รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพร  ติชาวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  รัตนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันตพร  บุริวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์  แสนจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายชนะศึก  สหัสทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณิชพน  โชติรัตนพิทักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชาคุณ  สุขัคคานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญญาพร  แสงศร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัทมพร  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพรชนก  ดิษบรรจง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  โชติเตชากิตติ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชชาภัทร  น้อยเสงี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชพล  ต้นตระกูลทรัพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงลลิตา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวุฒินันท์  เจริญจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกรดา  ไร่สงวน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกฤษฎีกา  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดลโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงขวัญกมล  กล้าขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชญานิศ  ภูแสงศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชนวรรณ  ภูครองเชิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณนภา  ศรีละคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัชนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรแสงอ่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายนนท์ลทิธ  มาลัยสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนีรนารา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญลักษณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปภาดา  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปาณิสรา  ขัณฑ์ชลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปุญญภัทร  โคตรท่าน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปุณชญา  เวชยาพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปุณณดา  ไทยทองนุ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพชรคุณ  มูลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรวิสุดา  อ่อนศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวณัฐพงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวิภารัตน์  วิบูลยาภากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุภาวดี  เลิศเจตนารมณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกฤติญา  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤติน  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤษณะ  เจริญพิตตินันท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายก้องภพ  ภูมิเหล่าแจ้ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูพรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีชะตา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกํญญาณัฐ  มณีโคตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายคณิศร  ภูทองอูบ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ว่องพานิช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายฉันทพัฒน์  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชลทิตย์  ลาภจารึก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชลพรรษ  หัตถนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายเตชธรรม  ถิ่นวิมล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงทิพจุฑา  ภูมิเหล่าแจ้ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเทพทัต  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเทพธิดา  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  พัทโท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชติ  ถิ่นวาสนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนดล  เพชรสังหาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนภัทร  พัทโท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธรณ์ธันย์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธรรญธร  สำรวย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธีธัช  กุชัว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรพงศ์  จันทรอุปรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธุวดารา  พันธุระศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนครินทร์  จังโกฎิ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายนรภัทร  ใจจุลละ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนันณภัทร  ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีประมาณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปฏิญญา  สันทัดงาน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปภาวิชญ์  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปรมะ  เจริญราช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปูริดา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพหล  โง่นคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพัสตร์รดา  นันท์อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชญาพร  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชญาภา  งอกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  น้อยเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงแพรลดา  วงศ์กมลาไสย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายภคภูมิ  กระจ่างพัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภควัตน์  ภูถมลาย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรนันท์  พิกุลพงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภูบดินทร์  รัตนมาศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรวีวรรณ  คำละมูล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงระริวรรณ  สุพรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลักษมี  แสงสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายวชิระวิชญ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศิริวรดา  ภาคพะชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเศรษฐศิษฏ์  วังภูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีนวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายสินอำพล  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หนองสุธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอดิเทพ  ประจิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอรญา  เสาว์พงไพร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงไอรดา  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายไอศูรย์  อนุพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายึกหานพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกนกพิชา  จันทรนิมะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกรวุฒิ  ภูษาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกฤตพัส  กัลยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายก้องกิดากร  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมโคตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภารสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คัสสามารถ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกันตพงศ์  วิสาปา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัลยกร  บุญทุม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัลยกร  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสุริยินทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานต์ชนก  ประสีระตา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติโชค  สิงธิมาส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกิตติญาดา  ศรีอินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติภพ  ดลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกุลิสรา  ยลสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงไกวัลยา  ถินรัศมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงขวัญแก้ว  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเขมิสรา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคณิศร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคิณกอบกาญจน  คล้ายจำแรง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจณิชญาน์  