รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสหรัฐ  ปิติภิญโญภาส โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนภัสราพร  บัวบาน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  บัวบาน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงรัตนาวลี  นามาบ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงวรรธิดา  บัวบาน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูรา โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร  สุยะ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอทิตญา  รู้ทัน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายณภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุรินทร์ทร  อับโพธิ์ชัย โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอัศนัย  คล้ำดำ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษฏิ์ภณ  ละเลิศ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชชาพา  เกิดบัว โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูวฤทธิ์  สีลางาม โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอทิตยพัชร  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายบุญฤทธิ์  วรรณวงศ์วัฒนา โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงรัก  ทัดสวน โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอาทิวราห์  โรจน์พวง โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกฤษตานนท์  กุฎีสุข โรงเรียนวัดดงสัก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงแพรพลอย  หมอนทอง โรงเรียนวัดดงสัก ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพชฏ  หมอนทอง โรงเรียนวัดดงสัก ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายศุภเชฏฐ์  พบมิตร โรงเรียนวัดดงสัก ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายเกียรติมนัส  พิพัฒเสถียรภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรวีร์  ชัชวาลวรวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายรดิศ  โยธาประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกิติกรณ์  สร้อยอากาศ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดารารัตน์  สุดใจ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนฉัตร  ตะพัง โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายศิริวัตร  สรรพอาษา โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรโกมล  ต้นเจริญ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีนุ้ย โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์น้อย โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐภูมิ  ยิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายนิธิกร  บัวทอง โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวรภพ  แซ่ตัน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนกฤต  นาคเจริญ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธีรเทพ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงน้องทราย  มุกตาภา โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภูริภัทร  กาสอน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฐิติพร  สุขุมพันธ์ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวันวิสาข์  รัสมีเรืองเดช โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ใจบุญ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธราธร  อินทรักษ์ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพรชิตา  เจนวีระนนท์ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพิจักษณ์  พุ่มน้อย โรงเรียนวัดทุ่งสมอ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปริญากร  ดาวเรือง โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายจิตติพัฒน์  สอนใจ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชุติกาญจต์  ธรรมะ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวิชญาพร  แดงปุ่ม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนิคม  ทองจับ โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยสงเคราะห์ โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญนาค โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นายนพชัย  นงค์ยุทธ โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายปภาวิน  จินจารักษ์ โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวปวริศา  ศรีวงษ์ไชย โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอรอินทร์  สำเนียงสูง โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกรรกมล  ไม้แฝด โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงขวัญข้าว  สายศรัทธา โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงญาดา  นุชนุ่ม โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฎชานันท์  อุบลแย้ม โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐชา  ไพสิฐมงคลกุล โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพงศกร  เปรมวัฒนะ โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกัมปนาท  ใจบุญ โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเจษฎากร  สระทองแซว โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชิษณุพร  นงลักษณ์ โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณิชากานต์  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนิธิกร  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวรชัย  ล้อมเพ็ชร โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุชาวีร์  เหิมใจหาญ โรงเรียนบ้านสระจันทอง ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงฐิติพร  นันตา โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจิมสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐรัตน์  มุกดาสกุลภิบาล โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายตรัยคุณ  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนกร  เบี้ยไธสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนลินทิพย์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนิรัชพร  มารศรี โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปวิมล  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเพชรอนันต์  เป้าเพ็ชร โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภาคิน  ประจิมนอก โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูผา  ประจิมนอก โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุพรรษา  บุนนาค โรงเรียนบ้านห้วยลึก ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมณฑิตา  สืบบุก โรงเรียนวัดสระลงเรือ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดสระลงเรือ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิชาภัทร  รักแตง โรงเรียนวัดสระลงเรือ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิชญา  สืบเรือง โรงเรียนวัดสระลงเรือ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเณฏิการ์  อินทมณี โรงเรียนบ้านหนองกรด ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุกัลยา  จงเจริญ โรงเรียนบ้านหนองกรด ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกรด ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชัยวัฒน์  ชังใบวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายรัชกฤช  สุขเกษมฤทัย โรงเรียนบ้านหนองจอก ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ศิริถิ โรงเรียนบ้านหนองจอก ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านหนองจอก ป.6 วิทย์ประถม
