รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2352591848
เด็กหญิงกชพร  บุปผาวัลย์
ม.3
โรงเรียนเสนางคนิคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2
2352590001
เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3
2352590004
เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4
2352590007
นางสาวกรธีรา  ธุศรีวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5
2352580086
เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
6
2352580087
เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
7
2352591096
เด็กชายกฤติธี  โชติญาณทัศน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
8
2352591462
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
9
2352580090
นายกฤษฏ์  หอมชาติ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
10
2352590013
เด็กชายกฤษณ์  กุตาวัน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11
2352590014
เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
12
2352590015
เด็กชายกวิน  กะนะหาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
13
2352580094
เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
14
2352580098
เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
15
2352590018
เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
16
2352590019
เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
17
2352590023
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
18
2352580101
นางสาวกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
19
2352590026
เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
20
2352580103
เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
21
2352590027
นายกิตติภพ  พรมกสิกร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
22
2352580105
เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศืเจริญศุภโชค
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
23
2352590029
เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
24
2352590031
เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
25
2352580108
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
26
2352590032
เด็กหญิงกุลปริยา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
27
2352580373
เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
28
2352580374
เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
29
2352590035
นายคณาธิป  บุตรชัย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
30
2352580111
เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
31
2352580112
เด็กชายคณิศร  อุปสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
32
2352580115
เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
33
2352580788
นายจักรกรี  มณีศรี
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
34
2352590039
เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
35
2352580117
เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2352590043
เด็กหญิงจิดาภา  นรานันทน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
37
2352580118
เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
38
2352591495
นายจิรทีปต์  ดอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
39
2352580120
เด็กชายจิรทีปต์  สิทธิคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
40
2352590047
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
41
2352580439
นางสาวจุฑาศิณี  ประมวล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
42
2352580126
เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
43
2352580127
เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
44
2352590050
เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
45
2352580444
เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
46
2352590051
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
47
2352590052
เด็กหญิงชฎาณิศ  เลิศอุทัย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
48
2352590053
เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
49
2352591510
นางสาวชนกวนัน  แสนเส็ง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
50
2352590054
เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
51
2352580131
เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
52
2352590056
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
53
2352580792
เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
54
2352590059
เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
55
2352580135
เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
56
2352590062
เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
57
2352590635
เด็กชายชาคริต  วงศ์ละคร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
58
2352590064
เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
59
2352580142
เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
60
2352590065
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
61
2352590066
เด็กชายชีร์วรา  พานคำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
62
2352580807
นางสาวญดา  ไกรสรกิตติกุล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
63
2352590645
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์ภิญโญวัฒน์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
64
2352590071
เด็กหญิงฐิติชญา  ยานุ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
65
2352580809
เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
66
2352590075
เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
67
2352580471
นายณธีนนท์  ป้อมหิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
68
2352590078
เด็กหญิงณภัท  ปัสสามั่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
69
2352590081
เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ภูวสิฐโกมล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
70
2352590082
เด็กชายณัช  จูมพระบุตร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2352590083
เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
72
2352580157
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรตี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
73
2352590087
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
74
2352590088
เด็กชายณัฐกิตติ์  มานิตทวีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
75
2352580159
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
76
2352580483
นางสาวณัฐณิชา  คำภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
77
2352591536
นางสาวณัฐณิชา  แพงโคตร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78
2352580162
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
79
2352590681
นางสาวณัฐธิดา  หินทราย
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
80
2352590093
เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
81
2352590094
เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
82
2352580163
เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
83
2352590096
เด็กหญิงณัฐปวีณ์  กาฬภักดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
84
2352591085
นายณัฐพล  พุทธรัตน์
ม.3
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
85
2352580165
เด็กชายณัฐภพ  ธนะศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
86
2352591547
นายณัฐภูมินทร์  อารีเอื้อ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
87
2352580491
นายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
88
2352590098
เด็กหญิงณัฐรดา  คูณค้ำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
89
2352580166
เด็กหญิงณัฐวรรณ  วันซวง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
90
2352590693
นายณัฐวุฒิ  ธงไชย
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
91
2352590100
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
92
2352590102
เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
93
2352591559
เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
94
2352590103
เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงค์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
95
2352590104
เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
96
2352590106
เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
97
2352590107
นายตุลาการ  ทองประสม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
98
2352590323
เด็กหญิงเตชินี  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
99
2352580766
เด็กชายไตรวิชญ์  โดดเดี่ยว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
100
2352580826
เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
101
2352591569
เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
102
2352580183
เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
103
2352580185
นางสาวทิพย์ปภา  บุตราช
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
104
2352590113
เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
105
2352590115
เด็กชายธนกฤต  สังโส
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2352580197
เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
107
2352580190
เด็กชายธนพงศ์  พาที
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
108
2352580191
นางสาวธนพร  มธุรส
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
109
2352580192
เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
110
2352580509
นายธนภัทร  นวลรอด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
111
2352590117
เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
112
2352580193
เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
113
2352580832
เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
114
2352580198
นายธฤตวัน  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
115
2352590127
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
116
2352590129
เด็กหญิงธัญพัฒน์  โหมขุนทด
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
117
2352580529
เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
118
2352591603
นางสาวธาราทิพย์  พิมพ์ตรา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
119
2352580205
เด็กชายธีธัช  สันธนาคร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
120
2352591219
เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อักษร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
121
2352580540
นายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
122
2352590132
เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
123
2352580842
เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
124
2352580839
เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
125
2352591608
เด็กชายธีระภัค  แก้วตา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
126
2352580543
นายธีร์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
127
2352580843
นายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
128
2352591611
เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
129
2352580546
นายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
130
2352590136
เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
131
2352590137
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
132
2352580553
เด็กชายนลภัต  เพียรพยุห์เขตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
133
2352580218
เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
134
2352591625
เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
135
2352590147
เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
136
2352590772
เด็กหญิงบุญญตา  ศรีหงษ์
ม.1
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
137
2352580928
เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
138
2352580849
นายปกรณ์เกียรติ  สุนทรา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
139
2352592094
นายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
140
2352590152
เด็กชายปฏิภาณ  สรพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2352590156
เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
142
2352580228
เด็กชายปภาวิน  พัลวัน
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
143
2352580853
นางสาวปริยาภร  ประสารแสง
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
144
2352591640
เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
145
2352590159
เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
146
2352580575
นางสาวปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
147
2352590161
เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
148
2352590162
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
149
2352580240
เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
150
2352580241
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
151
2352590166
เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
152
2352580243
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
153
2352590167
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชาลี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
154
2352590171
เด็กหญิงปานพิมพ์  ไพยรินทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
155
2352590173
เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
156
2352590177
เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
157
2352590180
เด็กชายปุณณวิช  คำวัง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
158
2352580248
เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
159
2352590184
เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
160
2352590187
นางสาวฝณแก้ว  แก้วหล่อ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
161
2352580860
เด็กชายพงศภัค  ตุดถ์นนท์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
162
2352580252
เด็กชายพงษ์ภัทร  ผางภูเขียวแซ่จึง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
163
2352580255
เด็กชายพชร  ธรรมแสง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
164
2352580256
เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
165
2352580599
นายพชรภัทร  ป้องกัน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
166
2352590193
เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
167
2352580608
นางสาวพรสินี  ไชยสาร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
168
2352590196
เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
169
2352590198
เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
170
2352580261
เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
171
2352580613
เด็กชายพัสกร  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
172
2352580617
นางสาวพิชญาภา  พรหมทา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
173
2352580275
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
174
2352590207
เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
175
2352580877
เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2352580881
นางสาวพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
177
2352590212
เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
178
2352580277
เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
179
2352590214
เด็กชายพิศิษฏ์  เต็มธนานันท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
180
2352590215
เด็กหญิงพิสุทธิ์สินีย์  ท้าวด่อน
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
181
2352590216
นายพีรวิชญ์  ละออปักษิณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
182
2352580757
นางสาวเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
183
2352591079
เด็กหญิงแพรวา  บุรัสกร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
184
2352580282
เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
185
2352580283
เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทรประภาพ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
186
2352580884
เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
187
2352590223
นางสาวภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
188
2352590225
เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
189
2352580635
เด็กหญิงภัทรมน  สุริยะฉัตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
190
2352591704
เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
191
2352580640
นายภาณุวัฒน์  วรธรรมปัญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
192
2352580290
เด็กหญิงภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
193
2352580291
เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
194
2352580292
เด็กชายภูตะวัน  กันยา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
195
2352580643
เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
196
2352580293
เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
197
2352590228
เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
198
2352591716
เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
199
2352592007
นางสาวมนัญญา  มนัส
ม.3
โรงเรียนปทุมราชวงศา
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
200
2352590327
เด็กหญิงเมธาพร  โสภาจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
201
2352590329
เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
202
2352590231
เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
203
2352590896
เด็กหญิงรดา  อรอินทร์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
204
2352580894
เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
205
2352591725
นางสาวรัชณิชา  มาศพันธ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
206
2352580895
เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
207
2352580660
เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
208
2352591352
เด็กหญิงรัตติกาล  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
209
2352590235
เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
210
2352590238
เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2352580303
เด็กชายลภัส  นามโคตร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
212
2352590919
เด็กชายวรชิต  บรมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
213
2352580310
เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสุต
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
214
2352580898
เด็กชายวรปรัชญ์  หร่ายขุนทด
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
215
2352580312
เด็กชายวรภาส  สุนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
216
2352580900
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
217
2352590247
เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
218
2352580315
เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
219
2352580319
เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
220
2352590252
เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
221
2352590940
เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง
ม.2
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
222
2352590253
เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
223
2352580327
เด็กชายวีรศรุต  ทาละมัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
224
2352590256
เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
225
2352580079
เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนเลิงนกทา
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
226
2352580901
เด็กชายศตพร  นกอยู่
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
227
2352590259
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
228
2352590260
เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
229
2352590261
เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
230
2352590263
เด็กชายศาสตราวุธ  สันติวิชัยกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
231
2352590264
เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
232
2352591770
เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
233
2352580340
เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
234
2352590268
เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
235
2352580701
เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
236
2352590967
เด็กหญิงศุภิสรา  กินามณีย์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
237
2352590330
เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
238
2352591845
นางสาวโศภิตรา  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
239
2352590271
เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
240
2352590272
เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
241
2352590273
เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
242
2352590274
เด็กหญิงสฤษฎิญา  พรมนอก
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
243
2352580341
เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
244
2352590281
เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
245
2352590282
เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2352580344
เด็กชายสิริราช  ต้อนรับ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
247
2352590287
เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
248
2352580349
เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
249
2352580350
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
250
2352590293
เด็กหญิงสุภัคต์ชฎา  ปวะภูโต
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
251
2352590296
เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
252
2352590297
เด็กชายสุวพิชญ์  นิยมพานิชพัฒนา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
253
2352591846
เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
254
2352580356
เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
255
2352580726
นายอนรรฆ  ติยวรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
256
2352580921
นางสาวอภิชญา  บัวโรย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
257
2352591810
นายอภิเดช  แสนวงค์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
258
2352590305
เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
259
2352580360
เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
260
2352590320
เด็กหญิงอโรชา  ศรีราช
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
261
2352591033
นางสาวอัญชลิตา  กินรีโดน
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
262
2352580924
นายอัญพิสิษฐ์  อินอ่อน
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
263
2352590309
เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
264
2352590310
เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
265
2352580366
เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
266
2352590314
นางสาวอารียา  คุณโคตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
267
2352580931
เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
268
2352580384
เด็กชายเอคคณิศวร์  แก้วสมุทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
269
2352590333
เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
270
2382850131
เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
271
2382850147
เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
272
2382850148
เด็กหญิงณิชกุล  นามแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
273
2382850159
เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
274
2382850160
เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
275
2382850182
เด็กหญิงมนรดา  โททอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร
276
2382850188
เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.มุกดาหาร