รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจน์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทวีสินธุ์  นาคจีน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปณิธิ  บุญศรัทธากุล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปุริมริชญ์  พงษ์นฤนาถ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพณัฐฏ์  วงษ์สนิท โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพัฐณรี  ศิลปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพีรณัฐ  ศิลปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสุรสีห์  สีบัวสด โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรวรรณ  รอดทับ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจารุวิทย์  เฉโร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายชัยณรงค์  พิมพ์ใหญ๋ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายตะวัน  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายทรรศวรรธน์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงบิลลี่บัว  สเก็ฟฟิงตัน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพรลดา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพัฐนทร  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภาคิน  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวรปรัชญ์  วิเศษคร้อ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสรวิชญ์  ลีฬหะกร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  คนอยู่ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรันธนินท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณาฬาดา  รัตน์นิยมชัย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปัณณวัชญ์  ตันวีระกาญจน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปุริศ  โอภาสทิพากร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายไวณวิณ  ลิ้มสำราญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายศศีน  คงแถวทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายศิริธาร  ด่านสมบูรณ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายศุภกร  รัตนมาลัย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอุรัศยา  วอนเพียร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกันตพงษ์  จรัสจิตวิไล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกีรติกา  วิริยาทรพันธุ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายคณพศ  อยู่สุข โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชนาเมธ  แข่งขันดี โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐชญา  จำรัสภิญโญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนิพัชฌม์ชา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปภัสสร  เติมคุนานนท์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปารณีย์  โพธิ์แสน โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพสิษฐ์  ศักดิ์อภิบุญนันท์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิชญา  เพียรเสมอ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภัทรพล  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายมารี  บุญชื่น โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรณิดา  ธนกฤตลัสกร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุชญา  วารีทิพย์ขจร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสุภเวช  วงศ์แก้ว โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุรัมภา  กมลพันธ์ทิพย์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอรวรานันท์  พึ่งตา โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายอารี  บุญชื่น โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกฤษกร  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชยุต  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกฤต  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธรรศพงศ์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญวลัย  วิเศษอนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปิยธิดา  ราคา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพิชญุตม์  นิลคร้าม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัทรศญา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภิชญา  วิหค โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทัศนภิญโญ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงแสงดีพร  ไร่นิพล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกวีวรรณ  น้อยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายก้องภพ  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกิติชา  โชคศิริปรีดา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  เตชะเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจิรเดช  เอมฉวี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชัญญานุช  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงญานิศา  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณฐกร  รัตนา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณดล  วงศ์ดี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณภัทร  วินิจสานันท์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัชพนธ์  ทองทอดทาน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนเดช  คุ้มสว่าง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนพรรณ  พงษ์แขก โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายนที  ปานรอด โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบุญญภัส  ารุพงศ์ประภา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พัทไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปุณยาภา  ประชานิยม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพศิน  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเหลี่ยว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพีรนิส  ยิ่งอนุรักษ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูวเมศฐ์  ไกรวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเมธสิตา  พิมพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรินลดา  สืบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรกัลยาพร  ราศรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวรโชติ  รัตนาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศิลป์วิว  ช่วงชัย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศุภกฤต  กิจอรุณโชค โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นงลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสิริธรณ์  อินทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอาสินี  วนพานิช โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอิทธิพล  พิริยุตมสนธิ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกตัญญู  จงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายกฤตนัน  กาลสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายซังอัน  จอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวญาณิน  อรุณเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงญาดา  อรุณเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิริยนุกูลทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณภัชญากาญน์  ธนปุณยปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฏฐณัฐ  เพรียวพานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ้านโก๋ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงดนุลดา  พรหมอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายตนุภัทร  เงินเหรียญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธีร์  เหลืองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนพพันธ์  ไกรปราป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รอดทับทัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปัญญวัฒน์  เเม้นทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปุณยวีร์  ดอกบุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพลอยกัญญา  เกษมวรคณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายพากร  ยุวานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภคเดช  เทียมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงภรณ์ณภัส  กสิไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงลภัสรดา  วารีสถิย์จิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวลีพร  ตาลลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสุกิจจานัฐ  อุทาโย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวหงษ์ลดา ไอริส  หงษ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกชกร  เย็นค่ำ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกาญเกล้า  ศรีภูมิ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนิสร  แก้วแสนชาติ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพรไพลิน  ถาปัน โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรักขนา  ล้อนุกุล โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ป.5 วิทย์ประถม