสิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐภัทร  อันภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐภูมิ  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐรดา  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐศักดิ์  กาวะโล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิขชาภัทร  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชกุล  หวังพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณิชชานันท์  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณิชา  วิริยะอาชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณิภษอร  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายดรณ์อะนีคา  ดอนสมจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงดวงกมล  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงดากานดา  มีสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายเดชาธร  โงชาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายตรัยคุณ  พานิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงติณณา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงทักษอร  สุพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายเทพทัต  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายเทว์  ธีรตันติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเทอญพรหม  โทบาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธชาทัช  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธนกฤต  กาสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนเดช  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนบดี  โสดาสร้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายธนปกร  อภิรักษากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธนปพน  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธนพนธ์  ยามี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายธนภัทร  พัฒนประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธนวรรธน์  ชารัญจ่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธนวัฒน์  ชนเวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยดอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธนวัฒน์  หอมห่วน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธนวินท์  ริมปิรังษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธนะโชติ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธนัช  จำปาศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนัชพร  เทศน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธนัน  ศรีอิสาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนาดา  นามบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนิญา  อังวราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธนิดา  ทูลธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธนิน  ศรีอิสาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธเนศวร  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธรรมพร  ไชยมหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธรรมสถิตร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธราทร  สุภาพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งจรัส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธัญญาเรศ  อ้อสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธัญรดา  แจ้งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บ้านศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราชแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ตอพรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธันยนันท์  ภูมิทัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธิติวัชร์พล  สุธาบัณฑิตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธิติวุฒิ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธีธัช  นาเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธีรดนย์  เสามะลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรัช  ลิ้มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรัตม์  ลี้รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธีร์  ธีระตันติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนงนภัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายนธี  คำชาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายนพปกรณ์  สรรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายนภพวัฒน์  ฝ่ายหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนภัค  จิรวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายนภัทร  ภูผาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนภัสชญา  วรสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนลินปภา  แต่แดงเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงนวทศนวรรณ  สิมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนวพร  น้อยวิมล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายนวพรรษ  สวัสดิภาพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายนัณธวัตร  ศรีมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายนัธทวัฒน์  แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนันท์ณิชา  สิงห์พิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายนิชคุณ  ผลยังส่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายเนติวัฒน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายบรรณวิต  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายบัญชา  ผลไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายบุญญเกียรติ  บาคาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงบุญญา  สหชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายปกรณ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปฐวรรณ  กมลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปณต  เชษฐ์โชติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายปณพร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปทิตตา  มิตรชอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปนัดดา  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปภาดา  พงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปภาดา  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายปรมัตฐากรณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีกุลนาวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงประภาสิริ  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปรัชญานันท์  แสนสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปรียานุช  เจริญมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายปวรปรัชญ์  เอี่ยมวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปวริศ  พิมพ์ดีด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปัญญ์  โพธิ์ดม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศิริพรอดุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันที โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปาณิสรา  เขียวรจนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายปารเมศ  สารพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปาลิดา  แคสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายปิติพงศ์  ภายศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปิติภัทร  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปิ่นนภา  แสงลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ยอดคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปิยธิดา  วัชราไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปิยวรดา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปิยังกูร  สอนบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายปุณณวิช  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปุณิกา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเปมิกา  ดรบุญล้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายพงศ์ธวัช  เอี่ยมอมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพชร  วงษ์จำลอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพชรธิชา  ตุกชูแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพรปวีณ์  รักโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทร์ชะมาต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพรรณวดี  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพริ้มพรรณ  จันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพลอยนภัส  โง้วธนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายพลัฎฐ์  วันจันทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพอใจ  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพัชรญา  ทนงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายพัชร์ธนัท  วิเชียรเพริศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพัชรากร  แพนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายพัสกร  พันธุมะบำรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพาขวัญ  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายพิชญะ  บูโฮม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายพิชญะ  มุมสำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพิชญาพร  มูลตะกอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายพิภัช  ดอกรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  คุณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  จันทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อารยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉายประสาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพุทธา  ปัทมารัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายพิริยะ  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพีรดนย์  ทองเกิ้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายพีรพล  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพีรพัชร  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันทะอธิพานิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพีราภัสร์  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพุดพิชญาต์  สายขุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายพุทธิดนย์  กิตติวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายพุทธิพงษ์  ชัยราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อิทธิวชิรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงแพรไพลิน  ชาญศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายโพธิพงศ์  วีรโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภคิน  วิริยะอาชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภวินท์  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายภวุฒิ  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภัคจิรา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายภัทรดนัย  ตันเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประแดงปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายภัทรพล  ระดาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภัทรพล  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายภัทรพล  ไสยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทรสรณ์ศิริ  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภัทระเดช  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายภาคีนัย  นุตะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภาธารา  ฉายจรัส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภาสิกา  รู้จริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภิญญดา  ลาหมัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศีรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภิรัญญา  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายภีคภัทร  ลีชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายภูบดี  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภูมกวิน  สกุลหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพบูลย์กฤตธนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายภูริช  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภูวิช  โฆษิตมานิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายมังกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมัญชุสา  ศิริพิพัฒนวรโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมัลลิกานัน  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงมีฟ้า  เลิศวรกวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายเมธพนธ์  บุญสีหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายยศพงศ์  น้อยเล็ก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายยุทธศาสตร์  วงษ์พรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายรวิชญ์  ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายรวิโรจน์  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรสิกา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงระวีวรรณ  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายรัฐวัสส์  จิรเศวตกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงลพัสรดา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงลภัสรดา  เกตุชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงลภัสรดา  แสนตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  นูพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายลาภิศ  สุตยสรณาคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงลิลนารา  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายวชิรวิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมยางสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายวชิรวิทย์  สินเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายวรพล  แพงโน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายวรภัทร  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายวรวัฒน์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวรัชญา  แอตกิ้นส์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  มรกตศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรัญญา  มุงคุณโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวราณี  เจตจินดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายวรินทร์ธร  จตุพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวริศรา  ภูต้องใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวริศรา  โพธาราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวลัญจน์ชภรณ์  ดรหมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายวัชรพล  เพ็งมอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายวัฒนชัย  มะค่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวันวิสา  อรัญมาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  กิจคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายวุฒิภัทร  จตุรพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายวุฒิภัทร  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีไกรสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายศศิประภาพงษ์  ทองบัวบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายศิรวิชญ์  สาขา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศิริกัญญา  ชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิริกานต์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศิริชนก  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศิริวรินทร์  ไชยแสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายศุภเดช  อารยเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศาเทียม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทะลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองพูลพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงศุภิสรา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงสติมา  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายสถิตคุณ  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายสรวิชญ์  จำเริญพูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสายา  วรานนท์วนิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายสิงห์เงิน  ประดับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายสิรกร  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสิรินดา  ขุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสิรินดา  ไพคำนาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสิรินภัส  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แคว้นน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุกัญญา  จาริชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุคนทิพย์  วันสมหวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายสุดเขต  สืบคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสุปันนา  พงษ์เพียจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุภชา  หลานวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสุภัสสรา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญกันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสุภิชนา  กลำเงิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายสุวิกรม  รักเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายหระภัทร  สีชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอนพัทย์  ศรีหารักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายอนวัช  ไชยนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอนามิกา  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอภิชญา  มะละปะทิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอภิชญา  ลาหมัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายอภิชยพงษ์  เลพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายอภิมุข  เตี้ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอรจิรา  ชาริดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอริศรา  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอริสรา  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอาเดน หัสดินทร์  เฌอแณฟ เวียร์ต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอารยา  จุลประภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอารีวรรณ  พันธุ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายอุณรุฑ  ฮาดภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายเอกธนัช  ศุภชาติเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายเอกวิญญ์  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเอริญา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงไอย์ญาดา  จันทสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงไอยวริญ  กุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงไอยวริญท์  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกชกร  มาขำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกชพร  ไชยวงศา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกชอินทร์  ดวงเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกนกกร  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกนกนภา  แก้วบัวดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกนกนุช  บุตรหลอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกนธี  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกมลภพ  ทิพฤาตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายกมลภพ  ภูยางผือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกมลภู  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกรกนก  สุขแสงประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกรกัญญา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกรชนก  ศรีจองแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  เกียรติ์กรทวียศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกรณัฏฐ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกรพินธุ์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกรรณภัทร  บุญบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกรรษมล  สีละโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกรวิชช์  จันทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกรวิชญ์  ประเสริฐอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกรวิชญ์  สีลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกรินทร์  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกฤชกร  นิกรพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกฤชฎา  เทียมประชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤชนนท์  สุรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤต  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤตชัย  จำปาบัว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤตธน  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤตภาส  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤตานนท์  ศุภรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกฤษกวิน  โชติชื่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกฤษฏิพัชญ์  กองกะมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกฤษตฤณ  สัชชาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกวินท์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกวินธิดา  วงษ์ทหาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกวิสรา  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกวิสรา  เต่านวน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายก้องภพพิสุทธ์  วิรัชอารีกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายก้องสยาม  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกอบุญ  การิทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  พลมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ธนวัตอังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกัญญณิช  คำอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกัญญปภา  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัญญพัชร  พระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้ววังชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกัญวรา  กันนิกากลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกันต์กมล  อรัญโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกันต์ธีภพ  แสงวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกันตภณ  น้อยผาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกันตวัฒน์  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกันติชา  บรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกันต์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกันธิตา  ธรรมวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกันภัย  จันทร์พล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกาญจนา  ขนันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกานต์ชนก  เงินเรืองนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรหมื่นไว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกานต์สินี  พรมจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตติธร  กอมาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกิตติธัช  มีบุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกิตติพศ  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกิตติพัฒน์  อุตระทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกิตติพัศ  สงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกิติภพ  น้อยชมพู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกุลญาดา  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกุลธิดา  เมฆสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกุลพิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเกณิกา  ตรีศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเกรียงไกร  วรยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเกล้าลฎา  ปรัชญคุปต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเกสรา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเกียรติบดินทร  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายเกียรติรัตน์  วัฒนวิไลกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงขวัญจิรา  ญาณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายคณพศ  คำปาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายคณาวุฒิ  ละเอียดออง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงคนึงดาว  น่านน้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายคามีน  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงคีตาภัทร  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงคุญพิชามญช์  เส่งมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงคุณัญญา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายคุณานนต์  พิทักษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายคุณานนท์  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจักรพงศ์  ขวาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจักรพรรดิ  พรมทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจักรี  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  จันทร์โฮง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจารุพัฒน์  คำนวลศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิณัฐตากานต์  แก้วโพนเพ็ก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิตตคนางค์  มาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจินตพัชญ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิรพัชร  สุขพูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจิรสินธุ์  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิมาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเบา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจิรัฎฐ์  ชะอินทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจิราพัชร  เชื้อสาวะถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายจิราภัทธ์  แก้วศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจิรายุทธ  คุ้มตะบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปะริโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสริมราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเจษฎา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายฉัตรชนก  คุณแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงฉัตรชนก  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายฉัตรบดินทร์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฉัตรมงคล  ศรีอิสาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริมั่งมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฉันทิตา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชญานนท์  ปักโคทะกัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชญานภัส  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชญานิศ  ชามะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชญานิศ  ทศทะศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชญาพรรธน์  ศรีสุภธรสิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชญาภา  อนุสุเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชนกันต์  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชนมน  สุธีระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชนะสิทธิ์  บุตรภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายชนันธร  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชนิตา  จันทนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชนินทร์  ไชยกุฉิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชนินาถ  แก้วสกุนนี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชนิสรา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชยธร  ศิริโคจรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงชยุตรา  บวรพิกานน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายชวลิต  มอไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชวิศ  ม่วงนิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชัชรินทร์  สัตนาโค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชัญญาพร  ลุงนาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชัยประสิทธิ์  วาทโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายชัยมงคล  เกศคำขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชาคริต  ติวเฮือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชิติพัทธ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายชินพงศ์  ชาสงวน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชินพัฒน์  พรมปัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชิสา  ชาลีหงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายโชคชู  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงโชติกา  สินแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายไชยวัฒน์  ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงฌัชฌา  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายญาณวิทย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายญาณวุฒิ  เวฬุวนาทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงญาณิศา  ขันถม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงญาณิศา  สุโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงญานิศา  อิทธิชัยโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายฐณิชคุณ  เวชสถล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายฐานันดร  เพชรรักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายฐาปณพงษ์  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิฏิรัตติกาล  แลภูเขียว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่วยทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายฐิติโชติ  เขียวหนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรรคนิมาตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงฑิตฐิตา  บุดดาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณฐกร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณฐพงศ์  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณฐพร  ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณฐพัชร์  โม้ลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณเดช  โคตรจันทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณธกร  พิมพ์พัฒณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณภศศิ  วิริยสถิตกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณภัค  โพธิมัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณภัทร์ธพล  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณรงค์ชัย  ช่างเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณวัฒน์  ลีเฮียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณหฤทัย  รักอักษร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัชพร  แก้วสีโสร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฎฐ์  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฏฐ์กร  เตชเกื้อกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองจำปา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน  กูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฏฐพัชร์  อินคะมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฏฐินี  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฏฐ์  อินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐกรณ์  บุตรยุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐกิตต์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐกิตติ์  พันธนะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐชญา  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณัฐชนนท์  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐดนย์  อินกกผึ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสาร่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐพัชร  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐภัทร  ภูอวด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสุวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กีรติโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณัฐวัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัฐวิภา  ปุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เลขนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณิชกาณต์  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณิชพน  จาบชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณิชากร  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณิชาภัทร  รวดทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณิชาภัทร  โคตรบรรเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงดลรมน  กล้าขยัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายดลวรัชญ์  พิลาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงดารินทร์  ดวงบรรเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงดาวิกา  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงดุจรดา  โพธิมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายดุริยกร  ยาคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายแดเนียล  มานาลู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายตรีตุล  อินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  พลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเตชิต  ศรีวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายเตวินท์  ตะนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเติมเต็มตระกูล  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงแทนขวัญ  จันทลือชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธณิภรณ์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนกร  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนกร  โรจน์วิเศษกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนกฤต  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนกฤต  หาญศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนกฤต  เทียมกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนกฤต  เหล่าวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนกานต์  ประเสริฐเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนคุณ  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนโชติ  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนโชติ  มีทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนดล  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนธิป  แสงสุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธนพร  กฤษณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธนพร  ดวงลีดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนภัทร  คำภีระมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนภัทร  อนุกุลอนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนภูมิ  ราชคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนภูมิ  อนุสุริยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนวรรณ  วงศ์วิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนัชชนม์  นัดทยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธนัชญภร  สิริจันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธนัชญา  อุปทะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธนัญญา  วงษ์ประชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธนันทิชา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนากร  พุทธโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธนาภา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธนารีย์  บุญปลูก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธมนณัฏฐ์  เอี่ยมแสงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธมนภัทร  ชูพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธมลวรรณ  บรรเทาทึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธรรมอัปสร  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธัญกัญจน์  สุทาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธัญชนก  สนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธัญญณาศน์  สุวรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวานิชกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธัญญามาศ  คำสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงธัญนัทน์  วงษ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญยกันต์  พรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธันทิชา  สุดชาทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธันยพร  จิตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธาราดล  ราฟเฟอร์ตี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธาวิน  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธิตลัดดา  สุภัคเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีนทัศน์  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธีภพ  แรงกสิกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธีรเดช  พลแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธีร์ธวัช  มาชะนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธีรรุจ  มากทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธีรัช  โปยขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนดา  อาสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนปภัช  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนพกวี  สมานวโรโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนพพล  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนพมล  ระเบียบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนภัสรพี  พลโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ภูหนองโอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายนรภัทร  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนรันณ์ภัสท์  วีรยวรรชน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายนราวิชญ์  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนราวิชญ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนริศราภรณ์  มากึ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนฤชัย  ชัยฮะนิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนลินนิภา  ปทะมาสวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนลินลดา  เอกธนพงศกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนลินี  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนวรัตน์  ลองศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนันต์ธวดี  คงเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนันท์ชพร  หอยสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนันท์นภัทร  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  แก้วมูลมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนันท์นภัส  สวัสดิ์มูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษตรทัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนันทรัตน์  ยอดเมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนันทรัตน์  ศิริพัฒพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนันทวุฒิ  ทีปแสงสุขอรุณดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนันทิชา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนาราชา  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนาราภัทร  บุษราคัม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายนิติธร  ทะโกสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนิติธร  บรรจูน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนิติรัฐ  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนิติวัฒน์  ทูลพุฒ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนิธิพัฒน์  วรทัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายนิธิศ  อาจภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายนิธิศภูมิ  จันทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายนิพัทธ์  อัตชู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนีรศุภางค์  ขุมหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเนตรณิชา  พาเมิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายบัณฑูร  เอกกัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายบุญญธร  วิจิตรเอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายบุญญินท์  สังขะบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายบุณย์พสุ  ธูปหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายบุณยวัฒน์  บุณยพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงบุณยวีย์  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงบุณรดา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบุตรอาษา  โสทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงบุษบา  โรจนชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเบญจพร  ลุนมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเบญญภา  โสดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอิสาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปกรณ์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายปกรณ์  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปกรณ์  ศรีหนองบัว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปฐมพงศ์  พรมนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปณิดา  อภิรมยานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปทิตตา  คัญทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายปพน  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปภาดา  พระคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปภาวรินท์  มีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายปภาวิชชญ์  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปภาสิริ  ศรีตุ้ยเลิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปรชา  จิรพัฒนางกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปรมี  สาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปรัชญาภา  บัญฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  มาบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปราณปรียา  คงปฏิมากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปราณปรียา  สวัสดินิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปรานต์  คนล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปริญญา  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปริมณดา  กองศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปริยาภัทร  มูลกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปรียรัศมิ์  พระภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุภาสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปวริศ  ทะศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปวริศ  อริยจิราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปวริศา  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปองกูล  ศรีนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายปองคุณ  ศรีนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปัญญกาญจณ์  วิจิตรเอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปัญญพัชร์  โสภัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปัญญาพงศ์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายปัญญาพล  โคตะมะศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปัญฑารีย์  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปัณณทัต  ศรีอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปัณณพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปัณณวัฒน์  นาสุขสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่องบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปัณณวิชญ์  สนธิ์จันทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปันนที  โคตรดง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปาณษศิ  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็งลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปานิสรา  สาระโว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปารมี  คำเชียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายปารมี  พลพวก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปารมี  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปาลิดา  หินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปาลิน  จันทศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปิยธิดา  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปิยปราชญ์  บัวลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปีแสง  นาระคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายปุญญทัต  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปุญญานินท์  กิตติธนาภิภักด์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปุญญิศา  ชนชนะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปุณกานต์  กมลจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปุณณดา  อ่อนกาสิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปุณณดา  เสือสาวะถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปุณยวัจน์  พรมสีดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปุณยวีร์  โลมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ยามี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปูริดา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปูริดา  สีโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพงศกร  ตรีศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพงศกร  ทองวันดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพงศกร  น้อยเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพงศธร  พลมิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพงศภัค  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพชร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพชรดา  สระฏัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพณิฐกามาศ  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพบธรรม  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพบธรรม  อุดมวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรกนก  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรจันทร์  เทานางาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพรธีรา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  มหานารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพรมาดา  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพรรณปพร  แถลงธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพรวิเศษ  แดงพูนผล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายพรหมพิริยะ  มุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพราวรวี  เจริญใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพฤกษ์พิพัฒน์  วรรณเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพลภัทร  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพลวรรธน์  วิเศษรินทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพลอยลดา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพลัฏฐ์  อานันทนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพลาธิป  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพศิน  ศรีหาวัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพัชชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพัชธิดา  หาชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพัชรพร  ใชยเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพัชรพล  บัวมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพัฒชราพงษ์  วงศ์สง่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพัฒนรัตน์  โดดชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพัทธดนย์  รัตนดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพัทธดนย์  อุปชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพัสกร  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพาพน  แสนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิชชาญา  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  วงศ์ปุญญากานต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพิชฌพัชร  อมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายพิชญะ  บุตรแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพิชญา  นันท์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิชญาภัค  เสริมศิริกาญจนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิชญาย์  พิมมะลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายพิชญุตม์  คำอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพิชญุตม์  วิรุฬห์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิชาธร  ชีวะโอสถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทิพย์รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายพิชิตพล  มหามาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิณนภา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพิทักษ์พล  ไชสวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพิมชนก  อุประ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิมนิภา  ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ทับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพีรดนย์  พัวพันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพีรพัฒน์  จำปาศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพีรวัศ  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายพุฒิพัฒน์  นาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพุฒิพัฒน์  เวชสถล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายพุฒิภัทร  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายพุทธรักษ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพุทธะ  สุนมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพุทธิมน  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายเพชรไพศาล  อุปมะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงแพรไพลิน  สงศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภคพล  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงภภัสสร  ศิริเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงภรณ์ชนก  คลังอุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงภรณ์นภัส  เมยเค้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภวรัญชน์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายภศุรัตณ์  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภักดิ์กมล  พรหมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงภักดิ์ฤทัย  พรหมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงภัคธีมา  อันทะคำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงภัครวรรณ  กุศลวัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภัทรกร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภัทรกร  ตางจงราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายภัทรกร  แก้วคำฟู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภัทรกร  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภัทรกฤต  สิงห์สำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายภัทรพงศ์  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายภัทรพล  โทนสิมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภัทรลภา  พานอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงภัทราวดี  นามโคต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภัธนัณ  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภาคิน  วราสิทธิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภาวิตรา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงภาวินี  พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภาสกร  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภาสกร  วชิรเดชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เลือดหนองหาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงภีรชญา  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภูกวิน  คำมูลแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูตะวัน  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายภูตะวัน  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายภูตะวัน  รุ่งอรุณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูตะวัน  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภูนธนินท์  กิตติธนาภิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภูบดี  ยามี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภูพิชิต  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภูภูมิ  ผุยมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภูภูมิ  พุ่มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภูภูมิ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภูมิบดินทร์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายภูมิภัทร  วงวันศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายภูมิรวี  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภูริคุณ  ภูพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภูริชญา  ตันเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสมภาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภูริภัทร  มูลตรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายภูวเดช  นาหนองตูม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายภูวพัฒ  กันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายภูสิทธิ์  ยุทธนาวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายมงคลเดช  พิมพ์ตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุสวดโม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมธุรดา  อินฐาโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงมนปรียา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงมนรดา  หล่าจันทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมนัสนันญา  ชาญกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงมนัสนันท์  แอตกิ้นส์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงรูจีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายมัชฌิมาย์  ดวงแก้วสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงมัฏฐิญาณ์  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงมัณฑิญาภา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายมาลินี  ดีบุญมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายมินมนัฐ  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงมินรญา  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงมีนรตา  สุขนาแซง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงเมริษา  ผาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงยลรดี  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายรชานนท์  ปัตพี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายรณกร  แสนพันดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายรณกร  แสนอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายรณกฤต  รัชตเวชกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายรณพีร์  พันธ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงรณิดา  มาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงรตนวรดา  หาญชิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงรติพร  หวังพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรมย์นลิน  สืบสารคาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีวังสุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงรวีกานต์  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายระพีพัฒน์  นามศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงรัชนีกร  สิริมณีกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงรัตน์ภิญญาธร  พลมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  เถื่อนแก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายราเมศ  ศรีชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงลภัสรดา  สุรไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงลภัสรดา  โคตรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงลลิดา  รักแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงลลิตา  เลียวประโคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงลักษณ์นารา  จำปาทัศน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงลักษิกา  กงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงลัลน์ลรินทร์  อินศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายวงศ์วริศ  สะเดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายวชิรพัชร  ผึ่งฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุติจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายวชิรวิทย์  นูรักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายวชิรวิทย์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวชิรศักดิ์  วีรภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวชิวราภรณ์  หวานจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงวนัชนันท์  ธูปหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงวนัชพร  วงศ์วรินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงวรกาญจน์  พลนิกาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวรปรัชญ์  รู้ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวรพล  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวรเมธ  กลมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรรณชนก  ภระมรทัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรวลัญช์  พงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงวรัทยา  สุโพเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงวรินทร  สุธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวรินทร  เพ็ชรกัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวรินวรพรรณ  กุลจิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวโรสินี  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายวศินภัทร์  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายวสวัตติ์  อึ้งวงษ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวัชรินทร์  อินทรกันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายวัฒนา  ธีสุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงวัลย์ณภัสร์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายวาเศรษฐี  ฐานโอภาส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวิชญพล  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวิชญาดา  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวิชญาพร  อนันทะสีหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายวิชภาส  ขันธสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงวิชุดาพร  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวิธวินท์  คำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวิพุช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวิรดา  เกษลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายวิรันพัชร  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายวิศรุต  ศรีห้วยหว้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวีรปรียา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวีรวิชญ์  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงศตพร  เนตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงศตพิชญ์  ขีดขั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประภาสสันติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายศรัณย์พจน์  เรืองจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงศรันยา  หยองเอ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงศรินทิพย์  อนุภาพเจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศศิพิมล  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศศิวิมล  เกษตรเวทิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศักดิ์ศิริ  สุทธิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงศิญาวิชญ์  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายศิรภพ  ทัพขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประสงค์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศิริกาญดา  เสียวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีตุ้ยเลิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายศิริมังกร  เลขะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศิริยุทธ  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงศิริฤทัย  ศิริพันทะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศิวกร  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายศิวัช  อินพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศุทธิพัฒน์  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายศุภกร  ธนะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายศุภกร  ละน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายศุภกร  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศุภกร  เวียงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายศุภกฤต  โผยเขียว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภณัฐ  จันทะแจ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงศุภรดา  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงศุภรรควดี  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายศุภวิชญ์  จำปาทัศน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์พรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายศุภวิชญ์  แพงสาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายศุภวิทย์  โง๊ะบุดดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงศุภสตา  ขอมอบกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศุภิสรา  วงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  มาพะลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายสกลวรรธน์  ถาชินเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายสรนันท์  โพธิ์นิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายสรวิชญ์  ปรินทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสหชัย  วาโยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสิงหนาท  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงสิภกาญจณ์  มงคลเสาวณิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายสิรภพ  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสิรภพ  สุไชยะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายสิรวัชญ์  รักษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสิรวัชญ์  โคนะโร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสิรัชชา  หิรัญมาลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงสิริกานต์  ล้อมวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายสิริวัชฌ์  รุจิรดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสิริโสภา  เพ็ชรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายสีหวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุกฤตา  ก้อมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสุกฤษฎิ์  การุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บัวละคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสุชัญญา  แป้นสุขา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายสุทธิพงศ์  ประสมกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุธันยพร  ศรีหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุพัชณี  ชูปลื้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายสุภเวช  วิชาโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสุภเวช  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุภารัตน์  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสุภาวิตา  นครศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสุภาสินี  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงสุภาสินี  แสนโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงสุรดา  นาเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายสุริยา  แอ้นบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แก้วธานี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  ศิลศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสุวิชชา  หารินไสล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายเสกศรัณย์  เมืองสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ก้านจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายเสรีพิสุทธิ์  ศรีแสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอชิตพล  ผุยขุนธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอชิรญา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายอชิระ  เคนบู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายอติคุณ  สุปะมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอติญา  คมพิทักษ์เดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอธิชา  ด้วงแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายอธิพัชร์  ขานทะราชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอนันทสิษฐ  หอมวุฒิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายอนุชา  ชนะสีมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอภินันท์  อัครสันตติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอภิษฎา  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอมลวรรณ  ซาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอรกัญญา  ปินใจยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอรนลิน  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอรปรียา  ขุนหอคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอรยา  สีมาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอรัญญา  ดวงบรรเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอริยา  พวกพระลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอัครา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอัจจิมา  วงศ์วิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอัจฉริญา  การีชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ริอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงอันยา  พันเทศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัยยา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอัศวิน  ศรีจุลลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอัศวิน  เนื่องเสวก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอัสลัน  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอารยา  พลพวก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอารยา  ศรีลานุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงอารียา  ศาสตร์นอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอินทรยุทธ  ศรีมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  นูรักษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอุ่นไอรัก  เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงไอลดา  ศิลปกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายกตัญญู  สามเสือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงกุลพัชร  สรวลเส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายคณาธิป  เซ็นนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายคมชาญ  อนุไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงจิตรานุช  รัตนคุณสาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงฉัตรลดา  รินทวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายฉัตราวิชญ์  ปาวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณภาทิพย์  นามวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณัฐนรี  กองชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงณัฐนันท์  พีระพัฒนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงทอฝัน  ศกุนตนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงทัญภัคร  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายธนพล  สมวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงธนัญชนก  พิระชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายธรรม์ณภพ  รัตนติสร้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายธรรมวิชญ์  โรจน์ธรรมรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายนภปภน  สิรินทรภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายนรภัทร  เสริมผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนันท์ชญาร์  บุตรสระเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิวัฒนานุสรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายนิติพัฒน์  จาตุรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายปฏิพล  รักแพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายปฐวี  มาวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงปวริศรา  เคนกา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายปุญญพัฒน์  เชิงหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายปุญญรักษ์  ศรีหล่มสัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงพบพร  อริยพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงพัฒธมณฑ์  ตลับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงพิชญาพร  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงแพรไพลิน  อนันตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงภัทราพร  ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงมิ่งพร  เกรียงบูรณนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายวชิรวิทย์  บุตรชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายวัชรภัทร  ศิริษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายวิวัฒนชัย  จันมะโฮง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายวีรภัทร  อ่อนสนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายศตคุณ  อ่อนสนิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงศศินิภา  ศรีประดู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายสรสิษฐ์  กาญจนโกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงสาริศา  สุจริตประกอบค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายสิสิร  อบมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายอักขราวุธ  ธรรมวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายอาณกร  อันปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายอิทธิกร  วงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายอิสริยพัฒน์  ชมผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายก้องภพ  ศรีอุทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายชวิศ  ภูชัยแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนันทภา  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 นายนันทิพัฒน์  ไพยศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงปทิตตา  พันธุ์โภคา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายปารมี  ถิ่นเวียงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายภาวิตร  มูลตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายภูรินท์  ทองคู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงราชาวดี  สุทธิพงษ์ประชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายกรณ์กฤตย์  เตระทวีดุลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกัญญวรา  ฦาชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายกิตตินันท์  หว่างแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงกุลญาดา  นารัตน์โท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงจอมขวัญ  ไชยทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชนกานต์  สอนโกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายชยกร  นามโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชัญญา  เร่งรัดกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายณัฐวัฒณ์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายทีป์ทศรัสมิ์  อาสายุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายนภกิต  สิรินทรภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงนิชาดา  สิงห์ชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปฐมพร  อริยพิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปวริศา  วรรณวิเชษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปัณพร  สาหับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายปุญนรรฆ์  เพชรประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงพามวาด  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทวีผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวรวลัญช์  นิ่มบริบูรณ์พร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายศรุต  วรรธนะปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอะตอม  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกัณญาภัทร  ชนะเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายกันตพงศ์  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงกุลริศา  เลิศบุญสถาพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายชลภณ  คำจันลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงญาดา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  มักการุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงณัฐฌประภาภัทร  มั่งคั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายธนกฤต  อ้วนพรหมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงธันยธิดา  ตริอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายนภัสดล  อุบลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงนัทธมน  ธนณัฐพนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงปฤษฎี  ผิวทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงพิสุทธิ์รดา  รัตนพงษ์เพียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายภูริทัต  โห่ววงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายศุทธวีย์  แก้วสังข์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายศุภกร  คำจันลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายสยามรัฐ  มนุษย์สม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายโฬม  เภาสระคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายอัครพัทร์  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงเอวรินทร์  วนาพิทักษ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงกฤตินี  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายคมพิศิษฐ์  เติมไกรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงชุติรดา  แซ่ท่อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงฑิตยาภรต์  รัฐโอบอุ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธีร์กวิน  อนุตรอังกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปภาดา  เดชอุดมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงปภานัน  เดชอุดมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงปรภา  เต็งคิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  รถมณีทวีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพยุหณพล  ธีรัชธัญพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพลวัฒน์  ธรรมรุจิราพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพีรดา  ภัทรกิจกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายภคิน  นราสดใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายภูมิรวิชญ์  อึ้งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงรินรดา  ธารเอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงวรัญรดา  ศรีจำปา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวฤณทารรดา  อุปลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายสิปปกร  พงษ์พิริยะเดชะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ลีลาลาวัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายสุวิจักขณ์  ลีลาลาวัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายอาภากร  กริชพิทักษ์เงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอิงณภัทร์  สุขใส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกรพรหม  ชนะบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกฤตเพชร  ตราชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายกฤษณชัย  กุคำอู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 นางสาวกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงกานต์ธีรา  แสงไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกิตติญา  มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวขวัญข้าว  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงจิราภัทร  อักษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงชญาดา  ม้าทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 นายชนธัญ  แหวะสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายชานากร  โฆมานะสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นางสาวฐิตารีย์  จันทร์เทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นางสาวณญาดา  ธีระนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 นายณัฐฐพัชน์  อติวัฒนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงณัฐธรรม  ชีวะเศรษฐธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายธนกร  แก้วเวียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายธนปกรณ์  ทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตรีอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงธัญสิริน  ตรีอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 นายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายนัธทวัฒน์  บูรณไมตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายปวิช  มณีรอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  ศิลาจะโปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 นางสาวพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายพัทธนันท์  ชินอาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ไทวังคำศิริชินวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวแพรวขวัญ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงภัทรนันท์  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 นายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จองหนาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 นางสาววชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงวิชญาพร  กมลเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงสิรินดา  คำตานิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงอริศรา  อิ้งประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงอังค์วริศรา  เร่งสมบูรณ์สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายอัสรัน  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาตร์พงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงกรกัญญา  จิตแหลม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายกรวิชญ์  ด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กชายกฤตนัน  หล้าจาด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายกฤติพงศ์  ไชยสิม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงกันติชา  ขาวไชยมหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายเกรียงไกร  วรปัญญาตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีอาสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงขวัญข้าว  วุฒพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์สินี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงข้าวหอม  ทัศนาวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กชายคุณานนท์  เจริญขำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงจันทรวลัย  อภิสกุลชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงจิรภิญญา  นนทะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงจิราพร  เถื่อนมูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายจิรายุ  คำยอด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายจิรายุ  สมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงจุฑามาศ  ควรสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงชนัญธิดา  กกค้างพลู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กชายชยพัทธ์  ไพรพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงชัญญานุช  จันดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายชินกฤติ  ทราบรัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายชุติพนธ์  หล้าจันทร์ดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงญาณิสา  สายสมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงฐถาพร  ฉายชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงฐิตาพร  คำโฮง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงฐิตารีย์  ช่างไม้ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กชายณปภัช  ชูกันหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กชายณรัฐกรณ์  โคตรศรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  พันวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายณัฐกรณ์  มูลโต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงณัฐธเนตร  วรรณเวช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายณัฐธีษ์  วิชัยศึก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงณัฐวศา  พงศพัศกร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายณัทคุณ  ช่างทาพิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงณิขนันทร์  ทรงสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงทัพกฤตา  ขาวไชยมหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงทิพย์ธารา  โสดาสร้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายแทนคุณ  ศิริบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายธนกร  พลสีลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กชายธนกร  เดิมชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กชายธนบดี  ยานะนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงธนพร  ดวงสุนทร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายธนภัทร  อารมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กชายธนภัทร  ไสวดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กชายธนวรรธน์  สุทธิสำแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงธนัชพรรณ  วรารักษ์ประภัทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กชายธนากร  อินทจักร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงธนิชา  พุฒซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงธัญชนก  ก๋อยฮะกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กชายธีธัช  ชำนาญรบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายธีรเมธ  ช่วยหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กชายนพกฤษฏิ์  กุลดิลกไชยนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงนภสร  คำแสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงนริศรา  ศรีบุญฮุง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายนล  ศิลปรายะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงนลินนิภา  ปาหนองแปน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายนัธวัฒน์  สุทธาธิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กชายนันทภพ  สร้อยบับ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงนาโอมิ คาทาริน่า  ฮอร์น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายนิชคุณ  แก่นพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนิชาภา  อริยานันทพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายนิภัทร  เอกคณาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงบัวบูชา  สติภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายปกรณ์  รัตนภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงปณัฏฎา  ศรีบุญยอด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงปภาดา  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์สกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงปภิชญา  ปัทมารัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงประกายกาญจน์  แสนพิมพ์พา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงประภาดา  เก้งโทน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กชายปริญ  รัตนภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงปัณณตา  ศรีกงพาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายปัณณธร  โนนบุดศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายปาณัช  อริย์ธัช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงปารมิตา  แพงไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายปิติศักดิ์  วงค์วิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายปิยดล  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขวาลำธาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายพงศภัค  พุทธศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงพรกมลต์  แสนอาจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายพสิษฐ์  อ่างบุญตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงพิชชาภา  ลงกลิกานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายพิชัยยุทธ  วงดวงจา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายเพชรแท้  สุชบุญชูเทพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงภคพร  ผัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายภัทรดนัย  เสรีรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายภัทรศักดิ์  คำวงษ์ทรงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงภัทราพร  สอนเสนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงภัทรีญา  สุดแดน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงภัสพร  ไชยมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายภานุชิต  กุดกุง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายภานุวัฒน์  กิตติโรจนปรีชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงภาวินี  คำแหงพล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีโนนยาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายภูผา  ทาเวียง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายมงคลวุฒิ  ป้อมแสงสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงมนัญชยา  นักทำนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงรมิตา  ศรีอระพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงลักษณ์นารา  อำภรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กชายวรัศ  คำลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงวราภรณ์  เส่งมูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงวริยา  พัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงวริศรา  บุระคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายวัชริศ  ไชยโสดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงวันสว่าง  ยวงลำใย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงวิมลภัทร  จันดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายวีรพันธ์  สุขพิไลกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงศศิทิพกฤตา  ควรแย้ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายศักย์วริษฐ์  ภูแสนศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงศิรดา  สกุลศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายศุภณัฐ  พิพัฒน์ตระกูลเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงศุภรดา  คุ้มภัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กชายศุภวิชญ์  แก่นนาคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงสิริการต์  แสนบุดดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีธนสกุลชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงสุชานันท์  กุนชนบท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงสุพิชชา  แสนเหลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงสุริษา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  สมปาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายอภิชิต  สอนทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงอภิญญา  สายอุบล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กชายอภิวัชธ์  แพงด้วง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงอรกัญญา  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กชายอัครวินทร์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายอัจฉริยะ  ฉ่ำชูศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงกชพร  บุญอาจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงกนกพรรณ  เนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปลิวไธสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนนอก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงกนกวลี  โยเทพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงกฤตพร  นุราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วงษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายกฤษฎิ์พิพัฒน์  พิมพ์ดีด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกวินทิพย์  ภักดีโชติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีน้อยขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกวินธิดา  เผ้าหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายก้องภพ  จำเนียรเวช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกัญญพัชร  เวียงสิมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำประทุม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลีสืบพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายกัณฑ์เอนก  แฝงเมืองราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงกันต์กมล  เขียวอาษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายกัมปนาท  ศรีมุกดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายกิตติภัค  ประทุมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงกิติญาดา  สุราสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงเกตน์สิริ  ปิณฑะแพทย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายเกียรติณาคิน  ดวงจันคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายเกื้ออนันต์  พรมแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงขวัญข้าว  แพงงา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงเขมจิรา  วรจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายคฑาเทพ  จิตรบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายคณาธิป  จันทร์โท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายคุณภัทร  ต้นสีนนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายคุณสนนท์  คชสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงจันทัปปภา  พรมดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงจันนภา  หมื่นศรีพรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายจารุพัฒน์  กองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงจิรัชยา  เงินดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงชญาพร  มาคะวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายชนาธิป  โยวาศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงชนาภา  พระสุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงชนิสรา  พันทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงชมพูนุช  ชุ่มหิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายชยาวิชญ์  ถึงแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายชวนากร  สิงบุญมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงโชติกา  จิตต์เภตรา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายฐิติศักดิ์พงศา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงณชาภัทร  ปัตตาเทศา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณญาดา  ปาทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายณภัทร  นามพิกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณฤภัค  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงณัซชนันท์พร  ศรีหาบงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายณัฐกฤต  ชูสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงณัฐชุตา  ลากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายณัฐดนัย  ซ้อนตะวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงณัฐพร  หาญโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงณัฐวดี  หาญสุริย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงดาวิกา  หาแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายเดชาพัฒน์  บุญคูณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อยู่นคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายตุลธร  เลนคำมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงทักษอร  วงค์มงคล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงทิพย์กมล  ชะนาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายทิวัฒน์  นามวันทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายธนโชติ  คำมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงธนพร  ชัยหงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงธนภรณ์  จันตุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงธนวรรณ  เมืองทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายธนิน  เขิดโกทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงธนิสรา  มุลตะกร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงธราทิพย์  เทพวงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายธราไวทย์  ถานอาดนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงธัญชนก  พิษนุย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงธัญญกร  ทินบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  ระฤกธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงธัญญภัสร์  เพียจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายธัธชา  กมลภิรมยานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงธันยพร  เมฆขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงธันยพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงธิพเพียงเดือน  ไชยวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงธิษณามดี  จอกลบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายธีเทพ  ประกอบกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายธีรวุฒิ  ศักดิ์คันธภิญโญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงนญาดา  ขวาลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายนนทิวรรธน์  นามมุงคุณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายนพกร  ศรีกลชาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงนพภัสสร  แผงบุดดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงนราวดี  ยิ่งยืน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายนราวิชญ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงนลินนิดา  นพคุณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงนวพรพรรณ  โชติทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลทะอินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงนัยนานนท์  วิลัยพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายนิชคุณ  โคตรโยธี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงนิตา  ธิอามาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนิรัชพร  ทองโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงเนติธร  เหล่าสมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงบารมี  พันเดช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงบุญญดา  ยศปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงบุณยาพร  ประสมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สร้อยหิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายปกรณ์  อุ่นพระบุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายปฏิภาณ  จริยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัดไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงประภัสราภรณ์  พุทธชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปริณต  ทะสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายปัญญ์ธรรม  แก้วทะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายปัญฐกฤต  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายปัณณวิชญ์  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายปิติกร  ศรีวิลัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายปิติพงษ์  สายปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงปิ่นสกุล  สมพร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงปิยะดา  สักการิทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงปุณณสา  ปักคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายพงศภัค  ประวัตินภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพรชนก  ดาราวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงพรนัชชา  รัฐนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายพรมนัส  โคหนองใฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายพรหมลิขิต  โพธิจักร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพลอยนวพัชร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงพลอยประภัทร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงพลอยฤทัย  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายพัชรพล  พุทธเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงพัทธนันท์  ถนัดค้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงพิชชาพร  ดาวดังปา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพิชญา  แสงสุริยากาศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพิมปาณัสม์  เตี้ยหลุย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภักดีสังข์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายพิศิษฐ์  ทิพย์อุทัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายพุฒิภัทร  ดีโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายพุทธภูมิ  ชัยนัด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพุทธิมา  มูลตรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงไพรดา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงภัคนันท์  สมสะอาด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายภัคพล  จตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายภัทรพล  ป้องสีดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงภัทรศยา  พานนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงภัทรสุดา  มาเบ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายภูปกรณ์  ดวงกมลศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายภูผา  จิตพรมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายภูภูมิ  ราชตราชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายภูมินาวา  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรรณโท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายภูริทัต  วุฒามนตรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายมณีกร  จันทริมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายมนณกร  โคตรทุม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงดวงจา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายมิ่งธาฬา  เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงยุพาสิรี  ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงรวิวรรณ  บับพานต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงลภัสรินทร์  สุชล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงลักษิณา  เพ็งทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไหวคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายวชิรเมธี  พูลพร้อม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายวชิรวิทย์  จอกสำนัก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงวนิดา  โฮมไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงวรรณกานต์  มานะสุจริตกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงวริญาภร  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายวริศ  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายวัชรพล  อ่างยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายวันชัย  กุสุมาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงวิชญาพร  มูลสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงศรสวรรค์  น้อยเอี่ยม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วเรือน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาวัลย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายศิริชัย  พลหล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุธาธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายศุภเสกข์  ปัดภัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายสยามรัฐ  แสนงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุณนาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงสลีนา  ชาคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงสุธาสินี  หงษ์สินี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงสุธีธิดา  แลปูหน้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงสุพิชชา  วิทยาบำรุง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงสุพินดา  น้อยหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงสุรดา  มูลตรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงสุวธิดา  สุรภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงสุวิมล  ภูมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สัจจะมณี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายเหนือฟ้า  กลับกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายอชิรวิชญ์  โรจนานุศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายอธิกันต์  โคตรบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงอธิติยา  ทองปรีชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายอนาวิล  บุตรสาธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงอภิชญา  ใหญ่ลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงอภิรดี  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายอรรถพร  ปัดทุมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงอรัญญา  ดีพุ่ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงอริญรดา  สาหร่ายพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงอริสา  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายออมสิน  อุบลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงอัญมณี  พันลูกท้าว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทนงใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงอารยา  ยางงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงไอรดา  ทองส้ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงไอรดา  พลเหลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงไอรดา  อบมาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงกชพรรณ  นวลมณี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงกตัญญุตา  จันทร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายกฤติพงศ์  นารินทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายกิตติคุณ  พลซา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สีสังข์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กชายกีรติ  อยู่สิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชินบุตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายจักรพรรดิ  สละ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายจิราวุฒิ  เพชรจินดา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายเจ้าจอม  สละ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงชญาดา  โสรมรรค โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายชณภัทรพงศ์  ดรพรมยุ่ง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กชายชัยธวัช  ดรที โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายชิษณุพงศ์  กาญจนชลาทร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กชายณฐกร  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุภารี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำเงิน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กชายณัฐพัชร์  อังวราวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายณัฐภัทร  ลุนสำโรง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายณัฐภูมิ  วิทย์ตะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายณิชกานต์  เงินเรืองนิรันดร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรุณโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายดุลยทรรศน์  อิงสา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กชายธนกร  ทำมาก้อม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กชายธนกฤต  มณีจักย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กชายธนเดช  นวสุขกุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กชายธนภัทร  กุณสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กชายธนภัทร  ชัยแสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายธนภูมิ  ชาญสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายธัญเทพ  หริคำภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงธัณญานันท์  วรรณศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายธีทัต  อาจวิเชียร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กชายนนทกร  เหลาหล่ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กชายนภัทร  ไชยโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายนัธทวัฒน์  เปื่ยมเชาว์ธนากุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงนิรินธนา  บุตนุ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1689 เด็กชายเนติธร  สายทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กชายปกรณ์กิตติ์  จันทร์โสม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงประภากร  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงปัญญากร  ภูครองจิตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กชายปัญณวัฒน์  มรรครมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กชายปัณณ์ณภณ  โพธิ์หล้า โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กชายปัณณพัฒน์  งาผักแว่น โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงปาณิสรา  สาแหรกทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงปุณิกา  แก้วมุนตรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงผกามาส  ปูพบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงพรธิดา  พิณพงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กชายพรรนธ์นฤสรร์  ภักดีทองสาร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงพราวนภา  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีจันทรา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายพศวีร์  เฟื่องทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายพสธร  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1705 เด็กชายพัทธดนย์  พานโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงพาพรรณธิตรา  พร้อมไวพล โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภาโส โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงพีชญากรณ์  ภูมิเขต โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงเพชรแพรวา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงภคพร  หว่างจิตร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กชายภัทรพล  สุรพล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กชายภานุวัชร์  อยู่สุข โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1713 เด็กชายภาสกร  เครือหงส์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงภิรัญญา  วิวัฒน์วงศ์ธร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายภูมิพัฒน์  กระพี้แดง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงมัญชุสา  มหาเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พันธ์เดช โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กชายยุทธไกร  ชาญเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายรณภัฎ  ศิริบุญนาม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กชายรวิภาส  วิชาสุ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงลลิลดา  ศรีมันตะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงลักษิกา  หิมคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กชายวรปรัชญ์  มหาพฤกษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงวรรณภา  ศิลป์ดอนบม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กชายวัชรภาส  แสนคำราง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงวิชญาดา  สุดทีป โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กชายศุภกร  พิมพ์แสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กชายศุภากร  เหลืองมงคลเลิศ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กชายเศรษฐ์ชวิศ  ดวงสุรียเนตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายสัณหณัฐ  สิงหะเทพ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงสุทัดทิชา  หงษ์ลา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงสุพิชญา  สุภารี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงสุวภัทร  บทมาตย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายอธิวัฒน์  สะตะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงอริสรา  ไกยชาติ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงอารดา  ศิลป์ดอนบม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายเอกวัฒน์  สุจริต โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายธนวิชญ์  จำปา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงกชพร  ป้อมมาตรา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงกมลชน  หาญสุริย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากสลุง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายกรณพัฒน์  ร่วมพัฒนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงกรรณิญา  ชูพันธุ์วิเศษวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงกรรณิภา  นนทะชัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงกฤตชญา  กัปตพล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีสง่า โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงกวินธิดา  สิงห์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงกัญญานัฐ  นามซุย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์ดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายกัณฑ์เอนก  แผนบุตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายกัณภัทร  มุกพิมาย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายกันตพัฒน์  ฉัตรสุวรรณวิไล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงกัลยกร  วรไหล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชตรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงกาญจนา  พระลับรักษา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คล่องแคล่ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายกิตติคุณ  กำแซง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายกิตติ์ธนา  ฤทธินี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงกิตตินันท์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายกิตติบดินทร์  กิตติเคนา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายกิติชัย  บุญท้าว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงกุลจิรา  ไชยสงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงกุลฑีรา  แบรดซอว์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงกุลธิดา  เลิกนอก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงกุลนิดา  ยุพงษ์ฉาย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงขวัญชนก  นามปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงขวัญวรรณา  อินทร์ยังดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงจรรย์อมร  เฮิทร์ส โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงจิตติปภา  มานะศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงจิตประภัสสร  คำกัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงจิรชยา  พรมเวียง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายจิรพันธ์  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปักโคทานัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายจิรายุ  นาคะทัตโต โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุตระทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงฉัตรณดา  ชูมณี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายฉัตรพล  รวงงาม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายเฉลิมชัย  ภิญญะพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงชฏาพร  มีโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิพิธกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไกรวงษา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงชนัญธิดา  แสงกระจาย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงชนาภัทร  สีตะโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงชนาภา  ช่วยศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายชยพล  ภู่ชัยภูมิ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายชยรพ  ศรีหงอก โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายชัญญา  สารขันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายชินวร  พรมคำน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณภักดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงชุติมันต์  พิมพา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงญาดาณัฐ  เสียสี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงฐิตาพร  เงาะปก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายฐิติกร  เลิศคอนสาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภูผิวผา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงฐิติวรรณ  หอมจู โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายณฐพล  ผาสุตะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงณัชชา  นรินนอก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายณัฐชนน  ดาวศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายณัฐชนน  อัมราโสภานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายณัฐชานนท์  สาหล้า โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงณัฐฐิญากรณ์  หงษ์สนิท โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็งเพ็ชร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายณัฐพัชร์  กำแพง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายณัฐพัฒน์  แสงแดง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายณัฐภัทร์  พลรักษา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายณัฐรัตน์  อิฐรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงณัฐวรา  ชูเชิด โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีพาลา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ด่านจง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงณิชภัชร  ยานะ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงณิชาบูล  มูลลี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงณิศศา  ลีพิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายตฤณรัฐ  จิตตวุฒิ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายติณณพัฒน์  อระชุม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายติณณภัทร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงทักษพร  ธาดาธนวรสกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงทักษอร  พลเดโช โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายธนกร  ดอนกิจภัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายธนกฤติ  กองจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายธนดล  โพธิ์สา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายธนพัฒน์  แสงผลส่ง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายธนวัฒน์  คีรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายธนวัฒน์  พุทธกัลยา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายธนวัฒน์  ไพรศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีตาล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีวรรณะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายธนิสร  โม้แซง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงธฤษวรรณ  หวานเย็น โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายธัชธรรม์  โชกะตะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายธัญญาวรรณ  ทองพิน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงธัญพร  อุปพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายธิติกร  แวววรรธนกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายธีทัต  ทองลอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายธีธัช  ธนสารดำรงกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงธีวรา  สิมมาภาพ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ไกยแสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงนรมน  แสงจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายนฤบดินทร์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายนิธิกร  หมายสอนกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงนีรานุช  โควังชัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายบวรกานต์  เวชปาน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงบุญญาภา  ไทยพูลแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงเบญญาภา  มากด่านกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายปกรณ์  พงษ์ธานี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงปณัฎฎา  หงีเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงประไพรัตน์  บุษราคัม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงประภัสสร  พลวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงปรัชญาวีย์  คำโคตรสูรย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายปรินทร  โยธาธรรม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายปวรวิชย์  โชคดุรงค์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงปวริศา  ยศพิมพา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงปัฎฐนิชา  ภูวิชัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายปัณณวิชญ์  บรรพสินธุ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายปัณณวิชญ์  โยวะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงปางศ์ณพัส  สุรพัสมนตรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงปาณิสรา  เฉลิมมีประเสริฐ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงปิยพัชร  ทาดา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีวิชา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายปุญญพัฒน์  รุจิกาญจน์สกุล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงปุญญิศา  สายส่อ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงปุณยวี  โคตรบุรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงปุณยาพร  สุนประสพ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงเปนฐิชา  ทะรารัมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงเปรมปรียา  เพียชิน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงพรทิพย์  บุตดา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงพรปภัทร  เจริญเขตร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศึกนอก โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายพัทธนันท์  สุดบุญมา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายพันธกร  ทับศรีรักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หนองแล้ง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงพาณิภัค  พระคุณเลิศ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงพิชญาพร  คล้ายนาค โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายพิชพัฒน์  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนบุตร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายพีระกานต์  ทัพวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงเพชรลดา  อิ่มคำ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงแพรวจรัส  ประจันตะเสน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายภควัต  นครแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ศรีอาสนา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายภัคพงศ์  แสนปราบ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงภัครดา  ชูเชิด โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงภัณฑิรา  สมมะวัง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงภัทรชฎา  เพียนอก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายภัทรดนัย  ดวงใจ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงภัทรวดี  อาศัย โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงภิรัญญา  นนทะโส โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายภูกมล  จันทร์ประทัก โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายภูมิใจ  วนาลัยสุขสันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายภูมินทร์  งามรูป โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายภูริทัติ  สารีมุข โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายภูริภัฒน์  ใจดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายภูวิช  พรหมภูวงศ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงมัทนา  แวงแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงมัลลิกา  คอบค้อ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  กาญจนรุจิกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงรดา  รัตนวัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายร่มเกล้า  จันทร์เรือง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงรมิดา  พันนา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงรฤดี  พรมมี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายรัชชานนท์  จุ่มกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายราชพฤกษ์  เลิศตวงสิทธิศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายเรวัต  โสพุฒอ่อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงลภัสรดา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงวชิรญา  เกตุสงคราม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์หนองไฮ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายวรวัฒน์  ธนศักดิ์สุเมธา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงวราภรณ์  มาดอนกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงวษมน  ดวงพรม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายวัชรพงศ์  บุญมั่น โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีมุลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงวีริศรา  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงศรัญฉัตร  เขิมขันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายศรายุธ  คุ้มภัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงศิริญาดา  จันทะวงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายศิวกร  สมทอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงศุภานันท์  หงษ์ลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายเศรษฐ์ธรัตน์  สุภเมธีร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงสิรินภา  พุ่มแจ้ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงสุกัญญา  เนียมจีน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายสุขฐนธัช  ศรีตาล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงสุจิรา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงสุชานาฏ  แสนปาลี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงสุนิษา  หาญเสนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงสุรางคณา  สุวรรณแย้ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงสุรางคนา  สุวรรณแย้ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พิมพานิชย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1932 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิมเสน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงสุศิริ  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายเสกสันติ์  พงศ์ธนู โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รัตนศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายอชิตพล  จันเพ็ง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายอณุภา  สุจิตตกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงอติวิชญ์  เนาว์โนนทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายอธิการ  ใจมั่น โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กชายอนันดา  ชาบัญฑิต โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายอนุภัทร  ระยะเพิ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายอภินัทธ์  ตันศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงอมาวสุ  ฐานะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงอรรัมภา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงอริสา  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายอังกูร  แก่นนาค โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงอัญชัน  สีหะจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงอารยา  อาคมศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายเอกวิทย์  วิสิลา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายกันตพิชญ์  พิมพ์ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กชายกันตภณ  พิมพ์ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กชายกันตินันท์  ศรียอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1953 เด็กชายณัฐวรานนท์  ศรีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายธีรัตม์  โรจนาศรีรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายนนธวัช  โพธิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายนพรุจ  บรรดาตั้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1957 เด็กชายบุณยกร  ทองแจ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กชายปกรณ์  วรรธนะไพสิฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 คณิตประถม
1959 เด็กชายปัณณทัต  ศิริศรีเพ็ชร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายพิศุทธ์  ตันสมรส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กชายพีรเดช  มาลัยผ่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1962 เด็กชายภัททิยะ  จินตระวีรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1963 เด็กชายรัฐวิชญ์  โพธิ์จาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 คณิตประถม
1964 เด็กชายวัชรวิชญ์  วงศ์ผาคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 คณิตประถม
1965 เด็กชายวิริทธิ์พล  ประทีปเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงกนกพร  คับพวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายกรวิชญ์  เดชกุมมาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงกัญญณัช  วิทยาวุฒิอนันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงกิตติกาน  นามมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิลปชีวสันติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายเกียรติสยาม  จ้องสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงคัฑณัมภรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายคุณนิติ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายจิรกิตติ์  พลหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายจิรัชย์ชา  ขวาแซ้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายจิราเดช  ทีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายชนนาถ  ชัยสงคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายชนากานต์  บุดดาเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายชัยภัทร  ทะกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายญาณวุฒิ  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายณชพล  วันโนนทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงณปภัช  สีตะโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายณัฏฐกานต์  เลิศศรีพงศ์พันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงณัฐชยา  นาคอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนี่ซูวารัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายณัฐพล  บุญยะพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายณัฐวรรธน์  พลหนองหลวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายดั่งตะวัน  อ่อนละมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายแทนคุณ  แก้วบุดดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายแทนไท  สาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายธนกฤต  ประทุมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายธนโชติ  บุระตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายธนาธิป  ก้อนดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายธีรเดช  ระวังชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายธีรพันธ์  จันทะสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วธานี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงนธิดา  หลักเพชร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายนภปฎล  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายนฤบดี  รักษ์ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงนวินดา  แซ่เตีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงนันตา  มั่งมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพุทธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายนิชคุณ  สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงบุศราภรณ์  จันละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายประวริศ  สืบสุรีย์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 นางสาวปวริศา  อนุชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายปัณณธร  แสนโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงปาณิสรา  ปริบุญณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายปารณ  นภานุเคราะห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายปารมี  โพธิ์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายปุณพจน์  เสนามนตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายพชร  พานชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายพรภวิษย์  เวียงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายพสุภร  รักษายศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายพอใจ  เมธสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริพงษ์พันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงพีชญา  ปะนะมัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายพีรพัฒน์  นะชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีบุญลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายภคนันท์  โกทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงภณิดา  อาษาภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายภูกฤษ  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงภูนรินทร์  สินธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายภูวนัตถ์  แสนสีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงมณฑิรา  ไพรพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงเมณิสา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายวรลภย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายวรวิทย์  ขันธวุธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายวรัชพล  มาตย์ภูธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายศตพล  รัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายศรัณย์  วิชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายศาตนันทน์  ซีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายศิวัชญ์  หวังสะดวก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายสิระภพ  ขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายสิริกร  ใจเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายสุทธิพจน์  เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงสุภานันท์  จิตระบอบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงสุรีภร  คล่องการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายหฤษฎ  เขียวแข้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายอธิยุทธ  กิ่งเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายอธิศนนท์  เตชินอัครพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายอภิวัฒน์  บุราคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขวัญเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงอารดา  อาปะหัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายกนก  คำงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายกฤตพิชญ์  กรวิทยาศิลป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายกฤตยชญ์  สอนจ้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายจิรวัฒน์  หนองน้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายจิรายุทธ  แสนเหลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายณฐวัฒน์  ซือศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายณวัต  ศรีธรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายณัฐดนัย  บุญจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายณัฐพล  จันทร์กลั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายณัฐภัทร  นิ่มสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคประยูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กชายเตชภณ  ฟ้องเรือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายธนภัทร  ผจงศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายธนวรรธห์  หิรัญยุทธวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายธีร์ธวัช  ท่าจอหอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายนิโคลส  วิมานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายปพนธีร์  วิพัฒนกิจเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายปารย์ปิยพัทธ์  แสนประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายปุณยวีร์  น้อยสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายพชร  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายพชรปฎล  ภูริวัฒน์ภากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายพรหมเทพ  ชาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายพิชญุตม์  มัครมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายพิทวัส  สีนวนแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กชายพุฒิพงศ์  เปไสล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายพุฒิภัทร  สุพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายรัชชานนท์  ชนะการี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายวัชรพล  ปัทถาพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายวิธวินท์  เกิ่งไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายศุภชัย  สีมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายศุภโชค  อุตรศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายสัญไชย  อุปติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายสิงหา  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายสุวโรตม์  ฟ้าสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายอติรุจ  บัวระภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายอธิป  สาระพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อรรคนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2088 เด็กหญิงจิดาภา  หน่วยนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
