รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2262400436
นางสาวกชธร  ชูมณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
2
2262380002
เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
3
2262400006
เด็กชายกร  กราดกลิ่น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
4
2262380007
เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
5
2262380010
เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
6
2262380022
เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
7
2262400016
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
8
2262730006
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สระศรี
ม.1
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
9
2262380017
เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
10
2262400023
เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
11
2262400026
เด็กหญิงกิตติ์รวี  อังคตรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
12
2262800062
เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา
ม.2
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
13
2262400417
เด็กหญิงเขมิกา  ชีวรัศมี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
14
2262790047
เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว
ม.2
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
15
2262800030
เด็กชายคุณากร  สิงหนพ
ม.2
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
16
2262400037
เด็กหญิงจริภิญญา  จินดานุช
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
17
2262790007
เด็กหญิงจิณณพัต  แต่แดงเพชร
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
18
2262730066
นางสาวจิดาภา  สีขาว
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
19
2262730070
เด็กหญิงจิรัชญา  เสนนอก
ม.2
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
20
2262400054
นางสาวชญานิษฐ์  คชพลายุกต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
21
2262400461
เด็กหญิงชนัญชิดา  กลัดปิ่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
22
2262400060
เด็กชายชนาธิป  ช่ออบเชย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
23
2262400061
เด็กชายชนาธิป  ปั้นเหน่ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
24
2262400064
เด็กหญิงชมนาด  เพชรชมภูพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
25
2262380038
เด็กชายชยุต  คงคล้าย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
26
2262800066
นางสาวชาลิสา  ช่างนิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
27
2262380045
เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
28
2262380046
เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
29
2262800140
นายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
30
2262400071
เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
31
2262400075
เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
32
2262400080
เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แก้วใส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
33
2262400087
เด็กชายณฐวัฒน์  ยังยิ้ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
34
2262380057
นางสาวณภคภร  คณารักสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
35
2262400089
เด็กหญิงณภัทร  หอมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2262380059
เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
37
2262800068
เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
38
2262790012
เด็กชายณัฏฐ์คเณศ  ปีติภัทรฉัตรยา
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
39
2262790102
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงขำ
ม.1
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
40
2262400094
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผื่อนพงษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
41
2262380062
เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
42
2262400100
เด็กหญิงณัฐชา  เลิศแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
43
2262400474
เด็กหญิงณัฐท์นารี  มณีสิริกาญจนา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
44
2262400476
นางสาวณัฐนพิน  พราหมณ์ชื่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
45
2262400478
นายณัฐรัชต์  ตั้งสวัสดิรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
46
2262400109
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
47
2262400112
เด็กชายณัทธนกฤต  พิมลศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
48
2262790015
เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
49
2262400431
เด็กชายแทนคุณ  จารุสุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
50
2262400432
เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
51
2262790051
นายธนกร  พุ่มพวงอมตะ
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
52
2262800072
นายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
53
2262380081
เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
54
2262400136
เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
55
2262380084
นายธนากร  ร่มเกตุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
56
2262400143
เด็กชายธัญเทพ  น้ำผึ้ง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
57
2262400144
เด็กชายธันดล  รัตนเสถียร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
58
2262400150
เด็กชายธิปก  รองพินิจ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
59
2262400162
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
60
2262790019
เด็กชายนภนต์  มากจันทร์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
61
2262400166
เด็กชายนรภัทร  หมื่นภักดี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
62
2262400169
เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
63
2262800110
เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
64
2262380105
เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
65
2262400422
เด็กหญิงเบญริสา  แสงกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
66
2262400186
เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
67
2262380111
เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
68
2262400189
เด็กชายปภาวิชญ์  กลิ่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
69
2262400503
เด็กชายปภาวิน  เรืองสีแสง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
70
2262800112
นายประภากร  ปณิธานไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2262400505
นางสาวปรัชญาภรณ์  นาคผ่อง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
72
2262400196
เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
73
2262800076
นายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
74
2262400199
เด็กชายปวริศ  บูรณ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
75
2262400200
เด็กหญิงปวริศา  ขันติกิจ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
76
2262380116
เด็กหญิงปวริศา  ชลศฤงคาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
77
2262400206
เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมโส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
78
2262400215
เด็กหญิงปารณีย์  หอสุวรรณานนท์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
79
2262790053
นางสาวปีย์รดา  หัสมี
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
80
2262380123
เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
81
2262400230
เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
82
2262800113
นางสาวพรชนก  สระคง
ม.3
โรงเรียนถาวรานุกูล
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
83
2262400517
นางสาวพรพิพัฒน์  จันทร์ตรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
84
2262730114
นายพรหมพิริยะ  บัณฑิตวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
85
2262380128
เด็กชายพระพาย  เจริญฉาย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
86
2262790055
เด็กชายพศวีร์  หนูรุ่ง
ม.3
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
87
2262400243
เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
88
2262730033
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
89
2262380138
เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
90
2262400253
เด็กชายพิชญุตน์  ใช่ทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
91
2262400256
เด็กชายพิตตินันท์  น้อยวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
92
2262790112
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจแสวงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
93
2262400265
เด็กชายพีรวิชญ์  ชัยอารีราษฎร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
94
2262400266
เด็กชายพีรเวธน์  ธีรการย์ชัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
95
2262400268
เด็กหญิงพุดพิชญา  กำเนิดศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
96
2262800049
เด็กหญิงภริตพร  อารักษ์วาณิช
ม.1
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
97
2262400272
เด็กหญิงภัคธนัญอร  เดชดวง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
98
2262400277
เด็กชายภัทรพล  ผ่องภักต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
99
2262800079
เด็กชายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
100
2262790025
นายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
101
2262400285
เด็กชายภาสกร  กรกุม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
102
2262380151
เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
103
2262730035
เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
104
2262380206
เด็กชายเมธัส  มณีดำ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
105
2262400303
เด็กชายยศกร  สีสวย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2262400547
นายรตนธร  มาแผ้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
107
2262400305
เด็กชายรพีวิชช์  ชัชวงศุ์วาลย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
108
2262400306
เด็กหญิงรมิตา  ราชปักษา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
109
2262400309
เด็กชายรวีเกตุการณ์  เกตุการณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
110
2262790115
เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
ม.3
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
111
2262400310
เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
112
2262730037
เด็กชายรักษ์ศิบูลย์  บุญชู
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
113
2262400312
เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
114
2262400313
เด็กชายรัฐศาสตร์  มุ่งหมาย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
115
2262400315
เด็กชายรุ่งรดิศ  ปิ่นเพชร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
116
2262400321
เด็กหญิงลักษมน  บุญคง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
117
2262400322
เด็กหญิงลักษิกา  ดิดสุ่ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
118
2262400324
เด็กชายลิปปกร  ชนะสงคราม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
119
2262380156
เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
120
2262800082
เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
121
2262400326
เด็กหญิงวนิดา  ขลิบสี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
122
2262400327
เด็กชายวรกร  เพียรสนอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
123
2262400331
เด็กชายวรพล  บุญอนันต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
124
2262400735
เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
125
2262380164
เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
126
2262790030
เด็กหญิงวรินทร  กองอาษา
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
127
2262400338
เด็กหญิงวศินี  แสงมณี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
128
2262790031
เด็กหญิงวันวิสา  จิตถนอม
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
129
2262400344
เด็กชายวิทวัส  หอมหวล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
130
2262400347
เด็กหญิงศวิตา  อุปนันไชย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
131
2262400350
เด็กชายศิรสิทธิ์  สินแดง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
132
2262400354
เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
133
2262400352
เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
134
2262730131
นายศิริศักดิ์  ศรีหิรัญ
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
135
2262400357
เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
136
2262400362
เด็กชายศุภพงศ์  สุขเฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
137
2262400363
เด็กชายศุภพัฒน์  เมืองสมบัติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
138
2262400367
เด็กชายษุบิณธ  เดชอุดม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
139
2262400369
เด็กชายสรกฤช  ดวงสิน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
140
2262400373
เด็กชายสราวุธ  จันทร์ธรรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 926 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2262400375
เด็กหญิงสาริศา  น่วมมะโน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
142
2262400382
เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
143
2262380186
เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
144
2262400386
เด็กหญิงสุกฤตา  เจียวยี่
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
145
2262400388
เด็กหญิงสุชญา  เมืองคำ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
146
2262400576
นางสาวสุดธิดา  ศรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
147
2262400393
เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
148
2262400395
เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
149
2262380198
เด็กชายอธิษฐาน  แก้วอินทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
150
2262400403
เด็กหญิงอนงค์วรรณ  น้ำใจเย็นฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
151
2262400584
เด็กหญิงอนัญญา  เปลี่ยนมอญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
152
2262730142
นางสาวอนัญญา  อิ่มแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
153
2262790092
นางสาวอนันตญา  จำศิล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
154
2262380199
เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี
155
2262730046
เด็กหญิงอนุรดี  ตันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สพม.กาญจนบุรี
156
2262730145
เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม
ม.3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สพม.กาญจนบุรี
157
2262800025
เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน
ม.3
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
158
2262800088
เด็กหญิงอัณณ์  รัตนพงศ์เลิศ
ม.1
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
159
2262400411
เด็กชายอัทธยา  แตงยิ้ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
160
2262400413
เด็กชายอัศม์เดช  นพคุณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
161
2262400414
เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สพม.เพชรบุรี
162
2262380207
เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สพม.ราชบุรี