รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอภิรดา  ทาน้อย โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอริสรา  ปรีประเสริฐ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 นางสาวกรกมล  อุทัยมา โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกวีวัฒน์  ดวงคำรักษ์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธนัสพร  กุศล โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงสิริกัญญา  ประดิษฐุ์กูล โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมณธิชา  ทองสุข โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงลีซ่า  ภูเมฆ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอินทิรา  ภูตีอัต โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกนกพรรณ  พานิชย์ โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงชีรณัฐ  พินโยสุข โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะธุรส โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปภาดา  เทวะเส โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูชมศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปพิชญา  พานชมภู โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศลิษา  ผันบาง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศิรประภา  ภูงามนิล โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสุพิชชญา  บุญศิริกรณ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลธรรมมา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจักรพงษ์  กอแก้ว โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูผิวฟ้า โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงโคกสูง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงทิพย์รดา  กิจเต่ง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร  พุฒเขียว โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนาคม  บุญมี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายเนติรัฐ  ภูตา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรแสนสี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปุณยาณัฐ  สงวนรัตน์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภีมวัจน์  วงษ์วัฒนพงษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยสาร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายมิ่งฉัตร  ภูมาตย์ฝน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวรภพ  พงษ์อินทร์วงศ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พลศรี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศิริกาญจน์  พงษ์อินทร์วงศ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีพิลา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอัศวิน  วงษ์วัฒนพงษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกชวรรณ  ภูพลผัน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใคร่ครวญ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทราช โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคมน์ธรรม  วงษ์ชารี โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชลลดา  อำไพ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณภัสกร  อุปนันท์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธนกฤต  ภูลายยาว โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนิน  ภูกองชนะ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญจิรา  อรรคศรีวร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธัญพร  ผาลา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มหาไชย โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนพรัตน์  พุทไทยสงค์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนวรัตน์  เถื่อนยัง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเนติกา  เนียมประยูร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบุญญาดา  โฮ่คุณ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิชามญช์  บุตรลานช้าง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพิพัฒนชัย  แสนพล โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพีชภูมิ  ภูแดนแก่ง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพีรพัฒน์  บรรหาร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพีรากร  พละมาตย์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัสราวรินทร์  สวงโท โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูผา  พลรักษา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภูผา  เพื่อนสงคราม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวริศรา  เพียสุระ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุภัทรตรา  จิตอามาต โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอังสุมาลี  ศรีทองนาค โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงผริตา  สีเชียงสา โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพุทธรักษา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภูริษฐ์  เพียผือ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอัครภณ  บัวเรียน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
69 นายจิรายุ  บุตตะไทย โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิรายุ  มลัยเงิน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธีรภัทร  เยาวะรุฒ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวุฒิกร  จันทร์ปาน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐริกา  ช่างยันต์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนาวุฒิ  ภูสีทอง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธาริณี  ค้างคีรี โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนที  ราตรี โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายนภเกตน์  เสริมแสง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายมงคล  พิจารโชติ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายเมคา  ภูนาแร่ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายรชตะ  คลังชำนาญ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  อิศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายศิวกร  ทระคำหาร โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูผาเดียว โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายเอราวัณ  อิศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทับสุริย์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนัธทวัฒ์  คำภามี โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุชานันท์  สินโสภา โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงห้าว โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิดาภา  กองทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  เชาว์พานิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธันยชนก  สุวรรณภักดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนมัสวิน  เหล่าสุนา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ภูกัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ภูคงคา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสรวิชญ์  ภูบัวศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอริศรา  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกรกฎ  เตชะสี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันแข็ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันต์นภัทร  โลแพทย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฉัตรติภัทร  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชญานิน  อินทรวิเชียร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชยาภัทร์  สุวรรณไตร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐชา  ภูแดนกลาง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ไทยภักดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายทินภัทร  จันทร์ดิษฐ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนัชพร  แสงสุโท โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภูชมแล่น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธันยรัตน์  จันทรคาต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรดนย์  แก้วหยาด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนัฐกานตื  ภูกิ่งหิน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงบวรลักษณ์  จักรวาลดึงดูด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศาสตร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปานัท  ไหมเมือง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปิยนุช  สีบุญลำำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลเสนา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพีชญารัตน์  จ้อสูงเนิน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพีรวิชญ์  กิ่งผา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรพร  ญาติธรรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัทรวรรณ  มาวงศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมณิฐชญาณ์  สมัตถะ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายโยธิตา  รัตนวรรณี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรัฐนันท์  ดิเรศโภชน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวิมลสิริ  ภูแข่งหมอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสาธิกา  งามฉลวย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  พิมพะสาลี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพิชชา  ภูโตนนา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริโสม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนฤมล  ภูสมนึก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภัทรษา  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนุสรา  อาปะหุน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกมลกร  บุญเยี่ยม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชฏาพร  ดีบาง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายชนภัทร  หอมจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปริยฉัตร  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรุจาภา  สอนไธสง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวรารัญ  ภูดอนโพธิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอธิชานันท์  ภูโปร่ง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงไอยวริญย์  แหยมเกิด โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจิราพร  ภูล้นแก้ว โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชลธิชา  นาสุรินทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชลิดา  ปัจฉิมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐธิกา  ภูถาดลาย โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธิดามาศ  ภูมีแหลม โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายนพดล  มูลบุตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิมพิชชา  ศรีละวรรณ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาววิภาวี  พิกุลหอม โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศศิพร  ประทุมวัน โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วมณี โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายอดิเทพ  ภูยาดาว โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกิตติภรณ์  เสาทน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวีรยา  หอมจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอภิญญา  สุนทรไชย โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิทธินนท์  ไชยมาตร์ โรงเรียนดงบังวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายโชคชัย  หงษ์แก้ว โรงเรียนดงบังวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกฤตยากร  ภูพานเพ็ชร โรงเรียนดงบังวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภูสมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกร  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายกรธวัช  ภูพันธ์หงษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกฤษณา  สมจันทร์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกันยาภัทร์  มะลิรัมย์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพวงศ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายไกรวิชญ์  ยืนทน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนานันท์  วันทุมมา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชยาวดี  ไพรฤทธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชวัลกร  ปรีกุล โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐนันท์  ภูคะรุน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทิพย์พาขวัญ  ไพรฤทธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนพเก้า  สียาฤทธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันทกานต์  ขวัญเสือ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงบัวชมภู  ภูสำเภา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงบุญญากร  ภูขมุด โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพลอยวริน  นันทะขันธ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชญา  ภูญาดาว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมชนก  บุญสวาย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภคพงษ์  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภิรมย์พร  ระวิเวท โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูตะวัน  ภูธง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายมังคราวุฒิ  ภูคะลุน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรัชชานนท์  ภูโสมงาม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรินทร  ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูแข็ง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศิวิมล  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิรภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสถาพร  สวัสดี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหล่าหล้า โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอิสริยา  ภูคะรุน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกันตวัฒน์  ศรีคำมาย โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัลยา  เทพธรรม โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจีรวัฒน์  แสงแป้น โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชัยพงษ์  จันทองปาน โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฐิติพร  วงค์สาสนธิ์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณฐกร  บริกุล โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีลอด โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงทิตยา  ลิ้มทองใบ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  ปิยะวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปนัดดา  เสนาธง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปรารถนา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพงษ์ภานุ  ภูชะนะ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  คุณหงษ์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรชต  นามรักษา โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรัชชานนท์  โมฆรัตน์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวนิดา  โคตรโสภา โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ภูวิ่งวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุทธวัฒน์  มาริษา โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอมรเทพ  บัวจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  เส็งทรัพย์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอายดา  นิยมทอง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนัดดา  สัจจะสังข์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธิฆัมพร  จันทรัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปรีญาพร  แคล้วคลาด โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสิรภัทร  สักกลาง โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชัญญานุช  สาวชำนาญ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายตฏิภัทร  วันคำ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทักษ์พงศ์  พรมมี โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพฤกษา  โสระทอน โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พิมพ์จำปา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวุฒินันธชัย  วิเชียร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกมลศิริ  พละศูนย์ โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์  ภูหานาม โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิบุตร โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชนิกานต์  ภูมงคล โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายทฤษฎี  ไชยคำมี โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปานระวี  ศรีแพงมล โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายจิรพงษ์  มุสิกาชัย โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายจิราวุธ  สอนคำหาร โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขแสวง โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเมย์ธาวี  ภูผานี โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสีลา โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอรุโณทัย  ยิ่งยงสันต์ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเอมมิกา  กุลชะโมรินทร์ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูกุฏิน้ำ โรงเรียนนาบงวิทยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอติเทพ  กองเกิด โรงเรียนนาบงวิทยา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภูวนัตถ์  ยานสุวรรณ์ โรงเรียนนาบงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอภิชญา  คำชูราษฎร์ โรงเรียนนาบงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรนัชชา  ภูจอมจิตร โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอารยา  ตาเมือง โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงไอศิกา  เถื่อนสอน โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปัณณพร  นิตยาชิตร โรงเรียนไชยวารวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพิชญุตฆ์  เนื่องทะบาล โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายศิริพัทธ์  ภูนาเชียง โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูสอดสี โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐกมล  จำนงอุดม โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงรชญา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวรุ้งลดา  ธุระพระ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐวุฒน์  พุทธบุรี โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอาทิวราท์  ถินสำอางค์ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปพิชญา  สนมศรี โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงลลิดา  มีอรุณ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์ภักดี โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิรชยา  พึ่งภพ โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภัทรากร  ไชยดี โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศรีริต้า  อาจดวงดี โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัญรินทร์  นาดี โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงไอรดา  เหมกุล โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพล  สายประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายสัมฤทธิ์  วงษ์พล โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอธิเดช  คำหอม โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกวินตรา  กาวิล โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณิชาวรินทร์  ทุมเสน โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงไคริกา  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชัญญาธร  สวนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพากย์ภูมิ  สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวราศิริ  ภูตลาดขาม โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุภาสินี  สามหมอ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายชาญณรงค์  ศรีสกุลทอง โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนภัทร  ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนนทพัทธ์  อันชัยศรี โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปัทมาพร  ธงชัย โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูรภัทร  สรรพวุธ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรรณิกา  ภูอุดม โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนาภา  ภูซ้ายศรี โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนันทกานต์  นระแสน โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิภากรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปารวีร์  ถิตย์สอาด โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุญญาพร  คุ้ยเหมือน โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุวิชญา  อุทการ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอาริษา  แฝงจันดา โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฐิติพร  มินกระโทก โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายณรงค์เดช  นนทะนำ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงแพรไหม  บุตรวงค์ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงมาริษา  ภูสุดสูง โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายวัฒนา  อ่างสุวรรณ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกฤษติเทพ  ภูต้องใจ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินธิแสง โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูมาศ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิจติพัชญ์  แก้วดี โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐพล  กุลจะนุช โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปนัดดา  พิศราจันทร์ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปพิชญ์ชฎาพร  ศรีระบุตร โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงประภัสรา  ภูสุดสูง โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภัชราภา  นางาม โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายรพินทร์ไพรวัลย์  พลขันธ์ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์ โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอภิฤดี  สกุลแพง โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอัษศดิณย์  ภูน้ำสี โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชัยวุฒิ  บุตรพรม โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายธรณ์เทพ  จันทร์แดง โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายรัชชานนท์  พละสุข โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวชิรา  ภูโคก โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวิภาวดี  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเกศรินทร์  แสนอุ่น โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นายจิรภัทร  เทียบแสน โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายเจษฎา  หอมพรมมา โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายณัฐปกร  ภูดวงจิตร โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายนราทิพย์  ภูปัญญา โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวปรมาภรณ์  กุลชโมรินทร์ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พละขันธ์ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาววรัชญา  ค่ายเพชร โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายศุภสิทธิ์  เหล่าวอ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวอินทุอร  ภูผาผัน โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกรชนก  ประพฤตินอก โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกวินธิดา  ลุยทอง โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธัญญาพัชญธ์  บินไธสง โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูผาดศรี โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกนกพร  พิมพา โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญศรี โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายจิรภัทร  ไชยสูง โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายชวัลกร  ภูโคกยาง โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐธิชา  สายแสน โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณิตชดา  แก้วดวงใน โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงดนิตา  โพธิ์ชัยย้อย โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายทินพัฒน์  นุตะวัย โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธัญญกาญจน์  สิงหมาตย์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธัญนันท์  สิงหมาตย์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธีรภัทร  ศิลาคำ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพัชรนันท์  พลมาตย์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงยอดฤทัย  ฦาชา โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงยอดฤทัย  ฦาชา โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายราชฤทธื์  มากพันธ์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายวงศกร  ธงหาร โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอรฎางค์กูล  ปัญญาเกษมสันต์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายทินกร  ปักกาโล โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนัยนา  มาลุน โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายอาติยะ  ศิริสำราญ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธนาวัฒน์  แสงจันดา โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนที  งามศรี โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปริยฉัตร  นาแสวง โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปุญณพัฒน์  ดวงพิทักษ์ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิกาญดา  จำปาชุม โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศิวกร  มาตยาคุณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสิวกร  นาถมทอง โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงดวงกมล  ประกิระสา โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภิสิทธิ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายศิริมงคล  สุระเสียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพชรวัฒน์  มาเพชร โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกฤติมา  แป้นจันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฐานิตา  บรรพตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธนัญญา  ภูมิไทย โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงรวิสรา  ยาวาปี โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเดือนนภา  วรรณทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนากร  แสนโบราณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกวินทรา  ยาวาปี โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐภาส  มีแสนสัตย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ถาโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสิริวิมล  ขันโคกเครือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอภิชญา  ป้องกันภัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอภิชาติ  อุนารัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพรพิศาล  อุดมเดช โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายวิฒวัฒน์  โคตรสมบัติ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรัตนาวดี  พิมพ์ศรี โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวราลี  วงค์พิมสอน โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายวีรพล  จวนชัยภูมิ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอาทิตยา  ผลากุล โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอารียา  โซ่เมืองแซะ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกมลทิพย์  ครองยุทธ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  เหล่าพรมมา โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรวีร์  โล่ห์คำ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนาภา  จันดา โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณิชกานต์  ชมพูเพชร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงดารินทร์  ครองยุทธ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเตชิต  พลเยี่ยม โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีละคร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันวงษ์ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศรีหาทัพ โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายยศกร  เจริญเหง่า โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงยุวสุดา  กาบพิลา โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวราเมธ  ภูสีนวน โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศิรดา  รัตนนิรันดร โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอังศวิน  ปะศรีทะโก โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิรายุ  พูลพุทธา โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐนันท์  นาสมฝัน โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อาจประจักษ์ โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวิมลสิริ  อำภวา โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกันยกร  ขันตรี โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายชญานนท์  ภูศรีโสม โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชญานิศ  ภูนาเชียง โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชนิดาภา  นิทัศน์ทอง โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงญาณิศา  ภูเงิน โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมห์หานาม โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายพงศกร  ไชยบล โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวีรภัทร  พันสีทา โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศศิวรกานต์  ภูมิ่งดาว โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายกรกรต  มะณีทิพย์ โรงเรียนสำราญประภาศรี ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนันธิดา  อันทะปัญญา โรงเรียนสำราญประภาศรี ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายพีรวิชญ์  ฆ้องก่ำ โรงเรียนสำราญประภาศรี ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจีระนันท์  จันทรัตน์ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนพล  หมื่นศรี โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิชญา  สุภาพ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภควดี  ผาวิจันทร์ โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรดา  ธงหาร โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูโคกค้อย โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสุรดิษ  แยงไธสง โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกวิน  ภูกองทอง โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจิธาดา  คำกอง โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายจิรายุทธ  พลตื้อ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายจิรายุทธ  พิมหาทา โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชลนิชา  จันทะรส โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายตันติกร  หล่าคำ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายธนพล  หมื่นปลา โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธีรภัทร  นวลเพ็ง โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์โสภา โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนิตยาพร  ประจันบาล โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายปิยะชาติ  ไชยภาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงภัคจิรา  ตับทอง โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกฤษฎา  มุลตรีบุตร โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายเกียรติกร  ภูโคกค้อย โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายชินพัฒน์  กำหัวเรือ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงณฐิกา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธนวัฒน์  บุญประคม โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทระชัย โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงประกายแก้ว  จุตาทิศ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายปิยะธาดา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายพัชรธาดา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพิชากร  ภูหมอก โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูงามเขียว โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายภูวดล  ภูสูศรี โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเมษา  สินธุกูต โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายวรยุทธ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายวีรภัทร  ศรีคำมูล โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอนุสรา  สารีศรี โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอภิรักษ๋  พรมศรี โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายอิทธิกร  พงษ์อินทร์วงษ์ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายกฤตชัย  แก้วอุดร โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สีละวัน โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา ป.4 วิทย์ประถม