รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2282441233
เด็กชาย สิงหรัช   ถวายสัตย์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
2
2282440001
เด็กหญิงกชพร  อุ่นมานิช
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
3
2282430001
เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
4
2282430005
เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
5
2282440304
เด็กชายกรณ์  เพ็ชรวรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
6
2282440306
เด็กหญิงกรรณ์วิพัชร์  บุญทรง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
7
2282430006
เด็กชายกรินทร์  เอี้ยวซิโป
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
8
2282430007
เด็กชายกฤตภาส  จำปา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
9
2282440310
นายกฤตเมธ  สมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
10
2282430011
นายกฤษณพงษ์  กอบกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
11
2282440313
นางสาวกวิสรา  หลีสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
12
2282440637
นางสาวกัญญ์ชิสา  นิจเนตร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
13
2282430018
เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
14
2282440315
เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงศา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
15
2282440316
นางสาวกัญญาวีร์  ศิลปวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
16
2282430024
เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
17
2282440317
เด็กชายกันตพัฒน์  ณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
18
2282440318
เด็กชายกันตภณ  ไล้เลิศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
19
2282430023
นางสาวกันตาภา  ศุภศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
20
2282430026
นางสาวกัลยรัตน์  ชัยเพชร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
21
2282430027
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
22
2282440323
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุขนิคม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
23
2282440321
เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
24
2282440322
นายกานต์  ตันติพิริยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
25
2282431352
เด็กชายกิตติกวิน  พงค์ทองเมือง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
26
2282430029
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
27
2282440325
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ยิ่งรัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
28
2282430030
นายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
29
2282440599
นายเกริกวิทย์  ชาติดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
30
2282440601
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขอเกียรติวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
31
2282430774
เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
32
2282430280
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โกวิททวิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
33
2282430036
นายคณพศ  สุขคุ้ม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
34
2282440335
เด็กชายจักรินทร์  ปัญญาบวรรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
35
2282431362
นางสาวจันทัปปภา  ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2282430040
เด็กชายจารุวิทย์  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
37
2282431363
เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
38
2282440340
นางสาวจิดาภา  พันธุ์ศิโรรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
39
2282440342
นางสาวจินต์จุฑา  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
40
2282440344
นางสาวจิรภิญญา  จินาภิรมย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
41
2282430044
นายจิรเมธ  ทองรอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
42
2282430043
เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
43
2282440346
เด็กชายจิรัฐติกาล  ศิริกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
44
2282441261
เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
45
2282440671
นางสาวจุฑามณี  พัชนี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
46
2282430048
เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
47
2282440348
เด็กหญิงชญาภา  สุริยมณฑล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
48
2282440676
นางสาวชนัญชิดา  ศรีภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
49
2282440351
เด็กหญิงชนานันท์  บุญฮก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50
2282440043
นางสาวชนิดาภา  กอบัว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
51
2282430816
เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
52
2282440352
เด็กหญิงชนิตรา  ชลธาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
53
2282440357
เด็กชายชรินทวัชร์  อันติมานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
54
2282440360
นายชลากร  คงวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
55
2282430057
เด็กชายชวนากร  ปุญญสิทธิกร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
56
2282431370
เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
57
2282440362
นายชวัลวิทย์  เชาว์ปัญญา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
58
2282440364
เด็กหญิงชัญญานุช  พิบูลย์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
59
2282440365
เด็กชายชัยพฤกษ์  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
60
2282440049
นายชินภัทร  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
61
2282431650
เด็กชายชีวานนท์  มาตุเวช
ม.2
โรงเรียนกันตังพิทยากร
สพม.ตรัง กระบี่
62
2282430372
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หูเขียว
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม.ตรัง กระบี่
63
2282440694
นางสาวชุติกาญจน์  เเม้นธนาวงศ์สิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
64
2282440367
เด็กชายชุติมันต์  สืบกระพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
65
2282440368
