รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรพงศ์  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชยางกูร  แสงรุณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐภัทร  พรเมตตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายดนุศักย์  เทพวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนวัฒน์  นิมารัมย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญชนก  จำปาวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  พันโพดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธันย์พศุตม์  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรยุทธ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายนันท์ธเทพ  วงโยธา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิชาภา  คำแดง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  ภูวดล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปุณวิชญ์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฝนทิพย์  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพัชรพล  มโนมัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิชญ์ศศิ  จ้าวสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุดทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรภัทร  คำแจง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เครือเป็ง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภานุวัฒน์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภูวิศ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเมธาวี  ดุจประสงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวนิดา  พรมศักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวรวิช  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรัชญาน์  รัตรดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  กิงขุนทด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภศิษฎ์  กลิ่นสังข์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศุภากร  กีดคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสโรชา  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิทธิชัย  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอรรถชัย  สิงห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอัจฉราพร  วงศ์วี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอัยการ  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอินทรี  อ่อนคล้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนชุ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกมลวรรณ  มโนใน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกรรชัย  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกฤติพงศ์  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤษฎา  เครือคำลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกฤษฎิ์ดนัย  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกฤษฎิ์ธิชา  เดี่ยววาณิช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤษณพล  ทิยานัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกวินธิดา  วัดเข่ง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงค์พิชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกันย์ศักดิ์  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกัมปนาท  ปานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเกียรฏิกรณ์  กิจวิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเขมิกา  กองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจารุวัฒน์  อินทร์เสม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรัชญา  ระนา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรืองชัยทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจิรายุ  ถานิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจิรายุ  สุใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายจิรายุด  ทีสี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชมลภัทร์  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชยณัฐ  ช่วยไธสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชรินรัตน์  แลวงค์นิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชลธิชา  ฉัพพรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลิตา  หูติ๊บ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัยวัฒน์  โอ้ทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่างอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชุติภัทร  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายโชคชัย  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงญานิสา  ขันทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐานิตา  วัฒนาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐิติภัทร  หมอกมืด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไวงาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณฐมล  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณรงค์กรณ์  กองเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฏฐพล  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐกฤต  อินทร์ยา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐชญา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐณิชา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จีนภู่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐภาสิชณ์  มัทยาท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐรดา  แปนไมร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐวัฒ  วงค์ปินตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐวัตร  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐวุฒิ  จักรเขื่อน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐวุฒิ  รินปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายดรันภพ  โทสุระ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกร   กองวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนกร  พูเพียร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกฤต  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนกฤต  เวชสุทัด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนกฤติ  แก้วตอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนภัทร  ทรายศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนภูมิ  สายปาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธรากร  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญชนก  อ่วมธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธัญเทพ  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญธร  ใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธันธ์ชนัน  บุษบก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธันยกานต์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธารารัตน์  ตรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธีรโชติ  ทองคําน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธีรภัทร  สมสาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรภัทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธีรวัฒน์  เมฆศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธีระศักดิ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนกยูง  เมฆฉาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนนทภัทร  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนภัสสร  ทองโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนรวิชญ์  ปุยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต่ายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันทิชา  ปิงขอด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนันทิพัฒน์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนิศามณี  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายบวรวิชญ์  หลวงชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายบัญญวัต  คำปวง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปกรณ์กิตต์  สายเครือฝั้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปฏิพน  ลีลาศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปฐมพงค์  ตุ้ยบาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปณิตา  ปาละปิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปรมิศวร์  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปรียาดา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปวรรัตน์  สมสาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปัญญารัตน์  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปัณฑิกา  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปิยกูร  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุณณภพ  ต๊ะศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปุณยาพร  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพงศกร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพงศกร  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพงษ์นริทร์  ปันไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพชร  พ่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพชรดนัย  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรปวีณ์  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพลอยปภัส  ม่วงนุ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพศิกา  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพัชรพล  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพัสกร  สาฟูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชาพร  อินวกูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพิชญภูมิ  มหาชน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญาพัชญ์  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชญาภา  สอนเตจา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิทยรัศมิ์  สาสี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิสิษฐ์  หอมตะโก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรณัฐ  ทวีสินไพศาล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรวัฒน์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพีรวัส  เจียจินดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพุทธรักษ์  เกียรติส่งแสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเพชรดา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภัทรนนท์  อินทร์สุข โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภัทรพร  วงค์เคียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภาณุวัฒน์  รุ่งเรืองเจริญวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภิญญดา  ผาดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูริชวิน  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมันตรินี  นาคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีลาวุทธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงยิ่งรัก  ประภาวะกา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงยิหวา  ฟุ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายยุตธนา  อภิบาลวนาลัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรัชชานนท์  สัมปันนัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรัชพล  ฉันทนาวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายราเมศวร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญญานวล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรุจิราพร  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวชิรวิทย์  เนินพลับ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวธิราวุฒิ  ฟองธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวรกาญจน์  พูเพียร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวรกานต์  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรกานต์  โรพันดุง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวรชัย  อินพรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรรณวุฒิ  แผ้วชำนาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรรณใหม่  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรฤทัย  ตับกลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวรวัฒน์  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวริศราภรณ์  สายเครือวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวลัยพร  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวัชพล  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวัชรพล  วงค์พิชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวัชรินทร์ธร  หาอย่าทุกข์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมพิทัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิชเยนทร์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิรัชญา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวีรวิชญ์  สมเครือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศรัณย์รัชญ์  คําสอน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศศิพร  เจียจินดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศิรวัจน์  จ้าวสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรสิทธิ์  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศิวกร  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภกร  ลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศุภกานต์  ยวงบุญตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสงกรานต์  พิมพ์โล้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสถิรวิชญ์  วงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสันติราช  นาตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิงหา  วงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสิริชัย  ชวนอาจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสุขวัฑฒ์  พละวุฒิโท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุพนิดา  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุภณัฐ  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุวิกรานต์  เลิศรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอนพัท  กรุดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอภิญญา  ชะนะภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอริสรา  เครือโย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอักษรารักษ์  อภิญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอาริสรา  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอาริสา  วิเศษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอินทิรา  ต๊ะยามัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเอกศิษฏ์  โพธิ์เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเอกอัมรินทร์  ปิงขอด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเอมิกา  กีดคํา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงไอลดา  ยอดปัญญา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฮัวฮิเนร์  มาทซ์เจอร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกมลชนก  ฉวีผ่อง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายคมกฤษณ์  กวงขุนทด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายชัชพิสิฐ  ขำพวง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนพัต  จอนสาย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปานเดือน  ปานเปลี่ยน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกฤษณชัย  ขาวสม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นายคมกฤต  ชาติไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายจักรภัทร  จันทร์แสน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายจิรภัทร  แสงอุไร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายจิรายุ  สูนปัั้ง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายชาญณรงค์  น้อยสุข โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นายเทวัญ  เลิกนอก โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธาวิน  สระทองอ้วน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธีรภัทร  สีนารอด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสนธ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปวริศ  มะยมทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปานฤดี  ทองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปาริตา  แก้วรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพรชนก  เวชภักดิ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นายสราวุธ  รวงผึ้ง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสรุตา  นาคโสมกุล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสาวิกา  กันหาทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
245 นายสิทธินนท์  กาบุญยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายอธิปัตย์  โหล่คำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอนุธิดา  งามสง่า โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ทะเหมย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายอัตรชัย  สมใจ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวอิงอร  ปราบวิลัย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกุลชาติ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเกษมสันต์  นันทะคง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงแก้วดวงใจ  กาละทอน โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพงศ์  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนวัฒน์  จอมนารี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปานดาว  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรพรรณ  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชญาภา  โตแดง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวริศรา  เพชรสันทัด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอชิตพล  ผิวขำดี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลย์รวี  จังพินิจกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงขวัญพิชชา  กลิ่นบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชนิดาภา  จาวสกุลไชย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่กือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงภัทราพร  รับสันเที๊ยะ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายภูเบศ  เชียงหอม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงมลฤดี  แสนยาเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แซ่ม้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายกลวัชร์  ตั้งสว่างไทย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจินดามณี  ทัศนไพบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเจริญรัก  แสนยาเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญาดา  พุดบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชัญญาภัส  บัวดง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่กือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทิฑัมพร  โพธิ์เหลือง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายทีฆทัศน์  ไพฑูรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธราเทพ  แยมสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญชนก  นาน้อง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธันยาภร  พุดขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนราวรรณ์  ช่อพิฤกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนันทิชา  นันทอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปพิชญา  ศรธิรางค์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปพิชญา  สมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปริยฉัตร  ผุดผ่อง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพนิดา  เชื้อชาติตระกูลดี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารอุทิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิมธิดา  มากเสมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิมพ์พร้อม  เจริญเยาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทราวดี  วงค์ปินตา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมยุรี  แซ่ย้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรสริน  สมรอด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรินท์นิตา  รัตนโฆษิตนรากุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวาที  จันทร์ท่าฬ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แซ่เติ๋น โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสุขสันต์  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสุรชาติ  บญยะโท โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอัญญาริน  ทะนะ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเอลียาพร  ศุภัคเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกวินธิดา  อยู่ใย โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  นาน้อง โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธีรเดช  ทองสว่าง โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทวี โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวรัชยา  สอนนนฐี โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายวีรภัทร  พานสอน โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาภัค  โสภา โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงคุณัชญา  พิลา โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนคำตา โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงดวงธิดา  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุรัมภา  บัวนาค โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกชพร  ผลวิรัตน์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกนกพร  อ่อนละมัย โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เฉลิมพล โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกันต์กมล  ดรุณเพ็ชร โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกาญจน์ณัชชา  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชญานิน  พิทักษี โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชลกานต์  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชาลิสา  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐชา  ปลาทอง โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐพงศ์  แป้นตระกูล โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนเดช  ลือสันเทียะ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนวิชญ์  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนิธิตรา  แสงขำ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายบัลลังก์  หมวกเพ็ชร โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพัชรกันย์  ยวนใจ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เกษี โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฟ้าใส  ลาภสาร โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงลริตา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศักดิ์ชัย  อบมาสุ่ย โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกัณฏินันท์  สุโธ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชริภาพร  ศรีฉลวย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์กลัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายธเนศพล  จำปี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุธาวดี  ไกรกลาง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสุพรรษา  นามูลน้อย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายกฤษพจน์  จำปี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายชิศณุ  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงดาวใจ  สุ่มมาตร โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายธนโชติ  จำปี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนวัฒน์  อุเคน โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวนันฐพร  แก้วกรอง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปาณิสา  กุดดิษ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรวดี  ต่ายตลับ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรุจิฐดา  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศิริรัตน์  การะเกตุ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอนุพงษ์  ทรงศรี โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์กัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเกณิกา  พวงพลอย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธนพร  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธิติศักดิ์  โพธิ์กลัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนรินดา  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายบวรวิชญ์  วงศ์หมอ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุญทิวา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปภัสรา  โพธิ์กัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพีระพัฒน์  ธูปหอม โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรรณวิสา  กุดดิษ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์กัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุชัญญา  ไหมสมสู โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพลากร  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายกฤตเมธ  ทองถนอม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกฤษณา  บุญเพียร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายก้องภพ  คนคง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
364 นายกิตติพงศ์  ราชรินทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกิตติยา  เปรมบุญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกิตติศักดิ์  กรรมกร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นายกิตศณ  ทองเขียว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายเกียรติศักดิ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายคเชนทร์  ชื่นฉ่ำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเจนวิทย์  ลูกศร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชนากานต์  คชเถื่อน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชนิตา  มีถม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชยลักษณ์  คลังวิเชียร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชยาภา  กำเนิดเกิด โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชลทรัพย์  รักนา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวชลธิชา  รักนา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชุดาภา  ปินตา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงซูซัน  แซ่ตัน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายฐิติวัฒน์  วงษ์มี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีพุ่มมา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
381 นายณฐนนท์  หัสแดง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายณัฐพล  คุ้มครอง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายณัฐภัค  ปานดี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายณัฐภัทร  คล้ายปัญโญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเตชิษฐ์  คชฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงทิพปภา  จีนลง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงทิพรัตน์  ม่วงไม้ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนวัต  บัวสำลี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธนาธิป  มีผล โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงธันยกานต์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธิติวุฒิ  เอกจิตต์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นายนนทกร  จำปางาม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนภัสรพี  มาคุ้ม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนภัสสร  พวงศิลป์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นายนวกร  อนันต์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายนวพล  คำดำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นายนิรพันธ์  คำอิ่ม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเนตรมงคล  นนทะแสง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นางสาวปนัสยา  เครือจุ่น โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายประพนธ์  นามฮุง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงประวิศา  ดำสนิท โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายประสิทธิชัย  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปานชนก  ใจแสน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
404 นายปารมินทร์  พุ่มเนียม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงปารมี  อาภรณ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปิตุรัส  พรมมาก โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปิยะ  พิลึก โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปิยะ  เรืองจันทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปิยะวัฒน์  วัฒณะธัญการ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายปิยะวัฒน์  โพธิ์เรือง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพงศกร  สีดำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพายุ  สุ่มมาตย์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภาณุวัฒน์  ถาลี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
415 นายภานุพงศ์  ภูผิวคำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอกจิตต์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภูเทพ  คงเจริญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวรัตน์ชนก  ทันเจริญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงรินรดา  คงพันธ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวงศ์ธร  - โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวทัญญู  ชาญฉัตร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายวรเทพ  ผ่องกระโทก โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวรเมธ  ทาสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงวารี  เกตุทับทิม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวิไลรัตน์  รักนา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวศรัณย์พร  ผดาเวช โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายศรันยู  ยอดวงษ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นายศุภกร  ครบชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจแสน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสรัลพร  แก่นโต โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสิทธา  เหล่าเขตต์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสิทธิโชค  พระหัตธิ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายสิทธิพันธ์  สุวรรณ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
437 นายสุขิตกุล  สุวรรณกิจ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายสุทัศน์  อินทะกาสูนย์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุพรรษา  สำเภาดี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนกล โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอนุสร  เหมะ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอนุสรณ์  มาลัย โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอริสา  กางออน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
444 นายอานุภาพ  ยอดวงษ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอุรัสยาภรณ์  หอมนวล โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงแย้ม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกรองขวัญ  สาริวงค์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกวิน  ทองคำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากกุญชร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญธิชา  จันทนา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัณฐิกา  ชิณเพลีย โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  เสนาะเสียง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีคุณ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายคริสโตเฟอร์ นาธาน  คอลลินส์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายคุณูประการณ์  มาคุ้ม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจารุกิตติ์  สาสะนะ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจิณัฐตา  แจ่มขุนเทียน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิรชาฎา  บุญหลง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายจิรายุ  เชื้อนุ่น โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์สอางค์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชิดชนก  เกิดสิริ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงฐิติพร  คงไทย โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายฐิติวุฒน์  เรือนก้อน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณรัช  พันเขตกรณื โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐกมล  เนตรอินทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐฐาพร  แสงเงิน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุกเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐภัทร  เกษรบัว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณิชา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงดวงเนตร  ขันแก้ว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายดิชพงศ์  สินสุข โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายทนงศักดิ์  ปัดถัง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนภูมิ  ปรากฏ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนวัฒน์  มีผล โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนศักดิ์  สุดหาญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธัญจิรา  คาวหวาน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีรโชติ  ศรีภุมมา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธีรัช  ธรามานิตย์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนพเก้า  สุขขำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนพคุณ  สุขขำ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนรภัทร  กางออน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนลินนิภา  อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนันทพงศ์  สาริกิจ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนันทวัฒน์  เทพสุรี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนารดา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนาราภัทร  เกิดแก้ว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายบุญญกรณ์  นาทันรีบ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปรเมษฐ์  พังไธสง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพชร  มังโส โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพชรภูมิ  เกษวิริยะการ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรชนก  นวลจันทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิวรรณษา  ขุนพิลึก โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายไพรวรรณ  หาดแก้ว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  ทับพรม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทราพร  โตพันยะ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์ศรี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูวดล  เสนาบัว โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายมงคลศักดิ์  จีนลง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมลฤดี  ดอนม่วงไพร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แสงพะลา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงยุวดี  จีนลง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงรสิตา  คงพันธ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรัชฎาพร  พรศิริการ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธิปัญโญ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวันเฉลิม  แดงแย้ม โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวิชญะ  สะมะถะ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศรัณยา  ลึกวิลัย โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิริวิมล  ใจแสน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภพล  ดอนไพรรักษ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศุภลิน  บัวผัน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสกาย  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสหพัฒตร์  พรมกูล โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสิทธินนท์  เจษเกษกิจ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสิรภพ  ใจแสน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุชัญญา  พังไธสง โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุพิชฌา  ทองตรา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุภัชชา  กลิ่นทวี โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุมินตรา  บุญสุข โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสุรยุทธ  บุญรักษา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอชิระ  จันทร์สอน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอภินันท์  ใจแสน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอภิสิทธิ์  มัธยา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสอาด โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  รักนา โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงไอลดา  อยู่ศิริ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายออมสิน  หาญทนงค์ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกชกร  กรงทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายกฤติเดช  แกว่นธัญกิจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฝาเรือนดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายคุณากร  โมราราย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายคุณาสิน  ถวิลกาณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิรัชญา  มณีธรรม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชนัญชิดา  กำแพงนิล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายชวนนท์  ย้อมสี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิจันทจินดา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงฎีการัตน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฐิติพร  สายทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณัชวดี  ชมดง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มหิเมือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนภัทร  มั่นเจริญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธีรพงศ์  แก่นพินิจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายนัทธพงศ์  ตัวเทพ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองจินดา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปรายฉัตร  สุวรรณจันรัสมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ปัณฑ์ชนิต แซ่เติ๋น โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายพีรวิชญ์  เฉลิมพันธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายพุทธิวัชร  นวมนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายรัชชานนท์  ภูกองไชย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายวรพัทธิ์  วงศ์ฉัตรชานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายวิทวัส  สีเหลา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายอธิป  สีเพชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเอมข้าว  เพ็งวัน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกชนิภา  พินสุริวรรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกนกพงษ์  แทนสี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญมาก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกมลลักษณ์  โนกุญชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกมลวิพา  แสงสว่าง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกรวิชญ์  สระทองหน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกฤษตเมธ  ลายเขียน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกวิสรา  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุงขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิทธิกรรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพชรดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แหลมภูตา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกัลยกร  เรือนแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัลยากร  พิลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกุลิสรา  ยศปัญญา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเกตุมณี  พิลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายไกรวิชญ์  ตินานพ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเขมิกา  ทองคลี่ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจิรัจฌา  สีเพชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายจีระศักดิ์  จิตตะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชลกร  พรมจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชิษณุพงศ์  วังคีรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญจำกัดภัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชุติมาภักดิ์  กรุดฉ่ำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายโชคอนันต์  ฉิมงาม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีนุช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญพลอย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฏฐินี  จารุภูมิก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐจีตกานต์  กอสัมพันธ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เลขนอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มทองอินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนคำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัทอร  บริรักษ์เดชา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณิญาดา  ปุยพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงดลพรรธน์  นาคประเสริฐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายไตรพล  สระเสริม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายทีปกร  ทาจี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนภัทร  ครูทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธนัญชญา  กองแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนาธิป  บานเปียง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนาธิป  สุขสุวานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธรรมวรัตน์  ย่านสากล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ชา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  สำเนียง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตรีถูกแบบ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธันย์ณภัทร  พิมนิสัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธันวารักษ์  คัทธะนาม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  เกตุเนตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีรชัย  วุฒิยาสาร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธีรภัทร  โพธิแป้น โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนนทวัช  แสงไสย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภัค  จรรยาภรามัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีจรูญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนัฏฐวีญา  นุชพุ่ม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนันทพัทธ์  ทำนานอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนิรันลักษณ์  สุทธิ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนุจรินทร์  ใครบุตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงบุษยา  จันทร์สัมฤทธิ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปกรณ์  ฝอยทองตะคุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปณิดา  ขำไชโย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปภัสนน  กมลมาลย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปรียาภร์  ธงห้า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีวิชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปัณฑิตา  เอี่ยมซิ้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปัณณธร  อาจหาญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปัณณวิชญ์  เงินขาว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปุณญพร  วัทโล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพงศกร  บุบผาวรรณา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพรนภัส  สีทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพรปวีญ์  โพธิ์ชา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรรณวดี  สีหะบุตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพัชรกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัชร์อัมพร  ปะละ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพิชชากร  กลิ่นสด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิชญากร  เถาตะมะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชฎา  อภิวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพิภพภัทธ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิมพกานต์  มาถึง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิมพกานต์  สมพงษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภควัต  ศิริเวศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร์จอม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูริธาดา  เกตุเนตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายมาร์ธิน  พานธนกร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายยศวัฒน์  ดอนวิชา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงรมิตา  จันทร์สา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นึกรักษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรวินท์นิภา  มะคะโช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงรุจิรดา  นันทพล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวรญา  ศรีบุษย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวัชรินทร์  เก่งกล้า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายวัชฤทธิ์  จันทร์ดวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวันใหม่  วงค์เมืองคำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวีรภัทร  พุ่มไพจิตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศณิตรา  สุริโยชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศดานันท์  ย้วนประสิทธิ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศภนุช  คำแจง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศิรชัช  นามูลน้อย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเอี่ยม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสมุทร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสิริรัตน์  วีระพันธ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุทัตตา  พุธกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายสุภญาณกร  แย้มชอบใจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมสอน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอรปรียา  พิลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอัครวัฒน์  เรืองพัฒนศิริ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอันยาภรณ์  แสงสุริยา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเอมปรีดา  วงค์ทองจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฮานึล  จุง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มุ่งงาม โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกมลพร  พงษ์ศิริวิลาศ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายกลวิชญ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  ศรีเดช โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงเข็มอักษร  แสหลิม โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายจิณณภัทร  สุขแก้ว โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงจิรัชญา  ตั้งตระกูลจิตร์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจิ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายชวลิต  จันทร์ขจร โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายชิติพัทธ์  สุธรรมา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงญาณภัทร  จิตมณี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณภัชนันท์  ตันศิริพรภักดี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐกมล  หาญชัย โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์  ทองรัตน์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงดากาณดา  อุสาพันธ์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายธนวัฒน์  ทองจิตติ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงธรรม์ญพร  อ่อนศรี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงธัญจิรา  วงศ์บุญธรา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายธีรภัทร  พ่วงทอง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำทรง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงนันทิยา  บุญชู โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายนิติธร  กาญจนะ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปวรวรรณรงค์  ไพรบำรุง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีทรงธรรม โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายปัญญาพล  ภู่มาลา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงไปรยา  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายภูมิรพี  ศรีพุมมา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงรมณธร  หอมมาลา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงลักษมี  บุญเหลือ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวรินทร์ดา  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายวศิน  ทรงศิริ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายศุภากร  ชมภู่ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงสาริศา  วงษ์รัตน์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงสิริยศ  แสงสว่าง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงสุรกัญญา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เผียนอก โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายอติเทพ  นาคเอม โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอภิชญา  ลำเจียก โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายอาทิตย์  ศรีทอง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงอิงค์  เพ็งสุข โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงกมลชนก  พงษ์โอสถ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงค์สว่าง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกฤษฎิ์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายกฤษบดินทร์  พันธุมาตย์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวนบ่อแร่ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์กระแจะ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกุลรัศมิ์  ตันไถง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชนิดาภา  เพชรทอง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฌานิสรา  จิตตะ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐฌาพร  มาจาด โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐวศา  ชาลีนิวัฒน์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณิพัชราภา  พระหัตธิ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทิพปภา  บุญนันท์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนภัทร  ชูเจริญ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธีรสิทธิ์  เฮ้าทา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนัธทวัฒน์  ปรางคลัง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนาถนภัส  สิทธิสมาน โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญประเสริฐ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปกรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปวรวรรณรัตน์  ไพรบำรุง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปวริศา  วงศ์กะโซ่ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปาลิตา  เกษวิริยะการ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเปมิกา  ร่มโพธิ์เจริญ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพงศ์ธนัช  ถิระภัทรา โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพชร  ธรรมธีรธร โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพชรพล  สุริฉาย โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพลอยพิมล  บุญผง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพัณณิตา  คงต๊ะ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิชชากร  ชื่นชมน้อย โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพิชชาภา  สิงห์วี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิชชาอร  เมธประสพสันต์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูโรง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภาวินี  จันทร์เกษ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวนัชพร  กันเที่ยง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวรรณชนก  ทองอ่อน โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายวรากรณ์  กาบดี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวรายุส  สุรินทร์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวิชญาพร  รอดมณี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงศรัณยา  พ่วงสาย โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงศิรพัชร์  ทับทอง โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศิรินทร์ชญา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงศุภร  สืบสนธิ์ โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายศุภรุจ  อ๊อดเอก โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุพิชชา  โงนรี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอัครพงษ์  สุดจ่าชารี โรงเรียนอุทิศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนกฤต  จงสวัสดิ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงนภสศมน  กลีบประทุม โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายสุกฤษฎิ์  หู้เต็ม โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงเอมวิกา  โคตรศรี โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกัญญาภัค  กลั่นแตง โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงบุตรดี โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธียา  ขันกสิกรรม โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภคภรณ์  ชูชื่น โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกฤตภัค  แต้วัฒนาสกุล โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายกิตติภณ  ค่ำยัง โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญผา โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายกีรติ  ใจแสน โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายคุณัชญ์  รอดฉ่ำ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายชวนากร  บุญทะจิต โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายณฐนนท์  นุชวงค์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายณพล  ค่ำยัง โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายธนเดช  ช้างวงษ์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายธนพล  ผ่องใส โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายธรรนพ  น้อยพุ่ม โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายนราวิชญ์  สุธาศิลพรมแพร โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายนัทธคุณ  แสนมุข โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายนาวิน  โชติช่วง โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปวัญรัตน์  ปัสสา โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายพีรพล  ด้วงประดับ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพุทธิชาต  บรรเทิงใจ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายภากร  ปานอ่วม โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายภาคิน  พงษ์พานิช โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงเมธาพร  มะลิลา โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายรุจิภาส  บุตรสำราญ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายลภัสกร  ผาบจันดา โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศศิพิมล  ทองบุตรดี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายศุภวิชญ์  ลาภจิต โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนศรี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทิมมอตี้ รอดมณี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีนิล โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายธวัชชัย  ดำแก้ว โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนภัทร  สิริปสาทนีย์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปริชญา  ทองชมพูนุช โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จันทร์นวลศรี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพรหมพร  เชื้อเขตกรรม โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภานิชา  นครจันทร์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายวรพงศ์  อุดมสุข โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเหมือนฝัน  นาคดี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอชิตะ  กิจการ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพัชรพล  มีศรี โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง ป.4 คณิตประถม