รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2302460088
เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
2
2302460091
นายกฤตภาส  ว่องเจริญไพสาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
3
2302460092
นายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
4
2302460096
เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
5
2302460448
นางสาวกันต์กนิษฐ์  สงวนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพม.สงขลา สตูล
6
2302460103
นายกันต์  อัยยกานต์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
7
2302460106
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
8
2302460108
นายกามิล  ชุมรักษา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
9
2302460111
นางสาวขวัญมณี  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
10
2302460112
เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
11
2302460113
เด็กชายคณิศร  มูสิกะ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
12
2302460115
เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
13
2302460117
เด็กชายจักรธร  แซ่กวง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
14
2302460118
เด็กชายจักรรัฐน์  มงคลพิทักษ์สุข
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
15
2302460121
นางสาวจิรัชยา  อิสรรักษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
16
2302460123
เด็กชายจิราธิวัฒน์  อภิการสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
17
2302460004
นางสาวจิราภิมน  เจริญเนตรกุล
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
18
2302460005
นางสาวจิลมิกา  อินทรัตน์
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
19
2302460124
นางสาวจุฑามาศ  ขาวคง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
20
2302460429
นายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
21
2302460129
เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
22
2302460133
เด็กชายชยธร  คล้ายเเก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
23
2302460134
เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
24
2302460137
เด็กชายชวัลณัฐ  ตั้งทวีพูนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
25
2302460141
เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
26
2302460142
เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
27
2302460143
เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
28
2302460144
เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
29
2302460430
เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
30
2302460150
เด็กหญิงญาตินันท์  ประภาประดิษฐ์โชติ
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
31
2302460153
นายฐิติพันธ์  พฤฒิพิบูลธรรม
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
32
2302460155
เด็กชายณกร  หนูจีนเส้ง
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
33
2302460157
เด็กชายณฐกร  แก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
34
2302460156
เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
35
2302460159
เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2302460162
เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
37
2302460163
เด็กชายณนน  พันธุ์มณี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
38
2302460166
เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
39
2302460172
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
40
2302460171
นางสาวณัฏฐนันท์  นวลสนอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
41
2302460175
เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
42
2302460177
เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
43
2302460178
เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
44
2302460179
เด็กหญิงณัฐนรี  ทิพย์รัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
45
2302460181
นางสาวณัฐนันท์  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
46
2302460182
เด็กชายณัฐพนธ์  เฮา
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
47
2302460184
เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
48
2302460189
นายดุลยพล  ช่อผกา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
49
2302460190
เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
50
2302460432
นายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
51
2302460192
นางสาวทัตพิชา  สืบเส้ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
52
2302460196
นายธนกฤต  ชำนาญเเทน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
53
2302460198
เด็กชายธนดล  เจริญฤทธิ์กุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
54
2302460199
นางสาวธนพร  ถือแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
55
2302460201
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
56
2302460202
นายธนภัทร  กาญจนกุลดำรง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
57
2302460204
เด็กชายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
58
2302460209
เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
59
2302460210
เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
60
2302460214
เด็กชายธันยบูรณ์  หวังพิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
61
2302460217
เด็กชายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
62
2302460218
เด็กหญิงธีรดา  เกียรติคีรี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
63
2302460223
นายธีรเดช  สายสลำ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
64
2302460219
เด็กชายธีรพงศ์  กุกแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
65
2302460220
เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
66
2302460229
นางสาวนพภัสสร  ทนงาน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
67
2302460231
นายนรวิชญ์  วีระสกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
68
2302460234
นางสาวนลณชนก  ไชยยศ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
69
2302460235
เด็กชายนวมินทร์  กรอบเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
70
2302460239
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2302460685
เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
ม.3
โรงเรียนสตูลวิทยา
สพม.สงขลา สตูล
72
2302460251
เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
73
2302460455
เด็กชายปณิธิ  ภาพีรนนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพม.สงขลา สตูล
74
2302460034
นางสาวปพิชญา  อนุราธา
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
75
2302460253
นายปภังกร  สุววัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
76
2302460254
เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
77
2302460256
เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
78
2302460259
เด็กหญิงปัญญดา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
79
2302460263
เด็กชายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
80
2302460039
นางสาวปาริชาติ  สิทธิโชค
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
81
2302460269
นางสาวปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
82
2302460264
เด็กหญิงปิยฉัตร  สมรรถคนี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
83
2302460265
นายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
84
2302460041
นางสาวปิยาพัชร  สันตยากร
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
85
2302460267
เด็กหญิงปิยาอร  จายางกูล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
86
2302460268
เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
87
2302460273
เด็กหญิงปุณยวีย์  ปิยะถาวรชัย
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
88
2302460278
นางสาวปูณิกา  ชัยอดิศัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
89
2302460437
เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
90
2302460279
เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
91
2302460280
เด็กชายพชร  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
92
2302460282
เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
93
2302460287
เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
94
2302460289
นางสาวพัชมณ  ขวัญนิมิตร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
95
2302460292
เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
96
2302460293
นางสาวพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
97
2302460294
นายพัทธนันท์  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
98
2302460299
เด็กหญิงพิชชิตา  รุจิพัชรกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
99
2302460307
นายพิทักษ์  จุลนิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
100
2302460309
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังสมบูรณ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
101
2302460313
เด็กชายพิษญ์กะวัชร์  จันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
102
2302460314
เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชร์เล็ก
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
103
2302460318
นายภคพล  รัตนพงษ์ชัย
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
104
2302460321
เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
105
2302460322
เด็กชายภวิญ  วรโชติกำจร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2302460324
เด็กหญิงภัทรธิดา  รักด้วง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
107
2302460325
เด็กชายภัทรพล  อัมพวา
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
108
2302460326
นางสาวภัทรวลัญชญ์  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
109
2302460327
เด็กชายภาม  จงไพรัตน์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
110
2302460330
นางสาวภิรดา  อังศุโชติกุล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
111
2302460334
เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
112
2302460335
นางสาวมนรัตน์  บินหลี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
113
2302460336
เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
114
2302460337
เด็กชายมหานที  พุฒทอง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
115
2302460077
เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
116
2302460446
เด็กชายโมไนย  สอนศรี
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
117
2302460338
เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
118
2302460340
เด็กชายยศภัทร  บริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
119
2302460341
นายยุคนธร  แก่นเพชร
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
120
2302460343
เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
121
2302460344
นางสาวรวงข้าว  หะเทศ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
122
2302460345
เด็กชายรวิศชา  มุขสง
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
123
2302460347
เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
124
2302460356
เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
125
2302460357
เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนวิชัยกุล
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
126
2302460360
นายวรปรัชญ์  ชูพงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
127
2302460369
เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตกุล
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
128
2302460374
เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์
ม.1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
129
2302460986
นายวิทวัส  โมกหอม
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สพม.สงขลา สตูล
130
2302460377
นางสาวศรัญปรียา  ศรีสินรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
131
2302460060
นางสาวศศิพิมพ์  กุลเจริญ
ม.3
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สพม.สงขลา สตูล
132
2302460382
นางสาวศิรดา  และหวัง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
133
2302460389
นายศุภกฤษฎิ์  พิทักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
134
2302460392
เด็กชายศุภฤกษ์  ยอดมุณี
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
135
2302460396
นางสาวศุภิสรา  แซ่ล้อ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
136
2302460440
นายเศรษฐพงศ์  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
137
2302460397
เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
138
2302460398
นายสรณธร  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
139
2302460399
เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
140
2302460405
เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7403 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2302460406
เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
142
2302460410
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรวิลาศสิริ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
143
2302460414
เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
144
2302460415
เด็กชายอภิภู  สารภาพ
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
145
2302460416
เด็กชายอังกูร  ณ พัทลุง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
146
2302460417
นางสาวอัจฉรา  ศรีชูทอง
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
147
2302461021
นางสาวอันวานี  หมาดมาสัน
ม.3
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สพม.สงขลา สตูล
148
2302460419
เด็กชายอัฟนาน  คูณะรังษี
ม.2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล
149
2302460424
เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ
ม.3
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สพม.สงขลา สตูล