รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2312470002
นางสาวกรพัชร  เจริญพวก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
2
2312480003
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
3
2312480380
เด็กชายกฤตพัศ  สายเชื้อ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
4
2312480169
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
5
2312480384
เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
6
2312480172
เด็กชายกวี  สหวัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
7
2312480260
นายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
8
2312480395
เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
9
2312480257
เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหะรพีพงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
10
2312480258
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
11
2312480173
เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
12
2312470007
เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
13
2312480393
เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
14
2312470233
นายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
15
2312470010
เด็กหญิงขนบชร  พูลพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
16
2312480261
เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
17
2312480262
เด็กชายคมพิศิษฐ์  เกียรติสุดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
18
2312470011
เด็กหญิงคุณณิชา  พูนชัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
19
2312470014
เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
20
2312480180
เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
21
2312470268
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อำไพ
ม.3
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
สพม.จันทบุรี ตราด
22
2312470015
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
23
2312480023
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
24
2312480407
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชยโย
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
25
2312480028
เด็กหญิงชมพูนุช  พิบูลย์อนันต์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
26
2312480265
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
27
2312480188
เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
28
2312480186
เด็กชายชาญวิทย์  สรรพอุดมชัย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
29
2312480323
เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
30
2312480267
เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
31
2312480268
เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
32
2312480416
เด็กหญิงญาณิศา  ตันศิริ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
33
2312480419
เด็กหญิงญาธิดา  ขุนศรีสุข
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
34
2312480420
เด็กหญิงฏรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
35
2312480041
เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2312480432
เด็กชายณัฐกันต์  สุพัฒสร
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
37
2312480051
เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
38
2312480194
เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
39
2312470026
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
40
2312480440
เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
41
2312480441
นายณิชกุล  ตันบุญเอก
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
42
2312480442
เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
43
2312470027
เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
44
2312470029
เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
45
2312480443
นางสาวดลณดา  เทียมเดช
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
46
2312480246
เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
47
2312480251
เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
48
2312480276
นายธนกฤต  เม้ากลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
49
2312470033
เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
50
2312480277
เด็กหญิงธนพรรณ  จิตรลักษณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
51
2312470035
เด็กชายธรรศ  กมลานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
52
2312480062
เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
53
2312470036
เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
54
2312480206
เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
55
2312480455
นายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
56
2312480460
เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
57
2312470037
เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
58
2312480458
เด็กชายธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
59
2312480464
เด็กชายนภัสรพี  รชตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
60
2312470042
นายนราวิชญ์  ตรีคำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
61
2312470252
นายนวพรรษ  เกษโกวิท
ม.3
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
สพม.จันทบุรี ตราด
62
2312480465
นางสาวนันท์นภัส  นวลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
63
2312470167
เด็กหญิงนิชาภา  ถิระเสถียร
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
64
2312480074
เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
65
2312480319
นางสาวเบญญาภา  สุขสว่าง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
66
2312480076
เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
67
2312470170
นายปราการ  คมพุดซา
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
68
2312480476
เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
69
2312480477
นางสาวปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
70
2312480479
เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2312470048
เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
72
2312480082
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
73
2312480288
นายปัณณธร  ชื่นชอบ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
74
2312480480
เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
75
2312480211
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
76
2312480291
นางสาวปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
77
2312480293
นายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
78
2312470051
เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญรัตนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
79
2312480571
นางสาวเปมนีญ์  ภูศรี
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
80
2312470053
เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
81
2312480489
เด็กชายพงศ์ศรัณ  หวังงำทรัพย์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
82
2312480490
เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
83
2312480493
นางสาวพรรษชล  แก้วเดียว
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
84
2312470183
เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
85
2312480501
เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
86
2312470060
เด็กชายพิชญตม์  โชคมิ่งขวัญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
87
2312480507
นางสาวพิชญาภา  จันทรมาก
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
88
2312480301
นายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
89
2312480302
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
90
2312470064
เด็กชายภวัต  เวชานนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
91
2312480220
เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
92
2312480520
เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
93
2312480522
เด็กชายภูดิท  พึ่งกลั่น
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
94
2312480572
เด็กชายเมธัส  ศรีเจริญการกิจ
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
95
2312480228
เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
96
2312480527
เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
97
2312480528
นายรังสิกร  ช่างเก็บ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
98
2312470197
นายรัฐกานต์  เพชรหีด
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
99
2312480114
เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
100
2312470073
เด็กชายวราพันธ์ุ  รัตนเชิดชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
101
2312470074
เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
102
2312480542
นางสาววิชญาพร  มาถาวร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
103
2312480124
เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
104
2312470206
เด็กหญิงวีร์  ศรีไชยานนท์
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
105
2312470207
นางสาวศตนัน  ธนากิจ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2312480126
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
107
2312480549
เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
108
2312480309
นายศิวัช  เสรีศภโภคานนท์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
109
2312470076
เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
110
2312480234
นายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
111
2312480573
นายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
112
2312470077
เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
113
2312480132
เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัญห์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
114
2312480558
เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
115
2312480313
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
116
2312470219
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
117
2312470082
เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
118
2312480314
นางสาวสุพิชญา  กระจ่างมล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
119
2312480237
นายสุภโชค  เกศเลิศธรรม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
120
2312470224
เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ
ม.2
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
121
2312470225
เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
122
2312480239
เด็กชายหรรษกร  เตร์ยาซิงห์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
123
2312480317
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง
124
2312480562
เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
125
2312470228
เด็กชายอภิภู  ดีเมธา
ม.3
โรงเรียนตราษตระการคุณ
สพม.จันทบุรี ตราด
126
2312480563
นายอมต  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
127
2312470086
นายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สพม.จันทบุรี ตราด
128
2312480152
เด็กหญิงอันนา  ผลวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
129
2312480155
เด็กหญิงอาภากร  ยินสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
สพม.ชลบุรี ระยอง
130
2312480244
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สพม.ชลบุรี ระยอง
131
2312480566
เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
สพม.ชลบุรี ระยอง
132
2382530625
เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.สกลนคร
133
2120340616
เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ชลบุรี เขต 1