รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 321 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2292410002
เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
2
2292420005
เด็กหญิงกมลพร  อักษรนิตย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
3
2292420437
เด็กหญิงกรกนก  แก้วจำนงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
4
2292810187
เด็กหญิงกรกมล  ปรงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
5
2292420439
เด็กชายกรณ์กฤต  เชาวนกฤษณกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
6
2292410349
เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
7
2292810189
เด็กหญิงกฤชอร  เกตุศรัทธา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
8
2292420011
เด็กชายกฤติน  ชนะคุ้ม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
9
2292410005
เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
10
2292810191
เด็กชายกฤติพงศ์  ทองหนูนุ้ย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
11
2292420012
เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
12
2292420016
เด็กหญิงกวิสรา  กาญจนหิรัญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
13
2292420440
เด็กหญิงกวิสรา  ภิรมย์ชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
14
2292410007
เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
15
2292420452
เด็กชายก้องภพ  รักษาธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
16
2292420443
เด็กชายกอบปัญญา  พูนช่วย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
17
2292410009
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
18
2292420026
นายกัณฑพัฒน์  เอียดช่วย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
19
2292410013
นายกันต์ธีร์  ธรรมนิยม
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
20
2292420447
เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
21
2292420027
นายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
22
2292410011
นายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
23
2292420449
นายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
24
2292420032
นายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
25
2292420450
เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
26
2292410453
เด็กหญิงเกตกนก  เตจะฟอง
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
27
2292420386
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ไชยาวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
28
2292420454
เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
29
2292420041
นายคณิศร  ย้อยนวล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
30
2292420043
เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
31
2292420048
เด็กชายจิรกร  มููสิกพรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
32
2292420051
นายจิรภัทร  นาคเป้า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
33
2292420710
เด็กหญิงจิรันธนิน  เทพสุริยวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเรียนเทพสุริยวงศ์
สพม.นครศรีธรรมราช
34
2292420055
นายจีรภัทร  อักษรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
35
2292810205
นางสาวจุฑารัตน์  ปานแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 322 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2292420461
เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาติวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
37
2292420060
นางสาวชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
38
2292420463
นางสาวชฎาพร  จันทิปะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
39
2292410283
เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชรสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านนาสาร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
40
2292810206
เด็กหญิงชนกนันท์  สงแสง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
41
2292420464
เด็กชายชนกันต์  ฉุริกา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
42
2292420067
เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
43
2292420068
เด็กหญิงชนิกานต์  พงศาปาน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
44
2292420069
นางสาวชนิกานต์  อาจภัยรินทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
45
2292410022
นายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
46
2292420466
เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
47
2292420072
เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
48
2292420469
เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
49
2292420077
นางสาวชวิศา  ชูพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
50
2292420470
เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
51
2292810030
นายชัยชนะ  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
52
2292410026
นายชาญณภัส  ยิ้มมาก
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
53
2292810215
เด็กหญิงชาลิสา  บุญญาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
54
2292420472
เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
55
2292410367
นางสาวชิษณุชา  กำลังใบ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
56
2292810217
เด็กชายชุณหโชค  ณิชากรพงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
57
2292420473
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุสิกิม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
58
2292420084
เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
59
2292420404
เด็กหญิงโชษิตา  เสือคำ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
60
2292810414
นางสาวซาฟีร่า​  หมีนเหม
ม.3
โรงเรียนตะโหมด
สพม.พัทลุง
61
2292810224
นางสาวญาธิป  จันทรสิงห์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
62
2292420091
เด็กชายฐณชนม์  นาคโดด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
63
2292410031
นายฐปนัท  ชินธเนศ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
64
2292420095
นายฐิติพงศ์  อรชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
65
2292810226
นายณฐนนท์  เกิดณรงค์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
66
2292420101
นายณนน  แวววรรณจิตร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
67
2292420685
นายณภัทร  ชูช่วย
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
68
2292810040
นายณภัทร  ฐานานุกรม
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
69
2292420105
เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
70
2292410033
นางสาวณัชชา  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 323 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2292810043
นายณัชพล  ฐานานุกรม
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
72
2292810229
เด็กหญิงณัฏกฤตา  หนูในน้ำ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
73
2292410034
นายณัฏฐกรณ์  ประกอบวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
74
2292420484
นางสาวณัฏฐธิดา  หุตางกูร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
75
2292410377
นายณัฏฐพีร์  ศรีสันต์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
76
2292420488
เด็กชายณัฐกิตติ์  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
77
2292420489
นายณัฐชนน  เศรษฐการ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
78
2292420492
นายณัฐนนท์  กูลภัคดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
79
2292420494
นางสาวณัฐนันท์  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
80
2292420495
เด็กชายณัฐปธาน  รอดคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
81
2292420497
เด็กหญิงณัฐวรัณย์  พลังสันติกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
82
2292410385
นางสาวณัฐวรา  ปวงสุข
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
83
2292410043
เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
84
2292420498
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
85
2292410044
นายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
86
2292410045
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
87
2292410046
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
88
2292810058
นางสาวณิชานันท์  อุทัยรังษี
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
89
2292810060
เด็กหญิงดลภคพร  สิงห์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
90
2292420129
เด็กชายดิตถกร  เกื้อสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
91
2292410050
เด็กชายติณห์  นาควรรณ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
92
2292410154
เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
93
2292810180
นายเตชินท์  แก้วอ่อน
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
94
2292420639
นายไตรทศ  เพ็ชร์ล่อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
95
2292410052
เด็กชายทวิร์ธัมม์  ธรรมนิยม
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
96
2292810243
นางสาวทิพย์ศิริ  คงใหม่
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
97
2292410160
เด็กชายแทนคุณ  เพ็งมรดก
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
98
2292810244
เด็กหญิงธญานิษฐ์  คงใหม่
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
99
2292420135
นายธนกฤต  รัตนบุรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
100
2292410054
เด็กชายธนดล  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
101
2292810251
เด็กหญิงธนวรรณ  นภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
102
2292410060
เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
103
2292810077
นายธัญพิสิษฐ์  เหมือนขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
104
2292410063
เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
105
2292410064
เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 324 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2292420517
เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
107
2292410066
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
108
2292410067
เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
109
2292420151
เด็กชายธีทัต  อรุณสกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
110
2292410070
เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
111
2292810263
เด็กชายธีรดนย์  สมพงค์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
112
2292410071
เด็กชายธีรภัทร  นาคทองกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
113
2292410156
เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
114
2292810272
นางสาวนภัสกร  ยังสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
115
2292810084
นางสาวนภัสภรณ์  เหลือนุ่นขาบ
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
116
2292420164
นายนรวิชญ์  นิลจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
117
2292420165
เด็กชายนรวีร์  คงวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
118
2292410402
นายนัทธิภณ  คนซื่อ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
119
2292810090
เด็กชายนันทศักดิ์  ยอดศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
120
2292410077
เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
121
2292420524
เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
122
2292420527
นางสาวบรรณ์ณิศา  แก้วซัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
123
2292420526
นายบรรณวัชร  มีรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
124
2292420689
นายบรรณวิทย์  ขาวเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
125
2292410080
นางสาวบัณฑิตา  ศุภศิลป์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
126
2292420528
นางสาวบุณยาพร  ชูเกียรติชาติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
127
2292420529
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
128
2292410081
เด็กชายปกรณ์วิศว์  เเก้วสะอาด
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
129
2292810434
เด็กหญิงปฏิญญา  สังหาร
ม.2
โรงเรียนตะโหมด
สพม.พัทลุง
130
2292420530
เด็กหญิงปฐิมา  เดชสุรางค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
131
2292410086
เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
132
2292420532
เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
133
2292420539
นายปวเรศ  อินนุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
134
2292410407
เด็กหญิงปวิชญา  ยังวัฒนา
ม.1
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
135
2292810293
เด็กหญิงปวีณ์กร  แก้วชูทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
136
2292420221
เด็กชายป้อมเพชร  ใจห้าว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
137
2292810106
นายปัญญาวุฒิ  ชุมภูทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
138
2292420540
เด็กหญิงปัณชญา  สุขโข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
139
2292810295
เด็กหญิงปัณฑ์วดี  แวลอเดร์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
140
2292420201
เด็กชายปัณณทัต  บุญทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 325 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2292810296
เด็กชายปัณณธร  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
142
2292810298
เด็กหญิงปาณาฬี  หมวดมณี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
143
2292810299
เด็กหญิงปาณิสรา  จงบุรี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
144
2292410092
นางสาวปุญญ์  จันทรังสิกุล
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
145
2292420546
เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
146
2292420547
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุขาติพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
147
2292810303
เด็กหญิงปูริดา  รักษ์ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
148
2292420226
เด็กชายพชร  สีตกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
149
2292410097
นางสาวพรชนก  วิมลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
150
2292810307
นางสาวพรนิตา  ศรีทวี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
151
2292410098
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
152
2292420233
เด็กหญิงพรรณจรี  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
153
2292420555
เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
154
2292410102
เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
155
2292420694
นายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
156
2292810116
เด็กหญิงพัฒฑิรักษ์  วัฒนอัมพร
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
157
2292410415
เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
158
2292410107
เด็กหญิงพัทธนันท์  ดิเรกสุนทร
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
159
2292420245
เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรศรีทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
160
2292810314
นางสาวพัสตราภรณ์  สังนุ้ย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
161
2292410110
นางสาวพิชฌญา  กำลังเกื้อ
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
162
2292420253
เด็กชายพิชญ์ยุทธ์  หนูพันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
163
2292420696
นางสาวพิชญ์สินี  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
164
2292410112
เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
165
2292410419
เด็กหญิงพิมพ์บูรพา  ผลสุขการ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
166
2292410420
นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
167
2292410421
นายพิศุษย์  กิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
168
2292410268
เด็กชายพีรภัทร  วานิช
ม.3
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
169
2292420566
เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
170
2292420567
นายพุฒินาท  บัวพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
171
2292420395
เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
172
2292810384
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รักศรี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
173
2292410161
เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
174
2292420568
เด็กชายฟาริส  จาริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
175
2292420569
เด็กหญิงภคพร  โรจน์โมสิก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 332 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2292420570
นายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
177
2292420697
นางสาวภัทรลภา  กุมภิโร
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
178
2292420574
เด็กชายภูริชช์  อุดมทีฆะศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
179
2292410126
เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
180
2292420575
เด็กชายภูสิษฐ์  คำอุปละ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
181
2292420576
นางสาวมนัสนันท์  ปิยะทัต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
182
2292810336
นางสาวมัณฑิรา  หนูฤกษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
183
2292410426
เด็กหญิงมาติกา  อารีย์
ม.2
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
184
2292420634
เด็กหญิงเมธาวี  ลดากรเวทย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
185
2292420635
เด็กหญิงเมธาวีรินทร์  วิมลทรง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
186
2292810184
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตุลยนิษก์
ม.2
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
187
2292410127
เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
188
2292810137
นายยศวริศ  วาซู
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
189
2292410224
เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
190
2292810341
เด็กหญิงรมิดา  พิทักษ์บุญเขต
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
191
2292420296
นางสาวรวิสรา  รัตนบุษยาพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
192
2292420579
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อินทนู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
193
2292420580
เด็กหญิงลัลนา  จิตต์ประไพย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
194
2292410130
เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
195
2292810141
เด็กชายวรพล  ทองขุนดำ
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
196
2292420308
เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
197
2292410436
เด็กหญิงวรางคณา  ยังอยู่
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
198
2292420587
นายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
199
2292810146
เด็กชายวิชชรัชต์  ทิพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
200
2292410438
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์
ม.3
โรงเรียนศรียาภัย
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
201
2292410159
เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
202
2292810355
เด็กชายศรัณย์ชัย  นะนุ้ย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
203
2292420332
เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุตินันทกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
204
2292420592
นายศรัณย์วิชญ์  อินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
205
2292410134
เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
206
2292410339
เด็กหญิงศศินันท์  รัตนพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพระแสงวิทยา
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
207
2292420334
เด็กหญิงศศิวรินทร์  โฆษิตกุลพร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
208
2292810358
นางสาวศิรดา  คงอินพาน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
209
2292420339
เด็กชายศิวกร  ลักษณะสว่างทิพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
210
2292410136
นายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 333 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2292420340
เด็กชายศุภกฤต  ฐานิสสร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
212
2292420705
เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
213
2292810627
นายศุภณัฐ  ยิ้มแก้ว
ม.3
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
สพม.พัทลุง
214
2292420599
นางสาวศุภพิชญ์  คำอุปละ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
215
2292810362
นางสาวศุภาพิชญ์  บัวเนียม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
216
2292810363
เด็กหญิงศุภิสรา  คงอินพาน
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
217
2292410139
เด็กชายสรฉัตร์  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
218
2292410322
เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาสาร
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
219
2292410141
เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข
ม.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
220
2292420349
เด็กชายสิงห์ศิลป์  อนุตรเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
221
2292420604
เด็กชายสิปปกร  รัตนธน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
222
2292420606
เด็กหญิงสิริกานต์  เเสงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
223
2292420610
เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
224
2292810165
นางสาวสุธีกานต์  พรหมด้วง
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
225
2292420707
นางสาวสุภัสสรา  สุวรรณอุ่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สพม.นครศรีธรรมราช
226
2292410147
นายสุวิศิษฏ์  พุ่มอินทร์
ม.3
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
227
2292810387
นายโสภณวิชญ์ฺ  ด้วงไข่
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
228
2292810370
เด็กชายหรรษกร  เพชรกาฬ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
229
2292420364
เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
230
2292810167
นางสาวอธิฏฐการ  เทพรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สพม.พัทลุง
231
2292420618
เด็กหญิงอนัญญา  คูวิบูลย์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
232
2292420619
นายอนันต์  สุบรรณ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
233
2292810631
นายอนุวัฒน์  ฤทธิโต
ม.3
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
สพม.พัทลุง
234
2292420621
นางสาวอมรา  ทายุโก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
235
2292420372
เด็กหญิงอรณิช  หวังธนอนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
236
2292810374
นางสาวอรวรา  เรืองพุทธ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
237
2292810375
นางสาวอริยะ  คำคง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
238
2292420379
เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สพม.นครศรีธรรมราช
239
2292810379
นายอุชุกร  นวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
สพม.พัทลุง
240
2292420637
นายเอื้ออังกูร  วรอาจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพม.นครศรีธรรมราช
241
2282440387
เด็กหญิงณัฎฐากุล  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
242
2282440432
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพย์รส
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
243
2282440464
เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
244
2282440498
เด็กชายพีร  กุหลาบทิพย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
245
2282440594
เด็กชายอัครวัตน์  นิศากร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง