รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 113 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2392830019
เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
2
2392820016
นางสาวจีนา  มานีวัน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
สพม.ปัตตานี
3
2392820028
เด็กหญิงณดา  ดือเร๊ะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
สพม.ปัตตานี
4
2392830075
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
5
2392830079
เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
6
2392830081
เด็กชายณัฐธัญ  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
7
2392830085
เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
8
2392830098
เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
9
2392450023
เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
10
2392830102
เด็กหญิงทัสมาภรณ์  ทองทราย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
11
2392830107
เด็กชายธนวัฒน์  ติ้วตระกูล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
12
2392830110
เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
13
2392830114
เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
14
2392830121
เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
15
2392830124
เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
16
2392450131
เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง
ม.3
โรงเรียนนราสิกขาลัย
สพม.นราธิวาส
17
2392450039
เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
18
2392830146
เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
19
2392830150
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
20
2392830173
เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
21
2392830172
เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
22
2392830183
เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
23
2392820091
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตน์น้อย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
สพม.ปัตตานี
24
2392450054
เด็กหญิงพิมพ์นรา  ส่งศรี
ม.3
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
25
2392830209
นางสาววรดา  ธรรมประพัทธ์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
26
2392830221
เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
27
2392830229
เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
28
2392830233
เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
29
2392830242
เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
30
2392450080
เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
31
2392450081
เด็กชายสุกิจจา  เปี่ยนขุนทศ
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
32
2392830264
เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง
ม.1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา
33
2392450091
เด็กหญิงอัลฮุดา  ศรีแสง
ม.2
โรงเรียนนราธิวาส
สพม.นราธิวาส
34
2392830273
เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล
ม.3
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สพม.ยะลา