รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2362550001
นางสาวกชกร  สุริวงค์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
2
2362550002
เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
3
2362550752
นางสาวกชพรรณ  วรวงค์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
4
2362540005
เด็กหญิงกมลชนก  ผโลกรณ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
5
2362560001
เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
6
2362550010
นางสาวกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
7
2362560456
นายกฤฒชัย  แก้วโพธิ์
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
8
2362560004
เด็กชายกฤตเมธ  พลศรี
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
9
2362550013
เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
10
2362560459
นางสาวกฤติยาภรณ์  อ่านเขียน
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
11
2362560005
นายกฤษกร  เวียงบาล
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
12
2362560460
นายกฤษณ์  หิตายะ
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
13
2362550442
เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม.ขอนแก่น
14
2362550037
เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
15
2362560006
เด็กหญิงกัญชพร  มาบุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
16
2362560007
นางสาวกัญญาภัทร  จันทร์กลัด
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
17
2362550021
เด็กหญิงกัณญาภัค  เอกถิรพงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
18
2362560467
นายกัมพล  ครยก
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
19
2362550031
เด็กหญิงกิตติ  อุดมศรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
20
2362560010
นายกิตติชัช  วิทักษบุตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
21
2362560011
นางสาวกิตติวรารินทร์  สุวรรณดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
22
2362560012
เด็กหญิงกุณช์จิรัญญา  วริศวรรณศิริ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
23
2362550036
นางสาวกุลปริยา  ชีวาจร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
24
2362540722
เด็กชายเกียรติกุล  วิวัฒน์เจริญ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
25
2362550039
นางสาวขจีวรรณ  วงศ์จะมาศ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
26
2362560014
นางสาวขวัญชนก  ศรีปัดดา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
27
2362540625
เด็กชายคงเดช  บุษดี
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
28
2362550042
เด็กชายคามิน  พลปัถพี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
29
2362550045
เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
30
2362550048
นางสาวจิดาภา  อาภรณ์รัตน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
31
2362560021
นายจิรพัชร  รักษาภักดี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
32
2362550050
เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
33
2362550057
เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
34
2362560481
เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
35
2362560482
นางสาวจีรณา  ทองประสาน
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2362560025
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตรา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
37
2362560026
นางสาวจุฑาธิบดิ์  พันธุ์เขียว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
38
2362560027
เด็กชายฉัตรดนัย  ชินวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
39
2362550063
เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
40
2362540060
เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
41
2362550067
เด็กชายชนพล  ทองพั้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
42
2362550068
เด็กชายชนพัฒน์  สายแก้ว
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
43
2362560031
เด็กชายชลพรรธน์  ดิษยจรัสรุจน์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
44
2362560491
นางสาวชลลดา  นิยมเดชา
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
45
2362550077
นายชวนากร  ลาคำ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
46
2362560033
เด็กชายชวัลวิทย์  เทเวลา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
47
2362550087
เด็กหญิงช่อลดา  นนทะโคตร
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
48
2362540068
เด็กชายชัยวัตน์  ภูโปร่ง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
49
2362560039
เด็กชายญาณาธิป  สามี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
50
2362550094
เด็กหญิงฐาปวีย์  ศรีจันทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
51
2362550812
เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
52
2362550098
นางสาวฐิติรัตน์  พิศรี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
53
2362560044
นายฐิติรัตน์  ราชดา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
54
2362560661
นางสาวฑิญานันท์  หนองแบก
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
55
2362550107
เด็กหญิงณัชชา  สฤษฏีชัยกุล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
56
2362551124
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สพม.ขอนแก่น
57
2362550110
นางสาวณัฏฐณิชา  ฉัตรถี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
58
2362550109
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
59
2362550111
นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
60
2362550113
เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
61
2362560663
นางสาวณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
62
2362550116
นายณัฐกร  ประจวบมอญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
63
2362560050
นางสาวณัฐกฤตา  เตมีย์เจริญถาวร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
64
2362540638
เด็กชายณัฐดนย์  ทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
65
2362560053
นางสาวณัฐธิดา  อุดมเวช
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
66
2362540639
นางสาวณัฐนิชา  ชิณโสม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
67
2362550128
นายณัฐพัชร์  คณาดี
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
68
2362560055
เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์ศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
69
2362550131
เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
70
2362560664
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะสอน
ม.2
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2362550132
นางสาวณิชกมล  เสียงไพรพันธ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
72
2362540641
นางสาวณิชาภัทร  ชาญประโคม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
73
2362550139
