รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2372500001
เด็กหญิงกนกพร  สันติวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
2
2372490286
เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
3
2372490003
นางสาวกวินนาฏ  ศรีราชอินทร์
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
4
2372500008
นายก้องกิดากร  พนมเริงไชย
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
5
2372500005
เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
6
2372510134
เด็กหญิงเกวลิน  วลีพิทักษ์เดช
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
7
2372510410
นางสาวเกษมณี  พันโนราช
ม.3
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
สพม.หนองคาย
8
2372500009
นายคมชาญ  โคตรธนวดี
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
9
2372500010
เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
10
2372500091
เด็กชายไคโตะ  เมืองแวง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
11
2372510014
เด็กชายจิรภัทร  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
12
2372500013
เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
13
2372500084
เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
14
2372510021
นายชิษณุชา  ศรีบุดดา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
15
2372490013
นางสาวฐิดาพร  ตันมิ่ง
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
16
2372500019
เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
17
2372490297
เด็กชายณัฏฐชัย  กสิพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
18
2372510029
เด็กหญิงณัฐชญา  คำผุย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
19
2372490021
นางสาวณัฐชยา  ทิพย์อุดม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
20
2372510033
เด็กชายณ่ารฟ้า  พลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
21
2372510137
นายเตชทัต  พยอมใหม่
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
22
2372510139
เด็กชายเทิดศักดิ์  ธัญเกษมพงค์
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
23
2372500034
เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
24
2372490041
เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
25
2372490042
เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
26
2372510048
เด็กหญิงธีรกานต์  วงค์ภูมี
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
27
2372500038
เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
28
2372490303
เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
29
2372500040
เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
30
2372490307
เด็กหญิงบุญญิสา  คำทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
31
2372510064
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  นนทสินธ์
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
32
2372490057
เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
33
2372500046
เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
34
2372500047
เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
35
2372840533
เด็กหญิงปัทมพร  แวงเลิศ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม.บึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2372840138
เด็กหญิงปาริตา  พรมพิมพ์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
37
2372840542
นางสาวพมลพร  คนชาญ
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม.บึงกาฬ
38
2372500050
เด็กหญิงพรสวรรค์  จึงสงวนพรสุข
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
39
2372490320
นายพันธุ์ธัช  ผลสลัด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
40
2372490074
นายพิชญุตม์  พรหมเทศ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
41
2372490321
นายพิเชษฐ์  นวลปักษี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
42
2372840549
เด็กหญิงพิรญาณ์  โคตรปัจจิม
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม.บึงกาฬ
43
2372500056
เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
44
2372840642
นายพีรภัทร  ทาพัต
ม.3
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
สพม.บึงกาฬ
45
2372510096
เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
46
2372840166
นางสาวภัทรจิรา  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
47
2372500058
นายภัทรพล  จำปาหอม
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
48
2372500059
นายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
49
2372490079
นายภานุกร  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
50
2372490081
เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก
ม.2
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
51
2372840184
เด็กชายรติกร  ไทยประยูร
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
52
2372500064
เด็กชายรัชพล  จำปาหอม
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
53
2372510103
เด็กหญิงรัชภร  ปทุมเดโชสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
54
2372510106
เด็กชายวชิรญาณ  วะจีประศรี
ม.2
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
55
2372490327
เด็กชายวรวิทย์  แดนขนาน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56
2372490328
เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
57
2372500070
เด็กชายวรินทร  ทัตตินาพานิช
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
58
2372490091
นายวริศ  สามิตร
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
59
2372840209
เด็กหญิงวิรากานต์  โสดา
ม.2
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
60
2372510116
นายศาสตรา  สุขวาณิชวิชัย
ม.3
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สพม.หนองคาย
61
2372840272
เด็กชายเศรษฐพงศ์  พันพิลา
ม.3
โรงเรียนบึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
62
2372490334
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
สพม.เลย หนองบัวลำภู
63
2372500074
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
64
2372840588
เด็กชายสิรภพ  งามฉวี
ม.3
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
สพม.บึงกาฬ
65
2372500075
นายสิรภพ  วังธนากร
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
66
2372490101
นายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.เลย หนองบัวลำภู
67
2372500079
เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
68
2372500078
เด็กชายอภิวิชญ์  ศิริวรโชติ
ม.1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี
69
2372500082
เด็กชายอินทัช  ศิริวรโชติ
ม.3
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพม.อุดรธานี