ร่มไทรทอ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิดาภา  มีกลาง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิตติมา  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิระวิน  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฉัตรชนก  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชนาธิน  กาฬสอน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชยานนท์  สุขชารี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชลกานต์  กมลเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชุดา  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิศา  อนันต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณชนก  วิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณเดชน์  นาสินเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณภัทร  ภูหัวดอน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัชชา  มละมาศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐชา  มละมาศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำเริญพูล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธิดา  สีทน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐนนท์  อรรคอำนวย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐภัทร  มูลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวลัย  อันพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ณกิตบรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชานันท์  เหล่าลุมพุก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเดชาธร  เครือสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเดชาวัต  ชะราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตรีภูมิ  สินธุชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายตะวันฉาย  กมลเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายติณห์ณภัทร  ดลรัศมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทิณภัทร  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทินภัทร  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเทพเทวา  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเทพเมฆินทร์  ภูแต้มนิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงแทนขวัญ  จิตรราช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกร  วรขันทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนโชติ  เกษี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนพร  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนภรณ์  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนวรรณ  ยศมงคล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนัชญา  มหาบัน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธมนวรรณ  มะลาชาลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วพรมภักดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญญาดา  เฉิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธิติมา  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีธัช  สมสันต์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธีรทัต  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรพันธ์กรณ์  ภูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนงนภัส  เกสรธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนพพล  วงศ์ษาพาน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนภัทร  ปรีการ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญชัยโย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนราทิตย์  ลุกโม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรีกานต์  คำอุต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนาราชา  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนาวิน  คงด้วง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนิธินันท์  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเนตร์ธัญสุดา  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเนติธร  เถาวัลย์ราช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีษร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปพิชญา  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปพิรดา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปภังกร  พันบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปภาดา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปรมินทร์  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปราชญ์  ประชุมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปริฉัตร  นระแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปรีชญา  ขันทองคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปวริศรา  จำเริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปวิชญาดา  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปวีณา  ปรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปัณชญา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  เจนวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปารัชญ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปาลิตา  แข็งกล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุณณภา  มณีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุณยนุช  ถิตย์เจิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์เดช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพนธกร  ปราบหนองบัว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรธิดา  อังศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพฤกษา  โสภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยนภัทร  ถาวรเรื่อง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพลอยพันธ์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพสิษฐ์  มุระดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ฉายถวิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัทรศยา  เฉิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชชาภา  พิกุลหอม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญาภา  มหาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญาภา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชยธิดา  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิพรรษพร  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิราวรรณ  โพธิ์ตก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพีรดา  กิตติ์พีรสกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรวิชญ์  ภูบุญปลูก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพีระพัฒน์  มังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเพชรลดา  หนูคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงแพรพลอย  ถมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัคฐนันท์  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เย็นสบาย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทร  เพชรฤาชา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทรธิชา  ภูกันดาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรวดี  ผาดนอก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภิญญ์นารา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูตะวัน  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภูมิพัฒน์  นันท์อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูผาผุด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมิพิสิษฐ์  กระแสวัชร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูมิภัทร  ภูบรรทัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูริทัต  ภูเนาว์นิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมรรษกร  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงมานิตา  จีระสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ผลเลขา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรณกฤต  หนองสุธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรพีภัทร  บุญสอาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรักยิ่ง  เลิศชัยตระกูล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรันชิดา  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรุจาภา  ภูอืด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงลดาเทวี  ศรีศิลา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงลภัสญา  ศรีสมสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวชรวรรณ  ภูหัวไร่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวชิรานันทร์  