96 นายวัชรอินทร์  เหลาผา โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายวีรศักดิ์  ทองดี โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนิจวิภา  ธรรมเนียมไทย โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวรพงศ์  ทองดี โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริวิมล  ทองนาคมะดัน โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชลลดา  โตสุพรรณ โรงเรียนบ้านโคราช ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูนกัน โรงเรียนบ้านโคราช ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธนวัฒน์  เบญพาด โรงเรียนบ้านโคราช ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายนัธทวัฒน์  ศรีสด โรงเรียนบ้านโคราช ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพาขวัญ  งามสุข โรงเรียนบ้านโคราช ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคราช ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกฤษฐกร  ทองย้อย โรงเรียนบ้านโคราช ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจกลาง โรงเรียนบ้านโคราช ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธนิกา  พรหมชนะ โรงเรียนบ้านโคราช ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธมลวรรณ  เส็งสมาน โรงเรียนบ้านโคราช ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพรกนก  ขำนวนทอง โรงเรียนบ้านโคราช ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพูล โรงเรียนบ้านโคราช ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภาวิตา  แสงทอง โรงเรียนบ้านโคราช ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอนุชิต  ดำครุฑ โรงเรียนบ้านโคราช ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญทิพย์  ช่อผูก โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปลายฟ้า  สารีวงษ์ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอภิญญา  อินทรพันธ์ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายแทนธรรม  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธันยพร  พรหมชนะ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปรียาภัทร  เบ็ญพาด โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงแพรวา  กันคำ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิชญา  อ่ำกูล โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐฑิชา  นุชยิ้มย่อง โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงบุศรี  บุญธรรม โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัลยาณี  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธิติมา  รอดภัย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภัทรพล  ดีคำ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวรากร  ใยบุญมี โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอริสรา  เชียงวรรณา โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกาญธิดา  คล่องจิตต์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัชรพร  มหัทธนานนท์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพีรณัฐ  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 คณิตประถม
133 นางสาวกนกพร  ฟักช้าง โรงเรียนบ้านหลุมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวกุสรินทร์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหลุมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวฐิติวราดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาววันนิสา  นาคะ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวสิริยากร  ขอนรัมย์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจิรวัฒน์  วรรณะ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศศิมา  โสตะทวิ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภธิดา  บุญมา โรงเรียนบ้านหลุมหิน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกลัญญู  มุราชวงษ์ โรงเรียนประชาวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวริยา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายอภิเสฏฐ์  กาหลง โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอภินัทธ์  จารุพงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดเขารักษ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐวรา  คงมา โรงเรียนวัดเขารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกนกกาน  ขันอ่อน โรงเรียนบ้านทัพพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิกุลแก้ว โรงเรียนบ้านทัพพระยา ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอันติกา  ชัยคุณอเนก โรงเรียนบ้านทัพพระยา ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปาลิตา  ท้วมพงษ์ โรงเรียนบ้านทัพพระยา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปาลิตา  วังกุ่ม โรงเรียนบ้านทัพพระยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอธิชา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านทัพพระยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจารุวัฒน์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐกร  กุลรัตนวดี โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธราธร  อัมรินทร์ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงน้องแก้ว  - โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปฐมราวดี  โพพิชิต โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพัชรีดา  ชาดง โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  พรามณี โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุชานันท์  ผลพันธิน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุพิชญา  แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พรามณี โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติคุณ  เบ็ญพาด โรงเรียนบ้านกระเจา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธีนภัส  บัวเขียว โรงเรียนบ้านกระเจา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายเนตรณรงค์  กัณหรัตน์ โรงเรียนบ้านกระเจา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  น้ำใจตรง โรงเรียนบ้านกระเจา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายกาญจนวัตร  เก่งกาจกุล โรงเรียนบ้านกระเจา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชรินรัตน์  สุดใจ โรงเรียนบ้านกระเจา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชิดชนก  เผือคำ โรงเรียนบ้านกระเจา ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณฐกร  กัลวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเจา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัชชา  พรหมชนะ โรงเรียนบ้านกระเจา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงดาริกา  ทองเอี่ยม โรงเรียนบ้านกระเจา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมัณฑิตา  วงษ์น้อย โรงเรียนบ้านกระเจา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สอนสง โรงเรียนวัดสนามแย้ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรดา  ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนวัดสนามแย้ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มั่นทัน โรงเรียนวัดสนามแย้ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอัศวิน  พันธ์แจ่ม โรงเรียนวัดสนามแย้ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชัยนริศ  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายนนทพัทธ์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวรายุ  ย้อยเมือง โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนากร  บำรุงบ้าน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธัญธร  อุ่นผง โรงเรียนบ้านห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายนิรุทธ์  บุญเทียน โรงเรียนบ้านห้วยยาง ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายณัฏฐพล  วงศ์ประกายศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวรภพ  สุทธิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนลินี  แก้วอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายจรณชัย  ชำนาญเรือ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายญาณภัทร  บ่อบัวทอง โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายฐิติรัตน์  กาฬรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภควัติ  พุฒิเอก โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรัญญา  หวังกุ่ม โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิรดา  พานแก้ว โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกวินทรา  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านเขากรวด ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐสินี  มังกร โรงเรียนบ้านเขากรวด ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์  ศานติกาญจน์ โรงเรียนอนุชนศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธิติชยาญ์  อรชร โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวัลวิภา  เซี่ยงฉี โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอภิวุฒิ  นามาบ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายรามิล  มานิตย์ใจ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายวรินทร  ซิบเข โรงเรียนบ้านท่ามะกา ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายนนทกร  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านท่ามะกา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพีรณัฐ  สกุลสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชูกาญจนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอัญชิสา  วงษ์สนิท โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชลมณี  ตัวมูล โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัชญา  ถวิลรัก โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม