รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1106 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2342630001
เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
2
2342570252
เด็กหญิงกชพร  เหมวัน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
3
2342620203
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
4
2342620204
เด็กชายกริษฐ์ภูวรา  คูสุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
5
2342630141
เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
6
2342570259
นายกฤตธี  สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
7
2342570260
เด็กชายกฤติน  กล่อมจิตร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
8
2342570261
เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
9
2342570262
เด็กชายกฤษฏ์  บุตนุ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
10
2342620206
เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
11
2342570266
เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
12
2342630009
เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
13
2342570281
เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยะกุล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
14
2342570268
เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
15
2342620028
นางสาวกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
16
2342630012
นางสาวกัญญาวีร์  แสนเพื่อน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
17
2342570272
นางสาวกัลยารัตน์  แสนอุ่น
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
18
2342570274
เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
19
2342570276
นายกิตติธัช  กอธวัช
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
20
2342570279
นางสาวกุลปรียา  พันทะชุม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
21
2342630302
เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
22
2342620152
นายไกรวิทย์  จันทร์แดง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
23
2342570283
เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
24
2342630303
นางสาวเขมจิรา  เทศแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
25
2342620214
เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
26
2342630020
นายจิณณธรรม  จินดาศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
27
2342620215
เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
28
2342630154
เด็กหญิงจินดารัตน์  ญาติ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
29
2342570294
นายจิรวัฒน์  โพธิโชติ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
30
2342570295
นายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
31
2342570297
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
32
2342630156
นางสาวจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
33
2342570284
เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
34
2342630161
นางสาวชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
35
2342570302
เด็กหญิงชนกนภา  อึ้งปิติกรกุล
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1109 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2342620043
เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
37
2342630026
นางสาวชนัญชิดา  เลอมานกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
38
2342570304
เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
39
2342620219
เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
40
2342630164
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
41
2342630165
นางสาวชลิตา  วาสุพิน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
42
2342570036
เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
43
2342630029
เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
44
2342630032
นายชัยนันท์  ไหมทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
45
2342620164
นายชัยวัฒน์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนนางรอง
สพม.บุรีรัมย์
46
2342570311
เด็กหญิงชารีนารถ  ประทุมขันธุ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
47
2342630034
เด็กชายชิติพัทธ์  ธงทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
48
2342630035
นายชินดนัย  โรจน์จรัสไพศาล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
49
2342630036
เด็กชายชินภัทร  สมสวย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
50
2342630037
นายชิษณุพงศ์  เทียมพล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
51
2342620222
เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
52
2342620226
เด็กชายณภัทร  จงปลูกกลาง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
53
2342570329
นายณภัทร  ตันนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
54
2342570330
เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
55
2342620053
นางสาวณัชชา  ปาทาน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
56
2342570335
เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
57
2342620229
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
58
2342620056
เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
59
2342630043
เด็กหญิงณัฐชยา  เประนาม
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
60
2342630044
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
61
2342620232
เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
62
2342570056
เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีฉาย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
63
2342570059
เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
64
2342620062
เด็กชายณัฐภัทร  ยินดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
65
2342570344
เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
66
2342630193
เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
67
2342570537
เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
68
2342630134
เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
69
2342570538
เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1110 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
70
2342620236
เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
71
2342620070
นายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
72
2342570352
เด็กชายธนกฤต  จิรัมย์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
73
2342630053
นายธนกฤต  ทองสืบสาย
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
74
2342570354
เด็กชายธนดล  ศักดิ์ขวา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
75
2342570355
เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
76
2342620237
นายธนพัฒน์  นึกรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
77
2342630056
เด็กชายธนภัทร  กระจายศรี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
78
2342570360
นายธนัช  ศรีโคตา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
79
2342620072
นางสาวธนิษฐา  ทางดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
80
2342570364
นางสาวธมลวรรณ  ราตรีสุข
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
81
2342630202
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  จันทวงค์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
82
2342630063
นายธรรศ  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
83
2342570365
เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
84
2342630203
เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
85
2342570080
เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
86
2342570370
เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
87
2342620340
นายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
88
2342630070
เด็กชายนพณัฐ  ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
89
2342570374
นางสาวนภาพร  เพ็งอารีย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
90
2342620245
เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
91
2342570375
เด็กชายนราธิป  สีลา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
92
2342630072
เด็กชายนวินธร  บุญมี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
93
2342570092
เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์ท้าว
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
94
2342620247
เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
95
2342570384
นางสาวนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
96
2342570385
นายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
97
2342570386
เด็กชายบดินทร์  รินสาธร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
98
2342630220
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
99
2342570387
เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
100
2342630223
เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
101
2342620251
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
102
2342630077
เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
103
2342570393
เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
104
2342570408
เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1111 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
105
2342570406
เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
106
2342570410
นายปัณณวิชฌ์  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
107
2342630086
นายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
108
2342630085
นายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
109
2342570109
เด็กหญิงปัทพร  สารมูล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
110
2342620259
เด็กชายปาณบดี  จารุธานีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
111
2342620347
นางสาวปาณิสรา  พระชุมรัมย์
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
112
2342570416
เด็กหญิงปิ่นมณี  ราชณุวงษ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
113
2342630231
เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
114
2342570414
เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
115
2342620180
นายปุณณภพ  อมรชัยศักดา
ม.3
โรงเรียนนางรอง
สพม.บุรีรัมย์
116
2342620350
เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ
ม.2
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
117
2342630235
เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
118
2342570423
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
119
2342570425
เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
120
2342570426
เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
121
2342630239
เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
122
2342570428
เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
123
2342620098
นางสาวพัชริดา  คณานิตย์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
124
2342570433
เด็กชายพัทธนันท์  สีโนนยาง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
125
2342620270
นางสาวพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
126
2342620104
เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
127
2342620105
เด็กหญิงพิมลสิริ  ทีงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
128
2342570445
เด็กชายพิสิษฐ์  มีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
129
2342620321
เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
130
2342570452
นางสาวภัทรธิดา  สุขคี
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
131
2342620277
นางสาวภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
132
2342630252
เด็กชายภัทรพล  บุญภา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
133
2342620278
เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
134
2342570455
เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
135
2342620111
เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
136
2342620279
เด็กชายภัษฎา  คงบัว
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
137
2342570458
เด็กชายภากร  ตั้งบูชาเกียรติ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
138
2342570151
เด็กชายภาณุศร  จึงสวัสดิ์มีชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
139
2342620283
เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1112 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
140
2342570157
เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
141
2342570158
เด็กหญิงมนรดา  การสร้าง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
142
2342570468
เด็กชายรักตระกูล  มะลา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
143
2342620286
เด็กหญิงรักษิณา  ไชยขันธ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
144
2342620289
เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
145
2342570470
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
146
2342630132
เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
147
2342570251
นายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
148
2342570473
เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
149
2342570475
เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
150
2342620120
นางสาววรกมลพร  ลอบกระโทก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
151
2342620366
นายวรปรัชญ์  คงดี
ม.3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
152
2342570477
เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
153
2342620122
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
154
2342570478
นายวรันธร  ธนะแพสย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
155
2342620294
เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
156
2342570479
เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
157
2342620295
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
158
2342630270
เด็กหญิงวสุมา  วิริยะเขษม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
159
2342630273
นางสาววิชญาพร  แก้วสังข์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
160
2342570485
เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
161
2342630116
นายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
162
2342570488
เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
163
2342570181
เด็กหญิงศนิชา  สาเกตุ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
164
2342570489
เด็กชายศรันย์  ผือโย
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
165
2342570492
นางสาวศิมันตรา  แฝงสะโด
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
166
2342620131
เด็กชายศิวกร  กำจร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
167
2342630282
เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
168
2342570495
เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
169
2342630133
นายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
170
2342630283
เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์
171
2342620306
เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ฉัตรโชค
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
172
2342570510
นายสุภเวช  อภัยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
173
2342620308
เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
174
2342630126
เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1 ชั้น1 ห้อง1114 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
175
2342570514
เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
176
2342620137
เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สพม.บุรีรัมย์
177
2342630127
เด็กชายอธิษฐ์ชริน  ไตรภูมิพิริยกุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
178
2342630128
เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สพม.สุรินทร์
179
2342570520
เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
180
2342620023
นางสาวอรวิลาสินี  แก้วพิภพ
ม.3
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
181
2342620194
นางสาวอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนนางรอง
สพม.บุรีรัมย์
182
2342570524
นายอัครวัฒน์  พินยะพงศ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สพม.ร้อยเอ็ด
183
2342570231
เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
สพม.ร้อยเอ็ด
184
2342620316
เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สพม.บุรีรัมย์
185
2342630301
เด็กชายฮาริส  วลีประทานพร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
สพม.สุรินทร์