รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอภิชญา  นนบรรดิษฐ์ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกธิดา  สารุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  พลสง่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลชนก  เนืองนันท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลชนก  โสดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรชนก  เกียรติสุขุมพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินดา  ผลาพร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  สังข์ขาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญภา  จันทร์สะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกต โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตภณ  แสนพันดร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกันยารัตน์  อุดมวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิจติพัชญ์  ทัพพิมล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายแก้วเกล้า  การสำเนียง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายไกรวิชญ์  พานวาวแวว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญวรางค์  ทองอุ่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเขมินทรา  พวงมาลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายคุณานนท์  แพงคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายคูณธนา  มองเพชร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจริยานันท์  ลาลุด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรวัฒน์  พรดอนก่อ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรวัฒน์  วิสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรวัฒน์  สีหลิ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิรสิน  ภามาศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนากาน  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชยพล  ศรีภิลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาลิตา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชินาธิป  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงซอนญ่า  ฮาดลีย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงซออินนา  แซ่ลี้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายญาณพัฒน์  วรภัทรกานต์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ประหยัด โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายญาโณทัย  ดวงนามน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายฐิติวัฒน์  พยุงเกษม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณภัสนันท์  เวียงยศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณมาดา  ผมงาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัชพูรัตน์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงนาครอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐนันท์  แย้มสังข์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐรัชต์  ไชยแสง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐวรา  แตงอ่อน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชกานต์  จ่าศาลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชานันท์  ภูโอบ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนชาติ  แสงวรบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนภัทร  เจริญกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนวัฒน์  ไตรรุ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนารีย์  การปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธราเทพ  ภูเงิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญพร  พยุงพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรภัทร  จินดาวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรศักดิ์  พรรณขาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนงนภัส  พิลึก โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนิชานันท์  วรแสง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนิชาภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายบัณฑิต  สุระเสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรืองเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปุณณดา  บุษบารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปุณณดา  ปุนเสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณยาพร  วรสาร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปุริมปรัชญ์  บุญอาสา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  ทิพเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเปมิกา  พรรณโส โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพชร  พลายหมื่นไวย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรพิชชา  มุลละชาติ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทพศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายพิชญพงษ์  สาระบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชยา  นนลือชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพิเชษฐ์ยุตม์  คุณะโมง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ของดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีชินเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรณัฐ  ตุลตาดวงทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพุฒิภัทร  ปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายพุทธมงคล  แก้วประกอบ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายภรัณยู  คำหงษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภัทรวดี  มูลสีวะ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายภาคิน  นังตะลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภาคิน  ไชยประเสริฐ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายภูธิป  ชนาสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูมินภัสส์  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภูรินท์  คำเหลือม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมัณญาภา  โชคดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมุทิตา  ระถาวนิชย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเมธาวี  วิชาชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายแมนนี่ อาเซอร์  ไวท์เฮด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายยี่เซิง  ออง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรวิพร  ขวัญโพน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายรัชพล  ไทยใหม่ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ขันศรีลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงรัตติกาล  นัสดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายฤทธาปกร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวชรวรัญชน์  เศษจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายวชิรวิทย์  ราศา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายวรวรรธ  ฤพนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวรวัฒน์  วิทยา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายวรวิทย์  ตุพิลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวสพล  ศรีเครือดำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บูชาอินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พินิจงาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายวีรุณอัศม์  ศุภมงคลเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายศิวกร  จิตรักศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศุภากร  อุดมจิตธนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสพัชญ์นันทน์  โชติพิชญธนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุปวีร์  ทิพย์มณี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไวยวุฒิพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุวรา  วิญญายอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอชิรพัฒน์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอภินันท์  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายอรรถรัตน์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอลิเซีย  ตัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอารักษ์  พันธุสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอิทธิกรณ์  นามแสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอุรัสญา  บุตรผา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายเอกภพ  บุญยะรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเอมมิลี่  โบลลาร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงไอยรดา  วรรณจักร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกนกพร  กุนณา โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายก้องภพ  เชยชมศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัลญตรา  สุธรรม โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกานต์สินี  ปาระภา โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายโกเมน  ภูมิซองแมว โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจรรยณัฐ  โสภาคำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจันทร์ทอแสง  ราชชารี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายจิณณวัตร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจิรชยาพร  ประชาชิตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจิรัชฌาภรณ์  แซ่เหลียง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชญานนท์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชนิญญา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชยกร  ไสยพร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชัชพงศ์  เพียวอยู่ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชัญญา  จันทร์เทพ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชานน  สำราญเนตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชีวัธนัย  ผาสุข โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงญาญิศา  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พิมตะวงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณลินประภา  ภายศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามโคกกลาง โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงณิชชยา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายแทนคุณ  แทนรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนเดช  ธนิตกุล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนภูมิ  ศิริโส โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนันดร  ประภาสโนบล โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คนบุญ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธัญพร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธิติโชติ  หงษาคำ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  กัลยกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยมัชชิม โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงบงกชมาศ  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายบุญภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงเบญญาภา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปราณปรียา  รอบุญ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพรหมพร  ตรีกามน โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พ้องเสียง โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงมาริอา  แมทธิวสัน โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายรณกร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายวงศธร  พันประสาท โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวรัญญา  ติกาพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวิศวะ  ศิรินิกร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวิสสุตา  อุ่นนวล โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวุฒิภัทร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศิริสุภรณ์  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงศิศิรา  ศิริบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายศุภกร  ชาระ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสุดปรีดา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุทธิดา  วิมูลย์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุมิตรา  เจริญพร โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จิตไชย โรงเรียนเอกปัญญา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกนกพร  ทองเจิม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกนกอร  สุขเสริม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกมลชนก  แกมขุนทด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกมลพรรณ  ดลอารมณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันอาสา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรวิชญ์  รัดที โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกรวิชญ์  อาญาเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์พิทรูย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤตภาส  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤติเดช  จันทร์ดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวงาน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกวินวิทย์  กรรณิการ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายก้องกิดาการ  กั้วนามน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญพัชร  ไร่ไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพนกองเส็ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกันตภณ  วิชระโภชน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกันติชา  วรรณชัยมงคล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกิตติคุณ  ภูมิซองแมว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติภูมิ  บุตรโคตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกิษิดิศ  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกวลิน  แกมณี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเกวลินรัตน์  นนนะภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกวลี  สอนพรหม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเกวลีภรณ์  รักษาสังข์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเกียรติคุณ  อิ่มรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเกียรติสกุล  กลีบพิกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงขวัญสกุล  แดงบุญเรือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายคีตนนท์  มณีพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิตราภา  ทรัพย์พงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจินตนา  งามโคกกลาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิรกฤต  สีวาดมา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรชยา  ชากัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรพิภัทร  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายจิรัชญ์กฤศ  เปี่ยมสัตยา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรายุทธ  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิรายุส  สารุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุฑาธิป  บุญสงคราม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชญานินท์  อินทวงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชรินรัตน์  อิงเอนุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชรินรัตน์  เจริญด้วง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชลภิฌา  สาดมุณี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชวัลกิตติ์  จินกสิกิจ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชาญณรงค์  สายนาโก โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชิณณวรรธน์  พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชิโนมา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณภัทร  เชื้อสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาณิศา  พิพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณภัทร  ดลวาส โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณภัทร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฏฐกฤต  พัฒมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐพร  ถาวระ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฐกรณ์  พลรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยแสง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐชนน  ขันโยธา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐชา  สงตลาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ราชโสภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐพนธ์  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายดนุชา  กั้วพิจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายดลพัฒน์  ระวิชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายดุลยวัต  คิสาลัง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงตติยพร  นิ่มดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายตฤณภพ  พันธุขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายติณณภพ  ไชยยิ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงทักษอร  สังฆะมณี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธชย  พรหมจอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนกฤต  พงษ์ไทย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนกฤต  รุจิพัด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธวัชชัย  กมลภพ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญชนก  ยุววิทยาพานิช โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธูปหอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  กิ่งกนก โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรพัฒน์  เชียงทองอินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธีระ  แซ่คู โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีราทร  เรืองแสน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีราทร  ไผ่ไทย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนนทวิชญ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนพรัตน์  สลับศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนพสิษธ์  สุวงทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนฤภร  เพชรพราว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนฤมล  บัวชาญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนิติรัฐ  ราชชารี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบัวบูชา  สิงห์พิลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายบารมีบุญ  บุญพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายไบรอัน เจมส์  คาร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปพนสรรค์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปวริศ  โสภารีย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปวีณา  นันทวิจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปัณณธร  แก้วบุรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไร่บุญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปัณพร  ปัญญามี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปาณิสรา  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุญยวีร์  แก้วเกตุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปุณณภัทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเปรมสุดา  พรรณโส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพงศกร  เดชะ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรชนก  ด่านชัยภูมิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพรทิพา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรทิวา  ดิษเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพรพิมล  ทิพย์ปัสถี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพรวลัย  แว่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพริมา  เวทย์ศรียานันท์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพลภูมิ  บุตรแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพลสิทธิ์  ลิขิตถาวร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพัชรศิริ  ชนะเคน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูทองโปง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญาภัค  กินนะรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์รักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพกานต์  ฉัตรศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แท่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงสุรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพิสิษฐ์  ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพุฒิพัฒน์  วรบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพุฒิภัทร  ทองแท้ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมฆขุนทด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเพียรพันธุ์  พันธ์สมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงแพรวชญาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภคธิดา  วันช่วย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภรัณยู  ภูเขม่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไผ่แก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภัทรพล  ฆารไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภัทรพัฒน์  เจียงวิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทร์เภตรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภัทรสุมน  ขาวผ่อง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทรสุรีย์  สุริโย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภัทราวดี  ราชเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภาคิน  กินรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภาณพัช  ตัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภูมิพัฒน์  มหามนต์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เรืองศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเมธาพร  คาคำมาตร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายยศวริศ  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรชต  แสงกันยา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรตา  หวาเกตุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรติกานต์  กรองทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรพีภัทร  ธรรมดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรศิตา  ยะวร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐหล้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรินลดา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรุจิรวัทน์  วงเสนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิศรียา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวชิรวิทย์  ม่วงดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวนิดา  แดนกาไสย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรินทร  สำราญพงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรินทราย  แฉล้มชาติ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวัชรินทร์  ผาระกัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวิลัยฉัตร  ทรัพย์วิลัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวิษณุกร  หนองโสดา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวีรวุฒิน์  รอดสิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศรัณย์ภัสสร์  อินทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศรัณยู  สงตลาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศักรินทร์  บูชาอินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศิรายุ  พลตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิริญญา  อาลา-เลารินอาโฮ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศิริรดา  สีรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูเนานิล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศุภสิตา  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยุบุญไชย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสกุลโชติ  โชติประดับ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสรรเพชญ  สอนสุด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสหภาพ  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสายชล  ลี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์ศิริพานิช โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสิทธินนท์  สิงห์งาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสืบสกุล  พลจอหอ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุชัญญา  ชาวหมู่ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชานาถ  บุตรวัง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุตาภัทร  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูหงษ์สูง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสุธีโร  วงศ์ศิริพานิช โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุพศิน  จงกล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุพิชชญาญ์  วิเชียรนิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสุพิชชัย  แก้วประทุม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุภัสสรา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายแสงอรุณ  มังคละเสถียร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอจลวิชญ์  นาสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอดิศักดิ์  แพงคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอธิติยา  ศรีดาบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอธิธัช  แสงโคตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอนันดา  นิลเขต โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอพิญญา  ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วมาตย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอรไพลิน  อินทร์สะอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอัครวินท์  ชาระ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัญชลี  ปิ่นโตนด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอัฑฒกร  ภารจรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอันดามัน  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอาคเนค์  ทูลคำรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอารดา  ศรีบัณฑิต โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเอมฤทัย  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงแอนจรีน่า  แมทธิวสัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกรณพัฒน์  สีแก้วก่ำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายกฤตธนกร  อัปหัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายคุณธรรม  นรภาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจิตลดาภรณ์  รสหอม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชญานิน  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงชญานี  กิตะชัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงดวงกมล  คาคำรุณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนทภัทร  ศรีแสนสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพิตตินันต์  บุญใบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงแพรไพลิน  ชินพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายภูมิภัทร  รินทราช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงรชดา  ระมัยวงค์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงรัชวีย์  รัตนแสนศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายสุรารักษ์  สารฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอรวรรยา  กั้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายกตัญญู  ภารีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกฤติมา  ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกฤษนฤเบศร์  อุตศรีขันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกลวัชร  จิ่มอาสา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  บูบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัญไชยศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ขิงเขียว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกัลญา  คำวงษ์สา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเกวลิน  จ่าบุญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงคัทลียา  เทวิญญา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจนิสตา  ชินพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัฐกาน  คำไสว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิราพร  อิ่มพูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฆารละออง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฉัตรญดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฉัตรวิสา  คำสำแดง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชยพล  เนินทราย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชลธาร  แก้วบุรัมย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุโพธิ์คำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดนพิมสาย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณรัตน์  ราชบุญโย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  กราบสร้อย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐชญา  ไกยสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุริโย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐณิฎา  แก้วศรีนวม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภูต้องใจ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐนรี  ผิวผาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายณัฐภัทร  ญาญเสถียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงถิรธนา  โพธะกัน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงทิพวัลย์  พันพิพิธ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงแทมรินทร์  เจริญขึ้น โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนกฤต  นาสะอ้าน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนะเทพ  สีวันทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธฤติพันธ์  จันทร์ศรีคง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญชนก  สภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญชนก  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญวรรณ  เดชพันธุ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธิชาดา  นวลขาว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรวุฒิ  อรัญโสต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธุวพร  ปงเมฆ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนภัทร  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนภัสสร  ฤกษ์ศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรทะผา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนันธิกาญจน์  เหล่าธง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงใบบุญ  นรภาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปณิรินทร์  หอมเนตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปภาวริทร์  ทุมภารักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสนสุด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงประภัชญา  ปัญจิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปริญากร  พลสุทธิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปริยฉัตร  พันจุมพิง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำมูลเปี้ย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปรียาวดี  ราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศิริเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปานชนก  ต้นคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปาริณี  สุขบุญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปิยาอร  เบ้าเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรรณวรท  สภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พรมชน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพลอยใส  พลเกิ้น โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพัชรพล  อุดม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพัดชา  สารผล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชาญา  อุไรโคตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิณนภา  พลดงนอก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพีรดา  แสงประไพ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงแพรพินท์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงแพรพิไล  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภัทรพันธุ์  มุกดา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภิญญภา  อรุณวรภัทร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูชนิด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภูริชญา  กินรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมัญฑิตา  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงยุวธิดา  เดชอุทัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายรฐนนท์  โสดาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายรังสิกร  สุระเสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กั้ววงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรินรดา  ตะโคตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรินรดา  เลพล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเลลาณี  สาระบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุลำนาจ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวนิษา  แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวรรณ์วิศา  มุ่งอิงกลาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวรัชญา  บุตรวัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรางคณา  หงษ์ห้อม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ลุน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวิจิตตรา  พงษ์ไพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวีรภัทร  สุธร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีสองเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศิวพร  แก้วสังสี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุทธิธรรม  แสนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสิริประภา  วงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุชานาฏ  โลหะพรม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสุทธิภัทร  มานพ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุภชา  บุญเสริฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุมณทิพย์  สามอญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุวภัทร  เทียงปา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอนาวิน  การสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญเลิศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอภิสรา  สกุลแพง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอรธิชา  ศรีเวียง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอัญชลี  การประเสริฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอัญรินทร์  ช่องกลาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาจริยา  พิตอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอานนท์  วิโทจิตร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอินทิรา  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายธนารัฐ  ฉะอ้อนศรี โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายธรรมรักษ์  โพธิ์ตาด โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทะมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายพิชญะ  เพ็งปอพาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกุลญาดา  ธัญญารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเกวลิน  ยอแสง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธุ์ดอกไม้ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  เหลาแหลม โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอนันตญา  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายยศพนธ์  ใจทัด โรงเรียนบ้านห้วยฝา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกษพร  วิภาธนกิจ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายปฐพี  ภักดี โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายปรีชาศักดิ์  ตระกูลศักดิ์ศิริ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพัชรภร  อุคำพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายรพีพงศ์  ไม้สนธิ์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอัญชลีพร  ไตรศิวะกุล โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายกิจฐอุดม  วรพันธ์ โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจักรพันธ์  วรรณทอง โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  พลเยี่ยม โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนนทพัทธ์  วงศ์นิล โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนัชชานันท์  หาตตุวงศ์ โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงบุญยิสา  บุญเกิด โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทอง โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพานทอง  นนทมาตย์ โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศุภกฤต  เอกพันธุ์ โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอรชิสา  ศรีสาร โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกฤชคุณ  แก้วอัคฮาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายกฤตธัช  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายกษิดิ์เดช  แลผดุง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกัญฑีรา  สุตนนท์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกุลยา  ศรีหาตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงจิราพัชร  วิชัยโย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมทา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไพรรุ่งเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐชยาพร  บุษดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐญากรณ์  สะภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณาลดา  วิศรียา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงดลณดา  จิตรปรีดา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธนกฤต  คะสุดใจ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายธนดล  ตรีเนตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายธนพนธ์  อังคะรุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายธนภัทร  อังคะรุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธิติวัฒน์  ด่วนดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงนวลพรรธน์  ราศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีดาบุตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายปภังกร  จิตรปรีดา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปุณยรัตน์  คงสำราญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปุณิกา  จันทยุทธ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายพีระภาส  เจือระพล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์โสม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายภัทรพล  วันโนนาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายภูบดินทร์  ทุประนต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงภูริชญา  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงลัลณ์ลลิล  สามศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายวริทธิ์ธร  พงค์อันทไช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวเรณยา  ทนาวัน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวิชญาดา  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายวิวรรธน์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายศิลา  เบญจศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุตาภัทร  ภูโสภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายอติชาติ  นาเสริฐ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายอริยะ  คำเพชรดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอรีชญา  ดวงก้อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
581 นายกนกศักดิ์  เหล่าพร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายกนล  สันวิราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกวี  วงค์สังกาศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวจาวารินทร์  ศรีชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายชัชวาลย์  พานคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
586 นายณฐกฤต  นิเวชกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายธนาดุล  โพธิ์พิทูล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายธีรภัทร  กองนาคู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวนริศรา  อุทกิจ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราชเปรื่อง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวน้ำหนึ่ง  ชมภูทัด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวปภาวรินทร์  สีม่วง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปาริณีย์  มูลมี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพชรวินท์  สียางคุย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวพิตติธาร  ศรีวิจารย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภวสุทธิ์  นามโคตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงมาเรีย  กรุนทัล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายเมธาสิทธิ์  สกุลซ้ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาววนัชพร  อารีเอื้อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายวรปริญ  เรืองไชย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาววรัชยา  จันแดง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายวัชรพล  สังฆมณี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสายน้ำ  ใสเหลื่อม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวสุพิชญา  สีวะรา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นางสาวหยาดทิพย์  ตะวันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายอชิตพล  ถึงแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวอุษณีย์  แสงยะรักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกชพร  จันทะเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกมณพิสิษฐ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกมลเทพ  โพธิกมล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สียางคุย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียมแก้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤษฐ์หิรัญ  ธนกิตติ์ปีมงคล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกวีวัฒน์  กาสารัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธนาปฏิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโพน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกานต์กวี  อ้วนละมัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกิตติชัย  ไชยสินธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายขวัญแก้ว  เก่งนอก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจันทรากูล  จันทรเสนา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายจิรโชต  ละอองศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจิรโชติ  โชติชื่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิรัชญา  จันสีทา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญซ้อน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจีระพันธุ์  ญานเสถียร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชญานิศ  พลศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วรรโณมัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชวัลฎา  บุญยะแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชะยานันท์  อินทวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชิตาภา  พลประถม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงญดา  นวาระสุทธิกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฐิติวุฒิ  แสนท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีอ่อนหล้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายฐิติศักดิ์  อารมณ์สวะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณวรรธณพกร  แดนราษี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณัชชานนท์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐกมล  เจริญภูมิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเพชร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐพงศ์  ใจศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐพัฒน์  ใจอ่อน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายดุลยวัต  ระบาเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายตติภพ  ม่วงแงว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนเทพ  ศรีโพนทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธนพร  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนวัฒน์  ราชวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองนุช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนวิชญ์  ราชวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนากร  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธัญญดา  สุมนารถ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีรภัทร  สีละพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนงนภัส  รื่นระรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายนนทพัทธ์  ผาเบ้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สุขทวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนันท์นภัส  พั้วพันธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนิศากร  มานะวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปกรณ์ธรรม  จันทะเบี้ยว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปพิชญา  วิทาโน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อบอุ่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปุณยนุช  เหล่านายอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แดง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพรชิตา  ขำเนียม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  เลิศสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพัชรินทร์  แข็งแรง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพิชชากร  ศิริพร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนจันทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษทองมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชญนันท์  มาหินกอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิรดาภร  ดอกดู่ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงแพรรดา  สาระนันท์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภคภัทร  ศรีธัชกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภัคณภัทร  เหลาสุภาพ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภัทรกฤต  อุดมจิตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภัสส์พิชชา  สอนศิริกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภุชิสส์  ไวเขตการณ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูณพัชร์  ภูวนารถ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภูภูมิ  กุลอาจศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภูรินทร์  ทองประภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายยศกฤศ  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงยูมิ  ทานะกะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายรชฏ  เหลือผล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรินลดา  สุดสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงลลิตพรรณ  แหล่งิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงลลิตา  เถาว์ชาลี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวรรษมน  รัตนสีหภูมิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมชาติ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวรากร  วิริยะพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวิชญาดา  เพาะเจริญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศรายุทธ  อุเทนธรรม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศศิณัฐดา  วิชาสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศศิพัชร์  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิริรัตน์  มะลิต้น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีนาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยประโคม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสรัลพร  พุดสีเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสาริศา  สีละพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสิริกัญญากาญจน์  ทาพลขันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสิริญรภัทร  พรมคำบุตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุทธิลักษ์  บุญมี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุพิชชา  หามทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุพิชามญธ์  ริบแจ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายสุรเชษฐ์  นนทมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอนัญญา  ขาวพรมรินทร์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอนัญญา  โมฆรัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอนุกุล  คงสามารถ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอภิชญา  ลี้ตระกูล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายอภินันต์  อู่นอก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอรัญรักษ์  ภารสำราญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอัครเดช  ระบาเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอัญญ่า  เดงค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงไอรฎา  สายสุริย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงไอวรินทร์  สาระศาลิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจิราภา  จากผา โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายชัชพล  บัวแก้ว โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายณฐพฤฒ  มาลาหอม โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายเตชสิทธิ์  คุ้มโพน โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงภคพร  ศิลาพจน์ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงศิรภัสสร  อุทรัง โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายอมรเทพ  ไชยเอนก โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณญาดา  ชนะบุตร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงธีรชญา  ปุณขันธุ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 คณิตประถม
725 เด็กหญิงปนัดดา  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีโพธิ์คำ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายวิศวะ  สุลำนาจ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายกิตติธัช  แสบงบาล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิระเดช  แก้วคำสอน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจิราภิพัชร์  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณฐกร  ผาวงษา โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐนันท์  โสภาคะยัง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณิชาดา  แสงรัตน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายดลนภี  กันซวง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธนธรณ์  สระสีสม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนภสร  ไชยขันธ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพัชรพล  จิตจักร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิณฟ้า  ปุณขันธุ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จายอุ่น โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเอกณภัทร  สะดีวงศ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกมลชนก  บุตรผา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบ้านโพน โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรผา โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงงามบุญ  ดำเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พันทะรี โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกนกดารินทร์  สางห้วยไพร โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจารุพิญช์ญา  เกลี้ยงรส โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชลดา  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุจิตตา  พยัคฆพันธ์ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญญารินทร์  โพธิ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงรมิตา  สำราญรื่น โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอนเหลือม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายไชยวุธ  สามร โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพาทินธิดา  ฝากาฝึด โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพิชยดนย์  แก้วคำจันทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเมธพนธ์  วิชาสูง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายทวีศักดิ์  อุ่นสงคราม โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายพงศ์พัศ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสุพิชชา  เขตบ้าน โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จานทอง โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายกชฐณณ  เครือศรี โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงญาดา  หะนันตะ โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปาริชาต  แสงสาร โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภควัต  สอนถึง โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศรัญญา  เขียวไกร โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสารียา  ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุฐิตา  ภูมิลัง โรงเรียนบ้านวังเวียง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกุลธิดา  วรชิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายคริสตกานต์  ใจทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงจิรพร  บุญไชยยงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงญดา  ศิริชัยราวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายณพัฒน์  ศิริษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายทรงวุฒิ  ดุลยชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายเศรษฐนันท์  ศรีจำพลัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายอดิเทพ  เศรษฐสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงโอซาน่า  โรเบิร์ตส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงชนิตรา  ยะมะหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชลิสา  ไพจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชวัลกร  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธภัทร  ยะมะหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธีรเดช  ผุดผ่อง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสบงบาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายพุทธิพรหม  พุทธพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงภัทรธารา  สัพโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภูริศรัญชน์  ศรีจำพลัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายยศริทธิ์  บุษผาสังข์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวทัญญู  นามทรรศนีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วบุดดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวรัมพร  อินทรานาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฝูงหอม โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยอดไชย โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยบุตร โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลาห์ทวี โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายคฑาเดช  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายณฐกร  สุริยะกมล โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนราทิพย์  วรสาร โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิชญา  สิงห์เหลือ โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภิญญภัทร  บุรีรัตน์ โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรัทญา  ทิพย์เหลือง โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสวิตต์  ภูดี โรงเรียนเขาวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจิรโชติ  พิกุลทอง โรงเรียนสมฤทัย ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงฉันทิตา  มัจฉาผาย โรงเรียนสมฤทัย ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุสดี โรงเรียนสมฤทัย ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีนาค โรงเรียนสมฤทัย ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายถิรคุณ  ศรีกะศร โรงเรียนสมฤทัย ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายธนศักดิ์  ตุ้มแขบทอง โรงเรียนสมฤทัย ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายธาวิน  สิงห์คู่ โรงเรียนสมฤทัย ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายธีรเดช  วรรณรส โรงเรียนสมฤทัย ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายพชร  บุญเกตุ โรงเรียนสมฤทัย ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายพิชญตน์  ตาลประไพ โรงเรียนสมฤทัย ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายรชต  บุญเกตุ โรงเรียนสมฤทัย ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายสุรพัศ  ศรีหาตา โรงเรียนสมฤทัย ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงกรวิภา  บุษดี โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  อุทโท โรงเรียนสมฤทัย ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชนาธิป  ชะนะสงคราม โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชไมภัค  เฟืองตลบ โรงเรียนสมฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฏวรา  บุษมงคล โรงเรียนสมฤทัย ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธรรมรัตน์  วรสาร โรงเรียนสมฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปัญญาพร  เศษฤทธิ์ โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปุณญิสา  พงขจร โรงเรียนสมฤทัย ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพรกนก  หาศิริ โรงเรียนสมฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิรีย์ปภา  อารมณ์สวะ โรงเรียนสมฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อักษรศักดิ์ โรงเรียนสมฤทัย ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภัทราพร  มาตยาขัน โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวัชรพงศ์  เครือศรี โรงเรียนสมฤทัย ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสิริวิมล  ไปใกล้ โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสุภิสรา  สุดงาม โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรชู โรงเรียนสมฤทัย ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงพิศาล โรงเรียนหนองบัวกลาง ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนุชนาถ  บัวบุตร โรงเรียนหนองบัวกลาง ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงแพรภัทร  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนหนองบัวกลาง ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงณัชชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนหนองบัวกลาง ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเพชรลดา  เพตายนต์ โรงเรียนหนองบัวกลาง ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์เกื้อ โรงเรียนบ้านนาวี ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงปวริศา  วงเวียน โรงเรียนบ้านนาวี ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงรัศมิมาน  บาลเพชร โรงเรียนบ้านนาวี ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงศิรินทิพย์  หล้าสกุล โรงเรียนบ้านนาวี ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ไทวังคำศิริชินวงศ์ โรงเรียนบ้านนาวี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อบฟ้ง โรงเรียนบ้านนาวี ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวราภรณ์  นามกันหา โรงเรียนบ้านนาวี ป.6 วิทย์ประถม