นายตุลชาติ  โมลีวิศิลา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
74
2362540723
เด็กชายเตชินท์  เจริญกุล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
75
2362560294
นางสาวทอฝัน  พละศักดิ์
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม.มหาสารคาม
76
2362560511
นางสาวทัชชญา  ทยอมใหม่
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
77
2362540645
นายทัดเทพ  ตลับเพชร
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
78
2362550418
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
79
2362540112
เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
80
2362560301
นายธนวัฒน์  จ้ายหนองบัว
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม.มหาสารคาม
81
2362550154
เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
82
2362550843
นางสาวธนัชญา  สีเป้ด
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
83
2362550164
นายธมนรัตน์  สว่างอารมณ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
84
2362540648
เด็กชายธรรมรักษา  ศรีหาตา
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
85
2362550852
นางสาวธัญชนก  ปริวัตร
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
86
2362550853
นางสาวธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
87
2362560520
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โนชราช
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
88
2362560521
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
89
2362550170
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันท์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
90
2362550173
นางสาวธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
91
2362560528
เด็กหญิงนภัสสรา  ลิ้มเบญจทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
92
2362560083
นางสาวนลินทิพย์  ไชยงาม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
93
2362560531
นายนวมินทร์  โนราช
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
94
2362550189
นางสาวนันท์นภัส  เตากล่ำ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
95
2362560085
เด็กชายนันทภพ  วิเศษลา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
96
2362560088
เด็กชายนาวิก  ศรีเกิน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
97
2362560673
นายนาวิน  มายเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
98
2362550195
เด็กชายนิธิกร  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
99
2362551103
เด็กชายเนติภัทร  ตันสมรส
ม.2
โรงเรียนชุมแพศึกษา
สพม.ขอนแก่น
100
2362550200
นางสาวบุณยวีร์  หวานเนื้อ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
101
2362560533
เด็กหญิงบุณยาพร  รามสีดา
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
102
2362550204
เด็กชายบุริศร์  นครเรียบ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
103
2362550205
เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
104
2362560534
เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
105
2362551021
นางสาวเบญญาภา  มณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2362550208
นางสาวปณาลี  สุดจริง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
107
2362550210
นางสาวปนัดดา  โคตรพจน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
108
2362560098
เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
109
2362560538
นางสาวปริยากร  พรมชัย
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
110
2362550222
เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
111
2362560333
นางสาวปรียาวดี  เกล็ดจีน
ม.3
โรงเรียนผดุงนารี
สพม.มหาสารคาม
112
2362550225
นางสาวปวริศา  ขันธะหัตถ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
113
2362550228
เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
114
2362560101
นางสาวปวีณอร  บุญสูตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
115
2362550230
เด็กชายปัณณทัต  สมตา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
116
2362540659
เด็กหญิงปัณณพร  อุทัยแสง
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
117
2362550582
เด็กชายปัณณวัฒน์  มีสีบู
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม.ขอนแก่น
118
2362550236
นางสาวปานิดา  ศรีอรุณ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
119
2362550237
เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
120
2362560544
นางสาวปาลิตา  ปักการะโต
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
121
2362550241
นางสาวปิยพร  สิงห์ขรณ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
122
2362560548
นางสาวปุญญ์วรีย์  ภูมิชูชิต
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
123
2362550246
เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
124
2362550248
เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
125
2362560109
เด็กชายพงศกร  ทับศรี
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
126
2362540666
เด็กชายพชรพล  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
127
2362550264
นายพศิน  เหล่าชุมพล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
128
2362551196
เด็กชายพสธร  ศุภมาตร
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
129
2362551194
เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
130
2362560560
นางสาวพัญญ์ธิตา  พุทธจันทร์
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
131
2362550268
เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
132
2362550272
เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
133
2362540671
เด็กหญิงพิชชาพร  แสงนิกุล
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
134
2362540673
เด็กหญิงพิชญธิดา  สว่างสุข
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
135
2362551048
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เสาวรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
สพม.ขอนแก่น
136
2362560126
เด็กหญิงพิชญา  ตะวัน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
137
2362550284
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพคำนาม
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
138
2362560567
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีอำรุง
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
139
2362550282
เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
140
2362560681
เด็กชายพิพัฒน์  มงคลพิศ
ม.1
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2362560130
เด็กหญิงพิรมาดา  อนุอัน
ม.2
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
142
2362550295
เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
143
2362550299
เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
144
2362550301
นางสาวฟ้าใส  นิยมทอง
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
145
2362550308
เด็กหญิงภัฑรเกล้า  ศิริเจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
146
2362560137
นางสาวภัทรดา  หาญฟ้าเลื่อน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
147
2362550311
เด็กชายภัทรพล  สีดาล
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
148
2362560138
เด็กหญิงภัทรลดา  รัฐหนองขี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
149
2362560141
เด็กชายภากร  ยลอนันต์
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
150
2362560142
นายภาณุวิชญ์  ศรีโยวงค์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
151
2362550319
เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
152
2362560579
นายภูพิพัทธ์  อุทปา
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
153
2362550324
เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
154
2362540211
นางสาวภูษิตา  ชาวกงจักร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
155
2362550333
เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
156
2362550647
เด็กหญิงมาร์ริท  โพธิสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม.ขอนแก่น
157
2362550421
เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
158
2362560642
เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
159
2362540726
เด็กชายโมกข์  ภูหนองโอง
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
160
2362560153
เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
161
2362560586
นางสาวรวิภา  ใหญ่นอก
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
162
2362560587
นายรัชชานนท์  เกตะลาด
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
163
2362560158
เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
164
2362560159
นางสาววชิรญาณ์  พลเสน
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
165
2362560160
นายวชิรวิชญ์  สุยะลา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
166
2362540696
เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
167
2362560168
นางสาววริศรา  แสงมหาชัย
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
168
2362550356
เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
169
2362560597
เด็กหญิงวศุมล  แก้วชะนะ
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
170
2362540701
เด็กหญิงวารุณอร  ช่อมะลิ
ม.2
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
171
2362560171
เด็กหญิงวิรัลพัชร  มุงคุณคำชาว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
172
2362550963
เด็กชายวีระวุฒิ  เสนาสุ
ม.2
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สพม.ขอนแก่น
173
2362560176
เด็กหญิงศดานันท์  แดนกลางแก้ว
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
174
2362560178
เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
175
2362560601
นางสาวศศิณัฐญา  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2362560604
นางสาวศศิประภา  ตะนนท์
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
177
2362560185
นางสาวศิรประภา  พาเทพ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
178
2362560605
เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
179
2362550365
เด็กชายศิระ  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
180
2362560612
เด็กชายศุภกฤต  อุ่นพิกุล
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
181
2362550370
เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
182
2362560614
เด็กชายศุภณัฐ  รามสีดา
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
183
2362560191
นางสาวสายใย  โททำ
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
184
2362550378
เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
185
2362560622
นายสิรภัทร  หนันทุม
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
186
2362560193
เด็กชายสิรวิชญ์  ลัญจกรสิริพันธ์
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
187
2362560623
เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี
ม.1
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
188
2362560195
นางสาวสิริกัลยา  มะเสนา
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
189
2362560625
นางสาวสิริยากร  พิชิตชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
190
2362550382
นายสุทักษ์  เรืองไชยวุฒิ
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
191
2362550383
นางสาวสุทัตตา  จันทะนุกูล
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
192
2362540713
เด็กหญิงสุธาสินี  บุรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
193
2362540271
เด็กหญิงสุพิชญา  จรูญลัดดากุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
194
2362550702
เด็กชายสุภชัย  ร่มโพธิ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สพม.ขอนแก่น
195
2362550390
เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
196
2362560686
นางสาวอชิรญา  วงษ์ทำมา
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
197
2362550398
เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
198
2362550399
นางสาวอธิชา  พรพิรุณโรจน์
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
199
2362560687
เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
200
2362540716
นางสาวอภิสรา  ทศบาย
ม.3
โรงเรียนบัวขาว
สพม.กาฬสินธุ์
201
2362560688
นางสาวอรณิชา  แสงอรุณ
ม.3
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สพม.มหาสารคาม
202
2362560636
เด็กหญิงอรทัย  ไหมหรือ
ม.2
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
203
2362560210
เด็กหญิงอรมาภรณ์  ทวินันท์
ม.1
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
204
2362550414
นายอเล็กซันเดะริ  เลห์โตเน็น
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
205
2362550407
นางสาวอัญชลิกา  แทบมะลัย
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
206
2362550408
เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์
ม.2
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
207
2362560214
นายอัมรินทร์  รังโคตร
ม.3
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สพม.มหาสารคาม
208
2362550409
นางสาวอัยยา  กัญจนานภานิช
ม.3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพม.ขอนแก่น
209
2362540298
เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สพม.กาฬสินธุ์
210
2362560639
นางสาวอุษามณี  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนนครขอนแก่น
ห้องสอบที่
 502
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2170220144
นายญาณพัฒน์  ภูละมุล
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
212
2342570319
เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.ร้อยเอ็ด
213
2342620253
เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.บุรีรัมย์
214
2372500051
เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองธัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.อุดรธานี