รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 231 อาคาร 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2382850121
เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
2
2382520933
นางสาวกมลลักษณ์  สุตะภักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
สพม.นครพนม
3
2382850122
เด็กหญิงกรกนก  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
4
2382530019
เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
5
2382520003
เด็กชายกรวิชญ์  วรพันธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
6
2382532183
เด็กหญิงกษมา  วามานนท์
ม.2
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม.สกลนคร
7
2382520005
เด็กชายกษิดิศ  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
8
2382520024
นายก้องภพ  ทิพอุต
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
9
2382530068
เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
10
2382520452
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณจักร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
11
2382850007
นางสาวกัญญาณัฐ  เพียรไลย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
12
2382520010
นางสาวกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
13
2382520311
เด็กหญิงกัญญาภัค  อ้วนพรมมา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
สพม.นครพนม
14
2382530047
เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
15
2382850010
เด็กชายกัมพู  ปึ้งตะเนน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
16
2382520457
เด็กหญิงกัลยากร  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
17
2382520016
นางสาวกาลัญญุตา  มั่นธรณ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
18
2382520025
เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
19
2382530078
เด็กชายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
20
2382530781
เด็กชายเคนเนซ  เบอร์เรท
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
21
2382520474
เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
22
2382850128
เด็กหญิงจิณัฐตา  ห้วยทราย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
23
2382530100
นายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
24
2382520418
เด็กชายจิรภัทร  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
สพม.นครพนม
25
2382520785
เด็กชายจิรวัฒน์  หงษามนุษย์
ม.2
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม
26
2382531893
เด็กหญิงจีรนันท์  บุตรพุฒ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สพม.สกลนคร
27
2382520956
เด็กหญิงชญาดา  อินทร์เถื่อน
ม.3
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
สพม.นครพนม
28
2382520037
นางสาวชนัญญา  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
29
2382531505
นางสาวชนัญญา  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
สพม.สกลนคร
30
2382850022
นางสาวชยุตรา  สมหมาย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
31
2382530153
เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
32
2382520794
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี
ม.3
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม
33
2382520042
เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
34
2382520043
เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
35
2382530178
เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 232 อาคาร 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2382530181
เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
37
2382521066
นายฐปนวัฒน์  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.นครพนม
38
2382850026
เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
39
2382532221
นางสาวฐิติวรดา  ศรีอุบล
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม.สกลนคร
40
2382521067
นายฐิติศักดิ์  ไชยกา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.นครพนม
41
2382530218
นายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
42
2382532227
นางสาวณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม.สกลนคร
43
2382520421
เด็กชายณัฏฐพัชร์  สันติพจน์
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
สพม.นครพนม
44
2382530219
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
45
2382520059
นางสาวณัฐชยา  ไชยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
46
2382520986
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคมงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพม.นครพนม
47
2382520063
นางสาวณัฐนิช  ติธรรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
48
2382531673
นายณัฐพนธ์  ศรีสร้อย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สพม.สกลนคร
49
2382850145
เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณไตรย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
50
2382850146
เด็กชายณัฐวัฎฎ์  รัตนตรัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
51
2382850031
นายณิชคุณ  เตียบน้อย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
52
2382850149
เด็กหญิงณิชนันทน์  คุณชื่น
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
53
2382530262
เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
54
2382520531
เด็กชายตรีธวัฒน์  ชุติภัทร์บัณฑิต
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
55
2382520283
นายไตรสรณ์  ไขประภาย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
56
2382530283
เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
57
2382520280
เด็กชายแทนคุณ  วงศ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
58
2382520072
เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
59
2382530294
นายธนพล  ทองลอง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
60
2382530297
เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
61
2382850034
นายธนภัทร  สุวรรณไตรย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
62
2382850152
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
63
2382850151
เด็กชายธนวัฒน์  เหมทานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
64
2382530299
เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
65
2382530300
เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
66
2382520075
นายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
67
2382520077
เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
68
2382850153
เด็กหญิงธมนวรรณ  คำเสือ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
69
2382520079
นางสาวธรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
70
2382850155
เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 233 อาคาร 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2382530316
เด็กหญิงธัญชนก  สมรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
72
2382520084
เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
73
2382532652
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีไชย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สพม.สกลนคร
74
2382520560
เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
75
2382520422
เด็กชายธีรพันธ์  อูทอง
ม.2
โรงเรียนธาตุพนม
สพม.นครพนม
76
2382530350
เด็กชายนนทกร  เมืองแสน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
77
2382530352
เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
78
2382520562
เด็กชายนนทพัทธ์  ชาวชายโขง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
79
2382530353
เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
80
2382520564
เด็กชายนพวิชญ์  ไชยดาบส
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
81
2382530356
เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
82
2382520831
นางสาวนภาพรรณ  ฮ่มป่า
ม.3
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม
83
2382530360
นายนราธิป  กุลกานนท์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
84
2382521001
เด็กชายนราธิป  สวัสกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพม.นครพนม
85
2382530911
เด็กหญิงนัฐวรรณ  พรมประศรี
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
สพม.สกลนคร
86
2382520101
เด็กหญิงนันธนภัส  พฤษภาพรหม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
87
2382520104
นางสาวนุชวรา  พนมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
88
2382520270
นายเนติภัทร  อุทากิจ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
89
2382520107
เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
90
2382520108
เด็กหญิงบุลจิรา  ภูชุม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
91
2382850049
เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรีษะ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
92
2382520113
นายปภังกร  เดชะบุญ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
93
2382521072
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.นครพนม
94
2382521089
เด็กชายปรมัต  โมยะ
ม.2
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์
สพม.นครพนม
95
2382530398
เด็กชายประชาธิปไตย  ไตรพิพัฒเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
96
2382850163
เด็กชายปรัตถกร  ธีมานนท์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
97
2382520117
นางสาวปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
98
2382520120
เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
99
2382520125
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
100
2382520595
เด็กหญิงปานระวี  ศักดิ์หาญพบ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
101
2382532284
นางสาวปาลิตา  ไชยช่วย
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม.สกลนคร
102
2382520129
เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
103
2382520132
นายพงศ์รพี  ไพราชสูง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
104
2382530455
นายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
105
2382520605
นายพชรดนัย  แก้วมณีชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 234 อาคาร 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2382531212
เด็กหญิงพรชิตา  สังขาวิเชียร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สพม.สกลนคร
107
2382520857
นางสาวพรพิทยา  ศิริสานต์
ม.3
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม
108
2382520610
เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
109
2382520937
เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
สพม.นครพนม
110
2382530475
เด็กชายพลาธิป  พยุหะ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
111
2382850167
เด็กชายพัชรพล  จิบทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
112
2382520428
เด็กหญิงพาขวัญ  สมอินอ้อย
ม.1
โรงเรียนธาตุพนม
สพม.นครพนม
113
2382520146
นางสาวพิชชาภา  หาญเชิงชัย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
114
2382520147
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
115
2382521148
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สพม.นครพนม
116
2382520300
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีดาวงค์
ม.3
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
สพม.นครพนม
117
2382520638
เด็กหญิงพิยาพร  ชนะเคน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
118
2382520642
เด็กหญิงพีรยา  โสที
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
119
2382520754
นางสาวเพ็ญวดี  มะลิดิน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
120
2382520939
นายภคิน  สมเกื้อ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
สพม.นครพนม
121
2382520157
เด็กชายภัทรดนัย  เอ๊ฟวา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
122
2382530536
เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
123
2382530541
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
124
2382850180
เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
125
2382850076
เด็กชายภาณุพงษ์  สำรวมจิต
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
126
2382520656
นายภาณุพงษ์  หอมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
127
2382520658
เด็กชายภานุศักดิ์  อภัยโส
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
128
2382530554
เด็กชายภาสกร  อินทรีย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
129
2382520162
เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
130
2382520660
นายภูดิศ  จิตปัญญา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
131
2382520166
เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
132
2382520169
เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
133
2382520755
นางสาวเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
134
2382530787
เด็กหญิงเมริษา  แก้วอาษา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
135
2382521080
เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.นครพนม
136
2382521029
เด็กชายรักษ์ไท  จันทร์สี
ม.1
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
สพม.นครพนม
137
2382520172
เด็กชายรัชพล  พรมคง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
138
2382532313
เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สพม.สกลนคร
139
2382520682
เด็กชายรุ่งรดิส  เทียนสึวรรณ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
140
2382520441
นายเรวัตร  เนตรคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุพนม
สพม.นครพนม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 235 อาคาร 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2382520177
นายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
142
2382530604
เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
143
2382520190
เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
144
2382521082
นายวิศรุต  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
สพม.นครพนม
145
2382520202
นางสาวศตพร  รามศิริ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
146
2382520203
นายศรวัณ  ส่งคุณธรรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
147
2382850190
เด็กชายศิวกร  กุลวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
148
2382530665
เด็กหญิงศิวาพร  สมยา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
149
2382520214
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
150
2382850095
เด็กชายศุภณัฐ  อุปเสน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
151
2382530677
เด็กหญิงศุวิกรานต์  นามเที่ยง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
152
2382850192
เด็กชายสรร  แสนโสม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
153
2382520219
เด็กชายสราวุฒิ  ตะวะสุข
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
154
2382520222
นายสิรวิชญ์  เที่ยวอยู่
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
155
2382520224
เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
156
2382520229
นางสาวสิริอัปสร  ตั้งศิริ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
157
2382530695
นางสาวสุชญา  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
158
2382530701
เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
159
2382520234
นางสาวสุทธิตา  ประชากุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
160
2382530705
เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
161
2382520236
นายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
162
2382520238
เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
163
2382520916
นายสุรวิทย์  บริโปร
ม.3
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม
164
2382530713
เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
165
2382520242
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
สพม.นครพนม
166
2382530719
นายอชิรวิชญ์  พบสมัย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
167
2382850107
เด็กชายอติกุล  สุพร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
168
2382520734
เด็กชายอติชาติ  นันท์ปิยวาณิช
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
169
2382530739
เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
170
2382850196
เด็กหญิงอรนลิน  สังวิเศษ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
171
2382530762
เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
172
2382520747
นางสาวอาทิตยา  งันเสร็จ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สพม.นครพนม
173
2382530766
นางสาวอายูมิ  อุทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สพม.สกลนคร
174
2382850197
เด็กหญิงอารียณัฐ  สอนวงค์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
175
2382520932
เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์
ม.3
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
สพม.นครพนม