2089 เด็กหญิงณปภัทสร  ศรีขัดเค้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
2090 เด็กหญิงณัฐณิชา  แนวเงินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กหญิงธนัญญา  มุกดาม่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2092 เด็กหญิงธัญรดา  แนวเงินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2093 เด็กหญิงนิศามณี  จันทร์โฮง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กหญิงนีรชา  สุขสำราญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2095 เด็กหญิงพิชญากร  โรจนกุลธรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงรัตติการ  วงษ์วังค์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงวรรณวริน  ประเสริญนู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2098 เด็กหญิงอนุสญา  นารีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2099 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงนรินทิพย์  สมเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  วรสินา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงศิริประภา  พานศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงกานต์รวี  วงศ์กันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงนภชนก  แสนสุโพธิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงอภิสรา  พวงสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายจักรภฤต  ยอดศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2108 เด็กชายจิรพัฒน์  โชคคติวัฒน์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2109 เด็กชายจิรายุ  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2110 เด็กหญิงจีรญาดา  ศรีโคตร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายฉัตรดนัย  ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2112 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริอาภากุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2113 เด็กหญิงณฎา  วัฒนธีรวุฒิ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2114 เด็กชายณทัต  วงษ์กรวด โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2115 เด็กชายณัฏฐพัชร์  อารมณ์ดี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2116 เด็กหญิงณิชชา  เพรงมา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2117 เด็กหญิงธัญชนก  บุญทองเถิง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2118 เด็กหญิงธัญรดา  แซ่จึง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กชายธาวิน  พึงประภา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กชายธิชภพกฤตย์  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กชายธีทัต  จัตกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2122 เด็กชายนิติธร  เลาหพูนรังษี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กชายปฏิภาณ  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงปริญ  นันทิยะกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2125 เด็กหญิงปวริศา  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2126 เด็กชายปิตินล  ศิริธนัทกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2127 เด็กหญิงพลอยปภัส  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2128 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  แสนบัว โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2129 เด็กหญิงภัทรียา  เวียงวงษ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2130 เด็กชายภูผา  สุวรรณธาร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2131 เด็กชายระพีพัชร์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2132 เด็กชายวริศพันธ์  วิมุตาชยานันท์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2133 เด็กชายวันฉัตร  เมืองพันธ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2134 เด็กชายองศา  กัทรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2135 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยคำ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2136 เด็กหญิงอรศิริ  ติตะปัญ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2137 เด็กชายอัครณัฏฐ์  ธนาวิรัตนานิจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2138 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  จูสิงห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงธัญญ์นลัท  ศรีสุริยชาญชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายปกรณ์  ปถมสาคร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายพัสสน  ปิยะวัฒนพงศ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2142 เด็กชายภูภูมิ  อิงปัญจลาภ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายภูมิรพี  สิงสดม โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2144 เด็กชายภูษิต  เย็นวัฒนา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กชายอนาวินทร์  สิมโฮง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงอัญน์ชลิน  พัฒน์ดำรงจิตร โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงเอ็มม่า  ชิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงกวิสรา  ลูกจันทร์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กชายกันต์กัญจน์  วิริยพัฒนทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2150 เด็กชายจรรยพัฒน์  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กชายชานนท์  ชาร์ป โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2152 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุการ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงปุณยาพร  มุติสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2154 เด็กชายภูมิรพี  เหล่าชุมพล โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2155 เด็กชายศุภวิชญ์ชา  ลูกจันทร์ โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กชายสัมฤทธิ์  อัครวิมุต โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงกัญณภัทร  มาปะโท โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วสีขาว โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายญาณัท  อภิโชติธนกุล โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายณพชร  รัตนกิ่งธรรม โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายธนภัทร  ทองแท่งไทย โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายปกรณ์  ทองแท่งไทย โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กชายกวินธาดา  ด่านซ้าย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กชายก้องบารมี วูดไซด์  คราวเลย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2165 เด็กหญิงกันต์ชลัช  พยุงทั้ง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2166 เด็กชายกันตวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2167 เด็กชายกันยาฤทธิ์  โชติประเสริฐ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายคณิศร  ชินอ่อน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2169 เด็กชายคีตภัทร  นาพิลา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2170 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ทักษ์หิรัญฤทธิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงจิรดา  แจ่มไพบูลย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2172 เด็กชายเจนภัทร  กระเดนกลาง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กหญิงชนม์ชนก  ชุนบุญมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2174 เด็กชายชินพันธุ์  พิทักษ์จารุพันธ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ลี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงณิ้งญารดา  ประทุมสินธ์ุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สาริกา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2178 เด็กชายทีโอดอร์  แลมเฟียร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2179 เด็กชายธนบดี  หยาง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2180 เด็กหญิงธีรกานต์  ชาติพหล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กชายธีร์รัชชานนท์  กล่ำสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2182 เด็กหญิงนริสรา  ธนะวัฒนะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2183 เด็กชายปัญญากร  หร่อยดา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2184 เด็กชายปัฐวิศวร์  แสนทำพล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กชายพชรเสกข์  สายใหม่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงพรเศรษฐีนี  คูสกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงภาวินี  ศรีอักษร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2188 เด็กหญิงวรัญญา  กองเพชร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2189 เด็กชายวราศิโยน  ใสครั่ง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2190 เด็กหญิงวีพาภรณ์  นิติมหาสกุลชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กหญิงศศิกานต์  สีคาม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายศุภกร  ไกรศักดา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2193 เด็กหญิงสิรภัทร  ชิยางคบุตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2194 เด็กชายสิรวุฒิ  บุญเทียม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2195 เด็กชายสิริศักดิ์  พยัคฆยานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2196 เด็กชายหฤทชนัน  ลำประไพ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2197 เด็กชายอัครพนธ์  ลิขิตวันดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2198 เด็กชายอัครวินท์  ลิขิตวันดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2199 เด็กชายอาชวิน  พูลสวัสดิ์กิติกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2200 เด็กชายฐากร  ขำสุภาพ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กหญิงตุสิตา  ศรีสุนาครัว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กชายพุฒิพงศ์  แพนสมบัติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขันชาลี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กชายวุฒิกร  อาษาจิตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กหญิงศศิวันต์  ภูชนิด โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2206 เด็กชายศิรติพล  แพทย์กิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายอุทัย  หลิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงกฤตินี  ศรีแก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2209 เด็กชายกวี  โสตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2210 เด็กหญิงกัญรดา  แดงเปียม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ผง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  นรศรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2213 เด็กชายจิตรเทพ  พยัตติกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2214 เด็กชายชวกร  อั้งโก๊ะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงทัสนันทน์  กาญจนวรเศรษฐ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงธนิตา  เชียงไข่แก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2217 เด็กหญิงเธียรรดา  แพงมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงนวพร  เพ็ญกิตติวรวุฒิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงนวพร  โรมโคกสูง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงนิชนันท์  ชัยบุตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงปรียา  เพียสุพรรณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เหล็กสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2223 เด็กหญิงฟารีดา  นามมนตรี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงภรณ์ประภา  สาแก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2225 เด็กชายภาวัช  ชัยรมณ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2226 เด็กชายยลรตา  ศรีเสือ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2227 เด็กหญิงวรัญรดา  ศรีวัธนทรัพย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2228 เด็กชายศรันย์ภัทร  โตษยานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงสุพิชญา  คำท้วม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยะจัก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
2231 เด็กชายอรรถพล  อุฬารางกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายกันตภณ  สัจจพงษ์ โรงเรียนบ้านเรียนมิตรภาพ ป.6 คณิตประถม
2233 เด็กชายกรภัทร  วิลัยวัน โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2234 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อันชื่น โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2235 เด็กชายกิตติภูมิ  พรมพิมพ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2236 เด็กหญิงเขมจิรา  พงษ์ดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2237 เด็กชายชวพัฒน์  เอื้อประเสริฐวนิช โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
2238 เด็กหญิงณภัทร  โกเจริญ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2239 เด็กหญิงทิพย์อุบล  แสงสาตร์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กชายธนกฤต  ไชยสอน โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2241 เด็กชายธีรเทพ  พันชูรัตน์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2242 เด็กชายธีรภัทร  ย่อยกลาง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2243 เด็กชายนโม  พลทองสถิตย์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กชายเบญจพล  พรมภักดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2245 เด็กชายปกป้อง  ศรีไพรวรรณ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2246 เด็กชายปภังกร  ไชยนอก โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2247 เด็กชายปรมัตถ์  แก้วสีหา โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2248 เด็กชายปราชญ์ฐากร  วิไลวรรณ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2249 เด็กหญิงปรียาณัฐ  ช่างจักร โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2250 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2251 เด็กหญิงปัญจพาณ์  แก้วคำ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2252 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แก้วปากดี โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2253 เด็กชายภูภูมิ  พุฒิสถาพร โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2254 เด็กชายมาซากิ  คนโด โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงมานิตา  ธาตุมี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2256 เด็กชายรชต  ช่วงเทวพร โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2257 เด็กชายรณกร  ดอนเขื่อนสม โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2258 เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์สา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2259 เด็กหญิงศศิรา  คำภาษี โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 คณิตประถม
2260 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โพธิ์สาระแสง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2261 เด็กชายสยมภู  แสงทอง โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 คณิตประถม
2262 เด็กหญิงกชมน  แสนสูง โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
2263 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทาลุมพุก โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กชายกฤตเมธ  นามมา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายกวินภพ  พรมโสดา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุดทาโกสุม โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2267 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งบก โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ปัตถามา โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กชายกันตพัฒน์  ลุนจันทา โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงกิ่งวรา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กชายกุนกิติกร  เจริญกุล โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงเก็จมณี  ทาเผือก โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
2273 เด็กชายคณากร  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2274 เด็กชายคณุฒน์  รอดพ้น โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงครองขวัญ  ยวงเดชกล้า โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2276 เด็กชายคุณากร  เหล่าวีรสกุล โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายฆัสรา  พรเจริญ โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
2278 เด็กหญิงจารุวรรณ  บรรพตธรรม โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายจิตติภัทร  แสนแหบ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2280 เด็กชายจิตรภาณุ  ปะพะลา โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2281 เด็กชายจิรายุทธ  ทองแท้ โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงฉัตรกมล  วิกล โรงเรียนสุรัสวดี ป.4 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงชยารัตน์  อาชากาญจนเมธี โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2284 เด็กชายชวณัฐ  เอื้อประเสริฐวนิช โรงเรียนสุรัสวดี ป.6 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงชวัลรัชต์  อาชากาญจนเมธี โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2286 เด็กชายฐากูน  คล้ายเจ็ก โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงฐิตติกาญจน์  เชาว์ธนทรพย์ โรงเรียนสุรัสวดี ป.5 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สีสมสอน โรงเรียนสุรัสวดี ป.4