เด็กหญิงชุติมา  พรมนิยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
66
2282440370
นางสาวซิซีเลีย  เฮลส์วิค
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
67
2282440371
นางสาวซีรีน  ตนคลัง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
68
2282430069
นางสาวฐานิดา  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
69
2282430071
เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
70
2282430074
เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2282440377
เด็กชายณฐวัฒน์  เสริมรัมย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
72
2282440380
เด็กชายณปราชญ์  ตัณมุขยกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
73
2282430078
เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
74
2282440383
นางสาวณภัทร  อึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
75
2282430079
เด็กชายณัชภูษณ  สุวรรณโน
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
76
2282430080
เด็กหญิงณัชมน  เต็มพูน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
77
2282430084
เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
78
2282440391
เด็กหญิงณัฐกัญญา  แก้วเอียด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
79
2282430087
เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
80
2282441280
เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
81
2282430390
เด็กหญิงณัฐชเนตร  สินทอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม.ตรัง กระบี่
82
2282441391
เด็กหญิงณัฐชา  จันทบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
83
2282430089
เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
84
2282430873
เด็กหญิงณัฐณิชา  หยงสตาร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
85
2282440395
นายณัฐดนัย  ทองเลี่ยมนาค
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
86
2282430092
นางสาวณัฐนรี  ชูอ่อน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
87
2282440724
เด็กหญิงณัฐนิช  หัสนีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
88
2282430094
เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
89
2282440401
เด็กหญิงณัฐวรา  สมตระกูล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
90
2282440402
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิมปนานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
91
2282431500
เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
92
2282440409
เด็กชายตฤณ  สุนทรรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
93
2282441289
เด็กชายถนัดกิจ  โสภณ
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
94
2282440410
นางสาวทรรณรต  มณีสม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
95
2282440077
เด็กหญิงทิพธัญญา  ช่วยชู
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
96
2282440412
เด็กชายธนดล  พาหุบุตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
97
2282440413
นางสาวธนพร  บุญสพ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
98
2282440416
เด็กชายธนภัทร์  เหมรา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
99
2282440418
เด็กชายธนาเสฎฐ์  เลิศวรรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
100
2282440085
เด็กหญิงธนิสร  ทองเจิม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
101
2282440086
เด็กชายธราเทพ  ทองบุญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
102
2282440421
เด็กหญิงธัชรัฏฐ์  อริยวงสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
103
2282440769
เด็กหญิงธัญพร  นิติพิทยานุศาสน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
104
2282440426
เด็กชายธีทัต  เจริญพรภักดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
105
2282440427
เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2282440431
นายธีร์จุฑา  สุวรรณพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
107
2282440428
นายธีรัชฌ์  ยิ่งเจริญภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
108
2282440430
เด็กชายธีร์  ตันติพิริยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
109
2282440434
นายนนทกาย  ก่อผล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
110
2282430966
เด็กหญิงนนท์ณิชา  เกษรินทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
111
2282430129
นายนนทพัทธ์  โอทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
112
2282430131
เด็กชายนพยุทธ  ธำรงทรัพย์กุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
113
2282440436
เด็กหญิงนภัสนันท์  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
114
2282430464
นางสาวนรมน  ทองรอง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม.ตรัง กระบี่
115
2282430136
เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
116
2282430137
นางสาวนัทธมน  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
117
2282440095
เด็กชายนันท์ธร  กิจผดุง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
118
2282430139
เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
119
2282430478
นายนันทิพัฒน์  ฉิมเรือง
ม.3
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สพม.ตรัง กระบี่
120
2282430140
เด็กหญิงนาขวัญ  สุเหร็น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
121
2282440441
เด็กหญิงนาฏรดา  วันดาว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
122
2282440442
เด็กชายนาวิน  นาคเผือก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
123
2282430988
เด็กหญิงนิจวรา  คงทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
124
2282430141
เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
125
2282430993
เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
126
2282440444
เด็กหญิงนุอ์มา  จวนซ้าย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
127
2282440609
เด็กชายเนติวุฒ  แก้วนาบอน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
128
2282431411
นางสาวบวรริกา  ทีวะเวช
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
129
2282440446
เด็กหญิงบุญญาพัฒน์  ถิรสัตยาพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
130
2282441394
เด็กหญิงบุณยวีย์  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
131
2282430144
นางสาวบุรพร  จันทร์สีดำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
132
2282431321
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
133
2282440448
นายปกรณ์  เชาวลิต
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
134
2282430146
นางสาวปณาฬี  พงษ์พานิช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
135
2282440820
นางสาวปนัสยา  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
136
2282440452
เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
137
2282440453
เด็กหญิงปภัทรนันท์  เจนจิตพรหิรัญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
138
2282440454
นางสาวปภาดา  ลิ่มลือชา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
139
2282430149
เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
140
2282440456
เด็กหญิงปภิญภัค  วายุพา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2282430151
นางสาวประภาวรินทร์  โคตรวงทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
142
2282440457
เด็กหญิงปริญญารัศมิ์  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
143
2282440458
เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
144
2282440459
เด็กหญิงปริยากร  มาทูกามาเก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
145
2282431416
นางสาวปรีดานุช  กุลเถกิง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
146
2282430154
เด็กหญิงปรียาดา  ศรัทธานนท์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
147
2282431419
นายปองพล  ส่งแสง
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
148
2282440465
นายปัณณวัฒน์  เฉลิมขวัญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
149
2282430160
นายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
150
2282431046
เด็กหญิงปาริสา  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
151
2282440468
เด็กชายปิติภัทร  สุริยัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
152
2282440119
เด็กหญิงปุญญาพร  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
153
2282430166
เด็กชายปุณณกัญจน์  สุวรรณปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
154
2282430288
เด็กหญิงไปรยา  เหล็กไหล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
155
2282440476
เด็กชายพงศ์พัศ  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
156
2282430173
นายพงศภัค  ปานสมทรง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
157
2282440477
เด็กชายพชร  ดับโศก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
158
2282441321
เด็กชายพชร  สัตยพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
159
2282440248
เด็กชายพชรพล  ไชยแก้ว
ม.2
โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
160
2282440478
เด็กชายพบพฤทธ์  นาวี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
161
2282440855
นางสาวพรชนิตว์  ยีมูดา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
162
2282440481
เด็กชายพลภัทร  แจ่มเพ็ชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
163
2282440482
เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
164
2282440483
เด็กชายพศวีร์  เกรวัล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
165
2282430181
นายพสุชา  เหมินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
166
2282431716
เด็กหญิงพัชร์เฟื่อง  ทิพย์ธนสาร
ม.2
โรงเรียนกันตังพิทยากร
สพม.ตรัง กระบี่
167
2282440485
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  โรจนะเทพประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
168
2282441329
เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
169
2282440488
นายพัทธ์  เดชเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
170
2282440490
เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
171
2282431438
นางสาวพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
172
2282430186
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
173
2282431086
เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
174
2282440493
เด็กหญิงพิชญ์มันตา  เลอศักดิ์พงษา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
175
2282430190
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองรักจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2282430191
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
177
2282430193
นางสาวพิชามญช์ุ  เพทายประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
178
2282440496
เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
179
2282440497
เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
180
2282431103
เด็กชายพิรุฬห์  คูหาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
181
2282440499
นายพีรภัทร  ภูริภัทรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
182
2282430196
นายพีรวิชญ์  ชูแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
183
2282440616
เด็กหญิงแพรวา  มธุรส
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
184
2282430198
นางสาวฟ้ารุ่ง  นาวี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
185
2282440144
เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
186
2282440504
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาไวย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
187
2282440505
เด็กหญิงภัทรกัญญา  วงศา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
188
2282431120
เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
189
2282440507
เด็กหญิงภัทรนรี  สุรกิตย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
190
2282440510
นายภัทรพล  รัตนกาย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
191
2282431450
เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
192
2282440514
เด็กชายภาณุพัฒน์  ชูจิตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
193
2282430203
เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
194
2282431453
นายภูธิป  ศรีมุกข์
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
195
2282430212
เด็กชายภูเบศ  สิทธิโยธา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
196
2282440518
นายภูมิพัฒน์  ชาญรส
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
197
2282430205
นายภูมิรพี  ทองเกิด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
198
2282430208
เด็กชายภูริ  แนมใส
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
199
2282440519
เด็กชายภูริต  อัศวธีระ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
200
2282440522
เด็กชายภูวเดช  ตันติสิทธิพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
201
2282440524
เด็กหญิงมณฑิรชา  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
202
2282440526
เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
203
2282440532
เด็กชายระฟ้า  มาศเมฆ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
204
2282440535
นายรัชชานนท์  ทองชนะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
205
2282440536
เด็กชายรัชพล  แก้วบำรุง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
206
2282440537
นายรัฐภูมิ  สิงห์ท้าย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
207
2282440539
เด็กชายราชพฤกษ์  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
208
2282440540
นายฤทธ์วัชร  เคแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
209
2282431459
เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์
ม.1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
210
2282430221
เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2282430222
เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
212
2282440542
นายวงศ์รพี  เกิดสิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
213
2282430223
เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
214
2282431184
เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
215
2282441357
เด็กชายวรดร  เลขะพาส
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
216
2282441358
เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
217
2282440942
เด็กชายวราเทพ  ทวีสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
218
2282440944
นายวริศ  เพชรขจี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
219
2282440169
เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
220
2282440546
เด็กชายวายุภัคย์  โบบทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
221
2282431464
นายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
222
2282440550
นางสาวศกุพรนิชญ์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
223
2282431204
เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
224
2282440551
นายศรัณยพงศ์  ดำทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
225
2282440552
นายศรัณยภัทร  บุญเกื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
226
2282431839
เด็กหญิงศรีนัจกัลป์  สุขพรสวรรค์
ม.2
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สพม.ตรัง กระบี่
227
2282431213
เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
228
2282430237
นายศักรินทร์  คชถิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
229
2282440556
เด็กหญิงศิรดา  อินดี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
230
2282440558
เด็กชายศิรพิสิษฐ์  เลียบทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
231
2282431223
เด็กชายศิลป์ชัย  ลิ่มพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
232
2282431840
นายศิวกร  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สพม.ตรัง กระบี่
233
2282431225
เด็กหญิงศิวรจน์  เลื่อนแป้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
234
2282440563
เด็กชายศุภภเศรษฐ์  วศินวสุกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
235
2282440567
นายสรวิชญ์  อินพยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
236
2282440569
เด็กหญิงสัตตบุษย์  ชูเลิศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
237
2282440570
นางสาวสายน้ำ  ทองประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
238
2282440571
นายสิทธิ์ชเดช  หมื่นเดช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
239
2282431477
เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก
ม.2
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
240
2282440572
เด็กชายสิรวิชญ์  พฤกษ์ทวีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
241
2282440574
นายสุทธิภัทร  กิ่งรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
242
2282440575
เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
243
2282430262
เด็กหญิงสุภัคพร  แก่นเพชร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
244
2282440578
นายสุวิจักขณ์  ว่องเจริญวัฒนา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
245
2282431503
นายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2282440614
เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
247
2282440579
เด็กหญิงหยกนภัส  สถิตมโนธรรม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
248
2282430265
เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
249
2282431847
นายอติคม  หลีเซ่ง
ม.3
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สพม.ตรัง กระบี่
250
2282440583
เด็กหญิงอธิติยา  วารี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
251
2282440584
เด็กชายอธิศ  อุดมศุภมงคล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
252
2282440585
เด็กชายอธิษฐ์  ทองเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
253
2282440586
นางสาวอนัญญา  แก้วบำรุง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
254
2282440591
เด็กชายอภิมุข  หอเที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
255
2282440592
เด็กชายอภิวิชญ์  พู่พงศ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
256
2282440995
เด็กหญิงอภิษฎา  นาคะโร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
257
2282440593
เด็กหญิงอรณิชชา  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
258
2282431493
นางสาวอรวรา  ชนะกิจ
ม.3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
สพม.ตรัง กระบี่
259
2282440595
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ถนัดช่าง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
260
2282431296
เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
261
2282431299
เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่
262
2282431342
เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.ตรัง กระบี่