รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ถิรฐานันดร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกันยกร  สาหร่าย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเขมจิรา  ไม่มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเขมมนัส  อมรไกรวัล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเขมิกา  ปุณยวาสนา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจรรยพร  หงษ์กิตติเวช โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทรา  สังขวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจารุนันท์  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญาติกร  สิทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฐานพัฒน์  ศิลปรุ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายฐิติวัสส์  ศิลปรุ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนภัทรสร  พรรณพนาไพร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนฤชล  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนัลฬา  เลิศมลไมตรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิธิกร  ลุมเพชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิศากร  ชินสิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  บัวเนี่ยว โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปวริศร์  ปุณณะการี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มงคลศรีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเพชร  สมานดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภัคปพน  พจีดำรง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูมิภัทร  จิตตะเสโน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายศิริ  สาลี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสิปปภาส  สาลี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุวิตดา  อุดมมุทธา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอบอุ่น  ธีรโชคดี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัฐภิญญา  รมย์ชารี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอุรวี  ดิสธร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกนกพร  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศกมลไมตรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤษณพล  ชัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกานดา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชิตพัณณิตา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกาญจน์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกานต์  จิรภัทรจำเริญ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงแก้ว  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายคงธรรม  เจริญภิรมย์จิตร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจันทรา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญศรีวิพุธ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจิระพันธ์ุ  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจิรายุส  พิบูลย์ปัญญกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรนาถพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายฉรรตภทร  วงศ์มงคลศิริ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเฉลิมพล  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชัชชัย  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชานนท์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สามหล้า โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐธนันท์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณิชา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงดอกรัก  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
54 นายตะเลอเลอ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายตันโซ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนวัฒน์  โคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนวินท์  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธิตา  เมืองสเทิม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ขจร โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนวลอนงค์  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงน้องแป้ง  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูไอน่า  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปุณิภา  พวงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพงศกร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพณิชา  ครองพื้นพิมาน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพลไทย  ผดุงไทยธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพลอยสวย  สังขเฉลา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัชรี  โชควรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพิพัฒน์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญหมาก โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเพชร  ธนาวิมล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายไพโรจน์  เลิศโยธินกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภักดี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภัทร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูดิศ  สุทธาชีพ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายมนตรี  รัตนมณีสุข โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมัทนพร  ภัทรดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมือลาเอ่อ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายยศสรัล  ทำนุเดชา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรัตนาสายศร  ขัตติพิพิธ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรุจิรา  ภัทรดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ชลพรรษ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวรกันต์  สุยคู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวรกิจ  สุยคู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรดร  สิริวรชัย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรรณา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวรวัฒน์  สังขเฉลา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวุฒิภัทร  ใหม่เนียม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศสินีย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศุภรากร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสกาวเดือน  ร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสายธาร  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
95 นางสาวสุนีย์  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุภัคพร  เพชรมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
97 นายเสรี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอนุชา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอภิรักษ์  ชญาวานิช โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอรัญญาพร  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอริสา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอ่อนศรี  กองพรหม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอารยา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอำนวย  ชนะสัจธรรม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอิ่มฤทัย  วรกานตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติมน  หงษ์รัตนวสันต์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภาวิณี  ผาสุกธำรง โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงยุพารัตน์  วงศ์ษาหงษ์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวรพรรณ  เรืองใจ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิรภัสสร  กมลศุภพิไลย โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสุทัศน์  ปุณณะการี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายจิรายุ  อุตตะมะสถิตย์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรายุทธ  ธงชัย โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมกาญจน์เมธี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมะลิ  - โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิรายุ  แพลอย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชื่นไทย โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายมาวิน  วงษ์อัยรา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวีรภัทร  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงหญิงสา  - โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชินารดี  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายฐิติกร  ขำช่วง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐพล  โชคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธันยพร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรชัย  จันดา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คล้ายเกิด โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวรินทร์  มีความเจริญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศุภณัฐ  แหวนเพ็ช โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงขัญจิรา  น้อยประชา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายคิม  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชัญญา  เลิศพรทวีชัย โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อิศรภักดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษาวดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธีรภัทร์  ศรีเพ็ญดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนวลจันทร์  คงพิมพ์ปวีณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนัตธินันท์  ภูมิภาคสุวรรณ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปินทิรา  พุ่มมูล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามนิธิมงคลกุล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรโกมลชนก โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงกรชนก  สอนดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวกานดา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายกิตติธัช  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงแกมแก้ว  พิลาจันทร์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจันแก้ว  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงชมพู่  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงช่อลัดดา  วริทธิ์เดช โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชุดาพร  บวรลักษณภูมิ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทั่งใหญ่ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สระพลอย โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐชยา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐชา  นิรมลไพบูลย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐนันท์  มิตรอารีย์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดวงพร  ศรีเจริญ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงดาวละออ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายโต  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายทศพล  ตั้งจำนงกุล โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนพณัฐ  ผูกพันธ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงษ์ดี โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงบังอร  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวบัณฑิตา  อู่เงิน โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงบุหงา  เจียมชนะ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายปัณณทัต  ทองผาตระสัก โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวปานไพลิน  มั่นใจ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวเปรมสินี  ฉมาศิริพงศ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพรทิพย์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพรรณภัทร  อ่อนตา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวพลอย  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพลอยไพลิน  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพิมพา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฟ้า  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเมธาวี  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายยศกร  ขจิตรรัตนากร โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาววรรณิศา  คงพิมพ์ปวีณ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายวันชัย  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวันนิภา  มัญยะหงษ์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาววาสินี  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสวัสดี  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสะวันนา  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวสุธาพร  ศิรินธรารัตน์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุนิตา  หลิ่มเกื้อ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุนี  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงสุพรรษา  ลำไย โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงสุลานี  ภูริสิทธิเมธา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงหัสฤทัย  เปี่ยมท่าน โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอดิศร  ขจีพักตร์วิริยะ โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 นายอภิชาติ  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายอรชัย  โสจิรัตน์วัฒนา โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 สามเณรอิทธิกร  ทรงบุญธรรม โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเอ็ม  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกมลพร  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์สุครร โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกุลภรณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายไกรวิชญ์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายคุณาพัฒน์  เนื่องชมภู โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนัต  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนากาญจน์  - โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชุติพนธ์  ปั่นใจ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐนรี  ลาภบังเกิด โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนภูมิ  เกษา โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวีรพงศ์  จิรอาระยากูล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวีระชล  เหมือนจันทร์ โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอนันตการ  คุณพรไพศาล โรงเรียนวัดปรังกาสี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกำพล  ซิมสุรชาติ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเกศแก้ว  บุษบา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายชัยพร  มะลิพันธ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แอมเสมา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐวัตร  แอมเสมา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายธนิน  แอมเสมา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธันย์ชนก  นิลเพชร โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เปรมศิริพัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงลภัส  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอรจิรา  จินดาพงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายอรรถพล  จันทร์ที โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกานต์รพี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญจิตรา  ทองผาภูมิถวิล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัชชา  สมจินดา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปัญญาพล  แซ่หว่อง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพุฒิพร  รังผึ้งทอง โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิรดา  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิวาลัย  ปณชัยกุลพงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอวิกา  ชูดำ โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   สุกุลเจริญ โรงเรียนบ้านพุเตย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชุติมา  วงษ์สา โรงเรียนบ้านพุเตย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเดือนฉาย  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนบ้านพุเตย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทยาวัตร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านพุเตย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพนิดา  บุญธรากุล โรงเรียนบ้านพุเตย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพลอยจันทร์  สุดวิเวก โรงเรียนบ้านพุเตย ป.4 วิทย์ประถม