รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฐินาพร  ชูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  ตรียศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลณัฐ  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณพัฒน์  อ่อนเกตุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวินธิดา  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์มี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญณภัทร  สังข์ทัด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  ล่ำภากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลยกร  สุรนันท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติ์ญาณวรา  ล่ำภากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติธัช  บรรพตธรรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเขื่อนเพชร  บุญพูน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจักรพงศ์  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรพันธ์  เหล่าวชิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิณัฐดา  จั่นจำรุญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรกร  ว่องกสิการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรวรรณ  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญาภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนกจุฬา  นันทารมย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชนกันต์  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชวโรจน์  ดิษกร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชัญญาฎา  พวงสายใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชานนท์  เลิศชนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายฌาณัฐ  ไกรนอก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงญาณิศา  กาลมุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายฐิติวุฒน์  เลขะวิจิตเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณฤดี  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัชยุตพงศ์  วิกสิเกษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชฎากรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐญาดา  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐฐามณี  มโนสินเสถียร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัณทพัทธ์  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงดรัลพร  พันธุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายติยพัฒน์  ศรีธิทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายแทนคุณ  กุลนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนดล  ตรียศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนภัทร  ชาติสุทธิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธรรมบุตร  ทองสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธัชธรรม  บรรพตธรรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัชนก  เณรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธัญทิพย์  จีระกุลธนวัชร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จีระกุลธนวัชร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนฤธัท  การุณยวงศกร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนัชชา  สัทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิรินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปกรณ์  เมฆเลื่อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปฏิภาณ  คำวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปภังกร  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปริญ  อ้นอิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปัญญดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีทุม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปุณญาดา  รัตนผุสดีกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงไปรยา  ปราการชัยนาคร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพชร  อินทนัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพชรดนัย  สังข์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพชรพล  ปางชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพชรพล  สิมเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพรภวิษย์  น้อมเศียร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพลากร  แก่งศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชชาพา  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์อ่วม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินสุระ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกียรติกิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์อร  พ้นพาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแพรวา  ฉัตรศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายภควัต  หนองหลวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภูเบศ  เกริกกฤตยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูเบศ  เฟื่องอิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูมิบดินทร์  สุทธิวิรีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูมิภัทร  มีบัว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภูริชญา  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริพัฒน์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภูรี  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายรัชชานนท์  เอี้ยงปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงริณรณา  ศุภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงลลิตา  วังนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวงศพัทธ์  คำมาลี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวนัชพร  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวรเชฐ  นิราพาธ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวรรณกร  ป้อมใย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิงขัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวรินทร์กาญจน์  หาพล้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวริศรา  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวฤทย์  รักพ่วง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภวิชญ์  กาลมุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภวิชญ์  คำภู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายสรวิชญ์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสิรวิชญ์  จงจิตสุขวิทยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิริพรรณวดี  โคตธาดา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เลิศชนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุธาสินี  คมคาย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุพิชญา  อรชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุรัสวดี  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุวภัทร  มะโน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอธิคุณ  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอัครชัย  พรมสา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอารดา  ดวงตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอิสรีย์  สนองบุญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอุรัสยา  นุชชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเอลียาห์  ศิลาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงไอยญรินทร์  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกชพร  เชื้อกรุง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชพร  โรจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกมนทรรศน์  เปรมัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกรณัฐ  ปัณณวลี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกรรณิดา  มะแม้น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกรรวีกานต์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤชณัท  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤติธี  นิลชัด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤติธี  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกฤติน  นิ่มตรง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกฤษตฤณ  อินทปัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกษิรา  สิงห์คำโล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญ์นัชชา  อินทรสูต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญญพัชร  แซ่เจน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญพัชญ์  แสงโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัณจน์รดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บวกขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกันต์พิชชา  กระสุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกันยาพร  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติกร  กัณฑะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกิตติพิชญ์  เรียงจารุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกุลชา  วรวงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเกตุชยา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเกศินี  นุคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงขวัญนัชชา   จิตติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงคณิสสร  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายคุณาณณต์  กล่อมสถิต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจอมขวัญ  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจักรภัทร  โตโทน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจารวี  อินเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิตรสิริ  พิเดช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจิรวิชญ์  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิรสุภา  กรัณย์ชนก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฉัตรวดี  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชญาดา  เกิดอุทัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนกชนม์  ฉัตรเมธิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนวัชย์  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชยณัฐ  สันติสำราญวิไล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชยพล  ทรรศนโมไนย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชยพล  แก้วเทศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชยานิศฐ์  วิชนี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชัญญานุช  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชัยนันท์  อิสระธานันท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชัยโรจน์  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชัยวุฒธิ์  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชิติพัทธ์  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชิติสรรค์  ทองพา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชินท์ณภัทร  วันพูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชินานาฎ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชุติพนธ์  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเฌอรดา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายฐากูร  อ่อนบุญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐิชารีย์  ไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณฉัตร  ฉัตรหลวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณฐนนท์  ชัยประหลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณฐา  มหบุญพาชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณพสิษฐ์  งามพิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณวัฒน์  กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฏฐ์  วิมลเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคมูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐพล  แก่งศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ราชย์ชาร์รี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐภาคย์  เมฆฉาย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณิชคุณ  พัชนี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชชาอร  เสาวยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายตุลธร  มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเตชิดา  อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทักษ์ดนัย  นุชแพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำปูนเจียม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทิณภัทร  เสือโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงทิพธาดา  ปิ่นจุไร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนกฤต  มาลากอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนกฤติ  นนทศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนดล  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนพัฒน์  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนัชชา  โพธา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนากร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญกานต์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธิยาดา  แข็งสง่า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธิษณามดี  อำมาตย์โท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธีรกานต์  กันธะมูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธีรธัช  บุตรพลอย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีร์  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนภษร  วิมลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนภัสธนันท์  เเซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนภัสรณ์  ทองปรน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนลิน  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนารารุจ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนินนาท  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงบุญญพร  อินทรเรืองศร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริวิจักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปกรณ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปพนปกรณ์  ระวังภัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปพัฒน์สรัณ  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปภังกร  บุญเรืองรอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปภาวิน  สุบินมิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปภินวิช  ไชยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปรัชญนันท์  โฆษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปริญญภัส  เจาะรอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปวริศา  แซ่เจน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปัณณทัต  พูลเขียว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปัณณ์ปพิชญา  ราหุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปัณณพร  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปัณณภัทร  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปัณณวิชญ์  อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปัณยดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปางบุญ  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปานณดา  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปานิศรา  ภู่จีน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยธิดา  พินิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปิยวัชร์  คำกมล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทิมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปุญญิศา  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุญญิสา  เพชรเฉิดฉิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปุณญรินทร์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปุณย์ชนะ  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปุณยภา  คันทะมูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพงศพัศ  พูลผล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพงศภัค  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพชฏ  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพชรพรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพนัชกร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณรัตน์  พุดตาลดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพรรษกฤช  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพรหมมินทร์  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพัชชานันท์  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัชรกวินท์  หงส์อัครสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ลาวิชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพัชรพล  จันทร์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพัฒน์ธนันตร์  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพันธรัตน์  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำเภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพิสา  อุทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพีรญา  เสาวยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพีรดา  กัลปณุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรวิชญ์  กัลปณุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพุฒิภัทร  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จินะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภควุฒิ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัญญ์พิชชา  บุญปรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทรศยา  อ่วมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภาคิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภาพร  วศินอมร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภิชนันท์  สิทธิประการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภิญญ์วลัญช์  ผู้ภักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีศักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เต็มปลื้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูชิรวิษณ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมิรพี  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูริชญา  อุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภูสลิล  ศรีวิบูลย์รัตนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงมิญชญา  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเมธาวี  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายยศชนินทร์  ประทุมแฝง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงรมณ  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัชชกิตติ์  ศักดิ์สกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรัชชานนท์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรัชชาภา  สำเนากลาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนพรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัตติกาล  โปทา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงรัตน์นรา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรินรดา  ลาวิณห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายลภสกร  เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงลภัส  เพ็งรอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงลิลภีรญา  เล้าภิรมย์ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวชิรญา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวชิรวิทย์  ไทยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวรชิตา  ฟูศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรรณหนึ่ง  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวรัญญาธาร  ปะละนัชสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวรัตถ์  ดาราเรือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวัชรวีร์  นิราพาธ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวาณวิท  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวิชชากร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิธิดา  สัจธรรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิภาวัลย์  อินดีสี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริภัทร์  ดาวันนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิวะมณี  น้อยรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภกร  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศุภณัฐ  บุญเนรมิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภณัฐ  เตเปง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกษวิริยะการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสรศักดิ์  อินกรัด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสาริสา  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิริรัชชา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุชัญญา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุฒฐิฏา  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เสนคะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุดที่รักษณ์  ศิลาหลัก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุดธนา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุธาสินี  เมฆี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุพรทิพย์  รัตถา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุพิชชา  เกตทิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุภัคจิรา  วระคะจี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุรางคณา  รุ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุวิชญา  กุลอ่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอชิญาภัทร  อินทร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอนุชิต  อุชชิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอภิชยา  ทองดำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอภิศักดิ์  ชัยชมวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอยธนา  ธัญญ์วรากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอรพิมล  อินทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอวัสดา  ชื่นหมี้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอัครวินท์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอารดา  คชาธาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นามเสถียร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอิสริยา  สนองบุญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกนกเทพ  สมโภชน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกนกพร  ตะวัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกนกพัชร  แดงใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทินปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจไฝ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกมลภพ  ทับแคลน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายกรกช  ตั้งคสีนนทกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายกรชวัล  พูลเขตต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายกรณ์ดนัย  เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายกรรภิรมย์  ปานดำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายกฤดิโชติ  กองแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายกวิน  พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายกวิน  เสริญอนันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุยะตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกัญจนพร  สุดใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกัญญพัชร  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์เอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ญพิมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งลำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกัณนภัสสร  นาคทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกัลยวรรชน์  สุพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายกัลยวรรธน์  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายกำพลศักดิ์  ฉิมแป้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายกิตติเดช  ไข่เกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติพงษ์  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายกิตติพัชญ์  บางจั่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเกตุญาดา  เชนลือชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเกวลิน  พุ่มคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงขวัญชนก  ภู่สงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายจตุพร  สายชาลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายจิรโชติ  เกื้อทาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจิรภิญญา  มากสุดใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงจิรภิญญา  รอดกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายจิระเดช  อำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชญานันท์  มะยมหิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงชญาภา  ทองดอนง้าว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายชนกันต์  โมกศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชนกานต์  สุขเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายชยพล  แตรชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายชลกร  พันภู โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงชลธิชา  กระออม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายชวัลพัฒน์  ปิยะจีรัฐติกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายชัชวิน  จันแดง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเก่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชัญญานุช  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายชัยรัตน์  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายชิตธารินทร์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายชินวัฒน์  ศิลาหลัก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงโชติกา  โคสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายญาณวุฒิ  สวัสดิ์นะที โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงญารินดา  วงษ์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชุนตาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายฐิติวัฒน์  ผาสีดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายณกรณ์  ศิรินทร์วงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณฐริกา  อินวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายณภัทร  คำลอย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายณภัทร์  สายวงษ์นาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายณรงค์เดช  ไข่เกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณหทัย  วิจารณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัชฌา  นิยมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฏฐพล  หาญชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปิงวงค์ษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายณัฐชานนท์  พ่วงอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แกมทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหาบง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐพล  ศุภลาภวัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฐวัฒน์  เภทรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายตามตะวัน  ปิ่นมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงตารกา  ขำสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายทัศนพล  ทิสาราเขต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายเทพบดินทร์  บานเย็นงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายธนธัส  หีบแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธนพร  โลราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธนวัฒน์  วิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายธนวิน  ชัชชัยชยังกูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธนาภรณ์  แซ่อึง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายธรรณภัทร  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายธรรมธัช  เต่าแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธรรมสรณ์  จวงไธสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายธรรมสรณ์  ประชีพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธรารัตน์  บัวสำลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธัญจิรา  ยศษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธัญชนก  ยอดจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธาดา  แก้วหล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายธิติพล  แจ้งดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายธีรเดช  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธีรพล  ลีจ้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายธีรภัทร  ตำมะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายนนท์ฐภัทร  เอื้องทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คณิกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายนริศพงษ์  ศรีธนราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนฤมล  สุมมาตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนฤมล  เวรุวณาลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนลัท  พูลนัฐพจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรายจันทร์สว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนัฏฐิรา  ทองมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนันท์ณิภัค  วงพาลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนันท์นริน  รุ่งแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีนากรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนันทิชา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนางตะตะ  เทคะหน่าวพา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายน้ำพุ  ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนิภาพร  ใจผ่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายนิรมิต  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงบุญญดา  คำมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงบุญญาพร  ปั้นงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงบุณยวีย์  เนียมนิ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายปณต  เวชยันตรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายปภังกร  เกตุทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือคำวัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายปรมิศวร์  ภูวิทย์เตชวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายปรเมศวร์  เบ้าหินลาด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงประภัสสร  น้อยนาง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายปวริศ  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปัณณพร  แจ่มหม้อ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่วมบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปาลินรดา  ม่วงมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายปิยังกูร  วงษ์เกิดชวน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปุณณดา  พะโยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปุณยาพร  ดวงวิไล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายเปมทัต  แก้วกระจ่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงเปรมพินิจ  อุ่นเรือน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพงศธร  ยศปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายพงษ์นรินทร์  บุญบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพรทิวา  บรรณสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพลอยนภัส  นุตวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายพสิษฐ์  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพัชรวดี  มณีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพาสินี  พุ่มเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิบัลลังค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิชชาอร  วงษ์เขียด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายพิชญ  พุดเผือก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายพิชญภูมิ  จันฝาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพิชญา  ชาตาดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองคุ่ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายพิตตินันท์  คล้ายทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายพิทยุตม์  สุสม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพิทักษ  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพิพัฒน์  อ่อนสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เก่งสนาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิมลภัส  อินต๊ะยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพิรดา  ยศปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายพีรภัช  วงษ์อ่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพีระดา  หมื่นสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพุฒา  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายพุฒิสวรรค์  เพียรกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเพชรชรีย์  บางอิ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงแพรวา  ขำเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภรณ์พชชา  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภรภัทร  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายภัคพล  ปามา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายภัทรพล  แสงเงิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงภัทรภร  พันสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภัทรวดี  ขุนนะลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายภานุพงษ์  ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายภุชคิณ  ธิแปงวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายภูผา  อยู่สภาพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาวัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงมนัสนันท์  กล่อมพันธุ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงมินทกานต์  ป้อมภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายรชานนท์  มูลอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายรพีภัทร  พุ่มนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายรวินทร์  โพธิยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงรัษฎากร  บุญสูง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงโรสิตา  น่วมนวล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายวงศกร  อยู่เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวชิราลักษณ์  แสงหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายวธัญญู  คงเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายวรโชติ  เดชผดุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรัญญา  ขันศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์เจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงวราภรณ์  มหายศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวลีภรณ์  ขาวจุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายวัชรพงศ์  ขันอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวัชรพล  จันทนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิชญาดา  หมวกหลำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวิชญาพร  จันทนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์  จุลเวช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงศศิภัสสร  เสือแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงศศิยานันท์  กุญชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายศักดิ์ดินันท์  ดวงดาว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายศักดิ์วรากุล  ทรัพย์ประเดิมชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศิริลดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีม่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายศิวกร  จิตคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายศุภกานต์  บัวสำลี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายศุภกิติ  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายศุภณัฐ  พันธ์โต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศุภวรรณ์  ไชยพิมพ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงสไบทิพย์  เทียนชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายสรวิศ  ศิลาเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายสหพัฒน์  อิ่มใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายสิขรินทร์  สมัครเขตกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสิริยาพร  ศรีไพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุมังคละ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุปรียา  โชคธรรมชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุพิชชา  เรืองจุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์อินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสุภัทรชนันท์  ทองปาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายสุรชัช  เสาหงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายสุวพิชญ์  ชุมภู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายสุวิศิษฎ์  วิเศษศักดิ์ภักดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงโสพิชา  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงหทัยทิพย์  เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีรัตนพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอพิชญา  ภัสสร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอภิชญา  ศุภเอกฉันท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอภิญาฎา  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรหมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายอัครวิชญ์  สุขรอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอารยา  ตาสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอาฬิสา  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกนกเทพ  เข็มสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกนกพัชร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกนกภัค  อินมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์อำภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกมนทัต  จันทัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกมลชนก  ชูโตศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกมลพร  ไข่มุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกมลภู  ดวงนภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกรวิชญ์  อรัญวาส โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกระวิน  จันทรครุฑ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกฤตภาส  ยังมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกฤติกร  แสงท้าว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกฤติน  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกฤษณพล  แซ่โฟ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกฤษติธี  อาภรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกวินธิดา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกวินภพ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกสิณ  ชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แย้มเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกัญญาภัค  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จูวัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ไปล่ชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกิตติธัช  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นชม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกิตติภณ  เมฆประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแจ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกีรติ  ผงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกุมารี  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกุลธรา  ติ้งฉิ่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นนวล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเกวลี  เสริญอนันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเกียรติภูมิ  มะลิพวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ดารัช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ทับสีรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงของขวัญ  โจดโจน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายขุนพล  รักษ์ชน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายคฑาวุธ  จีนมหันต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายคุณัชญ์  ธรรมนารถสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงโฆษิตา  กันเกษร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจรรยพร  ม่วงอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายจักรพงศ์  ทองเสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายจักรพงศ์  เกษมสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจักรภัทร  ปรางวิรุฬห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายจารุภัทร  แพบัว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์รอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิตร์รัฐฐา  ตุ้ยโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจิรกาญน์  สุขแซว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจิรภัทร  ภักดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจิรภัทร  เกื้อทาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายจีรพัฒน์  เรืองขจร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพวงวิจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มณีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชญาดา  จุณพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายชญานิน  ปานคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชญานี  อ่วมวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศรีอ่อนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชนธีร์  มโนมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชนาภัทร  ไพรสิงห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนิสรา  โยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชมภูแพร  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชยังกูร  สุขห่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชัชชญาดา  จันโทสถ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชัยพร  เย็นชุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชินภัทร  พุ่มพันธุ์สน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชุตินันท์  ทิมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงญาณนันท์  ช่วงบัญญัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงญาณิศา  พรมมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงญานิน  นิระคม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฐิติกาญจน์  บัวชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ม่วงจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายฐิรวัฒน์  พันธุ์เสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงฑิตาวีร์  อ่วมบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณฐกร  เพ็ชรอิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณฐพล  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณฐภัทร  ปิ่นจุไร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณฐรักษ์  รักษ์ชน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณฐวัฒน์  นิธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณรัชช์อร  กีรติธร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัชชา  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แสนเทียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐกรณ์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐกฤต  บุญคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐกานต์  เมฆฉาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐชนน  ภู่นาท โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัฐชนน  แก้วสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐชยา  เกตุคำขวา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์มาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชเดชะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กำธรสิริพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์กวาง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัฐภัทร  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์สกุลเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐวัฒน์  แอบส่วนตัว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐากร  ศรีนอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐิญา  สุทธิธัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณันท์ฐิชา  นาถาบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณิชนันทน์  วังหงษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณิชา  ชื่นชม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณิชา  สหะชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณิชา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณิชา  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณิชารัชน์  บำรุงเวช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณิรชยา  ดารา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณิรัลพัชร  ปู่ลมดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงดาริกา  ฉิมพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงตรีชฎา  แย้มศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายตฤณดิษฐ์  ตั้งสถิตย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายทักษ์ดนัย  สาเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธุระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงทิภานันท์  ทองชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนกฤต  โสภาสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธนพร  เมืองหลวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนใจยะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนวัฒน์  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธนาธิป  แกมทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธมลพรรณ  เชยคาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธัญธร  โตทองหล่อ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงธัญสิรินทร์  กิจสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธันยกานต์  สุขเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธันวา  บุพศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธาราดล  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ฝั้นยาวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธีรเดช  แก้วประดับ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีรติ  โพธิยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนฐกมล  เถาว์โท โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายนนท์ณภัทร  โฉมอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนพนัย  จำนงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนภสร  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายนรวิชญ์  วังคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนราวดี  กุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนรินทร์ภัทร  เป็นมงคล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนวพรรษ  โยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนัชญานันท์  เวียงสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนัฐกานต์  ทัพวัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาลภิบาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลมลอย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนันทิชา  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายนิชคิน  ไชยราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนิชาภา  อดิเรก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนุชนาถ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายบุญญฤทธิ์  รอดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเบญญาภา  หมวกสอาด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเบญญาภา  เอี่ยมสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปกเกศ  มณีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปกป้อง  บุญรอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปฐมาวัณย์  อินนิ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปพิชญา  โยธา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปภาวริณ  ปิยมงคลปารมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กระจ่างพายับ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองงามแท้ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีทองเขียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายประภากร  แตงพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปริญญาภัทร์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปวริศา  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไอยรารัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปวีณา  สีดานุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปัญญวดี  นาคน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปาณิสา  เจนชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงป่าใหญ่  ใจสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปิญชาน์  ศุภดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปิยฉัตร  ปาณะศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปุณณวิช  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปุณยวีร์  ถึงทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปุณิกา  ชาติไกรบัญชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปุริปรัช  กระจาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายเปรมณัฐ  สิงห์รอ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายเปรมากร  เพชรโสม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงผานิตา  สุขิทาภรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  จิตคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพงศ์พล  วานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพงศภัค  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพชรนันท์  ฉวางวงศานุกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพชรพล  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพชรพล  เรืองงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพธรพล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรกนก  เครือตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพรรณษา  อภิวัฒน์เจษฎา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพฤกษา  มีสอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพลภัทร  เต๋าทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพลภัทร  แสงเงิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพลอยพัชชา  แก้วมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมมารักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพัชฏะ  คงต๊ะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพัชรพร  พุ่มพันธุ์สน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพัชรพล  สิทธิศาตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ญาณจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัณณิตา  แย้มยนต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิชชาพร  ใจอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชชาพา  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ปานฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพิชญะ  แผนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงอะโณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิชยา  กันเณร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพิชัยภัทร  จิตสนธิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิพัชญา  อินอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพิพัทธ์พงศ์  รุ่งรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพิมชญา  ราชรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิมพกานต์  นิลกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินทรไทยสงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ลายทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แกว่นกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิมไพลิน  นุตวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิมลมาลย์  อ่อนทรายแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิรดา  รุ่งพิทยานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพีชญา  วุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพีญากรณ์  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพีรฎา  เทียบพิมพ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพีรพงษ์  สุบินนิมิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพีรยา  กอบเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงไพลิน  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัคนันท์  อินมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภัทรกฤต  บัวสีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภัทรศยา  กองทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รอดเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อ่อนคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภาคภูมิ  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภาคิน  อรกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายภาคิน  เถื่อนรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายภาคิน  เพ็ญศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภาคินัย  มหึมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายภานุพัฒน์  จี้เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงภิญญดา  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภูดิท  อ่อนทรายแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภูปกรณ์  สุขสถาน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงภูฟ้า  ภัสกรวรกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภูริวัฒน์  อินทร์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภูวดล  ขำแห้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูวนัฐ  มาน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภูวศิษฏ์  แก้วนิคม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายมณฑป  กล้าหาญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงพล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงมลชยา  พลอาจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงมายา  การภักดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงมินลดา  ปกครองสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายยศวุตม์  เจริญพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายรชานนท์  พรหมสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายรณกฤต  มณีฉาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายรัชชานนท์  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงรัชนีกร  พรมมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายรัตนชัย  เขียวแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงรัตนสุดา  ทองทิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเรณุกา  ช่อชั้น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  นุสนธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวงศธร  พุ่มเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวชิรวิทย์  เวชกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวนัชพร  พาพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวรชิต  ทับสีรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงวรรณรดา  เครือศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวรัชยา  พูนผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงวรัญญาพร  ผิวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงวรางคณา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวศินี  แสงโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายวัชรกรณ์  ขันศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวัชรากร  สว่างเต็ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายวิชชาบูรณ์  สุกาวิระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายวุฒิศักดิ์  อภิคหบดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศรัณย์พร  สายหยุด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศรีวรรณ  ศรกาดำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศศิประภา  บุญศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองชลธาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายศักดินนท์  กลิ่นผึ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มาลัยนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงศิริกัลยา  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายศุภณัฐ  บุญโท โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศุภรดา  พลับเกลี้ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศุภสิน  จันทฤก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศุภิสรา  วิยาภรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์กล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายสรวิชญ์  พวงมณี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสิทธิโชค  วันแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสินธร  สัจจหทยาศรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสิปปนันท์  พันธุ์จำรัส โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสิรภัทร  สาโท โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสุคนธรส  นาคะปักษิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุณัฎฐา  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสุธิพงษ์  มากกุญชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุพิชญา  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุภาวิกา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุมนฑกาญจน์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุรทิน  ทินนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุวนันท์  ดุษฎี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอชิตา  ภู่วิไล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอดิเทพ  อรุณโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอนาวินทร์  บูรณาจารุกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอนุรดี  ปิ่นจุไร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอภิญญา  กล่ำสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอรวรา  ศรีปวนใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอังคณา  ดุลย์มา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอัญมณี  ดีป้องไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอัมรินทร์  จันทราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอารยา  ดาแพง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอารักษ์  กล่ำทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  จารุรัตนพงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเอื้ออังกุล  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
874 นายกรินทร์  สาริการิน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายกลวัตร  ไตรวัชรกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายคูณศักดิ์ดา  เตชวัฒนบำรุงกิจ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายจิรพิภัทร  รุ่งวิทยา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ไพรสิงห์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงชิสา  ภูษาเอกชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายฐเดช  นวณิชวรโชติ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงฐิรญา  รณยุทธางกูร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุริยนต์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ภูสมตา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายธนดล  อินคำพร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายธนเดช  ศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายธนวิชณ์  แดงจิต โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธัญญกานต์  ศรีบัวคำ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายธีธัช  ดำสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายนนท์ณภัทร  เพ็ชรหิน โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักเขตรการ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงนวพร  ศรศิลป์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายนันทราธร  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงบุญญาพร  บุตรดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายพชรพล  สายเครือสด โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายพัสกร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายพิชญะ  กันทะวงศ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงพิชา  ขอนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายพีรพล  อย่างมธุรส โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายพีรวิชญ์  อย่างมธุรส โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงภคอร  ปานชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายภัทร  หัสรังสี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายภัทรพันธ์  พรมมี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงมีคณา  ศิรกรกุลธร โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงรวิสรา  พัฒนคูหะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงลภัสสินี  คงอรุณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายวรวรรณ  สิทธิโสภณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายวัชรวิชญ์  พินิจธนสาร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายศรัณย์ณชัย  อินพหล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายศักย์ศรณ์  สงวนเขียว โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายสิรภพ  สนิทมาก โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงสุชาวลี  คุณศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุพิชชา  อ่อนลมูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงสุพิชญา  อ่อนลมูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุรัสวดี  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายอธิพัชร์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงกชพร  กล้วยสูงเนิน โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกชพร  รัมวุฒิ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกฤตพร  เลิศสกุลจินดา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนิ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถมอินทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกัลยวรรธน์  ไชยวิโน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายจิรชานนท์  รุ่งวิทยา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญพร้อม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายณัฐพล  ประทุมแมน โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณิชาภา  พรหมนิล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายเด็กชายพิชญุตม์  แก้วนำเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนกร  จัตุระทิศ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนกฤต  นันทวัฒน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนภัทร  น้อยเผ่า โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธนิดา  ลิขิตเขตตานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธีธัช  นาคทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนัทธมน  ปราบโรค โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนิธิชา  ขอทะเสน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนิพาดา  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายบุญพิทักษ์  จันตะมะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายปพนธนัย  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปวารณาฉัตร  บุญหนุน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชีวสิทธิรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปิยะฉัตร  กลิ่นคุ้ม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปิยะธิดา  ฉิมมากรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพชรภัทร  จริยคุณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพรลภัส  สังขจันที โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราบโรค โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงภคภรณ์  หลิ่มรักษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงภคภรณ์  อินทรมีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภาวัช  จงธีรโรจน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายภูมิภัทร  พรมมี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงรดา  ฟองธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงรัญชนา  สิริยัง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราบสูงเนิน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศิรดา  คำหวาน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศุกลภัทร  แก้วมั่น โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอติวัณณ์  กาฬภักดี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอภิชญา  วันยะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอาสินี  กิจจา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกมลพร  คงศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหล่าลูกอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงกัณฑ์ลภัส  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงกัลย์จิรัณ  พันธ์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงกิตญาดา  พรมภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายกิตติโชค  มิ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายกิตติพงศ์  อุดร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายกิตติพงษ์  ทานุมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงกิตติมา  ขำประไพ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงเกวลิน  หิ่มมะวัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงเกศแก้ว  กิจจา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายเกศพสิษฐ์  เพ็ชรเรือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงขวัญลดา  นันทลักษณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงเขมจิรา  ถนอมสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงจรรยพร  ลุ่มลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงจันทสินี  พิทักษ์โยธากุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงจิรัชญา  สนพะเดิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายจิรัฏฐ์  พชรไชย์จินดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงจิราภรณ์  ขันทับทิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงจิราวรรณ  เถื่อนอารีรักษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงชนกพร  บุญประคม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงชนิดาภา  พุทธรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงชาลิสา  พรายแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงฐิติวรดา  มากทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงณภัทรลดา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายณัฎชรพงศ์  พงศ์ประภาอำไพ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรีวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายณัฐฐินันท์  ศิริเรือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงณัฐทมลณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญแฟง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญคำเมือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงณิชานาฎ  หอมมาลัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงพูลสวาสดิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงดิษยา  แซ่ลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายธนลักษณ์  พรหมวิมุติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงธนันญารัตน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงธัญชนก  ไปวันเสาร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัฒติกะพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงธัญรดา  เจียรประดิษฐ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายนครพัชรา  ต่ายเทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายนพพล  จันทร์ตรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายนรบดี  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงนราวดี  อ่อนอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงนรินทร์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายนาวิน  แก้วคำแจ้ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงนิพาพร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงนุชจิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงบุญประคม  พานรอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงบุญยาพร  จันก้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงบุณณดา  ทุมเมฆ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จักษุจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายปกรณ์  บุญทา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงปภัสสร  คล้ายกราน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายประสพโชค  บุญแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายปริณ  สุภากาญจน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายปรินทร์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงปวริศา  อ่อนสำลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงปัญญภัทร  วงค์เมืองคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงปาณิสรา  พวงนิล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงปิ่นมณี  สาพาที โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภู่เกตุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายปุญญพัฒน์  มีบุญลือ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายเปรมกิติ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงพรชนก  ต่ายธานี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงพลอยไพริน  รัตนโชติปรีชา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงพัณนิตา  ปัดถาภี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ทรัพย์เฉลิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพิชญา  คงสิบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายพีรณัฐ  พิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงแพรวา  พานรอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงภคพร  สระทองวี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงภัครวี  สอนคลัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ปรึกษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เกิดมั่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงภัทราวดี  กอเฮ็ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายภานุวัฒน์  นนทฤทธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายภูวเดช  ดวงแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กระจิวผา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายยิ่งรักษ์  นิยมสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงรักษณาลี  สุพนธนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายรัชชานนท์  เถื่อนวรรณา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงรัชตวรรณ  นาคดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายลัชชานนท์  บวรกุลนิษฐ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงวราภรณ์  มีสมรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายวันชนะ  พวงเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายศิราภัทร  เหมปั้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงศิริรักษ์  จันทรศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายศุภลักษณ์  เจิดอัศวสิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงสรัลยา  ปานเขียว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงสโรซินี  อินคำพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายสิทธิโชค  ช่วยสุริยา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายสิรภัทร  ทิศเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงสิริกรณ์  โชหนู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายสิริวิวัฑ  หวังโสม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์ปาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงสุปรียา  ชุบรำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บรรเทิงใจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจแสน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงหฤทัย  บริสุทธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายอนุกูล  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายอภิเดช  คำเมืองมูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายอภิภู  วรดาอัครัช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงอรินรดา  ปัญญาเรือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงอารยา  มนทะสูน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายเอกกฤต  วรดาอัครัช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายกฤติน  คล้ามสถิตย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกวินธิดา  ธรรมขันคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกาลเกล้า  สายรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายคณาธิป  แว่นสุขศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจิณัฐตา  บดีรัฐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงจิรัชญา  บดีรัฐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงจิราภัทร  ไชยงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายจิรายุ  เสชัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เอื่อยกระโทก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงชนกนันท์  ผลเศรษฐี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชันญาภรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ขำสกล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณภัทร  ฉวีทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัชชา  แสงสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงณัท  เอื่อยกระโทก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณัธพงษ์ส์ทร  ฉายศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณิชมน  ลีประเสริฐสุนทร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายธนพนธ์  สุบินนิมิตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธนัชชา  อินสุวรรณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธนาธิป  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ขัติยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงธัญสรณ์  อธิคาร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธีราทัต  ศรีทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายนันทพัทธ์  จันทร์เทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายนันทวัฒน์  อ่อนเมือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนันทัชพร  โสลฎา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงบุญยานุช  ศรศิลป์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายปกรพัฒณ์  วงษ์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปภังกร  สีหะไกร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปภาดา  กุมุท โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงปภาดา  แหลมหลัก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปาลิตา  จันปาลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพงศ์ธนัท  ลานสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายพงศธร  มุทาพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ม่วงมันดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพรพิมล  จีนขม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพัชรนันท์  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพิชญธิดา  นิทาน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตะติยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพิมวิภา  สุขสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพีชญา  เริงเขตการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพุทธพร  วิทยศิลป์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภัทราพร  หินแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงมีนา  สีออน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายเมธชนันท์  จำปาพันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงโยษิตา  ยศสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายรัฐปกรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงเรืองริน  แสงศิลป์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวชิราพร  เรืองชาญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวรกาญจน์  อ่ำคง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวรรณนิภา  ชาญเวชศาสตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวรรณิดา  กลั่นสุธน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายวสุ  แจภูเขียว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวัรวุตื  บุญเกิด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศรัณยพงศ์  เชิญขวัญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์คุ้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงทิตย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสิริยากร  คำนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุกัญญา  สอนนารี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงสุภัสสรา  พวงเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอัศวิน  ดีเหมือน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงเอริษา  เทียนแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  พินิตไพศาล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงภคพร  สมบัติพูนผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายกฤตภาส  เรืองวงษ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชญานิน  เชื้อชวด โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายณพิชญ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฐฏ์ธนิษศ์  คำเพชร โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมุทร โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  หยัดน้ำ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธนวัฒน์  คำบรรลือ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็ชรแสนงาม โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายปริตติ์  ชูทอง โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพรสิรีย์  ศิริพันธ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เลิศพิชิตพงศ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงภิญญาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  เมฆศิริ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนกล้า โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวชรดล  กออำไพ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายวชิรวิทย์  จินต์สุภาวงศ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวรรณิชา  เกษมสุข โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายสถาปัตย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอนันตชัย  แผ้วชำนาญ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1150 นางสาวเกวลิน  เฟท จุมพล หวอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงจิรัชญา  สายยืด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงเมล์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงธัญวรรณ  เกิดพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายพงศภัค  เรขะวัฒนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 นายพีรณัฐ  บุญปก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายภานุพงศ์  วันทาพรม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายรวิศุทธิ์  นาคอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงวรรณวิษา  ใจซื่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสโรชินี  สว่างศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายก้องภพ  จิตพินิจ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเก่ง โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายกิตติพัฒน์  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายจารุกฤษฏิ์  คงทน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงชญาดา  ขุนทวี โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงชญานิศา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงชนิดาภา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนิลยา  สมอหมอบ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายประภวิษณุ์  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงพอใจ  พรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายพันเลิศ  บุญเคลือบ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภาวัช  เสือเจริญ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภูริณัฐ  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชาดวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงวรินธรณ์  สีมาตา โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายวัชรพล  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศุลีพร  โฮบบี้ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสุจิรา  ไพรสาระ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกรองแก้ว  อินทร์เจริญ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายคุณภัทร  แม้นศรีสม โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงจารุมน  เกตุยิ้ม โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายชินกฤต  เผือกไทย โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณัฐณิชา  คูณลบ โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงณิภาวรรณ  จันทร์เสม โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพงศกร  ทองกำไร โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงภัทราวดี  กลิ่นสอน โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวรินดา  เกตุกลมเกลา โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสุขณัชฌา  มะนุภา โรงเรียนบ้านดงซ่อม ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธนกานต์  อินปาน โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายธนวัฒน์  พลอาชา โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงธารินี  เมฆี โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธีรธรรม  สุราษฎร์มณี โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงภัทรกันย์  บัวเล็ก โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม