รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  พุทธิสาร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวินธิดา  ผิวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกีรติกา  รอดนัคเรด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงข้าวขวัญ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑามาศ  โกมาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชานาธิป  แสนสระดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณนิดา  สาราษณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฎณิชา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชา  บุญทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายตุลยวัต  แย้มไสว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเตชภัทร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วคลองน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายนาวี  อย่างดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปงศ์ปณต  ณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปพิชญา  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปาริฉัตร  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิ่นสุดา  วิสัยเวช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุขใส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฝนทิพย์  นิตย์อภัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรลภัส  ศรแก้วดารา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงแพรวพิชชา  เมืองชู โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเฉิดโฉม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภาวิณี  ศรีชมพู โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมัณฑิตา  มณีมัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงยุ้ย  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวรายุทธ  หาญชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวิภาวี  หมวดชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายศุภวัฒน์  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุวิชญา  เบ้านุวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุวิณณา  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุรษา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรัญญา  โปศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอัมราพร  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกชญาดา  โปร่งจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกวีพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญที่สุด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ขันติวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงใส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเงื่อม จีโน่  ฮาวชิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชุมทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเจษฎากร  ทองศรีนวล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงซัยนูน  มาศโอสถ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายซาฆิม  โกบสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงญานิศา  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงตัสนีม  มาตรศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงทิพนภา  ท่อทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนกร  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนภัทร  มีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธิดาเดียว  สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมบท โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนภัทรดา  โกบสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนราวิชญ์  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปนัสยา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพรรณภัทร  ท่องวิถึ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ย่าหวา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภัทรกร  แย้มเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงภัทรภา  เเก้วพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โกงกาง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภานุพงษ์  โพชสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูธเนศ  ศ้กดิ์มั่น โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภูมรินทร์  แก้วศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรัตติกาล  ลือเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงริญาดา  ภูพะเนียด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวิจักษณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวุฒิภัทร  แสงมี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอัจฉรา  เนื้ออ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอัมรินทร์  เกื้อนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอัลวานีย์  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทรัพย์ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกนกกาญจน์  หลานสัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวกานต์ธิดา  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงญาริดา  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณิชานันท์  หน้าดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนวุฒิ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงธิฏารัตร์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธีรภัทร  คนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนัจญวา  วะเจดีย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปุณณสิน  สืบพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพัชรา  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพิทยาธร  เจริญวิวัฒนศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์  สะมาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงมุกดา  เกิดวัดวัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นางสาววรัญญา  หมัดแกแรต โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวาสนา  เพชรรัก โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศุภกร  หลีหนุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอุษณา  นิสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงไอลดา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกันตินันท์  อนันท์รัตน์มณี โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชยานี  อักษาทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนาภัทร  อายุยืน โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนฤดี  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายปิยังกูร  ขวัญศร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรรณราย  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายยศกฤต  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายวชิรวิทย์  แพรกปาน โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอภิภาดา  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอุราพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาตย์เกียรติกุล โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกมลชนก  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกรรภิรมย์  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรกลม โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันตชัย  สนั่นก้อง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกานต์ระวี  เสียงใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแก้วจุฬา  มาลา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงคีตภัทร  นุ่นสม โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจรรยพร  จิตธรรมรูณ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจักรินทร์  เจริญรัตนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจันทราทิพย์  วิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัชชา  คงเอียด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  คงมาก โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฏฐฐศิลป์  ศรีใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐธิชา  ลาพรร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐมณฑน์  สายเส็น โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐมน  สันฝา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดทวี โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกร  จันทรุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนพจน์  ประหวาน โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนภัสนันท์  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนภัสสร  สูน่าหุ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนภาทิพย์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิศารัตน์  ซ้วนเซ้ง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุษกร  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปรัชญากาญ  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปริญาภรณ์  เชี่ยงรอด โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปัณณธร  นักร้อง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปิติภัทร  ยังทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปิติวดี  ถาวรสาร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเปรมกลม  ทองรักจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเปรมกานต์  จันทวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพชรพร  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรทิพย์  ลาภสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพัฒนพงค์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญา  วัดล่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพิเชษฐ  เตียตระกูล โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิภัทรา  ทวีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัชรีย์  โต๊ะเต้ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทรจิตา  หลวงชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูริวัตร  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมาฆวรรณ  วัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมาลาคี  เต๋บำรุง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเมษวัลย์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายรชต  สังข์ขาว โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรมิดา  วิราพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายราชกิจ  ฟูเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลภัศ  อินสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวรัลยา  คงนาค โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวรินทร  สุภาพญาติ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรินทร  เปียงใจ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวิชิตชัย  คำขาว โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวิมลศญา  ชัยชมภู โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวีระพล  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวุฒิภาค  มหาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสรวิศ  ณ ชายะศรี โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสรัลชณา  เรืองนุ่น โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสิรภัทร  ซุ่นเสียง โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุกัญญา  ดีเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บายศรี โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุวนันท์  ภูมิธร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอชิรญา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรทัย  ฮ่อบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอารยา  พิริยชูสิทธิ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอุลญา  สีหมุ่น โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเกวลิน  บุตรหลี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสเชื้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนุชดี  เหล่าเส็น โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปัทมา  จินดารักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายปารวี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพันกร  หัสการบัญชา โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฟ้าลดา  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายยุคลธร  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเสาวรส  เกกินะ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายอับดุลฆอนีย์  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายอาดัม  เฟร็งเบ็ค โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายวทัญญู  เสนาะกรรณ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงขวัญรดา  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนันทิพงษ์  เกื้อเดช โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปภัศสร  เสริมศักดิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพลอยชนก  เอียดทองคำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนันยา  บุญชู โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเกตุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายกีรติ  หัตการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชานิภา  บุญธีระเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนันทรัตน์  อินทร์แก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายบารเมศวร์  หนูเงิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงฟ้าใส  จันทพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภัทรพล  คำหอม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นายภากร  วงษ์อรุณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกชพรรณ  คนงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกนกพร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกรกมล  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายกฤติพงษ์  สงพะโยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกวิสรา  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกัญญ์นลิน  อาริยะอมรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกันยกร  รัตนะรัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกุลพัชร  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงขวัญสิริ  ชูเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงขัชจา  คณนาธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายคเณศ  ออมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายคุณกร  นุตราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายจอมเดช  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายจักรพงษ์  สุวรรณลิขิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจิตรางคนางค์  ยัสโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายจิรกิตติ์  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายชนกันต์  กาญจนวิวิญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายชยพักตร์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายชยากร  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชยุตา  ติ้งซุ่ยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายชวิน  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายชวิศ  รุ่งรัตนากรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงญาณิศา  นิลรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายฐานันดร์  คณนาธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณฐสรรค์  โพพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายณภัทร  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  เกียรติยาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทับทิมเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐณิชา  โรยอุตระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐริกา  บ้านนบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐฤกษ์  มากสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ฮุ่ยสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฐิดา  เพ็งนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงตีรณัฎฐ  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายถิรภัทร์  วชิรวัฒนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายทีปกร  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายธนกฤต  ชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายธนโชติ  เกียงเอีย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายธนดล  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนภพ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายธภัทร  ศรีประเทศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายธรรมธีระ  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธัญ  ทองหนูน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธิติกร  มาตย์โอสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายธีรเตชินทร์  มุขนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนภาศิริ  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายนรภัทร  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายนันทิพัฒน์  พ่วงทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายนาดิล  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายนาดีม  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนิชาภัทร  ครุฑแคล้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายปพนธีย์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายปรมัตถ์  สนั่นก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปรานต์  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายปริญ  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปรีชญา  พรสุขพอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปรียาดา  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายปฤณณะปวีร์  เกียรติยาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชอบผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายปวีณ์ยุตม์  วงษ์วรแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปัณณพัฒน์  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปณกร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายปิยพันธ์  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายปิยวัช  ศิลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปุญญิศา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายปุณณกันต์  บัวทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายปุณณพัฒน์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพนิตศุภางค์  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรรณวสา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพรวลัย  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิชชาภา  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพิชญ์ฌิฌา  ปานเเดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายพิชญ์พัฒน์  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมรฐา  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิรัลพัชร  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายฟาซี  สระวารี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายฟารุค  มิ่งพิจาร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัคนันท์  รัตนวิกัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายภัคพล  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายภัทรดนัย  บุตรอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทรพร  หยดย้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายภาคภูมิ  ธาราอุดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายภีมพัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายภูดิศ  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายภูดิส  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายภูริณัฐ  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเมธาวี  เอียดยาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายยศพัทธ์  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายร่มเกล้า  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงรวิสรา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวรญา  พุฒิปัญญากร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายวรัท  โอภาสพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายวสวัตติ์  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวิชญา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายวิภูภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายวีรภัทร  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายวุฒิกร  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายศตายุ  เทพญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงศิรินสินี  บินตัยยิบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายศุภกฤต  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภชัย  ยับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุวรรณลิขิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสันสินีย์  บรรดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายอเนกคุณ  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายอภิวรรธน์  ปุยงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอรณิชา  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอักรีมี  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายอัชาวิน  จุฑามาตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายอัษศดิณย์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายอัสนาวีย์  หมั่นค้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายอินทัช  เรืองวิชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายเอกณัฏฐ์  โป้ซิ้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเอกปวินท์  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงเอกรรณ์  งานดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายกชกร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกชอร  ดวงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกนกณชา  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกนกพล  เหล่าวีระกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกนกวรรณ  มีผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกรรวี  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรคูหา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกริช  เเดงงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกฤชนนท์  ก่อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกฤตติภูมิ  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกฤตพล  ทิพย์สุขุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกฤษณ์สิริ  บาเหะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกวินธิดา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกวินธิดา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกวินธิดา  ชื่นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  กิตติสิทโธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญญสิริ  ถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกัญญาณัท  เพ็งนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  อ่าวลึกน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกันตพงศ์  ช่างเรือ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัลยกร  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกาญจนาวดี  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จางแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกิตติเดช  ตระกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกิตติธรา  กิตติสิทโธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกิตติพัทธ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกุลธิดา  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเกณิกา  กิตติพล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเกตุญาดา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเกวลิณ  ศรีสหัสศวรรษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเขมฐิยาศกร  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายคมพีภัส  สุวรรณไสวผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายคีตพัฒน์  กาหลง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจอมทัพ  ข้อยี่แซ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจอมพล  ระพือพล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจักรพันธ์  บุรินทร์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจักรภพ  สำราญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  พึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจัสมินฮานา  โหล่เทวะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจารวี  จันทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิณัฐตา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรกฤต  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิรสุตา  ชินชำนาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรายุ  ปานนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฉัตรชนก  พลวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฉัตรนภัส  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชญานิต  รัตนสุภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชญานิน  ศรีวับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชญานิศ  นาวาสมุทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชญานิศ  มามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชญาภา  เจือกโว้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายชนัชญ์  เวชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชนัญชิดา  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชนันรัตน์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชนินาถ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชโยทิต  วะจิดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชววุธ  สาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชวากร  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชวิศ  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงโชติกา  ณ นงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายไชยพัฒน์  ไถเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงซัยดาณี  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงซิดดิกอฮ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงซุวัยกานต์  สนั่นก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณิศา  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงญาดา  สินไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงญานิศา  ทับทิมเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงญานิศา  ศรีวับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฐิติขญา  ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิติวิมล  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณฐภัทร  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณณิชกุล  ซ้ายเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณภัค  วชิรวัฒนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณภัทร  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณวิบูล  เพชรจีน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัชวดี  สุขดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ดาแลหมัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฏฐพล  สุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐกมล  เจียวก๊ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐช์ณิชา  ปราบเภท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐชนน  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐชนน  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐชนน  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิช  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐธิฎา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐธีรา  หงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐพัชร์  แซ่มุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐภูมิ  ดวงขวัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐภูมิ  เปียกบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐภูมิ  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เพชรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เต็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐสินี  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐหทัย  จิตพิภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณิชชยา  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณิชนันทน์  ลิ้มไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณิชนันทน์  สะมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชานันทน์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายติณณภพ  มากผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายถิรายุส์  เท่าฝ่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายทยากร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงทัตยานา  มาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงทิพย์รดา  บุคโล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงทิพย์อัณณ์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงทิวาพร  สินภิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายแทนคุณ  โต๊ะยะเล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนกฤต  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนกฤต  นาควานิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนกฤต  แสงวิศิษฎ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธนชนน  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่แดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนัญชนก  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธนิศรา  รักโอ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญชนก  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธัญธร  ปัจฉิมศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธัญวลัย  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธัญสิริ  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธันฐภัทร์  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธันยพร  นวลนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธิษณามดี  ลายเเบน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธีรกานต์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธีรชัย  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนทิพรดา  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนนท์ธวัช  เพชรน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนพรดา  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนภัสชา  สันอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนภัสนันท์  คงยศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนรินทร์พร  กัณหกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนลินดา  โสภี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนะดา  สาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัตติมา  ศรีสาทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนัธทวัฒน์  อามีเราะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลีวีระกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ่งกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนันท์นลิน  กุลมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนาดา  สุดยัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนารีกานต์  บุตรหมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนิจจารีย์  เลิศกาญจนวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนิชนันท์  บุตรหลัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนิติธร  ชัยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนิธิศ  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเนตรอัปสร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเนริสา  บุตรหลัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงบงกชเพชร  พิมเขตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงบัณฑิตา  มงคล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุญยานุช  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายปกป้อง  กล่อมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปกรณ์  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปณาลี  เครือแต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปณิตา  รอดเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปพน  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปภังกร  จินดารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปภัสสร  เทพอักษร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปริยากร  จันดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปวรปรัชญ์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปวริศ  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คงดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปัญญดา  ศิริพลบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปัญญภัทร  ช่วยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปัณณทัต  บัวเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปัณณวัฒน์  อามีเราะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปาณิสรา  ทับทิมเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีวิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปาริฉัตต์  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปาลิตา  จิตประไพย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปาลินี  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปาวีณา  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปิติภัทร  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปิติยาพร  นาคสวาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปิยพนธ์  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายปิยะวิศว์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปุญยนุช  ศิริจารุกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปุณณดา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปุณยพร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุณยาพร  เกื้อเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพงศ์ธณัช  หมื่นละม้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพงศ์สรัญ  เงาะเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพงษ์สฤษด์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรธิตา  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรนับพัน  ขัตติยะมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรรณวรท  ปานแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพฤษอนิกานต์  พลหลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพลวัต  คงนันทะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพลอธิป  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพัชนิดา  หง้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัชรดา  ชุมช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพัชรวี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพัชรากร  นันทไตรภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกลี้ยงจิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพันธ์ธิตา  ราชแป้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพัสวี  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์ศักดิ์ไกรศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิชชาภา  ขยันจริง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญา  รักโอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชญา  สุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชาภัค  สุขธระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศรีแสงนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โรจน์มโน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพีชญา  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพีรดา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพีรวิทญ์  รถทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพุฒินาท  มาศโอสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพุฒิภัทร  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพุฒิเมธ  ใจเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเพชรธาทอง  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงแพม  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงแพรวรรณ์  ช่วยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงแพรวา  ทรัพย์สินทวีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภคพร  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภครชาติ  ก้องเกียรติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภมลวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภมุกา  จันทร์ช่วยนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภวัต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภวิณวิชญ์  คีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อ่าวลึกเหนือ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริว่องสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทราวดี  เพชรเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูดิท  ศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูภากรณ์  ก้องเกียรติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูริภัทร์  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภูวกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูวเดช  ฮ่านตุ้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูวนัย  ไชยสน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูวิสิฏฐ์  นวลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมณพินันภัค  เอียดภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมณีวรรจน์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมนัทธมน  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมัยซะเราะห์  วิชิตะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมุฟีดา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายรชต  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรชต  เครือหมาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรดาชญา  ทองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรติชา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรวิพล  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงรสสุคนธ์  วารีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรัชชานนท์  จามจุรีย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรัตนรัตน์  สุทธิการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงริลลดา  และเล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชีวะเจริญไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงลภัส  ธุระหาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงลภัสกร  ศรีสะระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวชิรพล  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวชิระ  ธรรมสอาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวนรัตน์  เพชรน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวรกร  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรกานต์  ใจเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวรภพ  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวรรณรพี  อมรชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวริชญ์ชญา  อายะชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวรินญา  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรินทร์ลภัส  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวริศรา  คงมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวริศรา  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวริศรา  รักเดชะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวริศรา  เศวตวิมลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวศินี  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวัชรนันท์  เฉิดโฉม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวาญาดา  กสิคุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวิชเวช  อ๋องเอื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวิญญู  รอดรัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิณิญา  คงประยูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิมลมณี  สามเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคสวาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนสนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศิระณัฐ  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศิรัญญา  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศิริกัลยา  พิบูลย์เศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศิริญาดา  บุหงา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ไวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิรินลักษณ์  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศุทธินี  หมาดสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศุภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภรัตติญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศุภรางค์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภวัฒน์  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศุภิสรา  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสตางค์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสธัณติ  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสิดาพร  จิรสินวรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสิรดนัย  รัตนวิกัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสิรวัชญ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสิริกัญญา  เรือนดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสิรินดา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสิริโสภา  กุศประเทศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสุประวัติ  เพชรน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสุปัญญา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุพิชชา  แซ่ง่าว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุพิชญา  บรรจงแต้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสุรพิชญ์  สุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญเอกประภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายหริทัศน์  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ช่วยดร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอชิรญาดา  หลีวีระกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอธิคุณ  ทองสุขดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอภัณยดา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอภิชา  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอภิสรา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอมรรัตน์  ปานุราช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอรกัญญา  สุนันทเสวก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอรไพลิน  ตาวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอรรถวิทย์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอรรถสิทธิ์  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอริส  ทันยุภัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอลัน  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอัครวัฒน์  ซุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอัครวิทย์  อมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอัญญาดา  อบเชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอัญวลัญช์  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอัยยา  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอัยรีน  หมีนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอัยรีน  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอัศม์เดช  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอารญา  เพชรรัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอารยธิดา  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอาลียา  สกุลเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอิทธิพนธ์  อำนักมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  สังขโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอุรัสยา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเอริกา  เลิศมงคลศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงไอรยา  คงคาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพรภวิษย์  ดีหนู โรงเรียนบ้านทับปริก ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานดวง โรงเรียนบ้านทับปริก ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงรัตรนา  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านทับปริก ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวิรัญดา  ช่วยกุล โรงเรียนบ้านทับปริก ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขกุล โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายคณิศร  ขอค้า โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงโชติญา  ชูเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสุพพัตรา  คงอ่อน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอติกานต์  สามเมือง โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงจันทิมา  รัตนไพร โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายพฤตินันท์  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนบ้านคลองพระยา ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณรงค์กร  บำรุง โรงเรียนบ้านคลองพระยา ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนิตยา  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านคลองพระยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเชาว์  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนบ้านควนใต้ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายกฤษกร  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกวินทิพย์  วงศ์ธวัช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายกวินทิพย์  ศรีเทพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกษุรี  จันทร์ดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงจิรัชญา  รักสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงชลันฎา  สกุลจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองแดงกายสิทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นุ่มนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณิชพร  มาสา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายทีปกร  นับทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายทีปกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายธนบดี  แก้วมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงธนภรณ์  พุ่มศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดำรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายนันพิสิทธิ์  สังข์คำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายปรมินทร์  เม่งบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงปุณณภา  แก้วเจือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายภูธิต  เกษมพัฒนาพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายภูบดินทร์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงมินญาดา  แก้วนำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเพ็ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงวรมน  นวลแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงวรางคณา  รัตนอุบล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายศราวุฒิ  ห้วนแจ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายศุภสัณห์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายอัฐฐากร  ลูกหลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกฤษกร  ศรีชาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เซ่งเอียง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทับเทศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกันต์ตวัน  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายกิตตินันท์  ไกรชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกิติญาดา  บุตรมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  เม่งบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกุลฉัตร  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเกวลิน  อักษรภักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเขมฤทัย  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายจักรินทร์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงจินดารัตน์  จินาภิรมย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชญาณี  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชญานนท์  พลผอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชนัญชิดา  อุตแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพบุรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชนากานต์  ซื่อตรง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชมพูแพร  เพ็ชรสุก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชลกร  ฉายบัณดิษฐ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชวัลวิทย์  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงเชียร์ฑิชา  รักข้อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงญาณสิริ  นามวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงญาณิศา  อังครา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐรนดา  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฐายนันท์  เกษศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฐิติวรดา  คล้ายบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงฑิมพิกา  กิตตินิชานนท์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงฒิณวรา  ชายกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัชริญา  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  คนธรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บัวศรีทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณัฏฐ์ฏชัย  คำโสภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฏฐา  เกิดสมจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณัฏฐากร  นาคสวาทดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐกานต์  โฆษะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐชนน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐธิดา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐวรา  โกสียรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณิชา  สิงห์มณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงดาลิยา  เด่นสง่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายทยุติธร  เพชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายทรัพยสิทธิ์  เกิดรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงทิพอักษร  สมประสงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงทีปกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธนกฤต  ชายคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนวัฒน์  เดชสองแพรก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธนัชญา  หวังเสล่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธเนศ  วรินทร์เวช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนภสร  รัตนบุรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายนรวิชญ์  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนันทิตา  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงบุญตา  ใจเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปภังกร  ทองเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปภาดา  สวนแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปริญฉัตร  อาษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปิยาพัชร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปุริมปรัชญ์  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงเปมิกา  จันทะนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพัชรดา  สะสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพิชญธิดา  อังสิทธากุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ผกามาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพุฒิภัทร  สุคนธมัต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงเพชรลดา  นวลปาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายฟาเดล  สารวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฟารีดา  คนรู้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภรันยา  ทองด้วง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภัสสรา  ไกรทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภาคภูมิ  ทองขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูมิสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภูวริทธิ์  หวังผล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงมญชุ์พิชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายศตคุณ  ปานเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศลิตา  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศศิชา  หญ้าปรัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศิรชัช  มาศชาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศิรวิศรณ์  คงอินพาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศุภนุช  สันติพิทักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายอธิกฤษฏิ์  สิงห์เสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอรณิชา  จักรใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอัญกันต์  สามเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกันตพล  บุตรแดง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายกันตพิชญ์  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกุลกษิรา  ด่านตระกูลทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายธันยดล  นวลศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายนนทภัทร์  เหล่าเส็น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายวิชญ์ธาวิน  เฉิดโฉม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงศศิภัสสร  ฉวรรณกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายศิวกร  ไกรเทพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงกชพรรณ  ชุมทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกันธิชา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายจตุภัทร  ปราศรีวงษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชาธิบดิ์  กิตติธรกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณฐพร  ธารางกูร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐวรา  ตูแวดาแม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงดาลิยา  ถนอมสุขสันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายทอตะวัน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธันยพร  พร้อมเพรียง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธาวิน  เกี่ยวข้อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปัญชรีย์  ทองบุญชู โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปุญญาภา  ศรียศชาติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพฤกษ  เครือหลี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพัทธดนย์  เหลาทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปทุมจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิมนิศา  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงแพรชมพู  ธนาศักดิ์เจริญ คำภักดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศศิพิมล  ฉวรรณกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสิริยากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสุดที่รัก  หนูชัยแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายกรวิศช์  ตัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ส่งแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงแก้วไพลิน  สุคตะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายคุณานนท์  กิตยาการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงชญาน์นันท์  หาญเม่ง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายณัฐชนน  นิกรแท้ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายณัฐพัชร์  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายณัฐภัทร  สื่อเฉย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายธนวรรธน์  เขียดสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายธนวัฒน์  ฉ่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขีมาชัยเวช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายปวรุตม์  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีหะรัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธราวรกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายภานุวัฒน์  ตัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายยศกร  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายรัชชานนท์  เล็กขำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายวัชรเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายสุพศิน  บุษยาวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอภิญญา  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอรนิภาไพลิน  บุตรเติบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงกนกพร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกฤตพัส  คล้ายดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกฤติเดช  จำปา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกวินทิพย์  เอียดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายก้องกิดากร  แสวงการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จัทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายกัณฑ์อเนก  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกัลย์กมล  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายคมพิศิษฐ์  กิตยาการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุมยวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจิรายุ  วงศ์มั่นกิจการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชนันธร  เอียดเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชนิตพล  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงฎิมากานต์  ศรีคุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายฐนพัฒน์  ชุมผอม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขเอียด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณมน  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองชนะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภู่ศรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐภัทร  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฐศรณ์  เพ่งบุญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐิดา  ชวดชุม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงดาลิน  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงทฤฒมน  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธนภัทร  จุฑามาตย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนัตถ์ณภัทร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธมนวรรณ  มณีใหม่ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญพร้อม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธาริณี  วนจารุโรจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธีรเมธ  นะวะกะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนันท์นลิน  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนาเบลล่า  อ่าวลึกเหนือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายปกรณ์กิติ์  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงพรนภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพัสวี  สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพิชญาภา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมพะการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภัทรพล  เจริญเดชธนกิจ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภูภูมิ  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงมินนา  บุตรหมัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงรตนนาพร  บางยับยิ่ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายรัฐภูมิ  เขน็ดพืช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายรัตชานนท์  ศรีชา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรัญญา  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสกลวรรธน์  กิตยาการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอุรัสยา  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายเอกรินทร์  เขาพาใน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงไอรดา  อุดมญาติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอนัญญา  นวลจุ้ย โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงธัญญศา  แสนบอโด โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงนัสรีย์  ปราถนา โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุตรโดย โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวิภาดา  สอนสันติ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายชามิล  จิตรเที่ยง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองชัย โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้รอบ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายณัฐดนัย  ค้าคุ้ม โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงทิตติยาภรณ์  ช่างคิด โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธินกรณ์  สุเหร็น โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนิรวิดา  วะจิดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนูรีล  วะจิดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนูรุดดีน  สืบเหตุ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพนิดา  แนวหาด โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจนละหาน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงคีตพัฒน์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงฉัตรชนันท์  แก้วทองสอน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายธนกร  อภัยพงศ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายธนพนธ์  เดชรักษา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผลไชยวัฒน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงภัทราพร  จุลเพชร โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายภูมพิพัฒน์  ศรีวินัส โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายศิลาชัย  เพชรรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงโชติมา  เกิดทอง โรงเรียนเจริญวิชช์ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ลี่ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนัฎฐธิดา  อินทะนนท์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายปัณณธร  หิรัญบูรณะ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  พลจรัส โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงภูริชญา  ตัณฑัยย์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวราพร  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงกรรวี  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายกันตพงศ์  จิตรัตน์สรณ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงทักษกร  มิตรชิตร โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงพศิกา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพัสวี  นาคพิน โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายพิสิษฐ์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายภาคิน  ไพพงศ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายชยากร  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายณัชภีม  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงดวงฤทัย  มลิการ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายทวีทรัพย์  มรกต โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงปัณฑิตา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงเพชรไพลิน  จันทร์ดำ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงรวีภัทร์  รอดรู้ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เดชธราดล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายกรภูอิทธิ์  สุวัฒนากุลวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกรูณา  กุลาตี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายกฤตภาส  เลิศตระกูลการ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกัญญาภัค  สองศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายกิตติพศ  อยู่มี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายกุลพิธาน์  ปานจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงจิดาภา  มั่นพรม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงณภัสวรรณ์  คงทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายณัฐพัชร์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายธนเดช  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงนริศรา  สุทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายปริญ  ไหมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายปัณณกรณ์  เกิดสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายปิยศิษย์  ตั้งชีววัฒนกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายพรภวิษย์  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงพัชร์ปภา  ชูคต โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใสสะอาด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงพีรชยา  สัสดีเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายพีรพัฒน์  ยิ่งคำนึง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายโพธิพัฒน์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงรัชชาภา  เดเช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายวสุธร  ปัญญาวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายศักดิธัช  ทับทิมเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอาลิสต้า  กูลดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายเอกณัฐ  ศรีทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงไอยวรินท์  ดุลพินิจพัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงกชพร  ขาวผ่อง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงกมลพร  พุทธานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกรชนก  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายกรณพัฒน์  พัฒน์จันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกฤตานนท์  กลิ่นหอม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกฤษชอร  โย้จิ้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วฟ้า โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชรลูก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกันยรัตน์  ดวงจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกิตติธัช  เกิดสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายคัมคุณ  ไกรทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายจิรดนัย  การะเกษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงชนกกันต์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงชนวรรณ  ชูมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงชนิสรา  คงสกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายชิติพัทธิ์  สำราญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาศชาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงญานิสรา  สุขเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายฐาปกรณ์  คมขำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชูเชื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณ ญา  เกื้อชาติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณฐกฤต  ชูขันธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณฐฐพัชร์  พวงสอน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณฐมน  ชูขันธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณลิณ  ใจเย็น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายณัชพล  ผลส่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐภัทร  หนูชัยปลอด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายณัฐภัทร  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงณัฐภิมล  อักขะบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายณัฐวร  นาคสุวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณัฐวัตร  กามิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุรินทร์กุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานแดง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณิชามณ  รักบำรุง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายเดชดนัย  ทองเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเตชินท์  เรืองสงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงเตชินี  ตุดเกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายทัชชกร  นบนอบ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธนกฤต  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายธนพล  แก้วลูก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธนภัทร  ช่วยชูจิต โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายธนัตถ์นินทร์  เหมนะ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธัญชนก  ทับไทร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงธัญชนก  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธันวรากร  หอมชื่น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธีรธัชช์  แสงทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงธีรนาฏ  ชุมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธีร์ริษรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายนฤเทพ  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนลินนิภา  ลูกหลี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายนิติพัฒน์  สุวรรณเขต โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ สวาท โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปนัดดา  จุฑามาตย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายประภวิษณุ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปรัตฐิญา  สุขเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงปริเงิน  ชุมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปวริศา  น่วมเจริญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ปลอดทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปาริฉัตร  ยอดเลี่ยน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปิญธิดา  แก้วเสน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงปิยธิดา  ก่อบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงฝ้ายเงิน  มาหนองโดน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพณิทญา  ถาวรวงษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพรนภัส  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพรรณกวี  รักณรงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  วรินทร์เวช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพรรวินท์  เพชรมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพรลภัส  สิงหบำรุง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูเชื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงแพรววนิด  บุตรลิ่ม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายภัทรพล  บ้านเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภาวิดา  ภูริภักดีสนอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภูริณัฐ  ส่งช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภูรินท์  หมู่สะแก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดำชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงเมเมียนตุแท๊ะอาว  - โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงรดาณัฏ  โอมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงรินรดา  กุลพ่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงลีญานา  เสกสรรค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวชิรภูมินทร์  หวังสป โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงวรชดา  ศรีสุขสมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวรพิชชา  คงเจริญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงศรัณยา  ขันพระแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศรารัตน์  รักสีทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงศุมาลิน  ปานมาตย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสิฐายุช์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสิรัญชน์ขวัญ  ลิมปาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงสุนันทมาตท์  ขันแกล้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายสุวิจักขณ์  จรเจนเกียรติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายหาญศึก  ขุนจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายอชรายุ  สามารถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอนุพงษ์  ใสสะอาด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอลิชา  ประเสริฐวรพงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอัยรีน  บ่อหนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกรภัทร  เรืองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายกรวิชญ์  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายกันตินันท์  ศรีเนียม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงธาราธบดี  ภคินธรวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายภูมินทร์  หลักเมือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายรัฐมน  สุขถนอม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายสกุฬ  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายกษิพัฒ  นันทา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชิดชนก  บุญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงนา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณิชนันท์  ขุนเสถียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายตะวัน  ระย้า โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงทิพย์สิรินทร์  กลับกล่อม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์สมมิตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนพล  สุขเงิน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนภัทร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธนิษฐา  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธรนนท์  พฤษวานิช โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายนรินทร์ภัทร์  แสงคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปิยาภัทร  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงพรชนก  อ๋องบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพศุตม์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายพิชญุตม์  บางโสก โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โพธิ์ทองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพิสิษฐ์  สงประสพ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภคนันท์  อ๋องเอื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสาริสา  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอโรชา  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงไอศิกา  อ๋องเอื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกรวิชญ์  ณ นรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงกฤชญา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายกัณนภัทร  ขุนเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายกีรดิต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงขวัญฤดี  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงจิณห์วรา  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองขยัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงจุฑามณี  สืริกาญจน์วรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงชนาภัท  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายชลภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงณกัญญา  ด้วงรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงณฐพร  สิงห์บำรุง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายณฐวงศ์  คุระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงณภัทร  เกียงเอีย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลูกน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายณัฐชัย  ใจเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงณัฐลดา  ฉิมเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงดฤษา  รุ่งเรืองสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายติณณภัทธิ์  เหล่าภัทรเกษม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงธนิสร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงนภัคอร  ด่อล่าห์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายปรเมศวร์  ศรีแสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายปัญญ์  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงปุณิกา  สวนกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายพงศ์ทรรศ  ตรัสยอดสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงพัชรี  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  พรมชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงภิชญธิดา  นวนสมศรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงวรรณวิษา  อินแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงสวรส  อ่ายใจ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงกนกพัชร  บุณยเกียรติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกรรณชภัส  ม้าเฉี่ยว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกรวรรณ  นามสนธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายกฤชนนท์  ขยันจริง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายกฤติน  เดชารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกวิณภิชา  รองเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายกษิดิ์ภัฑฒิ  ศรีชาย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายกษิดิศ  คำหินกอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกานต์รวี  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกุลนัดดา  ชูแสง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงขวัญชนก  นุ่นสง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายคณพศ  สุขขี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงคีย์กรรณญา   หีตยิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงจอมชญา  พรหมปองสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายจัสติน ณฐา  มีนาร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงชญานิศ  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายชณะบุณ  ชูมนต์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงชนกนันท์  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายชนกานต์  ขุนรองชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายชลธีร์  หวังสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายชาญสิทธิ์  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชินภัทร  คล้ายบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงซานญ่า  โดริน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายฐาน์กวิน  เอกธิการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัจฉรียา  ทองเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณัชชา  สงวนโสตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฎฐพร  ทองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กรับฉิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูฉิมนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐนิช  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณัฐวศา  บุญเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงดาราภรณ์  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายติณณภพ  บุญนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายธงสิทธิ์สิดี  พร้อมช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงนงลักษณ์  ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายนนทพัทธ์  ถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายนภาดล  ช่วยภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนราวิชญ์  มาศชาย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนันทภัค  เพชรม่วง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายบาติน  สมาด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เอกตันติวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายปริชญ์  หนูในนา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปวารี  ประสมกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปาณิสรา  เอียดประพาฬ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายปุณณภัทร  พรหมทัต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายพชร  ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายพัสกร  ตันหุน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพิชญธิดา  โปรยโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่พันธ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายภคภูมิ  ผนึก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายภาวิต  วงษ์ชมภู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายภูริณัฐ  เย็นชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภูอินทัช  ลิ่มบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงมนชนิกา  จันทร์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงมุกอันดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายเมธา  เหมทนงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงรสนันท์  รัตนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายวีรภาพ  กาวาฮารา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงศศิพิมล  ต้นหุน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงศิรภัสสร  นานอน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายสกลพัชญ์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงหทัยหมาย  สายสนิท โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงอติกานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอรรคพันธ์  รอดคง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอัจญริน  มาตย์โอสถ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกานตพนธ์  สีสวาท โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายจิรพนธ์  ขาวแดง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายชนสรณ์  หุนแดง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายณภัทร  แซ่จิ้ว โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ใจตรง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายธนวัฒน์  ห้าฝา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงนภสร  ชูชื่นจิตร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายนภัทร  สันขวา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงเนตรหทัย  ไกรบุตร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงแพรเพชร  ข้อบุตร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายภูสิทธิ์  เจือจาน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงลัลนาภัทร์  บัวซัง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงวริศรา  หง้าฝา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงอารีรัตน์  สวัสดี โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายอำพร  อ่วมอร่าม โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายกฤษดา  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกัญภัค  วิลามาศ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงเกวริน  ทรงเลิศ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายเจษฎา  นายาว โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายฐาปกรณ์  เหมบุตร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐพร  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายทรงเดช  เดชสุภา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนภัสสรา  ดำกุล โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายนัจญมุดดีน  ลายแบน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนัฐมล  บุกโล โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปีย์รดา  กุลมาตย์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเปรมสุดา  จินดารัตน์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แพพากเพียร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เครือทอง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงภาคินี  แคล้วเคลื่อน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายรัชพล  จินตวร โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวรรณิสา  ห้าฝา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวริสศรา  ลายแบน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวิทวัส  เครือทอง โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  หง้าฝา โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศศิวิมล  เล็กกุล โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงศิรินภา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงสุทธิดา  ทวีสมาน โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสุพิชญา  น้ำใส โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสุมิตรา  อนันตรานนท์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสุวัจชัย  รักโข โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายแสงตะวัน  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอนุศรา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอนุสรา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายอัครชัย  สืบเล็ก โรงเรียนบ้านไสไทย ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงไอศิกา  แท่นนาค โรงเรียนบ้านไสไทย ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายฉัตรดนัย  ลิ้มศิริรังสรรค์ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงณัฐชา  สาธร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายธนกร  เกลี้ยงตะพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ่มเครือ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายปรัชญาเทพ  หาญชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงปาลิตา  เสกแสร้ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายภูมิมิง  นักฟ้อน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายรุ่งทิวา  โยธาการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงสาวิตรี  ใสหนองเป็ด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายอนุวัฒน์  พิมพ์โคตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายเอกฉัตร  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงกรณ์กานดา  สุวรรณา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายกฤษดา  แสนศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงกาญจนา  มีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงกานต์สินี  กัณหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายเกรียงไกร  มีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงจินดาพร  หวานดี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายชนะพงศ์  เซ่งย่อง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงชนัญธิดา  นิลออ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายชุมพร  ฮ้วนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงฐานิตา  ณ ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฐธยา  ดารากัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงดุษฎี  อินทรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายทัตพงศ์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงทิพย์นรินทร์  นักฟ้อน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายธนกร  คชกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงธนัชญา  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปุณยนุช  นิตย์อภัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงวนิดา  เทศอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวิชญาพร  สุดภัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงศิรภัสสร  แต่งตั้ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงอรัญญา  ก้านบัว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงอุษามณี  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธนกฤต  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายภควัสณ์  ภู่วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายษมา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงกวินนดา  เตชะประสาน โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกองคำ  เหล่าติวานนท์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงขนิก  คาสตอเเล็ง โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัชชา  เทอดกิติวรางค์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัฐชยา  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายทัชชกร  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนวพร  เรืองรุก โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปรียภัทร์  บาคทร็อก โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายพงศ์ภรณ์  โกมาศ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัชณภา  รองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงภูณิชา  สุวรรณวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวชิรวิทย์  ศันสนียเมธา โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายวชิรวิทย์  แซ่หลี่ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงอลีนา  คาวาตาสซี่ โรงเรียนอนุบาลเอช้วน ป.6 วิทย์ประถม