รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ชั้น 2 ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2232720002
นางสาวกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
2
2232710007
เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม.กำแพงเพชร
3
2232710012
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม.กำแพงเพชร
4
2232900006
เด็กหญิงกุลนิติ  นาคตะคุ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
5
2232720007
เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
6
2232710019
เด็กชายชิษณุพล  วังนาค
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม.กำแพงเพชร
7
2232720016
เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
8
2232720017
นายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
9
2232900033
เด็กชายณัฐพัชร์  เล็กเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
10
2232720024
เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
11
2232900038
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานทิม
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
12
2232720028
เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
13
2232900039
เด็กชายทินภัทร  บ้านไร่
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
14
2232900040
เด็กชายธนดล  นาควิจิตร
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
15
2232900042
เด็กชายธนพนธ์  สิงห์ลอ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
16
2232720041
นายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
17
2232720045
เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
18
2232720047
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
19
2232900048
เด็กชายนิติภูมิ  นาคตะคุ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
20
2232900049
เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
21
2232720049
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
22
2232900059
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
23
2232720067
เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
24
2232720071
นางสาวพิสินี  ประพิณธัญโกศล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
25
2232900067
เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณนิจ
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
26
2232900068
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
27
2232720076
นายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
28
2232720077
เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร
ม.2
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
29
2232900079
เด็กชายวทัญญู  ชัยเจริญลักษณ์
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
30
2232900080
เด็กชายวรพล  แจ่มมี
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
31
2232720088
เด็กชายวันชนะ  บุนนาค
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
32
2232710055
เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม.กำแพงเพชร
33
2232720097
เด็กชายสาญ์วิกร  แก้วอ่อน
ม.1
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
34
2232900092
เด็กหญิงสิร์วณิช  เมืองจั่น
ม.3
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
35
2232710061
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพม.กำแพงเพชร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ชั้น 2 ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.นครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2232900095
เด็กหญิงสุธีกาณจ์  พันโต
ม.1
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
37
2232900097
เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีเรืองพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สพม.พิจิตร
38
2232720104
นางสาวอนันตญา  เสริมชาติเจริญกาล
ม.3
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.นครสวรรค์
39
2212660760
เด็กชายปิยเชษฐ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย