รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ 111 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2272740007
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อิ่มอ่อง
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
2
2272350388
เด็กหญิงกันต์ธิชา  เดชกุญชร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
3
2272910004
เด็กชายกิตติพงศ์  อุราแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
4
2272920004
เด็กหญิงกุลชญา  ไกรพันธ์
ม.3
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม.ลพบุรี
5
2272740013
เด็กหญิงขวัญข้าว  กระแสร์นุช
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
6
2272920048
เด็กชายคุณาสิน  ทองธานี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
7
2272910020
เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
8
2272750008
นายจิรกร  รุณธนานันต์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
9
2272910021
เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
10
2272740156
เด็กหญิงจิรภัทร  เต็มแสงสุขมณี
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
11
2272350411
เด็กหญิงจิรัชยา  ปลั่งมะณี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
12
2272350412
เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
13
2272910022
เด็กหญิงชญานิกานต์  บุญชุ่ม
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
14
2272740157
เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์
ม.1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
15
2272910023
เด็กชายชลกร  พิศภา
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
16
2272350425
เด็กชายชวภณ  วิจารณ์ปรีชา
ม.1
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
17
2272910089
เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กุล
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
18
2272350429
เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
19
2272740031
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวคอม
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
20
2272750017
นางสาวณชชน  เชาวกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
21
2272910026
เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
22
2272350447
เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
23
2272920052
เด็กชายณัชพล  ช่วยภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
24
2272920053
เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
25
2272740160
เด็กชายณัฐภัทร  คงสมบุตร
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
26
2272740049
เด็กหญิงณิชาพัทธ์  นาคนุช
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
27
2272350131
เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณโต
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
28
2272740050
เด็กหญิงณิชาภัทร  สัญญานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
29
2272350135
เด็กชายติณณ์  สุทธิพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
30
2272920056
เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
31
2272740055
เด็กหญิงธนพร  ธนาวุธิไกร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
32
2272920057
เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
33
2272920058
เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
34
2272350479
เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
35
2272350485
เด็กหญิงธนิตา  มั่นใจ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ 112 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2272910042
เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
37
2272740060
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
38
2272350487
เด็กชายธรรศกร  ธรรมสุรกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
39
2272910043
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
40
2272750034
เด็กชายธารา  ซุนเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
41
2272740161
เด็กชายธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณี
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
42
2272740162
นายนนทกร  ภู่หลักแก้ว
ม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
43
2272350498
เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
44
2272740068
นางสาวนริศรา  ทรัพย์มูล
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
45
2272740070
นางสาวนัฐนันท์  แดงบางคำ
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
46
2272740074
เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามสมฤกษ์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
47
2272350172
เด็กหญิงนิชาพร  ปรากฎผล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
48
2272350011
เด็กชายนิติ  นิลน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
49
2272750039
เด็กชายนิติธร  มาลากรอง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
50
2272350504
เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
51
2272350505
เด็กหญิงบุญนิสา  เกิดดี
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
52
2272910048
เด็กหญิงบุญสิตา  โพธิวุฒิ
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
53
2272750044
นายปภาวิน  โมราขาว
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
54
2272750046
นางสาวปวริศา  คูณตาแสง
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
55
2272750048
เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
56
2272910053
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
57
2272920069
เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
58
2272750050
เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
59
2272350537
เด็กชายพงศ์วรุตม์  รอดโฉม
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
60
2272350017
นายพชร  ยะกุปิติยาเก
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
61
2272350203
เด็กชายพนธกร  ศรีทองทา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
62
2272920071
นายพรกนก  จันทรอัมพร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
63
2272350018
นางสาวพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
64
2272740086
เด็กหญิงพรพรหม  พรหมภมร
ม.3
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
65
2272350546
เด็กหญิงพลอยชมพู  เลิศวิลัย
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
66
2272350548
เด็กหญิงพัชรดา  ภูจันหา
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67
2272910110
เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
68
2272910111
เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
69
2272750055
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
70
2272750057
เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ 113 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2272350218
เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
72
2272350559
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73
2272350223
เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
74
2272750063
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
75
2272910061
เด็กชายพุทธ  ชมภูนุตร์
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76
2272350020
นายภคภพ  อินทร์โต
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
77
2272350569
เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
78
2272350232
เด็กชายภัทรพล  สุขโพ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
79
2272750071
นางสาวภัทรรวี  ชูนินนาท
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
80
2272350579
เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
81
2272350582
เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
82
2272920075
เด็กหญิงภูษณิศา  สีหราช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
83
2272350688
เด็กชายโภคิน  ผงด้วง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
84
2272740104
เด็กหญิงมธุริน  ขุมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
85
2272910067
นายยศวีร์  ยงยิ่งสกุล
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
86
2272750082
เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
87
2272350593
เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
88
2272750086
เด็กชายรัฐศาสตร์  งามกมลชัย
ม.1
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
89
2272920076
เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
90
2272910068
เด็กหญิงรินรดา  ปานเทวัญ
ม.2
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
91
2272750087
เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
92
2272350602
เด็กชายวงศกร  ฤกษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
93
2272350608
เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
94
2272750089
เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
95
2272910121
เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
96
2272740117
เด็กหญิงวรัทยา  เผือดผ่อง
ม.2
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
97
2272350612
เด็กหญิงวริศรา  จูเผื่อน
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
98
2272350613
เด็กหญิงวริสา  คำแย้ม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
99
2272750095
นายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
100
2272750129
เด็กหญิงวิรากร  แจ่มหยวก
ม.3
โรงเรียนแก่งคอย
สพม.สระบุรี
101
2272910122
เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
102
2272740170
เด็กชายศิรสิทธิ์  ฉ่ำฉลวย
ม.2
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สพม.พระนครศรีอยุธยา
103
2272740128
เด็กหญิงศุภกานต์  ทองเดชะ
ม.1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.พระนครศรีอยุธยา
104
2272350026
เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง
ม.2
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
105
2272350637
เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ 114 โรงเรียนสิงห์บุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2272350296
เด็กหญิงศุภิสรา  อุบลรัตน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
107
2272750100
เด็กชายสมิทธ์  เตชะกัญญา
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
108
2272750101
นายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
109
2272750104
เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
110
2272750105
เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
111
2272350304
เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
112
2272750106
เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
113
2272920080
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สพม.ลพบุรี
114
2272920029
นางสาวสุภัคพร  ภูมิแกดำ
ม.3
โรงเรียนพระนารายณ์
สพม.ลพบุรี
115
2272910129
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
ม.2
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
116
2272910073
เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
117
2272750109
เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร
ม.2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
118
2272750110
เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ
ม.3
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สพม.สระบุรี
119
2272350674
เด็กหญิงอนันตญา  แถวศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
120
2272350325
เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
121
2272910135
เด็กหญิงอาริตา  โกวิน
ม.3
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
122
2272350676
เด็กหญิงอิสรีย์  พัดลม
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
123
2272350684
เด็กชายเอกภพ  คงธนธีระบวร
ม.3
โรงเรียนสิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง