รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2322770069
นายกฤตยชญ์  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
2
2322370300
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
3
2322370326
นายจิรัฏฐ์  สุขพัฒน์ธี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
4
2322770290
เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ
ม.3
โรงเรียนอรัญประเทศ
สพม.สระแก้ว
5
2322770109
นางสาวฐนิฎา  สมาธิ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
6
2322770110
นายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
7
2322770111
นางสาวฐิตาภรณ์  คำแดง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
8
2322370022
เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
9
2322370358
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
10
2322770295
เด็กหญิงณัฐชยา  ภูถาวร
ม.2
โรงเรียนอรัญประเทศ
สพม.สระแก้ว
11
2322370030
เด็กชายณัฐพงศ์  พันธศรี
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
12
2322370031
เด็กชายณัฐวัตร  ปัทมเกตุ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
13
2322370615
เด็กชายเตชินท์  วรรณจันทร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
14
2322370034
เด็กชายธนบดินทร์  เตโช
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
15
2322370035
เด็กชายธนพัฒน์  เหล่าวีระโยธิน
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
16
2322370384
เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
17
2322370392
เด็กหญิงธัญพิมล  ชุบขุนทด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
18
2322770147
นายธารา  เวชศรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
19
2322370405
เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
20
2322370041
เด็กชายนรโชติก์  ทองสระ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
21
2322770158
นางสาวนิชานันท์  อาจต้น
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
22
2322770165
เด็กชายปราณต์ปรินทร  พริกบุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
23
2322370058
เด็กชายปารเมศ  สากระแสร์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
24
2322770029
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุวรรณเวช
ม.2
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
สพม.สระแก้ว
25
2322770272
เด็กชายพงศพัฒน์  จามรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สพม.สระแก้ว
26
2322770174
นางสาวพรประวีย์  เกตุเล็ก
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
27
2322370465
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนพจน์ดลฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
28
2322370066
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
29
2322370478
เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
30
2322370068
เด็กชายพีรพัฒณ์  ปิ่นกุล
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
31
2322370618
นายเพชรพฤกษา  จันทง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32
2322370072
เด็กชายภาษธร  คุณสิงห์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
33
2322370075
เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
34
2322370521
เด็กหญิงรมิดา  พลพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
35
2322370080
เด็กชายรัชชาวิทย์  วรหิรัญญ์สกุล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2322770206
นางสาววรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
37
2322770207
เด็กชายวรพล  เลือกนารี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
สพม.สระแก้ว
38
2322770273
เด็กชายวีร์โกศัลย์  จั่นเพิ้ง
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
สพม.สระแก้ว
39
2322370550
นายศิวกร  บุญครอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
40
2322770356
เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอรัญประเทศ
สพม.สระแก้ว
41
2322370577
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
42
2322370588
เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
43
2322370284
เด็กชายอัครชัย  ณรงค์
ม.2
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
44
2322370098
นางสาวอาทิตยา  บุษบงค์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก