รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2332610442
เด็กหญิงกณิศ  ศิริวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
2
2332610443
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
3
2332610073
เด็กชายกนิษฐ์พงษ์  แก้วทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
4
2332610001
เด็กชายกรธวัฒน์  เกิดกลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม.นครราชสีมา
5
2332610075
เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
6
2332610078
เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
7
2332610080
เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
8
2332610516
เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนเสิงสาง
สพม.นครราชสีมา
9
2332610088
เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
10
2332610089
เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
11
2332610090
เด็กชายกันตวัฒน์  วงศ์โรจน์ปชากุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
12
2332610091
เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
13
2332610092
นายกีรติ  นินนานนท์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
14
2332610093
เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
15
2332610099
เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
16
2332610103
นายจักรภัทร  จันทรานุวงค์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
17
2332610445
เด็กหญิงจิดาภา  จงจิระวงศา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
18
2332610446
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
19
2332610119
เด็กชายชนาสิน  กราบทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
20
2332610126
นายชลชาติ  ปาละสาร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
21
2332610131
เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
22
2332610500
เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
23
2332610452
เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
24
2332610454
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
25
2332610455
นางสาวณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
26
2332610173
เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
27
2332610457
เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
28
2332610177
นายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
29
2332610178
เด็กชายดินสอ  ทรัพย์ธานารัตน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
30
2332610459
เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
31
2332610180
เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
32
2332610461
เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฏ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
33
2332610202
เด็กชายธนโชติ  ชมภูทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
34
2332610189
เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
35
2332610190
เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2332610661
เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม.นครราชสีมา
37
2332610196
เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
38
2332610200
เด็กชายธนิสร  วิจิตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
39
2332610204
เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
40
2332610206
เด็กชายธรรมปพน  โสตรุดร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
41
2332610209
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
42
2332610218
นายธีระ  เเซ่เฉิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
43
2332610464
เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
44
2332610222
เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
45
2332610238
นายนิพิชฌน์  ริมใหม่
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
46
2332610239
นายบรรณวิชญ์  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
47
2332610241
เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
48
2332610247
เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
49
2332610467
เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
50
2332610468
นางสาวปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
51
2332610469
นางสาวปวริศา  งามโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
52
2332610256
นายปองภาดา  อุ่นพรมมี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
53
2332610258
เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
54
2332610259
นายปัญญากร  มณีเนตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
55
2332610676
เด็กชายปัณณฑัต  เธียรพิริยะ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
สพม.นครราชสีมา
56
2332610513
เด็กชายปัณณวัฒน์  ตะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
สพม.นครราชสีมา
57
2332610270
นายปารเมศ  สิงห์สนั่น
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
58
2332610473
นางสาวปุญญิศา  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
59
2332610680
เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
สพม.นครราชสีมา
60
2332610474
เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวนิชชากร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
61
2332610475
นางสาวพชพร  ขจรภพ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
62
2332610284
นายพชร  ศรีกำปัง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
63
2332610285
นายพรชัย  พรจินดาโชติ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
64
2332610476
เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
65
2332610477
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
66
2332610291
นายพลาธิป  พลสุข
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
67
2332610292
เด็กชายพลาธิป  สวัสดิ์สิงห์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
68
2332610300
นายพาคินทร์  นายโท
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
69
2332610478
เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
70
2332610480
เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2332610044
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริกานต์เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม.นครราชสีมา
72
2332610302
นายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
73
2332610499
เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
74
2332610483
เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
75
2332610307
เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
76
2332610047
เด็กชายภพธนภณ  วังสงคราม
ม.1
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม.นครราชสีมา
77
2332610309
เด็กชายภัทรพล  มีแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
78
2332610310
เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
79
2332610313
นายภาณุวัฒน์  ศรีบาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
80
2332610316
เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
81
2332610321
เด็กชายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
82
2332610485
เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
83
2332610486
นางสาวมิยูกิ  ซาโต้
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
84
2332610341
เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
85
2332610350
เด็กชายวชิรวิทย์  พิมาลทิพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
86
2332610352
นายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
87
2332610487
เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
88
2332610360
นายวิชานันท์  ชานันโท
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
89
2332610361
เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศม์สิริ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
90
2332610366
นายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
91
2332610367
เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
92
2332610489
เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
93
2332610372
นายศิรภัส  วงศ์สัจจะกตัญญู
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
94
2332610373
นายศิรวิชญ์  เต็งกลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
95
2332610377
นายศิวา  โพธิ์มีศิริ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
96
2332610378
เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
97
2332610381
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
98
2332610711
เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
สพม.นครราชสีมา
99
2332610395
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองพุทธ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
100
2332610398
เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
101
2332610399
เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สพม.นครราชสีมา
102
2332610492
เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคีรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
103
2332610495
เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นครราชสีมา
104
2332610072
เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
สพม.นครราชสีมา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
105
2332600505
เด็กชายกฤติพงศ์  คำอู
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
106
2332600005
เด็กชายกฤษฏิ์ชนม์  คุณสุข
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
107
2332600507
เด็กชายกวิน  พงษ์ลิขิตตานนท์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
108
2332600215
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทุมสะท้าน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
109
2332600021
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
110
2332600022
เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
111
2332600028
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
112
2332600366
เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
113
2332600515
นายชิตนเรศร์  เอกอุเวชกุล
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
114
2332600037
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
115
2332600038
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
116
2332600043
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเรือ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
117
2332600247
นางสาวณัฐกฤตา  ด่านขุนทด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
118
2332600048
เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
119
2332600052
เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
120
2332600378
เด็กชายตรีเพชร  ตั้งธนกฤตกุล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
121
2332600055
เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
122
2332600057
เด็กชายธณัฐชนนท์  ธรรมจักร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
123
2332600064
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
124
2332600255
นางสาวธนัชพรรณ  จำพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
125
2332600066
เด็กชายธนันต์ฐกิตติ์  ธรรมจักร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
126
2332600067
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
127
2332600387
เด็กชายธนากร  รวงงาม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
128
2332600071
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
129
2332600393
เด็กหญิงธันยพร  วรจักร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
130
2332600074
เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
131
2332600261
นางสาวธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
132
2332600569
นายเธียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุณากร
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
133
2332600081
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
134
2332600084
เด็กหญิงปฏิมาพร  ผายพิมาย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
135
2332600268
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลำจวน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
136
2332600087
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
137
2332600091
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
138
2332600530
นางสาวปัญจรัศม์  ศรีสุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
139
2332600537
เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
140
2332600538
นางสาวพรนภัส  สุขทวี
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
สพม.ชัยภูมิ
141
2332600105
เด็กหญิงพัชราภา  ฐานวิเศษ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
142
2332600106
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
143
2332600108
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
144
2332600416
เด็กหญิงพิชามญช์  ทองมูล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
145
2332600111
นางสาวพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
146
2332600451
เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
147
2332600420
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กระพันธ์เขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
148
2332600131
เด็กชายภูมิรพี  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
149
2332600132
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
150
2332600192
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
151
2332600141
เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
152
2332600143
เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
153
2332600306
เด็กหญิงวรัชยา  เขียวเขว้า
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ
154
2332600158
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
155
2332600160
เด็กชายวิสุทธิพร  พจน์มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
156
2332600436
เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
สพม.ชัยภูมิ
157
2332600173
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
158
2332600197
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
159
2332600179
เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
160
2332600181
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
161
2332600184
เด็กชายอัครวิทย์  เกียรติก้องชูชัย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพม.ชัยภูมิ
162
2332600332
เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