วงษ์อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชาภูมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวรพล  ด่านนอก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรรณปภา  สำราญบุญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศลิษา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศพร  ภูกิ่งพลอย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศศิกานต์  เมืองศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิรดา  มาตภาพ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศิริโกศล  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศิริลักษ์  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเศรษฐินีญาพร  เศรษฐรักษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสลิลรดา  วงษ์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิราวรรณ  พละจิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสืบสกุล  ทักษิณภาค โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุนันทา  นันบุญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุพัฒน์  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุพิชชา  ศีลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นระแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายหาญศึก  ช่ำชอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอชิระ  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอนพัช  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอนุวัฒน์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอรรถพล  โพธิ์ตก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอลิชา  วิเชียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอัญรินทร์  เขตสงคราม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงไอวรีน  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกนกวดี  ล่ำสัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกรรณิดา  เขจรแข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกฤตพร  เฉิดเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกานญาดา  สมานกสิกรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายจิรายุ  แสงอินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงโชติกา  ภูผานิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณฐพร  ภูหงษ์สูง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐพร  โสกัลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐพล  ภูนาคพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายติณภพ  ศรีวิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนดล  ตาวะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลามพัมน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายธีรภัทร  ศรีศริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงบัณฑิตา  อำนาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงบุณยณัฐ  ถิ่นแสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายปกป้อง  วงษ์คำหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขันธิรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายปุณนธีต์  ไพเราะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูหงษ์สูง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายพงษ์ภิภัทร  เหล่ามาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพรกนก  พิกุลหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพลอยขวัญ  งามยิ่งไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพสิษฐ์  พันธุ์สะอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพัชริดา  กิตติภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิชญา  เลี้ยงชื่นใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภูโคกยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วันจรูญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภาคิน  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายภาคิน  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายภาณุพงศ์  ศรฐิติการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายภูรินท์  ดอนภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายมโนภัส  ดาวุธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงโยษิตา  ภูจักงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรสา  ภูถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวริศรา  นะคะสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดลรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญประกอบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศิรัญญา  ดวงอุปมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศิริกัลยา  วานิชสุจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายศิวากร  สีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายศุภกฤต  บุญมั่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสิรัชชา  โลหะมาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภาสินี  สุทาวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอภิศรัณย์  เหล่าตระกูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอริศ  ภูมิเรืองศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกนกพร  อุ่มไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกรกฤต  สินการทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวกัญญ์ลภัส  ศรีหิรัญภัทท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายกันตพงศ์  ชัยชิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงตาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายคมิก  บุตรศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายจอมพล  ภูทองหล่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายชญานนท์  วินาเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชนันชิญา  ยลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายชลนกร  บุญเทียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายชวกร  จันดาโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงชัชชา  ไชยสีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
339 นายชัยวิวัฒ  นัทยาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายชิษณุพงศ์  ทรงศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงฌิธีร์วรา  ยลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงณัชชา  คำหงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัชชาภัณฑ์  จันกันธะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวณัฐชา  พลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฆ้องนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายดนัยณัฐ  เดชทะศร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงตามขวัญ  ถิตย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงทิชา  ภูผาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนกฤต  พาแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายธนดล  ขันอาสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธนวัฒน์  ตุมร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวธนัชพร  แสนบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธรินทร์  พลสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธีร์ธวัช  อุ่นเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นายธีรภัทร  อาษาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธีรศักดิ์  ขลังวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
357 นายนนทกานต์  สุวรรณชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนพขวัญ  นาอุ่นเรือน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนภวรรณ  คงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเนตรทิพย์  กลยณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวปภัสสร  เหมือนสมัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายประวีร์ คูมาร์  ยาโดว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปริญญา  ปรีสวิง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปลายฟ้า  อุ่นเพ็ญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายปัณณวัฒน์  จันทะชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปิ่นเกล้า  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 นายเปรมวุฒิ  ภูผาจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายพงศกร  ผลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพัชรพล  ชาภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพิชญาพร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพีระพล  ฉายจรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภัทรภณ  พันธุรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภูเก็จ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายยุทธศาสน์  พลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายรัชชานนท์  สนามพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นายรัฐภูมิ  สุปัญบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวชิรากร  แนวลาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวัฒนพัฒน์  รัตนวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวิคตอเรีย มารี  วิลค็อก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายวิศรุต  โพธิแท่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 นายศักรินทร์  คำภานิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศิรินภา  อินธิสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสรินญา  รอดอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสุริยะรัฐ  ศรีภพธนกิตติ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวสุริวิภา  สมภูงา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายอชิรวัฒน์  หมื่นอาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายอนาวิน  ต่วนชะเอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอนุวัฒน์  สีสันงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอภัสนันท์  ศรีสร้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอภิชยาเกวริณ  ภูภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายอภิรัตน์  พลพวก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายอารักษ์  ภูผาลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายเอเดน  บริดจิส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกนกพร  พันธุ์ประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกรกมล  นะวะคำศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกฤตดนัย  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกฤตเมธ  บัวอาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกฤตานนท์  วัชโรบล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกฤษณพล  คำประเทือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรมาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัญจนพร  ลีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนาธีวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูลายเรียบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กรณีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกัญณภัทร  โลหะมาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญดาพร  ฆารสมภพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัญพิชา  พุฒิกูลสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกันยารัตน์  สัจจะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผดุงตาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกุลธรา  เลิศสงคราม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกุลธวัช  ปุณขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายคณพศ  มังตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงคณิศร  แสงกล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายคีตะภัทร  ทรัพย์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายคุ้มเกล้า  หาญกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจัณธาพร  ภูหงษ์ชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจันทร์ศิราพร  เสียงดัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิรพัฒน์  คำจัตุรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชญาดา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชญานนท์  ปรีกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนากานต์  นาชัยเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชยณัฐ  วิเชียรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชยาภา  ภูแสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชลชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชลดา  มาตชลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชาญเมธา  ยานเพิ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชำนาญศิลป์  สมวงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชิรญา  เหรียญทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงโชติกา  ชัยปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฌิฌาญา  สิทธิธนกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายญาณภัทร  จตุเทน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณนนท์  สีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปรีดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดีสงคราม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐธนพร  พันธ์โชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐธิตาภรณ์  ภูทะวัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณิชมน  สมศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเณศรา  ภูชำนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายต้นตระกูล  สำราญรื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนกฤต  จันทุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนกฤต  ภูน้ำเย็น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนกฤต  อ่อนทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนวรรธน์  จำปาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรอุดร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์แวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนัชชา  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธนาภา  ภูพลผัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธารณ์ธนิก  จันติชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธารากรณ์  ถิตย์ภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธาราฤทธิ์  ชุ่มอภัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธาราวุธ  ภูบุญเติม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธีรธัช  ภูกาบเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธีรเมธ  ชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนพภัสสร  ภูต้องลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายนพวิชญ์  มาลุน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนราพร  พะนุพะนัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนวพร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนันทิยา  นาชัยเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนิชาภัทร  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนิรชา  ไผ่ล้อมทำเล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเนติญา  มาตชลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเนติภัทร  เนียมบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีกันหานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปฎิภาณ  เหลือผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปพิชญา  ขันศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปพิชญา  ภูศรีนวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปพิฎชญา  โพธิสมัคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปภาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปภินวิช  ศรีชะตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปรัตถกร  นวลกันยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปรายนภา  ภูนาวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปรียาภัทร  นาไชยโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปรียาภัทร  เศษวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัณณทัต  บุญแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิ่นกมล  จันทะคัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปุณยวีร์  พระชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ดลลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเปรมสุดา  ยงใย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเปี่ยมรฎา  รุณแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพรกมล  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพรทิพย์  มูลละคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรรณปพร  โกมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพัชรมัย  พิมพะสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพัฒน์สมิทธิ์  มิตตะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณโมรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพาขวัญ  จวนรมณีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิชชา  มุกดาราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์มาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชชานันท์  หารอาษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพิชญภูมิ  ภูไกรลาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพิชญภูมิ  ศิริกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิชญา  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิชญาภา  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพิชยดนย์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  อ่อนณะนัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพีมมาดา  พลายละหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพีระเพชร  วินาเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพุทธมนต์  ทุมเทียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภคพร  ศรีตระการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัคจิรา  อุ่นบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภัทรพล  สืบสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัสส์กุญช์  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภาณุพงษ์  คารม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภีรพันธ์  พิมมะไฟ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูมิพิศุทธิ  พิทักษ์พลชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมัญชุสา  ไก่แก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงโยษิตา  กาญจนเกษม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรชยา  คำรัศมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรดา  สาระพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรติมา  ไร่ไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรมิดา  จันดาโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรศิตา  มุดนาเวช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรัชตะ  ห้อทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรัฐนันท์  มิ่งรักธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวชิญาพร  นินทราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะนิทานัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัญญาพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวรเชษฐ์  ธัญทะพิพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวรนนท์  บอนแดง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรัญญา  บุญปัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวรายุทธ  วงศ์จอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวรินดา  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวิชญาพร  เกศภัทรวิรุฬห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวิรดา  คำวิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวีรภัทร  ภูเด่นใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายไวทิน  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศิรภัสสร  นามบิดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศิริวรรณ  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศิวราม  วี.จินดรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผาดงยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสิรภัทร  พิณาพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายสิรวิชญ์  คำเสนาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิรินดา  สีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสุนิษา  อินสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุพัตรา  คงมุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุพัตรา  บุญโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุภาภัทร  ชาวกงจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอชิรญา  บรรณสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอติคุณ  เจริญธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอนุชา  ภูมิลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิชญา  นันรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอริซ่า  เจนสัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอารดา  สายธารพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเอมอัชฌา  บุสปัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจิรายุส  ยันทะรักษ์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฐิตาภา  อิ่มมนตรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัชรธร  เครือวรรณ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงดาววิกา  ติกาพันธ์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเทพริษธิ์  เครือวรรณ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธัญกร  แลศิลา โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายบัญฑิต  บุญปก โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกื้อปัญญา โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปภาดา  ทาบุเรศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยเนตร โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายวรัญญู  คงประพัฒ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศราวุต  ชวนจิตร โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศิวกร  บุญทิพย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศุภฤกษ์  ศิลาพจน์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุพัตตรา  แก้วกุมมาร โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอรนิสา  สาระโป โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจิรัชติญาภรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายธีรโชติ  ฤทธิ์เรือง โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพรนภา  กำเหนิด โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปิยพร  นันรัศมี โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัทรพล  ฉายถนอม โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวิภาดา  สายสำอางค์ โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอนุชิต  กำเหนิด โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อุ่นสวาท โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปนัดดา  คงปัญญา โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณิชานันท์  พันธ์ละออ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  วงษ์โก โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายปกรณ์  มีภักดี โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายอดิศักดิ์  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ป.6 คณิตประถม
582 นายทรรศนพงค์  อิ่มประสงค์ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายพรพิชิต  กองสุ โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายจักรพันธ์  แก้วคำจันทร์ โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงโชติกาญจน์  เจริญเขตร์ โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายตรัยรัตน์  พละเสน โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผันศรี โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนภาพร  กิจสระ โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงเมขลา  พิลาแก้ว โรงเรียนโคกก่องวิทยา ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกรรณิกา  ขันอาษา โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายกิติพัทธ์  พวงเกตุ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงใบพลูจีบ  คันดุไล โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงจันทิมา  สันวิลาศ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพลอยพชร  เกิดผล โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสันติภพ  สัพโส โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ไถยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชนัญนิภา  คำนาดี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมทิพย์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายธนกร  ลีกุล โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปานนภา  จันทะโสตถิ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอรวรรณ  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจิราพร  สร้อยจิต โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธิชชากร  จอมทะรักษ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวรัชธิดา  กินนะรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงดอกแก้ว  แก้วสังข์ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงเบญจมาศ  หล่อแท้ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
607 นายณัฐวุฒิ  การสำเนียง โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายปัญญา  สุทโทวา โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายอนุวัต  การฟุ้ง โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  คงพิบูลย์ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกุลปรียา  ชารีรักษ์ โรงเรียนสะอาดไชยศรี ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายชุติวัต  ศรีบุตร โรงเรียนสะอาดไชยศรี ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายธนดล  บุรีรัตน์ โรงเรียนสะอาดไชยศรี ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปาณิชดา  เขียวพรึด โรงเรียนสะอาดไชยศรี ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอรปรียา  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนสะอาดไชยศรี ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายพศิน  ภารผุด โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงเมมิกา  กุลพรม โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอันยาณี  นวนคำ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ศรีนามล โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงจิชยาฐกานตร์  ถิ่นวิลัย โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชญาภา  ผลพันธุ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณภัชชา  สิงห์ขวา โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพัชรพร  เฉิดพันธุ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูมั่นกอง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายกฤษฎา  ฉายจรุง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกล้าณรงค์  ดลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกวินธิตา  ศรีวงษ์ยาง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงขวัญข้าว  อ่อนพุทธา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายจิรายุ  โกมะหะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงชญาดา  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วศิลา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงชญานี  พึ่งแพ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ซุยรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายณปราชญ์  ฉายอำไพ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฐกานต์  นันนาเชือก โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายณัฐพงษ์  ผาลาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายณัฐวุฒิ  มุขสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายดลวัฒน์  พลโคกก่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายธีรภัทร  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงนราวดี  สุขเสมอ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงนิรชร  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนป้อง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปวริสา  รัตนเพิ่มพูนผล โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปิยะฉัตร  โชติญาโณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลูดดง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภัคศรัณย์  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายภัทรณัฐ  เหลื่อมกุมมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงลภัสรดา  ดาราศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงศศิญาวัลย์  ศะศะประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศิรภัสสร  อุดรสรรพ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไตรวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงศิริโสภา  มาลาพัตร โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองโพน โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายสุทธิพงศ์  ตอบไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงสุทธิภากร  เกตุพล โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงสุนิษา  เนตรบางเพรียง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายอติชาติ  ภูพาดแร่ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงกชกร  อุดรพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  ศะศะประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกานต์รวี  พิสุทธิมาน โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจันทวรรณ  แสงพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจิรายุ  นิลฉาย โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิ์วันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงโชษิตา  สิทธิวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณฤมล  สีสุมิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพชรสังหาร โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธีรยา  ยลถวิล โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีรัชตมงคล  ภักดีมา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนริศรา  แพงสุทโธ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ยวง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปภาวิทย์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปวีณา  อินทรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปิยพร  อุทรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรนิภา  จันทะบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพัชรพงษ์  จินดาศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันทบุรม โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภัทรรินทร์  จงฤาชา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภุชงค์  อุไรคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายรพีกันต์  พละสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวุฒิภัทร  จีระสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศศิธร  กั้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ภูงามดาว โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสิรินภรณ์  ภูงามดาว โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  โชยจอหอ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอรจิรา  ประสิทธิ์สม โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอริษา  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอาริสา  ย้อนโคกสูง โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกรภัทร  ศิลาพัฒน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายชยพล  ไชยคำ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณฤดี  วัยวัฒน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายธนวัฒน์  ศิลาอ่อน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธีรดา  ฝอยทอง โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงนิตา  บุตรโคตร โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนิติยา  น้อยจันวงษ์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงนิรชา  ทองนะ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปาณิสรา  การรัตน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายภัทราวุธ  กุลพันธ์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสณัฎชา  อะโน โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายสวิตต์  มาลาหอม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายอุเทน  อุทัย โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายคุณธันวา  ธรรมโรจน์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายฐิติภัทร์  นาชัยเวียง โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนากร  จาบกระโทก โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพงศกร  รอดถนอม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพีระพัฒน์  หมายมั่น โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภรธีรา  กุศลาธรรม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัทรพร  พวงพี โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงรุจลดา  เล้าการนา โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายฤทธิชัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวนิดา  ทองชา โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสันติภาพ  ราชามาตร โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจิระดา  น้อยนาจารย์ โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายรัชชานนท์  นันอำไพ โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม